5
Nɨm krɨma iikam rɨrmiiya nwowan iikamkɨm mɨ krɨma wɨ rɨrmiiya hɨriiyar nwokrɨpkaii
Krɨmiirɨn Krais siya bɨdi kiyaiyɨm yaiyɨm bɨiyanɨm sɨmiirsi, sɨmiir haiburgigɨm mɨ nɨm krɨma ɨni iikamɨm yɨpɨkɨ maeyau biyɨeya mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiiyɨm mɨ hɨr ha haiburgigɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm, krɨma ɨni rɨrmiiya ywokiyɨm mɨ tariinanɨn krɨma ɨni wadɨeyar ywokiyɨn mɨ ɨni Adi Komii siir kwoɨn ɨiirarar napɨskiyɨm. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm kɨrɨe dwo, iikamiyam kɨpi kiwaki kɨmiir swokɨ kiyaiyamɨn tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir napam iikamɨm yɨpɨkɨ maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨm saiir hɨrankɨ nɨtiyɨm whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm.
Tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir wakaeki. Kara Polkɨn, tɨ hɨnɨɨna boɨnkiyɨn. Mɨ kɨma kam nhɨrmiiyam kiwakii kɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr haiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya wɨ hɨnɨɨn asi boɨni, kɨma wadɨekɨm mɨ tɨ dimɨnɨn Krais siya tɨrɨn kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ kɨmiir sɨbgu grabaigɨnɨuwam yɨm wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani mɨ Adi Komii siya wɨ ta hɨriinan saiirsi boɨn tani kɨma wadɨekɨm. Nɨɨngaka. Kara kɨmiirɨn kaimwowar swokɨ boɨnkii. Tɨkɨ kamɨm yɨpɨkɨ kam nhɨrmiyam kiwakiyɨm sɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr haiyɨm mɨ tari Adi Komii siya wɨ ha boɨni sɨmiirɨn sɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. Mɨ sɨma ɨkɨ siyɨu komii whɨrɨn siir yai ɨmiir wakaeyokna ap bɨiya Moseskɨ si hauugiyɨn Juda iikamɨm sɨm. Mɨ kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ yaiyɨm Moseskɨ si hauuwɨm iikamɨm sɨmiir, sɨmiir wakaeyokna api mɨ Adi Komii siya wɨ ha boɨni sɨma dimɨn whɨrkɨ kɨmbugɨm mɨ Krais siirɨn digɨumii bɨdi haimriiyɨugigɨn. Mɨ kɨma dimɨn kɨbiyɨn Adi Komii siya prɨihauuwɨn siirɨn digɨumii bɨdi haimriiyɨugigɨn mɨ siya kɨmiirɨn wɨ swokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani. Mɨ nɨm krɨma iikamɨm tɨ tɨranɨm nɨm krɨma Adi Komii siir naeyɨuɨn siir kɨrɨeni nwowi, yɨpɨkɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn. Mɨ nɨm krɨma hɨnɨɨn hɨnɨɨna naɨngwowi tɨriigɨnɨm Adi Komii siya boɨnɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm. Mɨ siya wɨ siya boɨnɨm wɨ hɨriinanar tɨri. Mɨ nɨm krɨma siiramar kaoraraowi siyar boɨnɨm krɨmiirɨn hɨnɨɨn krɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Mɨ krɨma Jisɨs Krais siir siyɨu ɨiir napi mɨ krɨma krɨmiir mɨoɨs ɨmiirɨn ha mɨ kɨtiyopnɨr haiiga wɨndi mɨ sɨmiir mɨ kɨtiyopnɨr hai karamae mɨ owi, yɨo dimɨn komii rani mɨ yɨo wɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani mɨ wɨ Adi Komii siir tɨr tani siya krɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnɨm krɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. Mɨ yɨo dimɨn komiigɨ komiiyɨn yɨo tɨ si mɨ krɨma Adi Komii siiram sɨbgu aɨngwowi mɨ krɨma wɨ nwɨrni ɨrniyam nwokɨ aɨngwokwonanaeyɨm mɨ wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirarar nikɨ tɨrɨm.
Mɨ bɨiya kɨma Krais siir yai ɨmiirɨn wadɨeyar nikɨ wakaeyokna apkɨm mɨ tariinanɨn kɨma kɨmiir kwoɨnɨm dimusi kɨntɨnuwi. Mɨ kɨma siir yai ɨmiirɨn wɨ ɨi prɨei wakaeyokna ap rani? Adi Komii yɨpɨkɨn kɨmiir nɨmbingiyɨn siir wakaeyokna apam kɨmiirɨn siya tɨrkikɨn siir yai aiir wakaeyokna apɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika ta yaiya tɨ kamɨm yɨpɨkɨ kɨmiir nɨksɨsaeyɨm yɨm yaiyɨm yɨm Adi Komii siya bɨ hauugɨm sɨmiirɨn. Mɨ hu nasɨn siir nauɨn yɨo komii rani mɨ kɨra siirɨn sɨbgu sɨbgu hai karamae nwowi mɨ siya ha mɨmbɨrgii mɨ tɨ kɨp whɨekakɨm sɨmiirɨn wɨ siyar nɨinopkii mɨ iikamɨm wɨ siir nae rani. Mɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm yɨpɨkɨ kɨma napiyɨm yɨm dimɨn komii rani mɨ mhoɨiya tɨ dimɨn kɨbiyɨn tɨ kɨma napɨm wɨ siya tɨrbugi. 10 Kara hɨriiyar naɨngwowi Bɨiyan Inkam Komii siya wɨ kɨmiirar kɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ kɨma tɨ yaiyɨm bɨiya kara boɨnmɨmauuwɨm sɨmiirɨn wɨ yaeya naɨngwo rani mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨm, sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nonkwobumbunɨnkɨni dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirsi.
11 Iikam nhɨrɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnikɨm, tɨ iikam ɨmiir kara nowomwarkaiyɨuwɨn siyɨuɨn sɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr haiyam mɨ kara tɨ hɨriinan siyɨuɨn tɨrkɨswo mɨ sɨma kariir dimusi swokɨ onkwobumbunɨnkɨni? Mɨ kara tɨ hɨriinan nɨisiimauugɨswo mɨ sɨma wɨ kariir di tɨrbuwi. Dimusi rani, kara sɨmiirɨn Jisɨs Krais siya naowa paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si saiir nɨisiisiimauugɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma hindara asi nanaakɨm. 12 Kariir kwoɨn komiiyɨn ha naɨngwowi tɨkɨ iikamɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨm mɨ kɨmiirɨn siyɨu mwoni nɨisiimauu karamae nwowiyɨm tɨriigɨnɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm kɨmaka nwowɨm, yɨm sɨma kɨmaka kɨpi namasu yɨm arugɨ aru dwo.
13 Tɨ kariir nomiiyauwɨm, kɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨm warɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm yɨpɨkɨ kɨmiir kwoɨn ɨma napɨm sɨmiir haiburgigɨm inkamɨn maeyau biyɨeya mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨugrɨpkɨikikaiyɨn mɨ hɨr ha haiburgigiyɨn siir hɨriinan. Kɨma sɨbgu sɨbgu dwo kɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi kiyaiyɨn tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir hɨrankɨ mɨ kɨma kɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn kɨpi kiwaki tɨ dimɨn biyɨeyɨm nuanɨm sɨmiir swokɨ apɨm. Kɨmiirɨn tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir hɨrankɨ bɨdi kiyaiyɨm mɨ kɨma ɨrni nwɨrni dinan whɨnkɨnsiis ankɨnsiis dimɨn kɨbi ɨmiiram napam. Dimusi rani, kɨma ɨrni nwɨrniyam ninan aɨngwokwokɨm. 14 Mɨ Moses siir siyɨu komiiyɨn siirgɨsiir siyɨu komiiyɨn siir yaimwokɨyaimwowɨm yɨm tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨm, kɨra iikamɨm kɨriir omaka kingiin waiyɨm sɨmiiram naɨngwokwowiyɨm, kɨramar naɨngwokwowiyɨm hɨriinan daɨngwokwo. Mɨ kɨra tɨ hɨriinan dimɨn ɨmiir napi mɨ mhoɨiya kɨra wɨ dimɨn kɨrɨekɨ kɨrɨeyɨn tɨ siyɨu komii ɨeya boɨnmauuwɨn wɨ siir nwokɨ apɨm. 15 Mɨ kɨma, kɨma kɨmar nɨnkɨnwaomwarkɨi boɨni mɨ kɨma kɨmar nɨniinansaowi mɨ kɨma wɨ mɨntɨraona kɨmasiyar, wɨm wɨ kɨma kɨmar pɨ tɨrbunaeisi. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ yai nɨnkɨnwaomwarkɨi boɨniyɨm mɨ yaii mɨn nɨniinansaowiyɨm yɨm ɨni niimauan wraisu biyɨeyɨm wraisu mɨrisɨma saiirsi nɨniiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Wɨm wɨ kɨma kɨmar swokɨ onkwobumbunɨnkɨnaei tɨ niimauan wraisu biyɨeyɨm sɨmiir hɨriinan sɨma sɨma nɨmpiwomwɨtiyɨm. Ɨriig.
Adi Komii siir naeyɨuɨn dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk siyar tɨri mɨ kɨmiir kwoɨnɨm pɨ dimɨn biyɨe biyɨe tɨri
16 Kara tɨ yaiyɨm kɨmiir boɨnkikɨm Adi Komii siir naeyɨuɨn siiram kiwaki kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ kɨma wɨ Adi Komii siir yai ɨmiir nwokɨ wakaeyokna apɨm mɨ wɨ hɨriinan saiirsi nwowi kɨma wɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨmiir kwoɨn ɨma naɨngwowɨm wɨ sɨmiir nap rani. 17 Kara tɨ yaiyɨm kɨmiirɨn dimusi boɨnmauu rani, dimɨn taemɨnɨm kɨmiir kwoɨn ɨma naɨngwowiyɨm yɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya naɨngwowiyɨm yɨm sɨm tani. Mɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya naɨngwowiyɨm yɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ iikami kwoɨnkɨ naɨngwowiyɨm yɨm sɨm tani, yɨm ɨni sau omomnan ywowɨm kɨmiir kwoɨnɨm hɨnda tɨnda sɨmar kiyaiyokiyokɨii. Mɨ tɨriigɨnɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨm mɨ kɨma dimɨnɨm kɨma naɨngwowiyɨn siir tɨram panɨɨnsi yaɨngwosi. 18 Mɨ kɨma Adi Komii siir naeyɨuɨn siiram kiwakii, kɨmiir kɨgrɨraowam mɨ kɨmiir boɨnam dimɨnɨn siya naɨngwowɨn kɨmiiram siir tɨram mɨ kɨma wɨ Mosesni siyɨu komii siir yai ɨmiir nap rani mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya wɨ ha boɨni kɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm.
19 Mɨ dimɨn taemɨnɨm iikamɨm sɨmiir kwoɨnkɨ tɨrɨm, krɨma sɨmiirɨn bɨdi sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm yɨm tɨ hɨnɨɨngɨm, iikamɨm hɨi prɨinanaeiyɨm mɨ siyɨu biyɨeyɨm idowɨiyar prɨdiraerariyɨm. 20 Mɨ uruwai siyaowaini inɨg hainaniyɨm mɨ nop mɨn nanaowiyɨm mɨ ɨo nhɨrmaka nwowiyɨm mɨ yaii mɨn prɨnɨnii prɨinɨniiyɨm mɨ dimɨn taemɨn haigipraprakaiiyɨm mɨ yai bibiyɨe boɨniyɨm mɨ iikamɨm dimɨn taemɨnɨm sɨma sɨma haiyamar naɨngwonaeiyɨm mɨ kwoɨn bibiyɨe naɨngwowiyɨn mɨ isid nɨinɨkrɨmkrɨpiyɨm. 21 Mɨ dimɨn taemɨnɨm iikam nhɨrkɨ nonkwowiyɨm sɨmiiram naɨngwowiyɨm mɨ op biyɨeya kwiyae whaowaeiya sae mɨ kwiyaeiyɨm mɨ mwai bibiyɨeyɨm sɨm mɨ waowiyɨm mɨ dimɨn biyɨe biyɨe nhɨrɨm tɨ hɨriinanɨm sɨmiir hɨriinan ɨkɨm. Bɨiya kara kɨmiir bɨdiyar ikɨ boɨnmauuwɨn mɨ tariinanɨn kara kɨmiirɨn pa swokɨ boɨnmauuwi. Yɨpɨkɨ tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir tɨri, yɨm wɨ Adi Komii saɨka nwo rani, bɨiya siya nɨmbina saiir hɨriinan.
22 Mɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya siir naeyɨu ɨeya whɨndiraerariyɨm iikam ɨmiir yɨm tɨsirɨm, iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwokwonanaeiyɨm mɨ iikam nhɨr ɨkɨm, yɨm wɨ maɨrgɨmaɨga nwowi, sɨmiir kwoɨnɨm wɨ wadɨeyar nwowi, yɨm wɨ ɨo nwosɨsauu rani, yɨm sɨma iikam ɨmiirɨn wɨ wadɨeyar tɨrhaigɨnɨuwi mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn wɨ hindara prɨidiraerari, sɨma bɨiya sɨma boɨnɨm sɨmiirar swokɨ tɨri. 23 Mɨ sɨma iikam nhɨrmaka wɨ kɨmbu rani mɨ yɨm sɨma wɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiirar kɨgrɨraonaei. Mɨ krɨma tɨ hɨriinan dimɨn ɨmiir tɨri mɨ Moses siir siyɨu komiiyɨn yɨo wɨ krɨmiir boɨnhɨuriyɨu rani. Nɨɨngaka. 24 Mɨ iikamɨm Krais Jisɨs siirɨm yɨm tɨ iikamɨm ɨni Krais saɨka naonan ywowɨm paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨn si mɨ tɨ nuɨn siir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir kwoɨnauɨn wɨ sɨma nwokaikrɨpkai rani. Mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm tariinan tɨram sɨma naɨngwowɨm yɨm bɨdi iyopgrirmiigiyɨm mɨ sɨma wɨ hapair swokɨ o rani. 25 Adi Komii siir naeyɨuɨn krɨmiirɨn siyar nɨnkiamasu haigɨnɨugɨn Adi Komii saɨkan mɨ krɨmiir kwoɨnɨm siiraramar kiwaki siyar kɨgɨrkakɨm tɨ digworaekwowɨm sɨmiirsi. 26 Mɨ krɨma krɨmiir inɨg ɨmiirar kɨpi hainana, hɨnɨɨn krɨma inkam komiigɨm mɨ krɨma iikam nhɨrmi kwoɨn kɨpi kiyopsɨbgi ɨo sɨma nwowamɨn mɨ krɨma kwoɨn bibiyɨe ɨrni nwɨrni dimɨnɨm sɨmiiram kɨpi naɨngwo, ɨkɨ sɨma tɨriiyɨm. Nɨɨngaka. Ɨriig.