6
Pol siya yopii ad mɨ sɨmiir yɨnisɨsɨm ɨkɨm sɨmiir boɨnkɨn
Yɨnisɨsɨm kɨma kɨmiir yopii adɨm sɨmiir yai ɨmiir wakaeyokna. Dimusi rani, sɨmiirɨn Adi Komii siya nɨmbingikɨm kɨmiir kɨgrɨraowam yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo wadɨekɨn. Mɨ Adi Komii siir yaiyɨm Yokwo Komii saiir hɨr nwokaiyɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkɨm, kɨma kɨmiir yopii adɨm sɨmiir yai ɨmiir wakaeyokna. Sɨma tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨm, kɨma sɨmiir napi mɨ kɨma nu tɨrɨn wɨ ɨi prɨeiyar nwokɨ okwoyokiyokɨikaeyamɨm. Yɨo tɨriigɨnɨn Adi Komii siir bɨigɨbɨiyan siyɨu komiiyɨn siya boɨnkiyɨn krɨmiir yɨo siya dimɨn kɨbiyɨn Adi Komii siya nɨmbingiyɨn krɨmiir tɨram.
Mɨ yopii ad wɨm kɨma kɨmiir yɨn ɨmiir kɨpi nɨkwao boɨn ɨinokɨinokɨn mɨ yɨm wɨ maɨrgɨmaɨrga kɨmaka nwo karam pɨ nwowisi. Mɨ kɨma sɨmiirɨn mɨn dɨkwao boɨn mɨ mɨn nɨisiisiimauu dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm sɨma tɨram sɨmiir. Ɨriig.
Pol siya iikamɨm yɨpɨkɨ whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir boɨnkɨn
Mɨ wɨm kɨma iikamɨm hinda whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨm, wɨm kɨma tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ kɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir yai ɨmiir wakaeyokna ap mɨ kɨma sɨmiirɨn sɨbgu sɨbgu mɨntɨrao Krais siir kɨma tɨriya saiir hɨriinan. Inkamɨn kɨriir kɨgrɨraowiyɨn siir whwonkam ɨda ara kɨpi mɨrii mɨ siya kɨriir kɨgi mɨ siya wɨ ha boɨni kɨra wadɨekɨn. Nɨɨngaka. Ɨigwɨr ɨigwɨrɨn kɨra kɨriir mɨiya saiirar mɨrii iikamɨm yɨpɨkɨ Kraisni wakaeyokna apiyɨm sɨm hɨnɨɨn, dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm kɨma tɨram kɨma sɨmiirɨn kwoɨnkɨ daɨngwo dirɨraerar. Dimɨn taemɨnɨm iikamɨm whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨm kɨma tɨriyɨm umɨr mɨn hai karamae kɨma nwowiyɨm kɨma sɨmiiramɨn maɨrgɨmaɨrga dwo. Dimusi rani, kɨma sɨmiirɨn inkam aram tɨr tani sɨmiirɨn Adi Komii siiram kɨra tɨriya saiir hɨriinan tɨr. Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Dimusi rani, Bɨiyan Inkam Komii siya wɨ krɨmiir whɨekakar niyopkɨiyɨuwi, iikamɨm whɨsarii mɨi prɨimɨrii ɨkɨm mɨ iikamɨm rɨrmiiya nwowi ɨkɨm. Mɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm siya tɨram naɨngwowɨm siya wɨ krɨmiirar tɨrswowi.
Mɨ wɨm kɨma kamɨm yɨpɨkɨ iikamɨm kɨmiir mɨriiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm, kɨma tɨ iikam ɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨk sɨbgu tɨr. Mɨ sɨmiirɨn yai bibiyɨe kɨpi boɨn mɨ kɨpi mɨ ɨkwao boɨn sɨma nɨdidamɨn mɨ sɨmiir tɨrɨm kɨmiir yai ɨmiir wakaeyam. Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn yɨpɨkɨn Adi Komii siir om hɨr nwowɨn, iikam whɨekakɨm ɨni siyar kɨgɨrkakɨn. Dimusi rani, mhoɨiya iikam ɨmiirɨn wɨ siya hɨdi mɨ siya wɨ hɨnɨɨna naɨngwo rani, inkamɨn yɨpɨkɨ inɨg komiigakɨm mɨ inɨg karamae ɨkɨm siya iikam whɨekak krɨmiirɨn wɨ hɨrii hɨriinankɨnar hɨdswowi. Ɨriig.
Iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm yɨm ɨni kamɨm yaii nɨniiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm
10 Kara kɨmiirɨn nɨkopkaigiyan yaimɨrsɨsɨmɨm sɨm boɨnkii. Kɨma dimɨn komiiyɨn Bɨiyan Inkam Komii siya hauuɨn kɨmiir siirɨn sɨbgu donkworɨnu. 11 Kɨmiir kwoɨnɨm tɨ dimɨn komiiyɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya hauuɨn kɨmiir siir higrɨnɨu, yɨm ɨni nhaonan ywowɨm, nhaowa kɨmiir pɨu aiir haigiprakaiyam. Mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ ɨkɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨmiirsi nwokɨ okworɨnuwɨm kɨmiir kwoɨnɨn Setan siya kiyaii. 12 Krɨma inkamaka nɨniiyam tɨr tani krɨma yɨu bibiyɨeyɨm nɨnomor kou nwowiyɨm mɨ Setan siya mɨ nomni yɨu bibiyɨe ɨkɨm mɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm tɨ nu ɨiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmaka nɨniiyam tɨri. 13 Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika, kɨma Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm sɨmiir haii mɨ tɨriigɨnɨm kɨmiirɨn wɨ sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi nhao sau mɨ ɨrɨm hɨpɨgni hanɨɨn. Mɨ mhoɨiya ɨi biyɨekɨ nɨti mɨ kɨra mɨ Setan siya kowar nɨnii mɨ kɨra nɨnii mɨ yaii saeya ha dɨgii kɨra wɨ wadɨeyar sɨbgu okworɨnukrɨpkaigii.
14 Kɨma dimɨn taemɨnɨm kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨm sɨmiir hai mɨ kɨmiir kwoɨnɨm yaimwokɨyaimwo ɨmiirarar haigi okai, inkamɨn yaii nɨniiyɨn si kikogiya pɨuwopa siir mhɨipwo ɨiir saiir hɨriinan. Mɨ kɨra mɨi mɨiyɨk sɨbgu mɨrii mɨ kɨra Setan saɨka ha nɨnkɨnyaeyaowi kɨriirɨn wɨ nhaoni hanɨɨn saeyar higrɨnɨuwi. 15 Kɨma Adi Komii siir yai kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir danaaknɨnkii haigɨnɨu mɨ iikamɨm sɨmiirɨn wɨ ɨrɨpa saeya nwokɨ ɨngwomamaɨr aeyaigɨnɨuwɨm. Mɨ ya tariigɨna ya wɨ suwa kɨma niiya kɨmiir ɨga ɨmiir nikwoɨprarsi ɨni saiir hɨriinan ywowa mɨ kɨmiirɨn wɨ saeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ kɨma wɨ nhwo whɨn tani. 16 Mɨ kɨma tɨ dimɨn hɨriinanɨm kara boɨnɨm sɨmiir tɨri mɨ hɨnɨɨna naɨngwowi, Jisɨs Krais siir wakaeyokna api, tɨriigɨnɨm yɨm wɨ nhaonan nwowi dimɨn biyɨe biyɨeyɨm hɨpɨgɨm paekakɨm sɨm hɨnɨɨnɨm mɨ sau ɨkɨm yɨm wɨ sɨmar nɨriimduwɨni mɨ sɨma wɨ iikam kɨmiir niyopakaiyɨu rani. Mɨ kɨma siir wakaeyokna api mɨ siiram naɨngwowi tɨriigɨnɨm kɨriirɨn wɨ sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi Setan siya dimɨn biyɨeyɨn paeni hanɨɨn kɨmiiram kabɨtkii kɨmiir kwoɨn ɨmiir nɨugrɨmkrɨpam yɨo wɨ dɨg nwo rani yɨo wɨ pɨ wokɨtki mɨ siya wɨ pɨ tɨngiyami paeni hanɨɨn. 17 Adi Komii siya Jisɨs siirɨn mɨnam nɨkropkikɨn pɨ naowɨm mɨ krɨmiir nanmaiwarkainam. Mɨ kɨma tɨ hɨnɨɨna naɨngwowi kɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, pagra inkamkɨ sɨm haigɨniya sɨmiir mwo ɨmiir saiir hɨriinan. Mɨ kɨma Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyoknaei yɨm wɨ kamkɨunan nwowi, yɨpɨkɨ wɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwi krɨmiir. 18 Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨinokɨinokɨn kɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi kɨra nhwo Adi Komii siiram kwɨsboɨni mɨ siir inɨg ɨiir hainani. Ɨinokɨinokɨn kɨma, kɨmasiyar mɨntɨraona wɨm wɨ pɨugɨ piyaowisi. Kɨma Adi Komii siirɨm srɨi iikam ɨmiirɨn siya kɨgrɨraowɨm mɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm yɨpɨkɨ siirɨm. 19 Kɨma Adi Komii siiramɨn kariiram srɨi mɨ kariirɨn wɨ yai siya nwokɨ hauuwɨm. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi kara wɨ nɨdid rani, siir yai kɨbi kɨbi ɨmiir nokwo boɨnmɨmauuwɨm yɨpɨkɨ bɨiya siya tɨrɨm sɨmiir. 20 An kara tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ yai kɨbi kɨbiyɨm sɨm nanaaknɨnkii haigɨnɨuwiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Dimusi rani, ta maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya kariir hɨugrɨpkɨikikaiya saiirsika. Kɨma Adi Komii siiram srɨi kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika kara siir yai ɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwɨm wɨ nɨdid rani. Yɨo sɨmiirɨn wɨ karar nanaaknɨnkii haigɨnɨuwi tɨ bɨiya kara nonkwowɨm sɨmiir hɨriinan. Ɨriig.
Pol siya siir yaiyɨm nɨkopkaigiiyɨm sɨmiir boɨnkikɨn
21 Tikikasɨn krɨmiir nomiiyauɨn yɨpɨkɨn krɨma naɨngwokwonanaeiyɨn, siya wɨ sɨpi nɨti mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ nɨmbimbɨiyamɨm kɨmiirɨn wɨ siya ninɨ boɨnmɨmauuni. Siya inkam wadɨekɨn siya Bɨiyan Inkam Komii siir mɨi mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirarar mɨriigɨn. 22 Siirɨn kara nɨkropkii iikam kɨmiiram kɨmiir boɨnmɨmauuwam dimɨn taemɨnɨm kɨma nɨnomoknɨnkɨnanɨm hɨnɨɨn, nɨm krɨma wadɨeyaɨrgɨm mɨ wɨm kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrgar nwokɨ owɨm.
23 Kara tɨ hɨnɨɨna srɨigi Adi Komii krɨmiir adɨn mɨ Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siya kɨma wɨ Adi Komii siirgɨsiiramar naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ kɨma wɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr aei. Mɨ ta hɨriinan saiirsika wɨm kɨma wɨ Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiiram asi naɨngwokwowi. 24 Kara Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiramɨn mɨnam srɨigɨn siya iikam kɨmiirɨn wɨ siir naɨngwobumbuwa saiir nwokɨ hauuwɨm yɨpɨkɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siiram naɨngwokwonanaeiyɨm mɨ yɨpɨkɨ siir wakaeyokna apiyɨm mɨ siir yaimɨn dimɨn ɨmiir wakaeiyɨm sɨma tɨra saiir hɨriinan. Ɨriig.