4
Tɨ hɨriinan siyɨuɨn kɨma Adi Komii siir wakaeyokna apiyɨn yɨo Adi Komii siir maɨrgɨmaɨrga haigɨnɨuwi
Bɨiya krɨma kɨmiir bɨdiyar ikɨ boɨnmauuɨm mɨ kɨmiir bɨdiyar mɨ ɨisiimauuwɨm siyɨuɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir wakaeyokna apanɨn mɨ maɨrgɨmaɨrga siir nwo haigɨnɨuwɨm mɨ krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ kɨma sɨmiir tɨri mɨ krɨma kɨmiirɨn wɨ asi srɨinanae krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir yai ɨmiiramɨn mɨ kɨma tɨ siyɨu ɨiirɨn wɨ hɨrii hɨriinanar tɨrnanae. Kɨra bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨn yaiyɨm bɨiya kɨriir boɨnmɨmauuwɨm krɨma, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir inɨgni. Mɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm kɨra kɨgna dirɨraeraram sɨmiirɨn donkworɨnukrɨpkai mɨ kɨma dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae hɨriiyar dwokrɨpkai. Mɨ kɨma siyɨuɨn hɨi nanaeiyɨn siirsiyɨn aru dwo. Mɨ kɨma ɨrɨra nwɨnwɨra sɨbgu dɨnoknɨnkɨn siyɨuɨn kɨmiir pɨu aiir kɨgrɨraowanɨn mɨ rɨrmiiya dwokrɨpkai mɨ Adi Komii siya tɨ hɨriinan dimɨn mɨiyɨkɨn siir kɨgi mɨ siya wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi. Mɨ kɨma hɨi nanaei siyɨu biyɨeyɨn siiram kɨpi naɨngwokwonanae iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowiyɨm sɨmiir hɨriinan kɨpi nwo. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma kɨmiir nomiiyauɨm sɨmiirɨn siyɨu bibiyɨe kɨpi tɨrhaigɨnɨu mɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiir kɨpi kiyai Nɨɨngaka. Dimusi rani, bɨiya krɨma kɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnmauugɨm, iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ hɨriinan siyɨu biyɨe ɨiir tɨrɨm yɨm wɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. Mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn siyɨu bibiyɨe tɨram bɨ nɨkɨunakɨn. Nɨɨngaka. Siya krɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowɨm nɨkɨunakɨn. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ digɨumii tɨ yai ɨmiir haimriiyɨugigi, yɨm sɨma digɨumii iikamɨm tɨ yai ɨmiir boɨnmauuwɨm sɨmiir haimriiyɨu rani. Nɨɨngaka. Yɨm sɨma digɨumii Adi Komii siirar haimriiyɨuwi yɨpɨkɨ inkamɨn naeyɨu mɨiyɨk krɨmiir hauuɨn.
Mɨ kara kɨmiiramɨn wɨ wɨnboɨnki rani, siyɨuɨn nomiiyau nhɨrmiyam naɨngwokwonanaeyɨn siirɨn. Nɨɨngaka. Dimusi rani, kɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm. Dimusi rani, kara kɨmiir bɨdiyar ikɨ boɨnmauuɨn Adi Komiini siya naɨngwokwonanaeyɨm kɨmiir nomiiyau ɨmiiram. 10 Mɨ kɨma kɨmiir nomiiyauɨm sɨmiiram bɨdiyar yaɨngwokwonanaeyɨm hɨnda tɨnda nwowɨm nu Mesedonia hɨr mɨ krɨma kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, kɨma kɨmiir nomiiyau ɨmiiram daɨngwokwonanae. 11 Mɨ kɨma omwai sɨbgu waiya yokiyokɨiyam daɨngwokwo mɨ dimɨn biyɨe tɨrɨm kɨpi naɨngwo mɨ pɨu mɨnkɨ kɨpi piyao mɨ kɨma kɨmiir umɨr mɨi ɨmiirar sɨbgu mɨrii, bɨiya krɨma nikɨ boɨnmauukiya saiir hɨriinan. 12 Mɨ ɨriipa hɨriinan iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm sɨmiir whwonkam ɨda kɨmiirɨn sɨma wa kɨgnaɨngwo boɨni kɨma iikam mɨiyɨk mɨiyɨkɨm mɨ kɨma dimɨn taemɨnɨm wɨ kɨma kɨmar haiyam naɨngwona rani. Nɨɨngaka. Ɨriig.
Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya nɨtan ɨi aeya
13 Mɨ kara pɨ boriisopi iikam kɨma habwaowaenan nwowɨm kɨmiir nomiiyauɨm naokaowɨm sɨmiiramɨn. Mɨ kara pɨ boriisopi kɨma maɨrgɨmaɨrga nwo karam nwowɨm tɨ iikamɨm naokaowɨm sɨmiirsiyɨn tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowiyɨm sɨmiir hɨriinan mɨ siya tɨ iikamɨm sɨmiirɨn wɨ swokɨ kinɨnsiin ɨdwo rani, omwai waiyayokiyokɨiyamam. Nɨɨngaka. 14 Mɨ krɨma ɨna naɨngwo tɨbmiiyɨm Jisɨs siya bɨdiyar ikɨ aonamɨn mɨ siya kɨmɨdiniya ɨe hɨrankɨ swokɨ ɨnsiin ɨdwo, tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨm Adi Komii siir yai aiiram naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ ha naonamɨm mɨ Adi Komii siya wɨ tɨ iikam ɨmiir hɨdnɨnsiin ɨdwowi mɨ sɨma wɨ saɨka warar swokɨ ɨnkɨn ɨti.
15 Krɨma kɨmiirɨn dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ bɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siyakɨsiyar boɨnɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwi. Yɨm hɨnɨɨngɨm, krɨma tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ omwaiya nikɨ waiyam mɨ ɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya nɨti mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya naokaowɨm sɨmiir bɨiyɨn wɨ krɨma nam tani. Nɨɨngakɨnɨɨngaka. 16 Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya wɨ nɨnomor kou hɨrankɨn sasar nɨuuni mɨ siya wɨ yai komiiyar boɨnki mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨn kɨrɨe komiigakɨn siya wɨ komiiyar kauwok boɨnki mɨ Adi Komii siir kɨdɨn wa masboɨnki mɨ Krais siir iikamɨm yɨpɨkɨm bɨiya naokaowɨm mɨ bɨikɨbɨiyɨn wɨ sɨmar nɨnsiin ɨdwowi. 17 Mɨ ta saiir mhoɨiyarɨn mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨpɨkɨm omwaiya nikɨ waiyam mɨ yɨm wɨ sɨmaka warar nɨnkɨn ami mɨ iikamɨm sɨma Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siirɨn wɨ kou hɨr niyɨskaiwɨni. Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya krɨmiirɨn wɨ tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirsi nɨkɨunaiinami mɨ krɨma ɨinokɨinokɨn wɨ saɨkar nwoyokiyokɨikaiyami. 18 Mɨ kɨma ɨrni nwɨrni whɨnkɨnsiis ankɨnsiis haigɨnɨu mɨ maɨrgɨmaɨrga ta yai anaka dwo. Ɨriig.