3
Timoti siya yai kɨbiya saiir hainanikɨn mɨ Pol siya ɨni maɨrgɨmaɨrga ywowɨn
Mɨ ɨiya krɨma nwoɨmararɨm waraur nɨtam nwonɨnaeya, krɨra hɨnɨɨna naɨngwokwoko nɨkrɨra wɨ om Atens tɨr nwonaowidi. Mɨ krɨra pɨ krɨmiir nomiiyauɨn Timoti siirara nɨkropki yɨpɨkɨn siya krɨraka mɨriiyɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir mɨi aiirɨn mɨ Krais siir Yai Wɨn Kɨbi aiir nanaaknɨnki haigɨnɨuwam mɨ siirɨn krɨra nɨkropki mɨ siya nɨti kɨmiirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ kɨmiir kwoɨnɨn wɨ kɨrɨe nwokɨ owɨm Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apamɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika, kɨmiir iikam nhɨrkɨm bɨ kiyopsɨmsɨbgigɨm. Dimusi rani, tɨ hɨk ɨmiirsika. Mɨ kɨma, kɨma kɨmarɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨ hɨkɨm Adi Komii siyar nɨmbinkɨn krɨma haiyamɨn. Mɨ bɨiya ɨiya krɨma kɨmaka waraurar nikɨ owa, krɨma kɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnmauugɨm, iikam nhɨrɨm wɨ dimɨn biyɨe krɨmiir tɨri. Dimusi rani, krɨma Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apikɨm. Mɨ kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨ hɨriinan dimɨnɨm kɨmiir nɨmbini krɨma bɨiya kɨmiir bɨdiya ikɨ boɨnmauuɨm. Mɨ kara ɨi prɨei nwowɨm pɨ boriisopi mɨ kara Timoti siirɨn ta hɨriinan saiirsiya nɨkropkisasauugɨn kɨmiir kɨgnakiyɨm, kɨma ɨni Adi Komii siir mɨi aiirar mɨriiyɨm iyɨe? Saiir mɨrii rani. Kara pɨ nɨdidi kɨmiir kwoɨnɨm wɨ Setan siya nɨpiyaokɨisi mɨ dimɨnɨm krɨma tɨrɨm, sɨma wɨ naekak nwo rani. Ɨriig.
Timoti siya kɨmiir haiburgigɨn mɨ siya tɨriir ha nɨtɨn mɨ ta Yai Wɨn Kɨbiya siya ina anaaknɨnkii haigɨnɨuni. Kɨma Adi Komii siir yai ɨmiirar wakaeyokna apkrɨpkai mɨ kɨma iikam ɨmiirɨm warar timɨ ɨnkɨn aɨngwokwonanae mɨ krɨmiirɨmɨn ɨriipɨ hɨriinan warar timɨ ɨnkɨn aɨngwokwonanae krɨmiir kɨgnakiyam, krɨma naɨngwowiya kɨmiir kɨgnakiyɨm saiir hɨriinan. Mɨ krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwokrɨpkaii. Dimusi rani, iikam kɨma ɨni Adi Komii siir yai ɨmiirar nikɨ wakaeyokna apkrɨpkaiyɨm. Mɨ iikamɨm sɨma siyɨu biyɨe krɨmiir tɨriyɨm mɨ krɨma hɨkak bɨri nwowikɨm. Nɨɨngaka. Mɨ dimɨnɨm krɨma wakaeyɨm kɨma tɨrɨm, yɨm krɨmiirɨn sɨmar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi maɨrgɨmaɨrga hɨriiyar nwokrɨpkaiyɨm. Mɨ kɨma Adi Komii siir yai ɨmiirɨn hɨriinanar wakaeyokna apkrɨpkai mɨ ha timɨ okworɨnu krɨpkai mɨ hɨriinankɨnɨuwi, krɨma wa nongwomamaɨr aei. Mɨ krɨma Adi siirɨn wɨ panɨɨna boɨn wadɨe mɨ krɨma siirɨn wɨ ha nɨisiimauuwi krɨma maɨrgɨmaɨrga kɨrɨe komiigakɨm. Dimusi rani, iikam kɨmiirsika, ha? Yɨo tɨ hɨriinanɨn yɨo siyɨu karamaeka. Nɨɨngaka. 10 Mɨ ɨinokɨinokɨn krɨma Adi Komii siirama srɨinanaeikɨm krɨma kɨmiir kɨgam mɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmii aiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saeya wɨ sapɨsap kɨpi nwo. Ɨriig.
11 Mɨ krɨma hɨnɨɨna naɨngwowi krɨmiir Adi Komiiyɨn mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs, sowa whɨndirɨraerarkiko kɨmiir kɨgnakiyam. 12 Mɨ krɨma hɨnɨɨna naɨngwowi Bɨiyan Inkam Komii siyar tɨrkii kɨmiir nomiiyauɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiiramɨn nhami nhami kɨpi naɨngwokwonanae opkɨ mɨrkɨmɨrka sae nɨnkɨniya mɨ ha bwaembwaekɨinamiya saiir hɨriinan, ta krɨma naɨngwokwo nanaeiya kɨmiiram saiir hɨriinan 13 mɨ ɨriipa hɨriinan Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya wɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir tɨrki sɨma kɨrɨe nwokɨ owɨm. Mɨ mhoɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn wɨ siir iikam ɨmaka nɨti mɨ kɨma Adi Komii siir whwonkam ɨda wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu rani. Ɨriig.