12
Mɨ kɨmiir nhwowɨm Jisɨs siirara kaoɨski mɨ siir siyɨu hɨriinankɨna dapɨski.
Mɨ krɨma ɨni panɨɨna nwowɨm? Mɨ tɨ iikam whɨekakɨm bɨdi bɨdinanɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai wakaeyoknam mɨ kɨrɨe nwowɨm, kara nikɨ boɨnmɨmauuɨm kɨmiir mɨ sɨma iikam kasa kasa rani mɨ sɨma krɨmiirar kɨgiyɨm mɨ krɨma ɨriipa hɨriinan sɨmiir siyɨu hɨriinana timɨ ap. Mɨ krɨma dimɨn taemɨn bibiyɨeyɨm krɨmiir nɨpiyaokɨiyɨm sɨmiirɨn dɨgɨumii haimriiyɨugig. Mɨ krɨma tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirɨn dɨuguski mɨ krɨma rɨrmiiya dwo mɨ krɨma ɨriipa hɨriinan inkamɨn nɨnkɨnɨnɨn niwɨtiyɨn siir hɨriinan dwo, ɨiya siya nɨnkɨkɨn iwɨtiyɨm, siya yɨuɨskak bɨ nɨnkɨkɨn iwɨtikɨn, siya parurar niwɨtikɨn. Mɨ krɨma dimɨn biyɨe ɨmiirɨn dɨuguski mɨ krɨmiir mhɨi kwoɨnɨm kɨrɨe dwo, Adi Komii siya nɨmbina mɨiya krɨmiir saiiramɨn. Krɨmiir nhwowɨm Jisɨs siirɨma kɨgnɨnkwonam, krɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saiir bɨiyɨn ɨni siyar ywowɨn mɨ tariinanɨn mɨ mhoɨiya ɨriipɨ hɨriinan krɨmiir naɨngwo tɨbmii aiirɨn wɨ siyar dɨgaigɨnɨuwi mɨ wɨ siyar mɨ whɨnkɨnsiisi. Bɨiya Jisɨs siya ha naɨngwokɨn mɨ ta nɨdid komiiya kara haiya paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir mɨ ta kara mɨ aonamaka ya dimɨn kabi rani. Mɨ whɨsarii rani, mhoɨiya kara wɨ maɨrgɨmaɨrga komiigak nwowi, kara wɨ ipiiya Adi Komii siir ɨɨna ɨniig mɨiya nwowa wɨ saiir nɨdwowi, maeyaua inkam inɨgakɨm sɨm nɨdwowiya saiir.
Kɨma sɨbgu daɨngwo, inkam biyɨeyɨm siyɨu biyɨe tɨrɨm Jisɨs siir bɨiya sɨma ɨo siir nwowɨm mɨ sɨma siirɨn hɨk kɨmpɨpɨsu prasae bɨ hauugɨm. Mɨ siya Adi Komii siir siyɨu mɨiyɨk ɨiirɨn ɨna yonkworɨnuwɨn mɨ siya ɨna yokworɨnukrɨpkaiyɨn. Mɨ kɨma tɨ siir siyɨu ɨiir daɨngwo, ɨiya hɨk komii komiiyɨm kɨmiir nɨmbiyamiyɨm mɨ kɨma pɨugɨ kɨpi piyao mɨ kɨmiir mhɨi kwoɨnɨm opaɨr kɨpi nwo. Nɨɨngaka. Kɨma Adi Komii siir siyɨu mɨiyɨk ɨiirɨn donkworɨnukrɨpkai. Mɨ ɨiya siyɨu biyɨekɨ kɨmiiram kɨnankɨuwi mɨ kɨma wa nɨriiyɨu boɨni mɨ kɨma wɨ nhɨekaka nwowi saiirsiyɨn, aniya? Nɨɨngaka. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm ɨna yaɨngwo owouu ɨuguskiyɨm tɨ yaiyɨm Adi Komii siya kɨmiir boɨnkiyɨm, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, aniya? Bɨdi bɨdiniya inkamɨn Yokwo Komii saiir wɨnɨn Adi Komii siir yai ɨmiirɨn siya hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨn,
Kɨma kariir yɨnisɨsɨmkɨm, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya kɨgnɨnkɨnki hɨkɨm kɨmiiramɨn kɨma haiyam mɨ kɨma nwokɨ ɨdidɨm dimɨn biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsiyɨn yɨo siya kɨriirar grab haigɨnɨuwi mɨ adɨn siir yɨnisɨmɨn ɨgao yai siir boɨnaigɨnɨuwiyɨn mɨ siir hɨriinan mɨ kɨma hɨkak kɨpi nwo mɨ pɨugɨ kɨpi mɨ piyao tɨ siyɨuɨn Adi Komii siya tɨriyɨn kɨmiirsiyɨn. Mɨ kɨma ha kɨpi naɨngwo tɨ dimɨnɨn yɨo dimɨn komii rani. Nɨɨngaka.
Dimusi rani, iikamɨm Adi Komii siya sɨmiiram naɨngwokwonanaeiyɨm siya sɨmiirɨn hɨk pa kɨgnɨnkɨn haigi mɨ siya sɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨkɨm pa nɨisiimauuwi. Mɨ iikamɨm Adi Komii siya kɨgnɨnkɨn haiiyɨm hɨk mɨ sɨma dɨnoknɨnkɨn mɨ yɨm siirar yɨnisɨsɨmkɨm.
Mɨ hɨriinan kɨnɨuwi kɨma dokworɨnu hɨkɨm Adi Komii siya kɨgnɨnkɨnkiyɨm kɨmiiram kɨma haiyam. Siya kɨmiirar grabaigɨnɨuwi siir yɨnisɨmnan mɨ kɨma siir yai aiirar sɨbgu wakaeyokna. Mɨ tɨ hɨkɨm kɨma haiiyɨm, yɨm Adi Komii siya kɨmiir nɨisiimauuwi kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Siya ha naɨngwowi kɨma siir yɨnisɨsɨm mɨiyɨk nwowɨm mɨ kɨma siyɨu mɨiyɨk dwo. Yɨpɨkɨ adkɨn siir yɨnisɨm ɨiir tɨo karamae nwowɨn, ha? Nɨɨngaka. Ad nwɨrkɨn siir yɨnisɨm ɨiir bɨ kɨgnɨnkɨnkɨn, sɨma sɨmiir yɨnisɨsɨm ɨmiirɨn ha tɨowikɨm. Ad whɨekakɨm sɨma sɨmiir yɨnisɨsɨmɨm pa sɨbgu grabi mɨ adɨm sɨma kɨmiir sɨbgu grab karam nwowi mɨ sɨma wɨ siir yɨnisɨm kɨɨn nwo rani. Nɨɨngaka. Yɨm wɨ mwraomii yɨn nwowi. Mɨ krɨma tɨ siir daɨngwo mɨ krɨmiir adɨm nu tɨranɨm sɨma krɨmiirɨn krɨmiir siyɨu biyɨe ɨmiirsiyar grabaigɨnɨuwikɨm. Krɨma sɨmiirsi nwokɨ ɨdidɨm mɨ krɨma wa nɨnoknɨnkɨnɨm sɨma ɨni krɨmiir kou ywowɨm. Mɨ Adi Komii siya ɨni krɨmiir adɨm nuanɨm sɨmiir haiburɨn mɨ ɨni kougɨkou siyar ywowɨn mɨ krɨmiir kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn sɨmiir adɨn yɨo Adi Komii siyaɨrgɨn. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, krɨma siirar kɨgnɨnkɨn krɨmiir siyɨu biyɨeyɨm krɨma tɨrɨm wɨ siyar nwokɨ grabaigɨnɨuwɨm mɨ krɨma wɨ omwai saɨka nwokɨ waiyayokiyokɨiyɨm. 10 Krɨmiir adɨm nu tɨranɨm sɨma krɨmiirɨn ɨi prɨei bɨ grabaigɨnɨuwikɨm krɨmiir siyɨu biyɨe ɨmiirsiyɨn ɨiya krɨma yɨnisɨm sapɨsap nwowiyɨm mɨ sɨma sɨmiir kwoɨnaɨrga naɨngwo dirɨraerarikɨm, siyɨu mɨiyɨkɨn krɨma nwowamɨn siirɨn. Mɨ Adi Komii siya hɨnɨɨn bɨ tɨrikɨn. Siya krɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨk ɨiirar grabaigɨnɨuwikɨn ɨinokɨinokɨn mɨ siya krɨmiirɨn, wadɨeyar mɨ whɨndiraerar haigɨnɨuwikɨn. Mɨ krɨma wɨ dimɨn whɨrkɨ swokɨ kɨmbu rani, siir hɨriinan. 11 Mɨ ɨiya Adi Komii siya krɨmiir siyɨu biyɨe ɨmiirsi grabaigɨnɨuwiyɨm mɨ krɨma hɨk prasae bɨ haigɨm. Mɨ ta ɨi aiirɨn krɨma maɨrgɨmaɨrga bɨ nwowikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ mhoɨiya ta siya graba krɨmiirɨn wɨ saeya whɨndiraerar haigɨnɨuwi siyɨu mɨiyɨkɨn. Mɨ krɨma wɨ wadɨeya nwowi. Mɨ krɨma wɨ ɨrɨpar nongwomamaɨr aekiyami. Ɨriig.
Mɨ krɨma wɨ mɨntarao Adi Komii siirɨn digɨumii kɨpi haimriiyɨugig.
12 Mɨ krɨmiir nhɨrɨm ɨni piyaowɨm Jisɨs Krais siir yai aiir wakaeyokna apɨm. Ɨni iikamɨm aru maeyauankɨ napnaniiyɨm mɨ ɨgrɨb paimwo ɨgnanaokak ha naokiiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ ɨiya dimɨn biyɨekɨ kɨmiir nokwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨni mɨ kɨma wɨ kɨmasiyar kɨpi naɨngwoyɨmyokna. Mɨ kɨma Krais siir yai aiiramɨn wɨ haɨni wakaeyokna ap bwakainam kɨma tɨra saiir hɨriinan. 13 Mɨ kɨmiir siyɨuɨn kɨma tɨriyɨn sɨbgu mɨntɨrao pɨkɨ hɨnɨɨn siyɨu ɨkɨn kɨma sɨbgu apanɨn tɨ nu ɨiirɨn. Mɨ kɨma siyɨu mɨiyɨk sɨbgu tɨri mɨ ɨkɨ iikamɨm aru maeyau namam mɨnɨm sɨma kɨmiir swokɨ kɨgi, kɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiir sɨbgu wakaeyokna api mɨ yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan Adi Komii siiramɨn wa mɨ aɨngwowi.
14 Mɨ kɨma iikam nhɨrmaka dongwomamaɨr ae. Mɨ kɨma siyɨuɨn Adi Komii siya naɨngwowiyɨm kɨma napam siirarar dap ɨski. Dimusi rani, kɨma siyɨu mɨiyɨk ɨmiir sɨbgu ap karam nwowi kɨma wɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn saɨka nwo rani. Nɨɨngaka. 15 Kɨma kɨmasiyar mɨntaraona wɨm wɨ ɨkɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siya dirɨraerar haigɨnkwokɨnɨm wɨ sɨmiir hai karamae pɨ nwowisi. Mɨ inkam nwɨrkɨ kɨmaka nwowi mɨ siya Adi Komii siir yai aiirɨn hindara nɨtkii ɨuguskii mɨ kɨmiirɨn siya yaeya yai nowɨmwarkaiyɨuwi mɨ yaeya siyɨu biyɨe whɨr mɨ owɨmwarkaiyɨuwi mɨ kɨmiir iikamɨm sɨma siir yai aiir wakaei mɨ sɨmiir naɨngwo tɨbmii kɨɨna ha nɨtkiigii mɨ yɨo tɨ hɨriinan siyɨu biyɨe ɨiir kɨpi tɨr. 16 Kɨma kɨmasiyar mɨntaraona kɨma hɨi hinda kɨpi prɨinanae prɨinanae. Mɨ kɨma ha kɨpi naɨngwo Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm yɨm dimɨn komii rani. Bɨiya Isokɨn si tɨra saiir hɨriinan. Nɨɨngaka. Siya ha naɨngwokɨn, tɨ yaiyɨm brougae Ebrahamni siya hauuwɨm yɨm yai komii rani. Mɨ siya dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm siir ad ɨeya hauuwam tɨrɨm siir nomousɨmɨn siir asi kɨgnɨnkɨn haigikɨn, tɨ dimɨnɨm mɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm Adi Komii siya hauuwanɨm siir mhoɨiya, siya sɨmiirɨn warar yɨnkɨn hauugi. Mɨ ɨiya siya mhɨigɨ naowa siir nomousɨmɨn naesɨm ha hauuwɨn mɨ siya tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirɨn ɨna hauuwɨn siir. Mɨ siir kwoɨnɨn hɨriiyar yaɨngwo tɨ naeisɨmɨn ɨni tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir haiburɨm. 17 Kɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm mhoɨiya siya tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir haiyam swokɨ tɨrɨn. Mɨ Aisak siir kwoɨnɨn Adi Komii siya hɨurworwokai siya tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Iso siir kɨpi swokɨ hauu. Mɨ siya siirɨn hɨnɨɨna boɨnki, kɨra wɨ dɨg nwo rani, kɨriirɨn bɨdi kiyopsɨbgikikaigigɨn. Mɨ Iso siya siir ad ɨiiramɨn nhami nhami bɨ nougɨn. Mɨ Aisak siir kwoɨnɨn Adi Komii siya hɨurworwokaigɨn tɨkɨ dimɨn mɨiyɨkmɨiyɨkɨm Iso siir kɨpi swokɨ hauu. Nɨɨngaka. Ɨriig.
Mɨ krɨma Adi Komii siir yai aiir sɨbgu wakaeyoknaei, krɨma wa nɨmbiyami mhɨu Saiona hɨriirɨn.
18 Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn ɨiya Adi Komii siir yaiya wɨnwɨn kɨma wakaeya kɨma kɨmiir nhwokɨ kɨgɨm mɨ kɨmar bɨ wakaekɨm, Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir hɨriinan. Nɨɨngaka. Yɨm sɨma tɨ mhɨuɨn Sainai nɨkɨuwiyɨn siir nɨtkɨm. Mɨ tɨ mhɨuɨn siir mhɨu kɨu hɨrɨn dimɨnɨn ɨni paenan kou hɨrar nɨuyan. Mɨ mhɨuɨn siir koua sɨmar kɨgi waumɨr yhɨuwinana siir kou hɨr nwowi ya ɨni nɨibwomambwonan ywonama. Opud naokɨ nɨndurunankainaiiya ɨni hɨnɨɨn ywowa. 19 Mɨ sɨmar wakaeki, inkamɨn tɨ mhɨu kɨu ɨiir nwowɨn kɨdɨn pɨ maskii. Mɨ ta saiir mhoɨiya, sɨmar wakaeki, inkamɨn tɨ mhɨu ɨiir nwowɨn kauwok boɨnkiyɨn mɨ ɨiya Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma tɨ inkamɨn mhɨu kɨu hɨr nokwo kauwokiyɨn siir yai aiir wakaeyɨm, sɨma nɨdid prasae bɨ kɨnkɨm. Mɨ sɨma Moses siir boɨn, krɨma pɨ nɨdidi siir yai aiir swokɨ wakaeyɨm. 20 Mɨ sɨma nɨdid prasae bɨ kɨnkɨm Adi Komii siir yai aiirsiyɨn, siya kauwok boɨnkiya sɨmiir saiirsiyɨn. Dimusi rani, siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, wig biyɨe kam biyɨe yɨnisɨm nwɨrkɨn mɨ wraisu biyɨe ɨrkɨn tɨ mhɨuɨn siir kingiin nɨti mɨ siir naprɨrɨri kɨma siirɨn wɨ siiyani kaiyɨmɨk aoki. 21 Tɨ iikamɨm tɨ dimɨn ɨiir kɨgɨm, sɨma nɨdid prasae prasae bɨ kɨnkɨm. Mɨ yɨo Mosesɨn hɨriiyar mɨ boɨn, an kara ɨriipɨ hɨriinan nɨdid prasae bɨ mɨ kɨnkɨn.
22 Mɨ wɨm kɨma tɨ iikamɨm tɨ tariinan Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apɨm, wɨm kɨma tɨ mhɨuɨn siir bɨ nɨtkɨm, wɨm kɨma wɨ mhɨu whɨrɨn Sainai nɨkɨuwiyɨn siiram nɨtkɨm. Omɨn Adi Komii siya nwowɨn nɨnomor kou hɨr, sɨma tɨ om ɨiirɨn ha dapikɨm om Jerusalem, omɨn paekwosɨm whɨekakɨwhɨekakɨm ɨrɨpa sɨma nongwomamaɨr aeiyɨn krɨma nɨtanɨn siir. 23 Wɨm kɨma ɨkɨ Adi Komii siir yɨnisɨsɨm whɨekakɨm sɨmakar nɨtkɨm, yɨpɨkɨ siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiir haiyanɨm. Mɨ kɨma wɨ ɨrɨpar nangiriyɨuɨuwi mɨ wɨ maɨrgɨmaɨrga komiigakar nwowi. Adi Komii siya kɨmiir inɨgɨm mɨ sɨmiir inɨg ɨkɨm, siya bɨdi wɨnɨm siir yokwowa nɨnomor kou hɨrana saiir. Mɨ siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, yɨpɨkɨn siir yɨnisɨmɨn. Wɨm kɨma Adi Komii siiram bɨdi yɨtɨm. Adi Komiiyɨn siyaɨrgɨn, yɨpɨkɨn iikam whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakanɨn. Mɨ iikam ombud komiiyɨn sɨmiirɨn wɨ siyar hɨdi. Mɨ iikamɨm bɨiyanɨm, yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya boɨnɨm hɨnɨɨn dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm sɨma wɨ saɨkar nwowi siir om ɨiir. 24 Kɨma Jisɨs siiram nɨtkɨm inkamɨn krɨmiir kaoprigi okwowiyɨn. Adi Komii siya yaeya kitɨbmii boɨn wɨn hauugikɨn mɨ yɨo siya kɨmɨdiniya krɨmiir kwahauugi, krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam Adi Komii saɨka krɨma nongwomamaɨr aekiyamam. Siya bɨdiyar yaowɨn, siir nhɨe aeya naokiinaiiniyam. Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn, inkam nwɨrɨn Ebel nɨkɨuwiyɨn siya naowa mɨ siir nhɨeya ɨna mɨ aokiinaiinama. Mɨ Jisɨs siir nhɨeya ɨni Ebel siir nhɨeya saiir haibura. Mɨ Adi Komii siya Ebel siir nhɨe aiir kɨgiyɨn mɨ siya Ken siirɨn ɨo prasae prasae bɨ nwokɨn. Mɨ siya hɨnɨɨna yaɨngwo, tɨ siyɨu biyɨe hɨriinanɨn Ken siya tɨrkiyɨn yɨo mɨiyɨk rani. Mɨ siya siirɨn siyɨu biyɨe ɨna swokɨ tɨr haigɨnɨuwɨn. Jisɨs siir nhɨeya Adi Komii siya krɨmiirɨn saiirsiyar nanmaiwarkainakɨn.
25 Kɨma kɨmasiyar mɨntɨrao wɨm wɨ yaiyɨm Krais siya boɨnmɨmauuɨm kɨmiir sɨmiirɨn wɨ digɨumii pɨ haigɨngigisi. Bɨiya Adi Komii siya tɨ mhɨuɨn Sainai nɨkɨuwiyɨn siir nokwowɨn mɨ siya siir yaiyɨm iikam ɨmiirɨn hɨrar nokwo boɨnmɨmauugi. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm tɨ yai ɨmiirɨn ɨni yɨmiiyɨuwɨm. Mɨ sɨma ta Adi Komii siya tɨrbumbu haigɨnɨuwa sɨmiir saiirsi nɨdamɨm ɨni siyɨu karam ywowɨn. Mɨ nɨm krɨma ta siya tɨrbumbu haigɨnɨuwa saiirsi mɨ ɨdamɨm wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn siyɨuɨn si mɨ ɨdami krɨma siir yai aiirɨn digɨumii haimriiyɨuwi, ha? Nɨɨngaka. Siya Adi Komii siir omɨn nɨnomor kou hɨranɨn siir hɨrankɨ nɨtkɨn, krɨmiir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwam. Mɨ nɨm krɨma nɨdamni siyɨu karamka. Nɨɨngakɨ nɨɨngakɨɨnga. 26 Mɨ bɨiya ɨiya Adi Komii siya mhɨu Sainai hɨr nokwo boɨnmɨmauugiyɨn siir yai ɨmiir, nu ɨni warar kiisɨskiyɨn. Mɨ tariinanɨn siya ɨni yaeya yai kwɨr swokɨ bingikaiyɨn. Kara wɨ nu siirara tɨrki rani, siya siyar kiisɨsam. Nɨɨngaka, kara wɨ nu nɨnomor sowiirar tɨrki mɨ wɨ sowar kiisɨswowi. 27 Mɨ ta yaiya saeya hɨnɨɨna boɨnka, kara wa swokɨ tɨri, saeya krɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauuga. Bɨiyarɨn ɨiya Adi Komii siya nu ɨiir nonkwokwokiyɨn mɨ mhoɨiya tɨ nu ɨiirɨn mɨ digworaekwo whɨekak ɨkɨm sɨmiirɨn siya tɨrkii, sɨma wa kiisɨskii. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm wa dɨgɨuguskii. Mɨ digworaekwowɨm ɨkɨ wara kiisɨs karam nwowɨm, yɨm Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ hɨriiyar kɨgnɨnkɨn oki.
28 Digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya krɨmiir hauuwanɨm yɨm ɨni siir om hɨrar nwowɨm, omɨn iikam whɨekakɨm mɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨn siir. Mɨ yɨm tɨ digworaekwowɨm yɨm wɨ wara kiisɨski rani. Nɨɨngaka. Mɨ krɨma sɨmiirsiyɨn maɨrgɨmaɨrga komiigakar dwo. Krɨma Adi Komii siir inɨgɨn asi hainanprapraskii. Krɨma siyɨu mɨiyɨkɨn siya naɨngwowiyɨn krɨma tɨram siirsi hainan prapraskii. 29 Mɨ krɨma wɨ hɨriinan digworaekwowɨm sɨmiir asi tɨri. Dimusi rani, krɨmiir Adi Komiiyɨn siya ɨni paenan ywowɨn digworaekwo whɨekakɨm pɨ siyar nɨugisɨnki. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm maɨrgɨmaɨrga siir nwowaigɨnɨu karam nwowiyɨm, sɨmiirɨn wɨ siyar nɨugisɨn ɨuguski. Ɨriig.