2
Aposel nhɨrɨm sɨma kwoɨn whɨrua Pol saɨka nwokikɨm
Mɨ bɨewii ɨuur whiiyɨm namkiyɨm sɨmiir mhoɨiyan, kara kɨmɨdiniya Banabas saɨkar yam om komii Jerusalema hɨriirɨn. Mɨ kara Taitas siirɨn warar yɨnkɨn ɨkɨunam mɨ siya kɨmɨdiniya krɨraka yɨnkɨn am. Kara hɨriirɨn whɨsarii bɨ namkɨn kariirɨn Adi Komii siya nɨisiimauugɨn mɨ siya kariirɨn mɨnam naɨngwokɨn kara hɨriir namɨm. Mɨ kara hɨriirɨn ha namɨn mɨ iikamɨm hapairanɨm sɨmiirɨn ɨna boɨnmɨmauuwamɨn ta Yai Wɨn Kɨbiya ta kara boɨnmɨmauuwiya ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm yɨpɨkɨ Judami pɨugana saiir karamaeyɨm sɨmiir mɨ kara iikam whɨekakɨm sɨmiirar bɨ boɨnmɨmauu ɨrkakɨm. Kara kamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm hapairanɨm sɨmiir bɨi nwowiyɨm sɨmiirar boɨnmɨmauugɨn. Kara mɨnam naɨngwokɨn sɨma ta Yai Wɨn Kɨbiya ta kara boɨnmɨmauuwa ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨm, wɨ sɨma nwokɨ anaanɨnkii haigɨnɨuwɨm. Kara mɨnsi nɨdidgɨn dimɨn taemɨnɨm bɨiya kara tɨrɨm sɨmiirsi mɨ tɨ tariinan kara mɨ tɨrɨm yɨm wɨ naekak nwo rani. Taitasɨn tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ kanaka namɨn hɨriir, yɨo Grikan inkamkɨn siya Judami pɨugana saiir tani mɨ nɨm krɨma kɨmɨdiniya ha boɨn sɨma Taitas siir mɨoɨs aiir kɨtiyopnɨr haiyam tɨrɨm mɨ Juda hapairan inkam komii komiiyɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma siir mɨoɨs aiir kɨtiyopnɨr haiyam ɨni boriisopɨm Juda sɨmiir inkamnan nwowam mɨ siya wɨ sɨmaka ɨrɨpa nwokɨ owɨm. Nɨɨngaka. Mɨ nɨm krɨma tɨ kamɨm tɨ dimɨn ɨiirɨn hɨriinan dimusi bɨ boɨnkikɨm kam nhɨrɨm yɨpɨkɨ yaimwoni boɨn karamae nwowiyɨm sɨma krɨmiir nomiiyau nwokɨm mɨ sɨma Krais siir yai ɨmiir bɨ sɨbgu wakaeyokna apkɨm, yɨm sɨma Taitas siir mɨoɨs aiir kɨtiyopnɨr haiyam tɨrkɨm. Mɨ tɨ kamɨm krɨmaka ninɨ oniyɨm krɨma bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm dimɨnɨn sɨma napiyɨn. Mɨ sɨma kamɨm dimɨn taemɨn ninɨ kɨgnɨnprɨonakiiyɨm sɨm hanɨɨn nwokɨm dimɨn taemɨn kɨbi kɨbiyɨm Krais siirɨm rɨrmiiya krɨma naɨngwo tɨbmii apiyɨm sɨmiir. Krɨma tariinanɨn Moses siir siyɨu komii ɨiir nwo rani mɨ krɨmiirɨn wɨ siya nanmaiwarkaina rani, yɨpɨkɨ bɨiya Juda iikamɨm sɨma napɨn. Dimusi rani, krɨma mɨ Krais Jisɨs siya, krɨma ɨni nwɨruwar ywowɨskiyɨm. Mɨ tɨ inkamɨn krɨmiir kiyaiyam mɨnɨn krɨma Mosesni siyɨuɨn bɨiyanɨn siir napɨm nɨm wɨ inkamɨn maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya sae nwokaiyɨn wɨ si hɨnɨɨn pɨ ywowɨn. Mɨ krɨma sɨmiir yaimɨrsɨm kwɨr bɨ swokɨ wakaeyokna apmɨmɨnkɨm. Dimusi rani, krɨma Adi Komii siir yaiya kɨmiir wokmaihaigɨnɨuwana saiirɨn sɨbgu kɨgrɨraowi mɨ kɨma wɨ ta hɨriinan saiirsi nwowi ɨkɨ yai bibiyɨeyɨm sɨmiir wakaeyokna apɨm.
Mɨ tɨ kamɨm hapairanɨm yɨpɨkɨ inɨg komii komiigakɨm mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm Adi Komii siir pɨugananɨm sɨm kɨgrɨraowiyɨm mɨ an kara ha naɨngwowi tɨ inkam komii komiiyɨm sɨma mɨ owa ya kariir whwonkam ɨdan ya dimɨn komii rani. Dimusi rani, Adi Komii siir whwonkam ɨdan iikam whɨekakɨm ɨni hɨrii hɨriinankɨnar nwoswowɨm. Mɨ kamɨm yɨpɨkɨ sɨmiir inɨgɨm komii nwowɨm, sɨma kariirɨn yaeya yai boɨnmauuwam bɨ swokɨ boɨnmauugɨm tɨ yaiyɨm kara boɨnmɨmauuwanɨm sɨmiirɨn. Mɨ sɨma hɨriiyar yɨnoknɨnkɨn Adi Komii siya kariirɨn yai mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar hauugɨn mɨ siya kariirɨn ha nɨmbingiyɨn mɨ ɨna yɨkropkiyɨn mɨ kara ɨna boɨnmɨmauuwamɨn siir yai ɨmiirɨn ɨkɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir pɨuganɨm sɨmiir iikam ɨmiir, Adi Komii siya mɨ ɨmbingiya Pita siir saiir hɨriinan, Yai Wɨn Kɨbiya Krais siira saiir boɨnmɨmauuwam ɨkɨ iikamɨm Judami pɨuganɨm sɨmiirɨm sɨmiir. Adi Komii siya Pita siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn siir yai kɨbi aiir boɨnmɨmauuwam ɨkɨ iikamɨm Judamiyɨm sɨmiir. Ta Pita siir siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwa bɨiya saiir hɨriinan. Mɨ sɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm kariirɨn Adi Komii siya nɨmbingɨn mɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn siir yai kɨbi aiir boɨnmɨmauuwam ɨkɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir pɨugana saiir iikam ɨmiir. Mɨ sɨma tɨ dimɨn kɨbiyɨn Adi Komii siya tɨrkiyɨn kariir siir nɨnoknɨnkɨnkiyɨn tɨ siya nɨmbingiyɨn kariir siir yai kɨbi aiir boɨnmɨmauuwam mɨ inkam komii komiiyɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm om komii Jerusalem hɨranɨm, Jems, Kaiapas, mɨ Jon, sɨma kɨmɨdiniya ɨɨn Banabas mɨ kara krɨriir yonkwo mɨ ta ɨɨn sɨma nonkwowa krɨriir ya mɨn nɨsiimauuga sɨma wadɨe bɨdi ywokiyɨm krɨra ta Adi Komii siir yaiya saiirɨn hɨriiyar boɨnmɨmauuyokiyokɨiyamɨm ɨkɨ iikamɨm nu haɨmii Judia hɨr nwowɨm sɨmiir. 10 Sɨma krɨriirɨn tɨ dimɨn whɨruwan siirarar boɨnkikɨn. Sɨma mɨnam naɨngwokɨm krɨra hɨnɨɨna naɨngwowi krɨra umɨr sɨmiir iikam paeprikabɨm nu haɨmii Judia hɨranɨm sɨmiiram hauugiyɨm. Mɨ tɨ dimɨnɨm kara tɨram naɨngwowɨm kara sɨmiirɨn bɨdiyar tɨrɨm. Ɨriig.
Pol siya dimɨn biyɨeyɨm Pita siya tɨrɨm om Antiok sɨmiir boɨnɨnkɨigɨn
11 Krɨma ɨrɨpar mɨriigɨm Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwɨm mɨ mhoɨiya Pita siya om Antiok hɨr ninɨ kɨgnakiyɨn hɨran iikam ɨmiir mɨ kara siirɨn siir whwonkam ɨdar yɨk. Dimusi rani, siya tɨ dimɨn biyɨe whɨrɨn siir tɨrkɨn. 12 Kara siirɨn ɨo whɨsarii bɨ nwokɨn tɨ dimɨn whɨruwan siya tɨrɨn siirsika. Bɨiya kam nhɨrɨm Jems siya nɨkropkiyɨm om Antioka tɨriir nɨtam, Pita siya bɨiya iikamɨm Juda iikam tani nae sɨmaka nɨdwokai aekɨn. Mɨ mhoɨiya tɨ kamɨm Jems siya nɨkropkiyɨm ɨna yɨmbiniyɨm om Antioka hɨriir mɨ Pita siya iikamɨm yɨpɨkɨ Juda iikamɨm sɨmiir pɨugana saiir karamaeyɨm sɨmiirɨn ɨna haiburgigɨm. Dimusi rani, siya pɨ nɨdidgɨn tɨ kamɨm yɨpɨkɨm om komii Jerusalem hɨranɨm yɨpɨkɨ Mosesni yaiyɨm bɨiyanɨm sɨm napiyɨm yɨpɨkɨ ha boɨnɨm kamɨm Adi Komiini siyɨu napiyɨm sɨmiir mɨoɨsɨm yɨm kɨtiyopnɨmnɨr hai mɨ tɨ inkamɨn siirɨn ɨo siya yo. Dimusi rani, ta nae siya naeya sɨmaka saiirsika. 13 Mɨ Judami pɨugana saiir iikam nhɨrɨm yɨm ta ɨi aiirɨn nae Juda iikam tani sɨmiir pɨugana saiir iikamɨm nae sɨmaka naeyɨm mɨ ɨni ta ɨi aiirar yadɨgniyɨn. Mɨ sɨma tɨ iikamɨm sɨmiirɨn Pita saɨka hɨrar ywoki mɨ Banabas siya hɨriinan kɨgɨn mɨ siya ɨni hɨriinan siyɨu biyɨe ɨiirar mɨ apɨn mɨ siirɨn ɨriipɨ hɨriinan ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmaka hɨrar mɨ okmwɨn ogig. 14 Mɨ kara sɨmiirɨn hɨriinan nɨnoknɨnkɨnɨn sɨma Adi Komii siir yai kɨbi aiir sɨbgu ap rani mɨ kara Pita siirɨn tɨ iikam whɨekakɨm sɨmiir whwonkam ɨdar boɨn, ni kɨra Judami pɨugana saiir inkamkɨn mɨ ni kɨra dimɨn taemɨnɨm Judami pɨugana sɨma tɨriyɨm sɨmiir dap. Mɨ kɨra ɨni dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ Juda iikam tani sɨmiir pɨuganan iikamɨm sɨma tɨriyɨm ɨni sɨmiir napɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ kɨra iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir dimusi boɨnmɨmauuwi, sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaeiyam mɨ sɨma wɨ dimɨn taemɨnɨm Judami pɨugana saiir iikam ɨma napiyɨm wɨ sɨmiir nwokɨ apɨm, ha? Mɨ ni kɨrarɨn tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir bɨ napkɨn! Mɨ ni kɨra pɨ nɨdidgɨn Jemsni kamɨm yɨpɨkɨ kɨriir ninɨ boɨniyɨm sɨmiirsi. Ɨriig.
Mɨ yɨpɨkɨ Jisɨs siir yai ɨmiir sɨbgu wakaeyokna apiyɨm wɨ iikam bɨmbɨuwii nwo rani mɨ sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nanmaiwarkainaei
15 Mɨ nɨm krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ krɨmiir yopiiyɨm krɨmiirɨn Judami pɨugana saiir naokainam nɨm krɨma ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm sɨma hɨnɨɨn tani Juda iikam tani sɨmiir pɨugana sae karamae rani, yɨpɨkɨ ha dapiyɨm iikam bibiyɨe yɨpɨkɨ Adi Komii siiram wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm. 16 Mɨ nɨm krɨma Juda yɨɨnɨeyɨm ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Adi siya ha bɨ boɨnkɨn iikamɨm wadɨe nwowiyɨm yɨm dimugɨ nwo rani, yɨm sɨma Mosesni siyɨuɨm sɨm napkɨm. Nɨɨngaka. Dimusi rani, sɨma Jisɨs Kraisni wakaeyokna apkɨm. Krɨma Jisɨs Krais siirarar wakaeyokna apkɨm mɨ Adi Komii siya wɨ kwoɨn ara asi naɨngwowi krɨmiirɨn wadɨe. Mɨ krɨma Mosesni siyɨuɨn siir siyɨuɨm sɨm napkɨswo mɨ nɨm wɨ wadɨe di ywowi. Adi Komii siya ha bɨ boɨnkɨn, inkam nwɨrkɨ wadɨekɨn Moses siir siyɨu komii ɨiir bɨdi sɨbgu apɨm. Nɨɨngaka. 17 Mɨ krɨma ha naɨngwowi Adi Komii siya krɨmiirɨn ha boɨnkɨn krɨma wadɨekɨm. Dimusi rani, krɨma Krais siir wakaeyokna apkɨm mɨ mhoɨiya krɨma ha wakaei Adi Komii siya ɨni ha boɨnɨn krɨma Moses siir siyɨu komii ɨiir dap mɨ wɨ siya nwokɨ grabaigɨnɨuwɨm mɨ yɨo tɨ kwoɨn hɨnɨɨnɨn yɨo mɨiyɨk rani. Mɨ krɨma Moses siir siyɨu komii ɨiir nikwowaisii mɨ Krais siiramɨn ha nɨnmiinɨnkɨnami krɨmiir grabaigɨnɨuwam mɨ tɨriigɨnɨn yɨo wɨ hɨnɨɨna nɨisiimauuwi, Krais siya krɨmiirɨn dimɨn biyɨe bɨdi tɨrhaigɨnɨuwɨn mɨ krɨmiirɨn siya bɨdi tɨrkiyɨm dimɨn biyɨe tɨramɨn. Ana tɨ yaiyɨm kaimwokɨm, aniya? Nɨɨngaka. Krais siya dimɨn taemɨnɨm krɨma naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir bɨ tɨrbuwikɨn siya krɨmiirɨn mɨnanar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwikɨn krɨma Adi Komii siir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. 18 Mɨ ta bɨiya kara haimriiyɨugiga Moses siir siyɨu komii ɨiir saeya kaimwokɨ nɨuwi mɨ mhoɨiya kara ha swokɨ ami siiram mɨ ha naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ kariirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae siya nwowaigɨnɨuwi Adi Komii siir whwonkam ɨdan mɨ iikamɨm sɨma wa swokɨ ɨnoknɨnkɨnkii, kara sɨmiir bɨdiyar ikɨ ɨisiimauuwɨn tɨ siyɨu hɨriinanɨn mɨ an tari dimɨn biyɨekɨbiyɨe ɨiirar tɨrkɨn. 19 Bɨiya kara mɨinan mɨrii nanaekɨn Moses siir siyɨu komii ɨiir napamɨn, kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kara inkam biyɨe nwokɨn mɨ kariirɨn kɨmɨdiniya Adi Komii siya yonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨu mɨ ta hɨriinan saiirsika kara asi naokɨn. Mɨ kariir ɨgsopa Krais siya asi nonkwokairinanaowidgɨn mɨ siirɨn Adi Komii siya yonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨu mɨ siya ha naonamkɨn paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir. Mɨ tariinanɨn kariir kwoɨnɨn Moses siir siyɨu ɨiir napam naɨngwo rani mɨ ta hɨriinana kara inkam mɨiyɨk Adi Komii siir whwonkam ɨdan wɨ saiirsi nwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ tariinanɨn kara ɨni rɨrmiiya ywokiyɨn Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨn. 20 Whɨsarii rani, Krais siya bɨdi yaowɨn mɨ tɨ siyɨuɨm bɨiyanɨm kara sɨmiir nap rani, yɨm bɨdi dɨgiyɨm. Mɨ tariinanɨn dimɨn taemɨnɨm kara tɨriyɨm kara kariir kwoɨnaɨrgar naɨngwo dirɨraerar tani. Nɨɨngaka. Kara Adi Komii siir yɨnisɨmɨn Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmii mɨ kara siiram naɨngwokwonanaei yɨpɨkɨ kariiram naɨngwokwonanaeyɨn mɨ kariirsi naowɨn mɨ kariirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn kwoɨn whɨrua Adi Komii saɨka nwowɨm. Mɨ tɨ dimɨnɨm tɨ tariinan kara tɨrɨm kara Adi Komii siir yɨnisɨmɨn Jisɨs yɨpɨkɨn kariiram naɨngwokwonanaeyɨn mɨ kariirsi naowɨn kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam siir kɨrɨeni tɨrkɨn. 21 Kara tɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm Adi Komii siya tɨrkiyɨm hinda whɨsarii prɨiywokaiyamam bɨ tɨrkɨm. Mɨ kara sɨmiirɨn wɨ digɨumii haigɨngig rani. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siya iikam ɨmiirɨn ha boɨni sɨma wadɨekɨm. Dimusi rani, sɨma Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apkɨm bɨiya Moseskɨ si hauugiyɨm iikamɨm sɨm mɨ Krais siya wɨ di yɨti. Moses siir siyɨu komiiyɨn yɨo wɨ Adi Komii siir di tɨri, krɨmiir boɨnam hɨnɨɨn, krɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. Krais siya whɨsarii bɨ naokɨn siya bwamkakɨn siya asi naokɨn. Krais sasaɨrgɨn Adi Komii siir tɨri, krɨmiirɨn siya hɨnɨɨn boɨnam krɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨn bɨ kɨmbugɨm yɨo bɨiyan siyɨu komiiyɨn si rani. Nɨɨngaka. Ɨriig.