2
Pol siya mɨriiya mɨi om Tesalonaika hɨr saeya
Kɨma tɨ nomiiyauɨm, kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm bɨiya krɨma nɨta kɨmiir ninɨ kɨgnakiyɨm mɨ yai kɨmiir ninɨ boɨnmɨmauugigɨm mɨ ta krɨma nikɨ aprɨrɨr kɨgnakiya kɨmiir saeya op bɨ kimaiga. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm ɨiya bɨiya krɨma om Filipai hɨr nwowa sɨma krɨmiirar dirɨraerarbumbukɨm mɨ krɨmiirɨn Adi Komii siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm mɨ krɨma hɨkɨm sɨma hauuwɨm sɨmiirsi bɨri nɨdidgɨm mɨ siir Yai Wɨn Kɨbiya krɨma kɨmiirar boɨnmɨmauugig. Tɨ yaiyɨm krɨma kɨmiir boɨnmɨmauugigɨm krɨma kɨmiir nɨksɨsae rani. Yaiyɨm krɨma boɨniyɨm krɨma siyɨu biyɨekak bɨ nwowikɨm. Nɨɨngaka. Krɨma kɨmiirɨn yaimwowarar boɨnikɨm krɨma kɨmiir bɨ nɨksɨsaeikɨm kɨmiir digworaekwo ɨmiir nɨksɨsae haiyɨm. Nɨɨngaka. Bɨiya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya bɨdiyar kɨnankɨugiyɨn krɨmiir kwoɨnɨn mɨ siya ɨni wadɨeyar ywokiyɨn krɨmiirɨn siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuɨm. Adi Komii siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨma boɨnmɨmauuwiyɨm krɨma mɨnam naɨngwowi Adi Komii siirarar maɨrgɨmaɨrga haigɨnɨuɨm, krɨma inkamni maɨrgɨmaɨrga haigɨnɨuɨm pɨ boriisopi. Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm ɨinokɨinokɨn bɨiya krɨma kɨmiir boɨnmɨmauuɨm krɨma kɨmiiram bɨ hiirgɨm. Adi Komii siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn krɨma kɨmiiram bɨ hiirgɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma kɨmiir umɨr digworaekwo mɨn swokɨ ɨksɨsae hai rani. Nɨɨngaka. Adi Komii siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn krɨma yaimwoarar boɨni. Ta krɨma mɨriiya krɨma inɨg komii haiyɨm pɨ boriisopi kɨmiir bopwoniya waraurɨn mɨ iikam nhɨr ɨkɨm. Nɨɨngaka. Nɨm krɨma aposel kamɨm yɨpɨkɨ Krais siya nɨkropkiyɨm sɨma mɨ ta hɨriinan saiirsika nɨm krɨma wɨ dɨgar nwowi Adi Komii siir whwonkam ɨdan kɨmiiram srɨiyɨm krɨmiir inɨg ɨmiir hainanɨm mɨ krɨma pɨ boriisopi. Mɨ bɨiya ɨiya krɨma kɨmaka waraur nwowa krɨma kɨmiirar sɨbgu kɨgrɨraokɨm yopiigɨ sae kɨgrɨraowiya saiir yɨnɨm sɨmiir saiir hɨriinan. Mɨ krɨma kɨmiiramɨn dimɨn whɨram bɨ srɨigɨm. Krɨma kɨmiiramar naɨngwokɨm mɨ krɨma Adi Komii siir Yai Wɨn Kɨbiya saiirara bɨ hauugikɨm. Dimusi rani, krɨma kɨmiiram naɨngwokwonanaeikɨm mɨ krɨma kɨmiir asi whɨndirɨraerargigɨm. Kɨma iikam whɨekakɨm ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm krɨma kɨmiirɨn Adi Komii siir Yai Wɨn Kɨbi aiirar boɨnmauugɨm mɨ krɨma umɨramɨn nɨi nabɨe mɨriigɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika, krɨma naemɨn dimɨnɨm kɨmiir waraurankɨ panɨɨnsi haisi.
10 Kɨma mɨ Adi Komii siya kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm dimɨnɨm krɨma tɨriyɨm kɨmiir iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm. Krɨma dimɨnɨm big nasmɨrwaiya Adi Komii siya nwowanɨm sɨmiirar tɨrkɨm mɨ krɨma dimɨn mɨiyɨkɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowiyɨm sɨmiirarar tɨrikɨm, krɨma siyɨuɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowiyɨm sɨmiirarar tɨrikɨm dimɨn biyɨe wara bɨ tɨrikɨm. 11 Krɨma ɨni adɨn siir yɨnisɨmɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwiyɨm ɨni siir hɨriinan ywowɨm mɨ kɨmiirɨn krɨma nokwao boɨnkɨm mɨ kɨmiirɨn maɨrgɨmaɨrga krɨma nwowaigɨnɨugikɨm mɨ krɨma kɨmiiram srɨinɨnaekɨm 12 kɨma ɨinokɨinokɨn Adi Komii siir sɨbgu wakaeyokna ap siya kɨmiiram nɨkɨunanaeikɨn mɨ kɨma mɨ siya kɨma wɨ ɨrɨpa nɨdwowi mɨ kɨmiirɨn wɨ siyar kɨgrɨraowi mɨ siir dimɨn taemɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm kɨma wɨ sɨmiirar ninan haiswowi. Ɨriig.
13 Ɨinokɨinokɨn krɨma Adi Komii siirar boɨn wadɨe nanaeikɨm tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirsiyɨn. Bɨiya krɨma kɨmiirɨn Adi Komii siir yai ɨmiir boɨnmɨmauugɨm mɨ kɨma sɨmiirɨn ɨna wakaeyokna apɨm sɨma inkamni yai rani. Nɨɨngaka. Tɨ yaiyɨm kɨma wakaeyokna apɨm kɨma Adi Komii siir yai ɨmiirar wakaeyokna apkɨm, tɨ yaiyɨm sɨma dimɨnar tɨrikɨm kɨmiir kwoɨnauɨn, iikamɨm yɨpɨkɨ siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm. 14 Kɨma tɨ iikamɨm Adi Komii siir pɨugananɨm nu Judianɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmiiyɨm Krais siir wakaeyokna apɨm sɨmiir kɨgna mɨriiyan iikamnan bɨdi ywowɨm. Tɨ nomiiyauɨm, tɨ iikamɨm tɨ om Tesalonaika tɨranɨm kɨmiigɨkɨmiirar nomiiyauɨm kɨmiirɨn siyɨu biyɨe sɨmar tɨrkɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ ɨriipa hɨriinan sɨma tɨ Judan iikamɨm sɨma siyɨu biyɨe bɨdi mɨ tɨrɨm iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm waraur nwowɨm. 15 Bɨiya Juda iikamɨm sɨma nɨsomsomaokaokɨm profet kamɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siir yai ɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuɨm mɨ mhoɨiya sɨmiir yɨɨnɨeyɨm sɨma yɨsomao krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir mɨ tariinanɨn sɨma ɨni siyɨu biyɨe krɨmiirar swokɨ tɨrɨm mɨ tɨ siyɨu hɨriinanɨn sɨma tɨrɨn mɨ Adi Komii siir kwoɨnɨn ɨni haugɨhauga whiyɨekiyɨn. 16 Mɨ sɨma dimɨn bibiyɨe ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiirar tɨrkɨm. Dimusi rani, sɨma krɨmiir siyɨu ɨiir nɨnkrɨpkɨigɨm iikamɨm Juda iikam tani krɨma yai sɨmiir boɨnmɨmauusi. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi sɨma digɨumii tɨ dimɨn biyɨe ɨiir haimriiyɨugig mɨ Adi Komii siya wɨ sɨmiir nwokɨ anmaiwarkainaɨm. Tɨ iikam bibiyɨeyɨm dimɨn bibiyɨe ɨmiirar tɨryokiyokɨiyɨm mɨ taka ɨiya Adi Komii siya hɨk tɨ sɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirsi hauuwana saeya bɨdi yɨmbiniya. Ɨriig.
Pol siya sɨmiir swokɨ kɨgam naɨngwokɨn
17 Mɨ tɨ iikamɨm krɨmiirɨn sɨma nɨkropkikɨm mɨ krɨma ɨna yamɨm mɨ ɨiyɨm hoɨmgak rani, krɨma kɨmiir haiburgigɨm mɨ krɨmiir kwoɨnɨm ɨni kɨmaka waraurar yɨnkɨn okiyɨm. Mɨ krɨma wigkamɨm wigpɨowa kampɨowa nɨɨnga nwowiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ krɨma kɨmiir whwonkam kɨgnakiyamɨn ɨna naɨngwowɨm mɨ krɨma ɨna nikɨ hɨdɨm siyɨuwamɨn krɨma wɨ panɨɨna nɨti kɨmiir kɨgnakiyamɨn. 18 Kara Polkɨn mɨ kara ɨinokɨinokɨn ɨna kɨnankɨuɨn kɨmiir kɨgnakiyamɨn mɨ krɨmiir siyɨuɨn ɨni Setan siya yɨnkrɨpkɨiyɨn. 19 Mɨ Mhoɨiya ɨiya Jisɨs siya swokɨ ɨti mɨ krɨmiir hainami mɨ krɨma wɨ saɨka nwowi mɨ wɨ omwaiya waiyayokiyokɨigiyami. Mɨ mhoɨiya iikamɨm sɨma wa ha dimusi boɨni krɨma wadɨeyaɨrgɨm? Mɨ mhoɨiya krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga dimusi nwowi? Mɨ Mhoɨiya krɨma wɨ krɨmar dimusi hainanaei? Krɨma wa hainanae, krɨmiir inɨg ɨiirarɨn. Dimusi rani, iikamɨm kɨmiirsika. 20 Kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ krɨmiir yai ɨmiir wakaeyɨm mɨ Adi Komii siir kɨgna apɨm, wɨm kɨma maɨrgɨmaɨrga krɨmiir nwo haigɨnɨuwi. Ɨriig.