4
Mɨ krɨma mɨiyan kam Krais siirsiyar nwowi Adi Komii siir yɨnisɨmɨn
Yai nhɨrɨm yɨm tɨ hɨnɨɨngɨm, yɨnisɨm nwɨrɨn dimɨn taemɨn whɨekakɨm siir adɨn siirɨm yɨm wɨ siya haii mɨ sɨmiirɨn wɨ siya kɨgrɨraowi mɨ ɨiya siya yɨnisɨmar nikɨ owa siya tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir bɨ haigɨn, siya inkamɨn hinda siir adni mɨi whɨsarii prɨimɨriiyɨn siir hɨriinan nwokɨn. Mɨ siya ɨni yɨnisɨmar nikɨ okrɨpkaiyɨn mɨ siya iikamɨm sɨmiir yai ɨmiirar wakaeyokna ap yɨpɨkɨ siir kɨgrɨraowiyɨm mɨ siir dimɨn taemɨnɨm siya haiyanɨm yɨm wɨ ta ɨiya siir ad ɨeya nɨmbingiya saiirar nadɨgɨuwi mɨ siya wɨ haɨni haii sɨmiirɨn. Mɨ bɨiya nɨm krɨma tɨ yɨnisɨmɨn siir hɨriinan nwokɨm mɨ krɨmiirɨn dimɨn biyɨe saeyar widnonkworɨnugɨm mɨ krɨma uridyɨu bibiyɨeyɨm mɨ ɨkɨ dimɨn bibiyɨeyɨm tɨ nuɨn siirɨm sɨmiir asi wakaeyokna apkɨm. Mɨ ta ɨiya yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbina saeya nɨtkiya mɨ siya siir yɨnisɨm ɨiirɨn ha nɨkropkiyɨn mɨ siya ɨni inkamar yɨmbiyamɨn. Mɨ siirɨn wig ɨra saeya yaokainaki mɨ siya ɨni yaiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya Moseskɨ si hauuwɨm Juda iikamɨm sɨmiirar mɨ wakaeyokna apkɨn. Siya tɨ dimɨn ɨiirɨn dimusi bɨ tɨrkɨn siya krɨmiirɨn wɨ hɨriinansi nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Mosesni yaiyɨm sɨm wakaeyokna apɨm krɨmiirɨn wɨ saeya nwokɨ owaigɨnɨuɨm rɨrmiiya. Mɨ krɨma wɨ Adi Komii siir yɨnisɨsɨm nwokɨ owɨm, siir yɨnisɨmɨn siir hɨriinan yɨpɨkɨ wɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm krɨmiir sɨmiir haii.
Dimusi rani, wɨm kɨma siir yɨnisɨsɨmkɨm, Adi Komii siya siir naeyɨu ɨiir bɨdi yɨkropkiyɨn yɨpɨkɨ siir yɨnisɨmɨn siir kwoɨnau hɨr nwokaiyɨn kɨmiir kwoɨnau waraur nwokaiyam. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn krɨmiirɨn yɨo mɨn tɨrkɨn krɨma maɨrgɨmaɨrga nwowɨm mɨ Adi Komii siir boɨnɨm, kɨra krɨmiir adgɨn, kɨra krɨmiir adgɨn. Mɨ tariinanɨn kɨma wɨ ɨi prɨei nwo rani, iikamɨm yɨpɨkɨ maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨugrɨpkɨikikaiiyɨm sɨmiir hɨriinan. Nɨɨngaka. Wɨm kɨma Adi Komii siirgɨsiir yɨnisɨsɨmkɨm. Dimusi rani, kɨma Krais siir wakaeyokna apikɨm mɨ wɨm kɨma Adi Komii siir yɨnisɨsɨmkɨm mɨ kɨma tɨ digworaekwowɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm krɨmiiram yɨpɨkɨ siir yɨnisɨsɨmɨm, krɨma sɨmiirɨn wa haii. Ɨriig.
Pol siya iikamɨm nu haɨmii Galesia hɨranɨm sɨmiirsi naɨngwoyɨmyokɨn.
Bɨiya Galesia kɨmiir iikamɨm ɨriipɨ hɨriinan wɨm kɨma Adi Komii siir bɨ mɨ ɨnoknɨnkɨnkɨm mɨ tɨ uridyɨu bibiyɨeyɨm mɨ dimɨn taemɨn nhɨrɨm kɨma naɨngwo tɨbmiiyɨm, yɨm Adi Komii siir hɨriinan tani. Mɨ tariinanɨn kɨma Adi Komii siirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ kɨmarɨn ha nɨnoknɨnkɨn tani Adi Komii siya kɨmiirgɨkɨmiirgɨn, kɨmiirɨn siya bɨdi yɨmbingiyɨm siir yɨnisɨsɨm nwowam. Mɨ tɨ uruwai siyaowaiyɨm tɨdiyɨuni kɨma nɨkrɨmtɨo ɨupɨmpɨt kuukaiyɨuwɨm kɨmiir widnonkworɨnuwɨm wɨm ɨni sɨmiiram swokɨ akainɨnkirɨonaɨm. 10 Mɨ kɨma tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm sɨmiir napɨm mɨ kɨma hɨriiyar naɨngwowi Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨni, kɨma wadɨekɨm. Dimusi rani, wɨm kɨma ɨi bwanɨm mɨ bɨewiiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya Moseskɨ boɨnɨm krɨmiir iikamɨm Judamiyɨm krɨma sɨmiir napɨm. 11 Mɨ kara iikam kɨmiiram naɨngwokiyɨm mɨ kara ɨni nɨdidkakar ywokiyɨn dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm yɨm wɨ hindara prɨiywokaeyami. Dimusi rani, tɨ yaiyɨm tɨ tariinanɨn kɨma wakaeyokna apɨm yɨm naekak bɨ nwowikɨm yɨm ɨni tɨ yaiyɨm bɨiya kɨma nikɨ apɨm naekak nwo karamae nwowɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm mɨ kɨma Adi Komii siirgɨsiiram sɨbgu wakaeyokna ap rani, ɨni nɨɨngar ywowɨskiyɨm.
12 Tɨ kariir nomiiyauɨm, kara kɨmiirɨn pɨ ɨgao yai hɨnɨɨna boɨnkii, kɨma warɨ Moses siir siyɨu komii kɨmiir kɨgrɨraowɨn siirɨn digɨumii tɨ haimriiyɨugig, kariir hɨriinan ta hindara kara mɨ prɨiyakiirɨrara siyɨu komii siiram nɨnkirɨona karamae nwowa saiir hɨriinan. Mɨ an kara ɨni iikam kɨmiir hɨriinan ywowɨn, yɨpɨkɨ bɨiya Moses siir siyɨu komii ɨeya kɨgrɨrao karam nwowɨm sɨmiir hɨriinan. Bɨiya kɨma kariirɨn dimɨn biyɨe bɨ tɨrkɨm mɨ kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn tariinanɨn kɨma kariirɨn wɨ kɨmbu rani. 13 Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm bɨiya kara bɨigɨbɨi kɨmiir waraur nɨta ya dimusi rani, kara makɨ niigɨn mɨ kariir kwoɨnɨn ha kisɨna haigiyɨn mɨ kara Krais siir yai kɨbi kɨbiyɨm kɨmɨdiniya kɨmiir boɨnmɨmauu. 14 Mɨ dimɨn biyɨeyɨm kariir tɨrkiyɨm mɨ an kara ɨni makar iiyɨn mɨ kɨmiir kwoɨnɨm tɨ hɨnɨɨna yaɨngwo kara mɨiyɨknan nwo rani mɨ kɨma kariiram naɨngwo karamae bɨ nwokɨm mɨ kariirɨn digɨumii bɨ mɨ haimriiyɨugigɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma kariirɨn hapi Adi Komii siir paekwosɨm ɨiir kɨma haiiyɨn siir hɨriinan haigɨm. Mɨ kɨma kariir haiwɨnɨm wɨm hapi Jisɨs Krais siir nasi haigɨm. 15 Bɨiya kɨma kara nɨta kɨma maɨrgɨmaɨrga prasae bɨ kɨnkɨm. Mɨ tariinanɨn kɨma kariirɨn panɨɨna naɨngwowi? Kara tɨriigɨnɨm iikam kɨmiir boɨni bɨiya kara kɨmakar nwowa wɨm kɨma kariiramar naɨngwokwonanaekɨm. Mɨ kɨma tɨ hɨnɨɨna naɨngwokɨm, krɨma wɨ krɨmiir yapa yapa nhwo ɨmiirar habaii mɨ krɨma sɨmiirɨn wɨ Pol siir hauugii mɨ siirɨn wɨ sɨma nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨn kariiram naɨngwokwonanaeyɨm dimusi swokɨ kisɨna haigigɨm? 16 Bɨiya kɨma kariiramɨn naɨngwokwo prasae bɨ kɨnkɨm mɨ tariinanɨn an kara ɨni kɨmiir sau omomnan yamwoɨuɨn. Dimusi rani, mɨ tari kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnkɨn, aniya?
17 Mɨ tɨ Judami iikamɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm kɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨmnɨr haiyam tɨrɨm, yɨm sɨma nɨmbinpai nɨmbinpai kɨmiir nɨmbinam tɨri mɨ sɨma wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani yɨm mɨnam tɨri kɨma aru kariir nwokiyɨm. Mɨ sɨma tɨ hɨriinan mɨnam tɨrkɨm kɨma sɨmiiraramar nwokɨ sɨbgu aɨngwo ɨskiyɨm mɨ sɨmiiraramar nwokɨ apɨm. 18 Mɨ sɨmiir mɨiya wadɨekɨswo mɨ sɨma kɨmiiram naɨngwokɨswo kɨmiir whɨnkɨnsiisam mɨ wɨ wadɨeyar pɨ ywowɨn. Hɨriiyar dwo! Mɨ sɨma ɨinokɨinokɨn wadɨe kɨmiiraramar nwowi ɨiya kara kɨmaka tɨr nwowi, yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo mɨiyɨk rani. Sɨma tɨ siyɨu hɨriinanɨn kara tɨrɨn ɨiya kara kɨmaka ɨrɨpa waraur nwowa mɨ ha tɨra sɨma saiir hɨriinanar tɨ swokɨ tɨr. 19 Tɨ kariir nomiiyau kɨbiyɨm, kara ɨni wiga yaeya yɨnisɨm nwɨr swokɨ aokainam tɨriya mɨ saeya diriisusuwiya ɨni saiir hɨriinan ywowa. Kara ɨni hɨkak nwowɨn, bɨiya kara naɨngwowa kɨmiiram kɨma Krais siir sɨbgu wakaeyokna apam. Mɨ tariinanɨn kara ɨni hɨkakar swokɨ owɨn mɨ kara mɨnam nwowi kɨma Krais siiram swokɨ sɨbgu wakaeyokna apɨm mɨ kwoɨn whɨrua saɨka nwowɨm. 20 Kara ha naɨngwowi kara ɨni kɨmakar nwowɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika kara ɨɨg yai panɨɨnsi boɨnkisi ta yokwo aiirɨn kɨmiirɨn. Kara mɨnam naɨngwowi kɨmiir whwonkam ɨda nokwowɨm mɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ kara kɨmiirɨn wɨ ɨɨg yai boɨn tani kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwamɨn. Mɨ kara tɨ arugɨ aru nwokiyɨn, kara nɨnoknɨnkɨn tani kara kɨmiirɨn wɨ panɨɨn panɨɨna namisi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ ta hɨriinan saiirsika kara kɨmiirɨn ɨɨg yai asi boɨnkikɨn mɨ yai hinsɨma asi mɨ boɨnkikɨn kɨmiirɨn. Ɨriig.
Tɨ niwiiyɨn Sera Hega sowiirɨn yɨo aknaɨn krɨmiir nɨisiimauugɨn
21 Kara kɨmiir srɨiyam tɨri, yɨpɨkɨ Mosesni siyɨu komiiyɨn siir aowa nwowɨm mɨ kɨma ɨna sɨbgu nɨnoknɨnkɨn kɨɨnɨm tɨ siyɨu komii siir siyɨu mwokɨ mwowɨm, aniya? 22 Mɨ Adi Komii siir Yokwo Komiiya ya hɨnɨɨna boɨnka Ebraham siya yɨnisɨm yɨnkamiyɨno nwɨsa iyɨo, nwɨrɨn yɨo wiga Hega dapiya saiirgɨn yɨpɨka Sera saiir mɨi mɨriiya mɨ nwɨrɨn yɨo Seranikɨn yɨpɨkɨ siir bɨiyan wiga Hega ya mhoɨiyan aeya. 23 Mɨ tɨ siir yɨnisɨmɨn ta wiga whɨsarii mɨi prɨimɨriiya saeya naokainaɨn, saeya siirɨn whɨsarii bɨ naokainakɨn. Dimusi rani, saiirɨn Ebraham siya nonkwonaka mɨ siya saɨka ɨrɨpa pɨu ha nwowɨn mɨ saeya ɨni yɨnkakar ywokiya. Mɨ yɨnisɨmɨn yɨpɨkɨ Sera saeya naokainaɨn saeya siirɨn whɨsarii bɨ naokainakɨn saiirɨn Adi Komii siya nɨmbingɨn mɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn saiirɨn mɨ Ebraham siya ɨrɨpa pɨu saɨka ha nwowɨn mɨ saeya ɨni yɨnkakar ywokiya. 24 Mɨ tɨ yaiyɨm yɨm dimɨni hanɨɨn krɨmiir boɨniyɨokɨm. Tɨkɨ wig ɨso yo tɨ kitɨbmii boɨn kwɨso yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya nɨmbingiyo iikam ɨmiir, yɨo sowiir nɨkriigo. Hega ya yaiyɨm bɨiya Adi Komii siya hauuwɨm Mosesni mhɨu Sainai kɨu hɨr ya sɨmiir nɨkriiga. 25 Tɨkɨ inɨg Hegan yɨo mhɨu Sainai siir nɨkriigɨn nu Arabia hɨranɨn. Mɨ om komii Jerusalemɨn yɨpɨkɨn Juda iikamɨm sɨmiirɨn mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ hɨr nwowi ɨkɨm yɨm wig Hega saiirgɨm. Dimusi rani, Hega saeya yɨnisɨm yɨnkamiyɨn naokainaka mɨ siya siir yopiiya saeya mɨriiya wɨ saiir hɨriinanar swokɨ tɨri. Siya wɨ hinda whɨsarii mɨi mɨriiyan inkamar mɨ owi. Mɨ ta hɨriinan saiirsika iikamɨm yɨpɨkɨ Mosesni siyɨu komii si napɨm yɨm saiir yɨnisɨm ɨiir nɨkriigɨm. Sɨma Moses siir siyɨu komii ɨiirɨn mɨnam napkɨm sɨma ha naɨngwokɨm Adi Komii siya sɨmiirɨn wa nwokɨ boɨnɨm sɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm mɨ tɨ yaiyɨm tɨ sɨma wakaeyokna apɨm yɨm wɨ sɨmiir tɨr tani dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae sɨma nwowam. Nɨɨngaka. Tɨkɨ yaiyɨm sɨmiirɨn wɨ sɨmar swokɨ hɨdi. 26 Mɨ wiga Sera nɨkɨuwiya ya mɨn nɨkriiga yaiyɨm Adi Komii siya hauugiyɨm Ebrahamni ya sɨmiir nɨkriiga. Saeya Adi Komii siir omɨn Jerusalem nɨkɨuwiyɨn yɨpɨkɨn Mosesni siyɨu komii kou siya nwo karam nwowɨn siir nɨkriiga. Yɨm sɨma siir bɨdi haiburgigɨm mɨ nɨm krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Kraisni yai kɨbi kɨbiyɨm sɨm wakaeyokna apiyɨm, saeya ɨni krɨmiir yopiinan ywowa mɨ nɨm krɨma ɨni saiir yɨnisɨsɨmnan ywowɨm. 27 Adi Komii siir yaiyɨm yɨm ha boɨnkikɨm, Jerusalemɨn Adi Komii siir om hɨr nwowɨn yɨpɨkɨ wɨ mhoɨiya nɨmbiyami yɨo wɨ bɨmbɨuwii nwo rani, yɨo wɨ tɨ Jerusalemɨn tɨ tariinan nwowɨn tɨ nu ɨiir wɨ siir haiburi. Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨkɨ yaiyɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm. Dimusi rani, Adi Komii siir yaiyɨm Yokwo Komii saiir nwokaiyɨm yɨm hindara boɨniyɨokɨm tɨ om whɨso sowiir nɨkriiyo yo tɨ wig ɨso owa. Ya hɨnɨɨna boɨnka,
kɨra ta wig pɨoa yɨpɨkɨ bɨiya yɨɨnɨekak nikɨ o karamae nwowa, kɨra maɨrgɨmaɨrgar dwoki! Kɨma kaɨrwao boɨnki mɨ yaiya whɨipani hanɨɨn damai kɨmiir wiga yɨpɨkɨ bɨiya yɨnpɨugak nwo karam nwowa mɨ yɨnisɨm naokaini kɨmpɨpɨsu hai karamae nwowa saiiram. Yɨpɨkɨ wiga saiir kamkɨ sopkiya saiir hɨriinan nwowa saeya wɨ yɨnisɨm kasa kasa swokɨ iyɨo rani mɨ saeya wɨ wiga kamkak nwowa wɨ saiir haiburi.
28 Tɨ kariir nomiiyauɨm, Aisak siya Ebraham siir yɨnisɨmkɨn. Dimusi rani, nɨmbina Adi Komii siya boɨnkiya siir saiirsika. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn nɨm krɨma Ebraham siir yɨnisɨsɨm asi mɨ owi. Dimusi rani, tɨ yai ɨmiirsika. 29 Mɨ bɨiya yɨnisɨmɨn Hega saeya naokainaɨn yɨo. Dimusi rani, saiir kamɨn ɨrɨpa pɨu saɨka nwokɨn, siya yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨn wig pɨoa nɨɨnga Sera nɨkɨuwiya saiir saeya naokainam siirɨn siya siyɨu mɨiyɨknan bɨ tɨrkɨn. Mɨ tariinanɨn ta ɨi aiirɨn iikamɨm yɨpɨkɨ Mosesni siyɨu si napɨm sɨma krɨmiirɨn mɨiyɨknan bɨ tɨrkɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir naeyɨu siir haiyɨm bɨiya yɨnisɨm yɨnkamiyɨn biyɨeyɨn siya tɨra yɨnisɨm mɨiyɨk ɨiir saiir hɨriinan. 30 Mɨ yaiyɨm Adi Komii siir Yokwo Komiiya saiir nwokaiyɨm yɨm hɨriiyar boɨnkɨm? Yɨm ha boɨnkɨm, warɨ wiga hinda whɨsarii mɨi prɨimɨriiya saiirɨn tɨ nhɨɨnɨkrɨropki saiir yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn saɨka. Mɨ saiir yɨnisɨmɨn yɨo adɨn siir digworaekwowɨm wɨ wara hai rani, tɨ yɨnisɨmɨn yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya nɨmbingiyɨn wiga saiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam saeya naokainaɨn saɨkan. Mɨ kɨma tɨ yai bibiyɨeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugig, tɨ kamɨm sɨma boɨnɨm hɨnɨɨn, kɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr haiyam. Yɨm tɨ yaiyɨm kɨmiir kwoɨnɨm wɨ sɨma tɨrbuwi, inkamɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨugrɨpkɨikikaiiyɨn siir hɨriinan. 31 Tɨ kariir nomiiyauɨm krɨma wiga yɨpɨkɨ whɨsarii mɨi prɨimɨriiya saiir yɨnisɨsɨm tani mɨ krɨma yaiyɨm bɨiya Isrelmi iikamɨm sɨmiir widnonkworɨnuwa sɨmiiram kɨpi nɨnkirɨona wiga yɨpɨkɨ hinda rɨrmiiya nwowa ɨni saiir yɨnisɨsɨmnan ywowɨm. Krɨma hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨni Adi Komii siya wa tɨri bɨiya siya boɨna saiir hɨriinan. Ɨriig.