3
Kɨmiirɨn wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨ nwowaigɨnɨuwi wadɨe nwowamɨn Moses siir yai ɨma iyɨe? Krais siir yai ɨma.
Kɨma iikamɨm Galesianɨm kɨma iikam paipai rani! Mɨ kɨma ɨkɨ kam nhɨrɨm sɨmiir dimuam kɨgnɨnkɨnkɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyamɨn. Mɨ kɨma Krais siir yai kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir bɨ wakaeyokna apkɨm, aniya? Krɨma kɨmiirɨn bɨdiyar ikɨ boɨnmauuwɨm idowɨiyar kɨma kɨgni hanɨɨn ta siya naonama paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si. Kara kɨmiiramɨn pɨ dimɨn whɨruan siiraramar srɨii. Kɨma Adi Komii siir naeyɨuɨn siirɨn panɨɨn panɨɨna haii? Mɨ kɨma siirɨn tɨ dimɨn taemɨnɨm Moses siir siyɨu komii ɨeya boɨnɨm sɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ ha haigɨn, aniya? Iyɨe? Mɨ tari kɨma Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apkɨm yɨpɨkɨ bɨiya kɨma wakaeyɨm? Kaimwokɨkaimwowɨm yɨm ɨni Krais siir yaiyɨm sɨma sɨmar ywowɨskiyɨm. Mɨ tariinanɨn kɨma biyɨe panɨɨn panɨɨna nwokɨm? Adi Komii siir naeyɨuɨn kɨmiirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ kɨmiir kwoɨnɨm siya kiyaigɨm mɨ kɨma bɨigɨ bɨiyɨn Krais siir yai kɨbi kɨbi ɨmiiramɨn ha wakaeyokna apkɨm. Mɨ tariinanɨn kɨma ha naɨngwowi kɨma siir dimɨn taemɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiiramɨn ɨna sɨbgu apkrɨpkaiyɨm kɨmiir kɨrɨeniyar mɨ kɨmiir kɨuɨm ɨni kɨrɨeya nwokrɨpkaiyɨm, aniya? Nɨɨngaka. Mɨ tɨ dimɨn kɨbiyɨn Adi Komii siya tɨrkiyɨn yɨo dimɨn komii rani. Nɨɨngaka. Yɨo dimɨn komiigɨkomii ɨeyaɨrgɨn. Mɨ Adi Komii siya siir naeyɨuɨn kɨmiir dimusi hauugikɨn dimɨn kɨrɨe komii komii kɨmiir iikamɨm sɨmiir ɨɨngar nonkwo dirɨraerarɨm? Siya tɨ hɨriinan dimusi bɨ tɨrkɨn kɨma yaiyɨm bɨiya Moseskɨ si boɨnmɨmauuwɨm sɨmiir wakaeyokna apkɨm, iyɨe? Mɨ tari mɨnsika, kɨma Krais siir yaiyɨm yɨpɨkɨ kɨma wakaeyɨm sɨmiir warar mɨ wakaeyokna apkɨm? Yɨm tɨriigɨnɨm yɨm Krais siiraraɨrgɨm.
Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Dimusi rani, Adi Komii siir yaiyɨm bɨiya profet kamɨm sɨm wɨnkiyɨm sɨma tɨ hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨm, Ebraham siya yaiyɨm Adi Komii siya boɨnkiyɨm siir sɨmiir wakaeyɨn mɨ siya tɨ hɨnɨɨna boɨnki, Adi Komii siir yaiyɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm mɨ siya boɨnɨm siya sɨmiirɨn wa tɨri. Ebraham siya tɨ hɨriinan naɨngwokɨn mɨ siya ha naɨngwo tɨbmiigɨn Adi Komii siiramɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya hɨnɨɨna asi boɨnkɨn siya dimɨn whɨrkɨn bɨ kɨmbugɨn. Kɨma tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn tɨ kwaboɨnamɨn siir dɨnoknɨnkɨn. Iikamɨm yɨpɨkɨ ɨinokɨinok Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm mɨ sɨma dimɨn taemɨnɨm siya boɨniyɨm sɨmiirɨn ha tɨri, sɨma sɨmaɨrgɨm Ebraham siirgɨsiir yɨnɨeyɨm. Dimusi rani, yɨm sɨma Adi Komii siiram naɨngwokɨm Ebraham siya boɨna siir saiir hɨriinan. Adi Komii siya iikamɨm Juda iikam tani sɨmiirɨn bɨdi bɨdiniyar nɨnoknɨnkɨnkɨn sɨma wɨ sɨmbi naɨngwo tɨbmii Yai Wɨn Kɨbi aiiram mɨ sɨma wɨ wadɨe sɨmbi nwowi. Dimusi rani, sɨmiir kwoɨnɨm aowa aowa hɨnɨɨna naɨngwokɨm Adi Komii siya ta siya boɨna wɨ saiir hɨriinanar tɨri. Mɨ ta hɨriinan saiirsika siya bɨiya Ebraham siir asi boɨnkɨn siir yai kɨbiyɨm yɨpɨkɨ wɨ mhoɨiya nɨmbiyami mɨ yɨpɨkɨ siya siirɨn hɨnɨɨna boɨnɨn, mhoɨiya kɨriirsiyɨn kara ɨkɨ iikam whɨekakɨm ɨkɨ omom omomɨm sɨmiirɨn wɨ yapayapa tɨrhaigɨnɨuwi kɨriir kɨrɨeni. Ebraham siya tɨ yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn mɨ siya tɨ hɨnɨɨn asi boɨnkikɨn, Adi Komii siya wɨ tɨ hɨnɨɨna tɨri. Mɨ Adi Komii siya hɨnɨɨn asi boɨnkɨn siya dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Mɨ yɨpɨkɨ hɨnɨɨna naɨngwowi Adi Komii siya ta siya boɨna wɨ saiir hɨriinanar tɨri mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨni, sɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm ta bɨiya siya boɨna Ebrahamni, Ebraham siya dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn.
10 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ yaiyɨm Moseskɨ si wɨnkiyɨm bɨiya sɨmiirar napkrɨpkaii mɨ Adi Komii siya wɨ ɨo sɨmiir nwowi mɨ sɨmiirɨn wɨ siya tɨoɨdwomaii. Dimusi rani, siir yai kɨbi kɨbiyɨm Yokwo Komii saeya boɨnkiyɨm tɨ hɨnɨɨn, iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ yaiyɨm bɨiya Adi Komii siya boɨnkiyɨm Mosesni sɨmiir wakaeyokna api tɨ yokwonau hɨr nwokaiyɨm sɨma sɨmiirɨn hɨriiyar wakaeyokna apswo mɨ hɨriinan tɨr karamae nwowi sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya tɨoɨdwomaii. 11 Mɨ yaiyɨm Adi Komii siir Yokwo Komii aiir nwokaiyɨm yɨm tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨm, iikamɨm yɨpɨkɨ ha naɨngwowɨm Adi Komii siya dimɨnɨn siya boɨnɨn siirɨn wa tɨri mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨni, sɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm mɨ sɨma wɨ Adi Komii saɨkar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn. Mɨ tariinanɨn krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siya wɨ inkamɨn Mosesni siyɨu komiiyɨn bɨiya Adi Komiikɨn si hauuwɨn siir wakaeyokna apɨm wɨ saiirsi nɨkɨu rani, siirɨn hɨnɨɨn dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Nɨɨngaka. 12 Mɨ siyɨuɨn Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨn yɨo saɨka bɨ namasugɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siir yaiyɨm Yokwo Komii hɨr nwowɨm yɨm tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨm, tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Mosesni yaiyɨm sɨm wakaeyokna apɨm, sɨma sɨmiirar wakaeyokna apkrɨpkaii mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma wɨ hɨriinan asi nwoyokiyokɨii Adi Komii saɨkan.
13 Krɨmiir ɨgsopa Krais siyar yokwokairinanaowid mɨ siya mɨiyɨknan bɨ nwokɨn mɨ siya ha naonamkɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siya krɨmiir asi whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn krɨma Moses siir siyɨu komiini yaiyɨm sɨmiir haiburgigɨm yɨpɨkɨ Moses siir yai ɨma boɨnɨm krɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnam. Adi Komii siir yaiya ta hɨnɨɨna boɨnka, inkam nwɨrɨn yɨpɨkɨ inkam nhɨrkɨm nɨsomaowi mɨ paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si nɨnkɨn ɨrɨnugii, yɨo tɨriigɨnɨn yɨo mɨn nɨisiimauugɨn siirɨn Adi Komii siya bɨdi yɨmbingiyɨn nonkwobumbunɨnkɨnamɨn. 14 Mɨ Adi Komii siya Krais siirɨn mɨnam tɨrkɨn siya biyɨe nwowɨm mɨ pɨ naowɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya boɨnkiyɨm Ebrahamni dimɨn kɨbi kɨbiyɨm, yɨm Jisɨs Krais siirgɨsiirgɨm yɨm wɨ iikam ɨmiiram nɨti yɨm wɨ Juda iikamɨm sɨmiiram nɨt rani. Krais siya tɨ dimɨn hɨriinanɨn siir asi tɨrkɨn mɨ krɨma iikamɨm wɨ siir naeyɨu ɨiir nwokɨ haiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya siya boɨngigɨn siirɨn wɨ siya nɨkropkii mɨ krɨma tɨ hɨriinanar naɨngwokɨm Adi Komii siya ta siya boɨna wɨ saiir hɨriinanar tɨri. Ɨriig.
Mɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya hauugiyɨm Mosesni yɨm tɨ yaiyɨm Ebrahamni siya hauugiyɨm sɨmiir maeyau aiir bɨ kisɨna onawidgɨm
15 Tɨ kariir nomiiyauɨm, tɨriigɨnɨn yɨo krɨmiir siyɨu ɨeya. Mɨ inkam nwɨso sowa diriyar boɨnkii dimɨnɨn sowa tɨranɨn siir mɨ sowa siirɨn ha wɨnkii gavmani yokwowa saiir mɨ mhoɨiya wɨ inkam nwɨrkɨ swokɨ kisɨna haigɨn tani tɨ yaiyɨm sowa wɨnkiyɨm yɨm wɨ hɨriiyar nwowi tɨ sowa wɨnkiyɨm bɨiya sɨmiir hɨriinan. 16 Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn, Adi Komii siya Ebraham siir kitɨbmii boɨnkikɨn mɨ siir prɨnou ɨkɨm. Mɨ Adi Komii siir yaiyɨm Yokwo Komii hɨr nwowɨm yɨm siir yɨɨnɨeyɨm sɨmiir wara bɨ boɨnkɨn mɨ sɨmiir hoɨmgak bɨ mɨ ɨmbingɨn. Nɨɨngaka. Yɨm siir yɨnisɨm nwɨruwan siirarar nɨmbingɨn mɨ tɨ yɨnisɨm nwɨruwan yɨo Krais siyaɨrgɨn. 17 Kara ha naɨngwowi kɨma tɨ dimɨnɨn siir dimɨn mwokɨmwowɨn siir dɨnoknɨnkɨn. Bɨiya Adi Komii siya Ebraham siir kitɨbmii boɨnkikɨn yɨpɨkɨ siya tɨrana. Mɨ bɨewii 430yɨm ha namkiyɨm mɨ Adi Komii siya siir siyɨu komiiyɨn Moses siir hauu. Mɨ yaiyɨm wɨ swokɨ ɨinak rani, tɨ Adi Komii siya nɨmbingiyɨm mɨ siya boɨnmɨmauugiyɨm Ebrahamni mɨ sɨma wɨ hinda prɨiywokaeyam tani. Nɨɨngaka. Yɨm wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨiyami. 18 Mɨ krɨma tɨ yaiyɨm Adi Komiikɨ hauuwɨm Mosesni sɨmiir wakaeyokna api mɨ krɨma dimɨn kɨbi kɨbiyɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm sɨmiirɨn ha haii mɨ tari ta kitɨbmii boɨna Adi Komii siya kitɨbmii boɨna Ebrahamnaka ya wɨ naekak nwo rani mɨ tariigɨna ya kaimwo rani. Mɨ krɨma tɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm siya nɨmbingiyɨm sɨmiirɨn wa haii. Dimusi rani, nɨmbina yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbingiya Ebrahamni saiirsika, Mosesniya saiirsi rani.
19 Mɨ tɨ yaiyɨm Adi Komii siya Mosesni dimusi hauugɨn? Adi Komii siya tɨ yaiyɨm iikam ɨmiirɨn mɨnam hauugɨn krɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauuwɨm tɨ dimɨnɨn krɨma tɨriyɨn yɨo mɨiyɨk rani, yɨo ɨni biyɨe ywowɨn. Mɨ Moses siir yaiyɨm yɨm ɨni krɨmiirar nikɨ kɨgrɨrao krɨpkaiyɨm mɨ wɨ Ebraham siir yɨɨnɨe ɨeyar nɨtbudgii yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya boɨnɨn inkamɨn. Adi Komii siya siir yaiyɨm siir paekwosɨm ɨmiir boɨnkikɨn mɨ yɨm sɨma sɨmiirɨn Moses siir boɨnmauu. Mɨ inkam nwɨruwan Adi Komii siya mɨ iikam ɨkɨm sɨmiir bopwowar nwowɨskiyɨn siyaɨrgɨn mɨ siir yaiyɨm siya pɨ sɨmiir boɨnkii mɨ yɨm sɨma pɨ kwoɨn whɨruwar mɨ okii sɨmiir tɨramɨn. 20 Mɨ Ebraham siirɨn yɨo Adi Komii sikɨsiyar boɨnkikɨn tɨ nɨmbinɨm siya tɨranɨm siir. Mɨ ya ta ɨiya ya bopwonau nwowan inkam karamaeka sɨmiir bopwonau nokwokairɨowam Ebraham siir tɨram kwoɨn whɨrua siya nwokiyam tɨ dimɨn ɨiiram. Adi Komii siya tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨn siya wɨ hindara prɨitɨrkii tɨ siya boɨnɨm sɨmiirɨn. Mɨ ta nɨmbina Adi Komii siya hauuwa Ebrahamni ya ɨni tɨ yaiyɨm Adi Komii siya hauuwɨm Mosesni ɨni sɨmiir kou ywowa.
Moses siir siyɨu komiiyɨn siya siyaɨrgɨn krɨmiir kɨgrɨraowiyɨn krɨmiir nɨkɨunamam Adi Komii siir kingiin hɨriir namam
21 Dimuga? Mɨ tɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ Moseskɨ si hauuwɨm iikamɨm sɨm mɨ ta nɨmbina Adi Komii siya hauuwa Ebrahamni sɨma bɨdi yɨkrɨpa? Nɨɨngaka. Mɨ yai kɨbigɨ nwokɨswo ya iikam ɨmiirɨn wɨ saeyar pɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨn ɨrɨpa Adi Komii saɨka nwowam mɨ Adi Komii siya wɨ ha pɨ boɨnɨn tɨ iikamɨm yɨm iikam wadɨekɨm. Dimusi rani, sɨma tɨ yai kɨbi ɨmiir wakaeyokna apkɨm mɨ sɨma wɨ hɨriinan nwo rani. 22 Adi Komii siir yaiyɨm Yokwo Komii saiir nwokaiyɨm yɨm krɨmiirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨm, iikam whɨekakɨm dimɨn biyɨe tɨrɨm nɨm krɨma ɨni paeyɨn uridgɨ nɨtkiiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨm. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ wɨ Jisɨs Krais siir wakaeyokna api mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ ha boɨni sɨma wadɨekɨm. Dimusi rani, sɨma hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨni tɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiya siya nɨmbinɨm sɨmiirɨn wa tɨri.
23 Bɨiya Krais siir yaiyɨm nikɨ ɨt karamae nikɨ owɨm mɨ tɨ yaiyɨm Moseskɨ si hauuwɨm iikamɨm sɨmiir krɨmiirɨn sɨma kɨgrɨraokɨm mɨ krɨma sɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ ɨni Adi Komii siyar tɨrbudgiyɨn dimɨn kɨbigɨkɨbi ɨiirar Krais siirɨn yɨpɨkɨ krɨma sɨbgu wakaeyokna apanɨn. 24 Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika tɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ Moseskɨ si hauuwɨm iikamɨm sɨmiir krɨmiir kɨgrɨraowam yɨm mɨn nɨisiimauugɨm krɨmiirɨn, krɨma mɨiyɨk rani mɨ krɨmiirɨn mɨn mɨ tɨrkikɨn krɨma Krais siiram niwɨtamɨm mɨ Adi Komii siya wɨ ha boɨni, krɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. Dimusi rani, nɨm krɨma hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨni tɨ digworaekwowɨm siya nɨmbinɨm, siya wa tɨri. 25 Mɨ tariinanɨn Krais siir yai kɨbiyɨm yɨm bɨdi yɨtkiyɨm mɨ Moses siir siyɨuɨn krɨmiirɨn siya kɨgrɨrao rani, yɨo bɨdi dɨgiyɨn. Ɨriig.
Naɨngwo tɨbmii saɨsaɨrga Adi Komii siir yɨnisɨsɨm krɨma nwowana
26 Wɨm kɨma Adi Komii siir yɨnisɨsɨmkɨm. Dimusi rani, wɨm kɨma ha naɨngwo tɨbmii kɨɨni, dimɨn taemɨnɨm bɨiya siya boɨnɨm siya wa tɨri mɨ nɨm krɨma wɨ ɨrɨpa kwoɨn whɨrua Jisɨs Krais saɨka nwowi. 27 Mɨ wɨm kɨma Adi Komii siir yɨnisɨsɨmkɨm. Dimusi rani, bɨiya iikam kɨmiirɨn yɨpɨkɨ iikam nhɨrkɨm baptais haigɨnɨuwɨm, sɨma kɨmiirɨn Krais siir inɨgni baptais haigɨnɨugɨm mɨ kɨma ɨrɨpa asi nwowi Krais saɨka. Mɨ Adi Komii siya kɨmiiramɨn wɨ Jisɨs Krais siiram siya naɨngwowiya wɨ saiir hɨriinan naɨngwowi. 28 Mɨ ta hɨriinan saiisika tɨ hɨriinan asi tɨrkɨn mɨ tariinanɨn iikam kɨma isido whɨsa bɨ nwoko Juda pɨugana sɨma mɨ Juda pɨugan tani yɨm sɨma mɨ iikamɨm hinda whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨm mɨ iikamɨm rɨrmiiya nwowiyɨm yɨm sɨma mɨ wigkamɨm yɨm sɨma. Nɨɨngaka. Adi Komii siya ha naɨngwokɨn yɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo dimɨn komii rani. Iikam whɨekakɨm ɨni hɨrii hɨriinankɨnar ywowɨm. Dimusi rani, krɨma Krais Jisɨs siirgɨm. 29 Mɨ kɨma Krais siirgɨnɨuwi mɨ wɨm wɨ Ebraham siir yɨɨnɨe nwowi mɨ ta hɨriinan saiirsika mhoɨiya kɨma wɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir asi haii yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbinɨm Ebrahamni siir hauuwam. Ɨriig.