13
Kɨma krɨmiir akamɨm sɨmiiram naɨngwokwonanaei.
Mɨ kɨma kɨmiir akamɨm Krais siirɨm, sɨmiiramɨm hɨriiyar daɨngwokwonanaei. Kɨma iikam nhɨrɨm om whɨrankɨ nɨtiyɨm sɨmiirɨn ɨgi haigi ɨdwokaigi. Dimusi rani, bɨiya iikam nhɨrɨm sɨma tɨ hɨriinan siyɨuɨn siir bɨdi tɨrɨm. Sɨma bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm tɨ inkamɨm ɨgi sɨma haigi ɨdwokaigiyɨm yɨm paekwosɨm ɨmaɨrgɨm Adi Komii siir om hɨrankɨ nɨtkɨm. Mɨ ɨiya sɨma kɨmiir omaka nɨtiyɨm kɨma nɨnoknɨnkɨn karamaeka. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm maeyaua hɨuyokiyokaiya saiir hɨugrɨpkɨikikaigiyɨm, sɨmiirsiyɨn naɨngwoyɨmyok prasae kɨpi kɨn. Kɨma hɨr wara nɨnkɨn oni hanɨɨnaka. Mɨ kɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm iikam nhɨrkɨm nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwiyɨm sɨmiirsiyɨn naɨngwoyɨmyok prasae kɨpi kɨn, kɨmar haini hanɨɨnaka, ta hɨka.
Kɨma ha daɨngwo onkworɨnunani nonkwonani siyɨuɨn yɨo siyɨu biyɨe rani. Mɨ kɨma nonkwonani, siyɨuɨn siir kɨpi haiburgik. Mɨ hɨi kɨpi prɨinanaeyam. Dimusi rani, kɨma tɨ hɨriinan siyɨu biyɨe ɨiir tɨri, kɨmiirɨn wɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya hɨdi.
Kɨma umɨr hoɨmgak haiyɨm kɨpi kɨgmaɨr. Dimɨnɨn kɨma haiiyɨn kɨma hɨnɨɨna daɨngwo, yɨo ɨni mɨ owɨn. Dimusi rani, Adi Komii siir yaiya Yokwo Komii saiir nwowa saeya hɨnɨɨna boɨnkika. Kara wɨ kɨmiir haiburgig rani. Mɨ kɨmiirɨn wɨ digɨumii haimriiyɨugig rani. Nɨɨngaka. Kɨmiirɨn wɨ karar mɨ kɨgrɨraowi. Adi Komii siya ta hɨriinan yaiya mɨnam boɨnkikɨn, krɨma nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm. Adi Komii siya ɨni krɨmaka kingiina nwowɨn. Mɨ krɨma ɨraka nwɨraka kingiin dwo. Mɨ krɨma hɨnɨɨna boɨn,
Krɨmiirɨn Bɨiyan Inkam Komii siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn. Mɨ krɨma siyɨu biyɨeyɨn ɨkɨ iikam ɨma tɨriyɨn krɨmiir, siirsiyɨn kɨpi nɨdid.
Mɨ kɨma iikamɨm bɨiyanɨm sɨmiiram tɨ swokɨ aɨngwoki. Krɨmiirɨn sɨmar sɨbgu kɨgrɨraokɨm mɨ kɨmiirɨn sɨma Adi Komii siir yai mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar boɨnmɨmauugɨm kɨma dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨrɨm mɨ siyɨuɨn sɨma sɨbgu apɨm Adi Komii siir yai aiir siiram tɨ swokɨ aɨngwoki. Mɨ wɨm kɨma tɨ siyɨu hɨriinanɨn sɨma tɨrɨn siirar timɨ ap. Mɨ kɨma Krais siir yaiya bɨiya kɨma wakaeya saiir sɨbgu wakaeyokna ap. Dimusi rani, Jisɨs Krais siya wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨii, ɨinokɨinokɨn siya wɨ wara kisɨna rani, yaeya nwowamɨn. Nɨɨngaka. Mɨ siir yaiya siya mɨ boɨnmamauuwa saeya wɨ wara kisɨna rani, yaeya, wɨ hɨriiyar mɨ okrɨpkaigi. Mɨ kɨma kɨmiir kwoɨnɨm kɨpi kiwaki, ɨkɨ yaipai yaipaiyɨm iikam nhɨrkɨm sɨm boɨniyɨm bɨiya kɨma wakae karamae nwowɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyamɨn, yɨm sɨma mɨnam tɨri, kɨma Adi Komii siir yai kɨbiya digɨumii saiir haigɨngigɨm. Mɨ ɨkɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siya tɨrɨm, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Yɨm mɨnam tɨrkɨm kɨma Adi Komii siir yai aiir nwokɨ wakaeyokna apɨm. Kɨma tɨra saiir hɨriinan. Mɨ tɨ yaiyɨm ɨkɨ iikamɨm sɨma boɨnmɨmauuɨm naeni siyɨuɨn si, yɨm dimɨn komii rani. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siir tɨriyɨm, yɨo Adi Komii siir yaiya saiir bɨ sɨbgu onkworɨnuwikɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siir naɨngwobumbuwa krɨmiirɨn wɨ saeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, kɨma sɨbgu okworɨnuwamɨn.
10 Jisɨs siya paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siirɨn mɨnam naokɨn, kɨmiir nanmaiwarkainaɨm. Mɨ iikamɨm sɨma Moses siir yaiya saiir wakaeyoknaei mɨ wraisu hɨrii hɨriiyar nɨsomsom aokao nɨnkɨnɨmiiyaenanaei Adi Komii siir, ya hɨnɨɨnga, ta Jisɨs siya naonama paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si wɨ dɨg di nwowi, sɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir haiyopriimdiyɨumiigiyɨm. Mɨ sɨma hɨrii hɨriiyar tɨri mɨ ta Jisɨs Krais siir mɨiya sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm wɨ dɨg nwo rani. Sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyopriimdiyɨumiigiyɨm. Nɨɨngaka. 11 Mɨ prismi bɨiyan inkam komiiyɨn siya pɨ wraisu nhɨeyɨm sɨm nɨsomsom aokaowɨm, pɨ sɨmiir haii. Mɨ siya tɨ nhɨe ɨmiir haiiyɨn mɨ siya pa napnɨnopkainami Adi Komii siir maeyaua hɨuyokiyokaiya dimɨn whɨrmɨn whɨrmɨnkɨ kɨmbu karam nwowa saiir hɨriir, maeyaua Adi Komii siyar nwowiya saiir. Mɨ siya tɨ nhɨeyɨm pɨ hɨi ɨdwo hɨr ninɨ haigɨnɨuwi, dimɨn biyɨeyɨm iikam ɨma tɨrɨm sɨmiirsi. Mɨ tɨ prismi bɨiyan inkam komiiyɨn siya wraisu ɨmiirɨn pris inkam nhɨrɨm sɨmiir hauugii, sɨma nani anagɨuwɨm, om komii siir yaba maeyaua sɨma nɨinanaknɨnkɨna saiir. Mɨ tɨ dimɨnɨn Krais siya tɨrɨn, yɨo ɨriipɨ hɨriinanaɨrgɨn. 12 Mɨ Jisɨs siya omɨn Juda iikam sɨma nwowiyɨn siir yaba hɨr naokɨn, maeyaua sɨma nɨinanaknɨnkɨna saiir. Mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiiniya mɨ iikam krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm saeyar yɨinaki. Mɨ krɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae saeya nwokɨ owaigɨnɨuɨm siya maeyau bwaekii idowɨiya hɨr naokɨn. Dimusi rani, wraisu sɨma naoni hanɨɨnaka, tasi siyar nao ɨskiyɨn. Mɨ siya siir pɨu aiirar nɨnkɨnɨmiiyaekɨn Adi Komii siirɨn. 13 Krɨma bɨiyɨn iikamɨm sɨmiir yai ɨmiir kɨpi wakaeyokna yaiyɨm bɨiya Adi Komii siya hauuwɨm, Mosesni. Krɨma Krais siir yai ɨmiiram arar dɨnmiinɨnkɨn krɨpkai. Dimusi rani, tɨkɨ iikamɨm bɨiya Moses siir yai aiir wakaeyokna apɨm, sɨma Krais siir nikwowaisiigɨm. Mɨ siirɨn, sɨma yɨsomkiyɨtkaigi. Mɨ iikamɨm, krɨmiirɨn wɨ hɨriinan siyɨu biyɨe ɨiirar mɨ tɨri bɨiya Kraisni sɨma tɨra saiir hɨriinan. Yɨo tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn komii rani. 14 Krɨma dimɨn taemɨnɨm bɨiya Moseskɨ si napɨm sɨmiirsi kɨpi nɨdid sɨmiir haiburgigsi. Kɨma dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn haiburgig. Dimusi rani, tɨ nu ɨiirɨn, krɨma om karamaeka krɨma nwoyokiyokɨiyɨm. Mɨ om kɨbiyɨn Adi Komii siya dirɨraerarɨn mhoɨiya krɨma nwoyokiyokɨiyanɨn krɨma siiramar nwowi. 15 Mɨ krɨma ɨinokɨinokɨn maɨrgɨmaɨrga dwonanae. Mɨ Adi Komii siir inɨg ɨiirar dokboɨn praprasnanae. Mɨ siir inɨgɨn siir timɨ boɨnmamauu ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir. Dimusi rani, tɨ dimɨn komiiyɨn Krais siyar tɨrɨn siirsi. Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm krɨma tɨriiyɨm krɨmar hauunaeiyɨm yɨm ɨni wraisuɨm Adi Komiini, krɨma nɨnkɨnɨmiiyaeiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. 16 Mɨ ɨinokɨinokɨn kɨma ɨrni nwɨrni whɨnkɨnsiisam daɨngwo. Yɨo tɨ hɨriinan siyɨu kɨbiyɨn yɨo ɨni nae kɨbi kɨbiyɨm iikamkɨm sɨm nɨnkɨnɨmiiyaeiyɨm Adi Komiini maɨrgɨmaɨrga siya nwowam ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨn.
17 Kɨma kamɨm yɨpɨkɨ kɨmiir bɨi nwowiyɨm mɨ kɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir yai ɨmiir sɨbgu wakaeyokna ap. Mɨ sɨma kɨmiir kɨgrɨraowi mɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ mhoɨiya sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya hɨdi siyɨuɨn sɨma kɨgrɨraowɨn siirsi. Mɨ kɨma sɨmiir yai ɨmiir sɨbgu wakaeyoknaei mɨ sɨma ta mɨiya kɨmiir kɨgrɨraowiya saiirɨn wɨ nwokɨ sɨbgu kɨgrɨraowɨm. Mɨ kɨma sɨmiir yai ɨmiir wakaeyokna karam nwowi mɨ sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugigi mɨ sɨma ta mɨi aiiramɨn, wɨ maɨrgɨmaɨrgakak nwo rani. Mɨ sɨma wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis rani, Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm kɨma tɨra saiir hɨriinan.
18 Kɨma Adi Komii siiramɨn krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwamɨn, hɨrii hɨriiyar kwɨsboɨnanae. Dimusi rani, krɨma dimɨn biyɨe whɨr bɨ tɨrbugɨn. Mɨ krɨma wɨ nɨdidgak ha nwo rani. Ɨinokɨinokɨn krɨma siyɨu mɨiyɨkɨn, siirarar mɨrii nɨnkiyaenanaeikɨn. 19 Kara kɨmiirɨn dimusi boɨnwɨrwɨrkrɨpkai rani. Kara mɨnsi boɨnwɨrwɨri, kɨma Adi Komii siiramɨn hoɨmgak kwɨsboɨnanae kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwamɨn, kɨmiir swokɨnɨ kɨgnakisasauuɨm.
Kɨma Adi Komii siiram kwɨsboɨn iikam krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm.
20 Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn iikam krɨmiir nwo haigɨnɨuwiyɨn hisranua Jisɨs siirɨn ɨe hɨrankɨ siyar hɨdnɨnsiin ɨdwokɨn. Mɨ siya ɨni omwaiyar swokɨ waiyaɨn. Mɨ siirɨn siya yokmwɨn okwo haigɨnɨu, krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii nwowam. Inkamɨn sibsib kɨgrɨraowiyɨn siir hɨriinan. Mɨ siirɨn siya nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨn krɨmiir kɨgrɨraowam. Dimusi rani, bɨiya siya bɨdiyar yaonamɨn. Mɨ siir nhɨeya bɨdiyar yaokiinaiiniya krɨmiirsi, ya tariigɨna ya kitɨbmii boɨna bɨiyana Adi Komii siya nɨmbingika ya saiir kɨrɨe haigɨnɨugika. Mɨ ta Adi Komii siir yaiya ya wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn saeya wɨ siir kwoɨn ɨiir kisɨna haigi rani. Nɨɨngaka. 21 Kara ha naɨngwowi Adi Komii siya dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm wɨ kɨmiir nwokɨ hauuwɨm kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ krɨma wɨ dɨgɨ dɨgar nikɨ owɨm dimɨn taemɨnɨm siya boɨnɨm krɨma tɨram mɨ kara ha naɨngwowi Jisɨs Krais siir kɨrɨeni mɨiya siya naɨngwowa kɨma mɨriiya saiirɨn wɨ siya nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ krɨma Jisɨs Krais siir inɨg ɨiirɨn ɨinokɨinokɨn hɨriiyar hainananae. Kaimwoka. Ɨriig.
Nɨkopkaigiyan yai aeya.
22 Tɨ kariir akamɨm, kara kɨmiirɨn mɨnam boɨnkikɨn, kɨma ta yaiya saiirɨn sɨbgu wakae ta yaiya kara kɨmiiram wɨnkiya saeya yai prɨei rani. Ta yaiya kara wɨnkiya ya kɨmiir kwoɨn ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugika. 23 Mɨ kara ha naɨngwowi kɨma whɨekakarɨn dɨnoknɨnkɨn, krɨmiir akam kɨbiyɨn Timoti, kam biyɨeyɨm sɨma siirɨn maeyaua hɨuyokiyokaiya saiir hɨrankar nonkwo ɨuguskikɨn. Mɨ siya kariir oma tɨriirɨn nɨmbinisasauugɨswo mɨ siirɨn wɨ kara pɨ yɨkɨunaniyɨn kɨmiir ninɨ kɨgnakiyamɨn.
24 Kɨma iikamɨm kɨmiir kɨgrɨraowiyɨm mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨn ɨkɨm kɨmiir warauranɨm kɨma sɨmiir dokboɨnmamaɨr. Mɨ krɨmiir akamɨm nu Itali hɨranɨm yɨpɨkɨ Krais siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm, yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan kɨmiir mɨ okboɨnmamaɨrgikɨm.
25 Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naɨngwobumbuwa ɨni kɨmakar nwowa. Ɨriig.