5
Krɨma hɨriiyar sɨbgu okworɨnu krɨpkai ɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya swokɨ ɨtɨna saiirɨm
Kɨma tɨ nomiiyauɨm, krɨma ɨiya tɨ dimɨnɨn siya nɨmbiyamana pɨ yokwoni kɨmiir wɨnboɨnmauugi rani. Kɨma iikamɨm, kɨma ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm ɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya nɨtɨna ya wɨ inkamɨn digworaekwo tauaeyɨm nɨtiyɨn nɨiyaka wɨ siir hɨriinan nɨti mɨ iikamɨm wɨ hindara nanaawɨni. Ɨiya inkam nwɨrkɨ ha boɨni krɨma ɨni wadɨeyar sɨbgu owɨm mɨ dimɨn biyɨe whɨr karamaeka mɨ dimɨn whɨrɨn ɨna yɨmbiyamɨn sɨmiirɨn mɨ sɨmiir tɨrbu wiga yɨpɨkɨ yɨnisɨm naokainam tɨriya mɨ ha diyɨuraeyɨuwiya saiir hɨriinan mɨ sɨma wɨ saiirsi kiyoopki rani. Nɨɨngaka. Wiga yɨnisɨm naokainani hɨkɨm sɨmiir hai karamae bɨ swokɨ owika. Kɨma tɨ nomiiyauɨm, kɨma yɨpɨkɨ iikamɨm Adi Komii siir wakaeyokna ap karam nwowiyɨm sɨmiir hɨriinan tani mɨ ɨiya siya swokɨ ɨtɨna ya wɨ krɨmiir nanaa haigɨnɨu rani, hɨiyan inkamɨn yɨpɨkɨ digworaekwo tauaeyaeiyɨn siir hɨriinan. Nɨɨngaka. Kɨma iikamɨm ɨni Adi Komii siir yɨnisɨsɨm ara ywowɨm mɨ siir yai ɨmiirar wakaeyokna ap. Kɨma Setan siir iikam tani yɨpɨkɨ siir yai aiir wakaeyokna ap karamae nwowɨm. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika, krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yaiyɨm sɨmiir wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm sɨmiir hɨriinan tani. Nɨɨngaka. Krɨma krɨmasiyar mɨntaraona mɨ dimɨnɨm Adi Komii siya boɨniyɨm sɨmiirar wakaeyokna apiyokiyokɨi. Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna ap karam nwowiyɨm, yɨm ɨni iikamɨm nhwo whwonkaowiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm mɨ ɨni iikamɨm op kɨrɨe kwiyae whaowaeiyɨm mɨ dimɨn taemɨn ha prɨidirɨraeraramiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm krɨma krɨmasiyar mɨntaraona. Krɨma Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna ap mɨ iikam ɨmiirɨm daɨngwokwonanaei. Tɨ dimɨn hɨriinanɨm kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨm, yɨm nhaowa inkamkɨ hɨoɨkwowɨniya saiir hɨriinan ywowɨm. Krɨma Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn mhoɨiya krɨmiir nɨkɨunakiyanɨn mɨ krɨmiir whɨndirɨraeraranɨn siiram waikao. Mɨ ta hɨriinan wɨ saeya whɨnkɨnsiisi pagra kɨrɨeya ɨiya kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir mwo ɨmiir haigɨniya saiir hɨriinan. Adi Komii siir ɨowa krɨmiiram bɨri nɨmbinga krɨmiir nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨnɨm. Nɨɨngakɨnɨɨngaka. Mɨ siya ha nɨmbingɨn krɨmiirɨn, krɨmiirɨn wɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir inɨgni nanmaiwarkainaei. 10 Bɨiya siya krɨmiir whɨndirɨraeraram naokɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma yɨpɨkɨ omwai waiyam mɨ yɨpɨkɨ naowɨm mɨ mhoɨiya krɨma wɨ omwai saɨkar waiyayokiyokɨi ɨinokɨinokɨn. 11 Kɨma ɨrni nwɨrni dinan ɨnkɨnsiis ankansiis haigɨnɨu mɨ ɨrni nwɨrni timɨ whɨndirɨraerar haigɨnɨu tariinanɨn kɨma tɨra saiir hɨriinan tɨr. Ɨriig.
Nɨkopkaigiyan yai ɨma
12 Krɨma kɨmiirɨn ɨgao yai boɨnkɨm, kɨma iikamɨm Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya nɨkmwɨn kwoɨm kɨmiir bopwoniya waraur nwowɨm sɨmiir yai ɨmiir wakaeyokna mɨ sɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨk ɨmiirar dɨisiimauu. Dimusi rani, kɨmiirɨn ɨni sɨmar kɨgrɨraowɨm mɨ ɨni sɨmar nowomwarkaiyɨuɨm Adi Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiirɨn. 13 Kɨma tɨ kam mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiiram daɨngwo mɨ sɨmiiramɨn ha daɨngwokwonanaei. Dimusi rani, dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨriiyɨm sɨmiirsi. Kɨma ɨraka nwɨrka dongwomamaɨr ae.
14 Tɨ nomiiyauɨm, krɨma tɨ yaiyɨm kɨmiirɨn ɨgao yai mɨnsi boɨnki mɨ kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ nhakɨuwiyɨm sɨmiir boɨnwakae. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nɨdidiyɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ maɨrgɨmaɨrga nwo karamae nwowiyɨm sɨmiir kɨnsiis haigɨnɨu mɨ kɨma hiinsɨma dwo iikam sɨmakan. 15 Kɨma sɨbgu mɨntarao, kɨma yɨpɨkɨ iikamɨm siyɨu biyɨe kɨmiir tɨr haigɨnɨuwiyɨm, kɨma sɨmiirɨn wɨ yamdi kɨpi swokɨ tɨrbu haigɨnɨu. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma ɨrni nwɨrniyɨn mɨ iikamɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk ɨmiirar tɨr ɨinokɨinokɨn.
16 Mɨ ɨinokɨinokɨn kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga dwokrɨpkai. 17 Ɨinokɨinokɨn kɨma nhwo Adi Komii siirama kwɨsboɨnanae. 18 Kɨma Adi Komii siir boɨn wadɨe tɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm nɨmbimbɨiyamɨm sɨmiirsi, Adi Komii siya wɨ maɨrgɨmaɨrga kɨmaka nwowi, kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm Krais Jisɨs siir inɨgni tɨri yɨpɨkɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn.
19 Kɨma dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨuɨn siya tɨriiyɨm sɨmiir kɨpi kikɨnokou. 20 Kɨma, kɨmiir whwomɨsɨm amɨmɨra kɨpi nwo mɨ siyɨu biyɨe kɨpi nɨisiimauu tɨ kamɨm Adi Komii siir naeyɨuɨn siya boɨnmɨmauuɨn dimɨnɨm mɨ ha nanaaknɨnki haigɨnɨuwɨm. Nɨɨngaka. 21 Kɨma dimɨn taemɨnɨm iikamɨm sɨma boɨnmɨmauuwiyɨm mɨ sɨma nanaaknɨnki haigɨnɨuwiyɨm sɨmiir kɨnanankɨu mɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir sɨbgu onkworɨnu. 22 Mɨ dimɨn biyɨe ɨmiirsi dapyok.
23 Kara ha naɨngwowi Adi Komii krɨmiir Wanɨn siyaɨrgɨn maɨrgɨmaɨrgani bwamkɨbwamɨn mɨ kɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi siir wakaeyokna apɨm mɨ ta hɨriinana saiirsika kɨmiir kwoɨnɨm mɨ kwoɨnbudɨm mɨ kɨmiir pɨuɨm wɨ wadɨeya hɨriiyar, nwokwokɨni mɨ wɨ ɨiya Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siya swokɨ ɨti wɨ saiir nadɨgɨuwi. 24 Adi Komii siya kɨriiram bɨdi yɨkɨuɨn mɨ kɨma siirgɨsiirgɨm mɨ siya siir kwoɨnɨn bɨ swokɨ kisɨna haigiikɨn mɨ siya wɨ tɨ dimɨn ɨmiir tɨrkrɨpkai mɨ wɨ sɨma dɨgii.
25 Tɨ nomiiyauɨm kɨma Adi Komii siiram tɨ kwɨsboɨn krɨmiirɨm mɨ siya wɨ krɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨm. 26 Ɨiya kɨma kɨmiir nomiiyau ɨmiir nokboɨnmamaɨriyɨm kɨma sɨmiirɨn warar dankabmamaɨrgiyam. 27 Kara kɨmiirɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir inɨg ɨiir boɨnki, ɨgao yaiyɨm kɨma ta yokwowa wara nomiiyauɨm waraur nwowɨm sɨmiir whwonkam ɨda mwaɨn. 28 Kara ha naɨngwowi Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siir naɨngwobumbuwa wɨ kɨmaka nwowi. Ɨriig.