11
Siyɨuɨn krɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨnanɨn siya.
Naɨngwo tɨbmii kɨɨniya hɨnɨɨnga mɨ ɨiya krɨma dimɨnɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya boɨnɨm, sɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mhoɨiya nɨmbiyamanɨm mɨ krɨma hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨni, sɨma wa nɨmbiyami. Mɨ krɨma tɨkɨnɨm nɨtɨm sɨmiiram asi nwowi. Krɨma sɨmiir kɨg rani mɨ krɨma hɨriiyar naɨngwowi, sɨma ɨna nwowɨm. Dimusi rani, Adi Komii siya bɨdi boɨnkiyɨn, sɨma ɨna nwowɨm. Mɨ bɨiya, brougae nhɨrɨm sɨma Adi Komii siiramar naɨngwo hɨrɨrɨu kɨɨngɨm mɨ siya big nasmɨrwaiya sɨmiiram asi nwokɨn.
Krɨma hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨni, digworaekwo whɨekakɨm siya boɨnɨm, yɨm kaimwokɨnaɨrgɨm. Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm, ɨiya nu nɨnomor sowa nɨmbiyama Adi Komii siya hindara yai ara boɨnkɨn. Mɨ sowa ɨna yɨmbimbiyamwo. Digworaekwo whɨekakɨm tɨ krɨmar kɨgɨm yɨm Adi Komii siyar tɨrkikɨm mɨ tɨ digworaeikwoɨm, siya nonkwokwowɨm krɨma bɨ kɨgɨm, siya panɨɨna namisi onkwokwokɨn.
Mɨ inkam nwɨrɨn, siir inɨgɨn Ebelkɨn, siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn mɨ siya dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir asi nɨnkɨnɨmiiyaekɨm. Mɨ tɨ siya nɨnkɨnɨmiiyaeyɨm, yɨm ɨni siir yaowaeyɨn Ken siya nɨnkɨnɨmiiyaeyɨm ɨni sɨmiir haiburɨm. Adi Komii siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn, tɨ naeyɨm siya nɨnkɨnɨmiiyaeyɨm wadɨekɨ wadɨekɨm. Mɨ Adi Komii siya siir boɨnki, siya dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Whɨsarii rani, siya siir siyɨu ɨiir sɨbgu apkɨn, siya tɨra saiir hɨriinan. Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn, Ebel siir naɨngwo tɨbmii kɨɨna ha nwowa mɨ siya ha naonamkɨn. Mɨ tɨ yaiyɨm Yokwo Komii saeya boɨnɨm dimɨn taemɨnɨm siya tɨrɨm sɨmiir, yɨo krɨmiir nɨiisimauugɨm, pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn krɨma tɨriyɨm, Adi Komii siya maɨrgɨmaɨrga krɨmiir nwowanɨm.
Inok siya bɨ naonamkɨn. Dimusi rani, siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn mɨ Adi siya siirɨn siyamar asi nɨkɨunamkɨn. Mɨ iikamɨm sɨma siiram ha hansɨrnanaeiyɨm, sɨma siir bɨ swokɨ kɨgmɨmɨnkɨm. Nɨɨngaka. Dimusi rani, siirɨn Adi Komii siyar bɨdi yɨkɨunamɨn. Mɨ Adi Komii siya siir yaiya sɨma wɨnboɨnkiya Yokwo Komii saiir, saeya hɨnɨɨna boɨnkika. Mɨ ɨiya siya siir nikɨ ɨkɨunam karam nikɨ owa, nɨnomor koua hɨriir mɨ dimɨn taemɨnɨm siya tɨrɨm, siirɨn maɨrgɨmaɨrga sɨmar nwowaigɨnɨugɨn siiramɨn. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karam nwowɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma sɨbgu tɨriyɨm, Adi Komii siya sɨmiiramɨn, wɨ sɨmiiram maɨrgɨmaɨrga rani. Nɨɨngaka. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwowɨn, siir siyɨu ɨiir sɨbgu apɨm mɨ mhoɨiya siya dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm wɨ tɨ iikamɨm, yɨpɨkɨ siir siyɨu ɨiir sɨbgu apɨm wɨ sɨmiir hauuwi.
Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn ta ɨi aiirɨn, ɨiya Adi Komii siya Noa siir boɨnkiya mɨ siya siirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨn. Dimɨn biyɨe whɨrɨn wɨ sɨpi nɨmbiyami mɨ tɨ dimɨnɨn, yɨo opud naokɨ. Mɨ Noa siya tɨ digworaekwowɨm sɨmiir bɨ nikɨ kɨgɨm. Siya hindara naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn digworaekwowɨm Adi Komii siya boɨnɨm siir, sɨma wa nɨmbiyami. Mɨ siya siyaiiya ɨra yonkwokwo mɨ ɨiya siya saiir nonkwokwo dɨgiyɨn mɨ siyar kɨgi, opud naowo, nii okwonaniyo. Mɨ siya mɨ siir wigyɨn ɨma sɨmaniiyɨn ɨna yapnɨnopkainamɨm. Mɨ sɨmaniiyɨn ɨni siyaiinau hɨrar ywokaiyɨm. Mɨ sɨma panɨɨnsi yaosi. Siya iikamɨm siyɨu bibiyɨe tɨrkaeyamɨm sɨmiir nɨisiimauugɨn. Dimusi rani, siya siyaɨrgɨn Adi Komii siir yaiya saiir wakaeyokna naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨn. Mɨ yɨm sɨma. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siya ha boɨnkɨn, Noa siya inkam wadɨekɨwadɨe ɨeyargɨn. Dimusi rani, siya siirgɨsiir yai aiirar wakaeyoknakɨn.
Mɨ Ebraham siya yaiya Adi Komii siya boɨnkiya siir, siya saiir wakaeyɨn mɨ siya hɨriiyar yaɨngwo tɨbmii kɨɨnɨn, ta yaiya yai kaimwowaɨrga. Mɨ siya siir om ɨiir ha haiburgigɨn mɨ siya kɨmɨdiniya om whɨra yam. Omɨn Adi Komii siya siir hauuwanɨn siir. Mɨ omɨn Ebraham siya namanɨn, siya bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn. Siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn mɨ siya asi namkɨn. Ebraham siya Adi Komii siir yai aiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn. Mɨ siya tɨ omɨn Adi Komii siya boɨnɨn siir asi nakrɨpkɨi whɨnɨugɨn. Mɨ siya amɨr omaka saiirarar nɨtkɨn whɨnkɨn, inkamɨn nu op karamaeyɨn hindara prɨiyakiirɨrɨriyɨn siir hɨriinan. Mɨ Aisak siya mɨ siir yɨnisɨm ɨeya Jekop yoniiyɨn ɨriipɨ amɨr omaka saiirarar mɨ ɨtkɨn whɨnko, Ebraham siir hɨriinan. Mɨ yo sowa ɨriipɨ hɨriinan wɨ tɨ hɨriinan digworaekwowɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm Ebraham siir, wɨ sɨmiirar mɨ haii. 10 Mɨ Ebraham siya amɨr omaka saiirarar whwonkaigɨn. Dimusi rani, siya Adi Komii siiram nwokɨn, omɨn siya mɨriikwokɨnɨn, siir namɨm. Mɨ tɨkɨ omɨn yɨo hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamikɨn bɨ dɨgikɨn. Nɨɨngaka.
11 Sera saeya bɨdi yaɨngwo tɨbmii kɨɨna. Mɨ saeya ta yaiya Adi Komii siya boɨna, saiir saiira naɨngwokwo nanaeka. Saeya waibiyɨe bɨdiyar ywowa mɨ ta saeya naɨngwo tɨbmii kɨɨna mɨ ta saeya naɨngwokwonanaeiya Adi Komii siya saiirɨn yɨnkak saiirsiyar nwowaigɨnɨugɨn. Siya hɨriinan asi tɨrkɨn, saeya bɨdi yaɨngwo tɨbmii kɨɨna, digworaekwo whɨekakɨm siya nɨmbinɨm bɨiya sɨma wa nɨmbiyami. Siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn, kowiir yɨɨnɨeyɨm sɨma wɨ kasa kasa nwo rani. 12 Mɨ tɨ inkamɨn siya waibiyɨe bɨdi ywowɨn. Mɨ siya wɨ yɨɨnɨekak nwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ siirɨn wɨ Adi Komii siyar tɨrkii mɨ siya wɨ yɨnisɨm yɨnkamiyɨnar niyɨonɨnkɨni. Mɨ mhoɨiya kɨriir pɨugana wɨ kasa kasa nwo rani, sɨma wɨ yabsiiyɨnan nwowi mɨ wɨ nauunɨm nɨnomor kouanɨm sɨm hɨnɨɨn nwowi. Mɨ iikamɨm sɨmiir mwaɨnɨm wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngakɨ nɨɨngakɨɨnga.
13 Mɨ yɨm tɨ iikamɨm yɨm bɨdi yaonamɨm. Mɨ sɨma ɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, tɨ digworaekwowɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm siya tɨram, sɨmiiramɨn mɨ sɨma tɨ digworaekwowɨm Adi Komii siya boɨnɨm sɨma haiyam, sɨma sɨmiir bɨ nikɨ haigɨm. Mɨ tɨ digworaekwowɨm siya sɨmiir hauuwam tɨrɨm, yɨm sɨmiir nɨisiimauugɨn. Mɨ sɨma maɨrgɨmaɨrga komii tɨ sɨmiiramar nwowi. Dimusi rani, sɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm tɨriigɨnɨm siya wa tɨrkii sɨmiiramɨn. Mɨ sɨma hɨnɨɨna boɨn, tɨ nuɨn, tɨ krɨma nwowɨn, yɨo krɨmiir nugɨ nu rani. Nɨɨngaka. Mɨ krɨma tɨ tɨr nwowɨm, ɨni inkamɨn nu op karamaeyɨn, hindara prɨiyakirɨrɨriyɨn ɨni siir hɨriinan nwowɨm. 14 Mɨ iikamɨm tɨ hɨriinan yai boɨniyɨm yɨm krɨmiir nɨisiimauugɨm. Sɨma ɨna nikɨ ɨdwo kaoyokiyokɨiyɨm, nu maeyau mɨiyɨkamɨn sɨma nwowamɨn. 15 Sɨma kwoɨn karamaekɨm, omɨn sɨma nhɨn haiburgigɨn siiram swokɨ amɨm. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma siiram swokɨ nhɨnami, siir swokɨnɨ waiyɨuam, sɨma wɨ swokɨ nhɨnkisaekimrae rani. Nɨɨngaka. Sɨma wɨ hɨrar nwokrɨpkaii. 16 Mɨ sɨma tɨ omkɨ omɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn, omɨn Adi Komii siya nwowɨn, siir siiramar naɨngwokwonanaeikɨn. Mɨ tɨ omɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn, sɨma hɨriiyar naɨngwowi, ɨni tɨ omɨn nu tɨranɨn ɨni siir haiburɨn. Mɨ sɨma tɨ omɨn nɨnomor kou hɨranɨn siir siiramar naɨngwokwonanaei siir namɨm. Mɨ sɨma Adi Komii siirɨn hɨnɨɨna boɨnki, kɨra krɨmiir Adi Komiigɨn. Mɨ Adi Komii siya ta yai aiirsiyɨn bɨ nɨdidgɨn. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siiramɨn mɨnam naɨngwo tɨbmii kɨɨni, siya om kɨbiyɨn sɨmiiram bɨdi tɨrkwokɨnɨn, sɨma ninɨ owouwam.
17 Bɨdi bɨdinanɨn Adi Komii siya Ebraham siir kɨnankɨugɨn. Mɨ siya Ebraham siirɨn hɨnɨɨna boɨnki, wa kɨriir yɨnisɨmɨn Aisakɨn siirɨn dɨsomaoki mɨ wraisunan kariir wɨnkɨn ɨmiiyaeki. Mɨ Ebraham siya tɨ yɨnisɨm nwɨruwan Adi Komii siya nikɨ ɨmbinɨn siirɨn ɨni wraisunan siirar swokɨ ɨnkɨn ɨmiiyaekiyɨn Adi Komii siiram. Mɨ Ebraham siya pɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn mɨ siir kwoɨnɨn whɨrua ha nwokiyɨn mɨ siya hɨriinan asi dirɨraerarkɨn siir yɨnisɨm ɨiirɨn. 18 Bɨiya Adi Komii siya Ebraham siirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn. Mhoɨiya kɨriir pɨugana komii nwowi mɨ kɨriir pɨugankɨpɨugan aiirɨn wɨ Aisak siir yɨnisɨsɨmɨm sɨmakɨsɨma nwo ɨski inɨgakɨn. 19 Ebraham siir kwoɨnɨn whɨruaɨrgɨn, siya hɨnɨɨna naɨngwokɨn. Adi Komii siya siir yɨnisɨmɨn Aisak siirɨn wa swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi. Mɨ Ebraham siya siir yɨnisɨm ɨiirɨn ɨni Adi Komii siir yai aiirar wakaeyokna dirɨraerarɨn. Mɨ siya hɨriinanar mɨ tɨrɨn, ɨni kaimwowar mɨ owɨn. Mɨ Adi Komii siya Aisak siirɨn ɨna swokɨ hauugiyɨn siir adɨn Ebraham siirar. Mɨ Aisak siya naoni hanɨɨnaka, Adi Komii siya sibsibɨn ɨra hauukɨiyɨugi mɨ Aisak siya bɨ naokɨn, ɨni tɨ sibsib ɨeya yao ɨskiyɨn.
20 Aisak siir kwoɨnɨn whɨruwar nwokɨn digworaekwowɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm sɨma wa nɨmbiyami. Mɨ Aisak siya siir yɨnisɨm nwɨso Jekop Iso sowiiramɨn ha nɨkɨunaɨn mɨ siya sowiirɨn pɨuai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm ɨna yɨkɨumamauuwɨm, siir kwoɨnɨn hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn tɨ digworaekwowɨm wa nɨmbiyami.
21 Mɨ ɨriipɨ hɨriinan Jekop siya Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn. Mɨ ɨiya siya nao kingiin nwowɨn mɨ siir pɨuai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm ɨna yɨkɨumamauugikɨn Josep siir yɨnisɨm yɨnkamiyɨn nwɨso sowiir. Mɨ siya siir paekopɨn siir ha haiyɨn mɨ siya ɨna hɨuugu okwokiyɨn. Mɨ siya Adi Komii siirɨn ɨna yokboɨnmamaɨrgiyɨn.
22 Mɨ Josep siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn digworaekwowɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm sɨma wa nɨmbiyami. Mɨ ɨiya siya naonam kingiin nwowɨn, siya siir yɨnisɨm ɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnmɨmauugik. Mɨ mhoɨiya Adi Komii siya Isrel kɨmiir iikamɨm sɨmiirɨn nu isib tɨrankɨ nɨkɨunami mɨ ta ɨi aiirɨn sɨma kariir kɨumwo ɨmiirɨn wɨ warar haɨnop hainam. Mɨ maeyaua sɨma ninɨ owɨuwi mɨ wɨ hɨr tɨ swokɨ haɨngikaiyɨu.
23 Mɨ Moses siir yopii ado sowawaiyɨn pɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngo, Adi Komii siiramɨn. Mɨ siya sowiirwaiyɨn wa whɨndirɨraeri. Mɨ mhoɨiya yopiiya Moses siir naokainakiya mɨ sowawaiyar kɨgi yɨnisɨm yɨnkamiyɨn bɨmbɨuwi rani. Mɨ sowawaiyɨn yaiya bɨiya inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn Pero siya boɨna yɨnisɨm yɨnkamiyɨn naokainaei mɨ wɨ dɨsomsom aokao, sowawaiyɨn saiirsi bɨ nɨdidko mɨ sowawaiyɨn tɨ yɨnisɨm ɨiirɨn bɨ nɨsomaokɨn. Nɨɨngaka. Mɨ sowawaiyɨn tɨ yɨnisɨm ɨiirɨn bwanɨm whoɨma haigiprakai.
24 Moses siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn, siya hɨnɨɨna naɨngwokɨn Adi Komii siya wɨ saɨka nwowi. Mɨ siir iikamɨm Isrelanɨm sɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi nu Isib hɨr haiburgigamɨn. Mɨ mhoɨiya siya komii namwo ɨuwɨn mɨ siya ɨni boriisopɨn sɨma siirɨn nu Isib hɨran inkam komii nɨkɨuwɨm. Mɨ inkam komii Pero siir yɨnisɨm yɨnugiyɨna saiir yɨnisɨm nɨkɨuwɨm, yɨpɨka siir haigiyɨu ɨmiiyaeya. 25 Mɨ Moses siya iikamɨm Isrelranɨm Adi Komii siir isidɨn sɨmaka nwowamar tɨri mɨ hɨk sɨmaka nɨnkɨn haiyama mɨni. Mɨ ta ɨi aiirɨn nu isib hɨran iikamɨm sɨma hɨk prasae prasae bɨ hauugɨm mɨ siyɨu mɨiyɨk bɨ mɨ tɨrkɨm, Isrel sɨmiir iikam ɨmiirɨn. Mɨ siya pɨ boriisopkɨn inkam komiinan nɨdwomamaɨrɨm nu Isib hɨrɨn mɨ Adi Komii siirɨn digɨumii haimriiyɨugigɨm. Mɨ tɨ siyɨu bibiyɨe whɨekakɨm yɨm ɨi prɨei maɨrgɨmaɨrga rani. Nɨɨngaka. Yɨm sɨmiirɨn ɨi haruwa saiirara maɨrgɨmaɨrgaki mɨ siya tɨ siyɨu biyɨe ɨmiirɨn pɨ boriisopi. 26 Mɨ siya hɨnɨɨna naɨngwokɨn, Krais siya nɨti mɨ digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨkɨm siya siir iikam ɨmiirɨn wa hauuni. Mɨ siir kwoɨnɨn hɨnɨɨna naɨngwokɨn, siya siir iikamɨm Isrelranɨm sɨmakar dɨnkɨn o. Mɨ siya Isib sɨmiir iikam ɨma nɨgbumbuwa siir saiirsi bɨ naɨngwoyɨmyokɨn. Whɨsarii rani, siya hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨni, siya hɨk Krais siir inɨg ɨiir mɨ haiyɨn, ɨni mɨ owɨn. Siir kwoɨnɨn ha naɨngwokɨn digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siya siir hauuwi, yɨm wɨ umɨr digworaekwowɨm nu Isib sɨmiirɨm wɨ sɨmiir haiburi.
27 Moses siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn. Inkam Komii Pero siya wɨ dɨg nwo rani, Adi Komii siirɨn. Mɨ siya asi haiburgɨn nu Isib siirɨn mɨ siya ɨna yamɨn, siya inkam komii Pero siya nwowa ɨowa siir siya saiirsi bɨ nɨdidgɨn. Mɨ Moses siya kwoɨn whɨsaɨr bɨ nwokɨn siir kwoɨnɨn ɨni kɨrɨeya ywonamɨn, siya bɨdiya yɨnoknɨnkɨnɨn Adi Komii siirɨn inkamkɨ bɨ kɨgikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ siir kwoɨnɨn hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn, Adi Komii siya ɨni saɨka nwowɨn mɨ wɨ siirar whɨnkɨnsiisi. 28 Adi Komii siya Moses siirɨn hɨnɨɨna boɨnki mɨ kɨra sibsib haomɨn ɨra hai mɨ siirɨn pa dɨsomao mɨ siir nhɨeyɨm Isrel iikamɨm kɨmiir omaka ano mɨgmɨg ɨmiir srɨeiyop. Mɨ mhoɨiya ɨiya paekwosɨmɨn yɨnisɨm yɨnkamiyɨn yɨnaomiyɨnɨm sɨm nɨsomsom aowiyɨn Isib sɨmiir yɨnisɨsɨm ɨmiir siya nɨti mɨ siya nhɨeyɨm kɨmiir ano nwowɨm sɨmiir kɨgi mɨ wɨ tɨ omakaɨm sɨmiir iikamɨm kɨmiir yɨnisɨm ɨmiirɨn wɨ wara nɨsomao rani. Mɨ Moses siya ta Adi Komii siir yai aiiram wakaeyokna naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn. Mɨ ta ɨi aiirarɨn Moses siya ɨi komiiya wou nikwo aeiya saiirar nikwo ae bwakainakɨn.
29 Mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm Adi Komii siiramɨn, sɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, ɨiya sɨma ta whɨi komiiya solwara sɨma dapiya retsi saeya nɨnkiyakiyɨm mɨ sɨma wa nwokɨ apnaiidamɨm mɨrmiiya. Tɨ haɨmii haɨmiiyo nɨnkiyakiyo sowiir bopwowar. Mɨ sɨma siyɨuɨn iikamkɨ napiyɨn opmɨn nokwo nhɨu karam nwowiyɨn siir hɨriinan napnaiidamkɨm. Mɨ sɨma wɨ ta saiirsi nao rani. Nɨɨngaka. Mɨ mhoɨiya nu Isib hɨran kamɨm ha swokɨ sɨunamɨm sɨmiir nɨsomsom aokaowam mɨ ta opa ha swokɨ inaparnananiya, sɨmiirɨn ɨni saeyar kairɨmdɨpu aokaokiyɨm.
30 Mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm, Adi Komii siya sɨmiirɨn wa whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, Jeriko sɨmiir iikamɨm sɨmiir haɨnurur haigɨnɨuwɨm. Mɨ sɨma om Jeriko siirɨn ɨiyɨm ɨriiyar kwɨsa yapyokiyokai. Mɨ mhoɨiya sɨmiirɨn Adi Komii siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨu. Mɨ hira om komii ɨiir nɨdyokiyokaiya omomsi ɨna nhɨɨmnhɨnkɨi ɨuguskiya. Mɨ sɨma ɨna yɨnsiin ansiinɨnoop kainamɨm iikamɨm sɨmiir nɨsomsom aokaowam. 31 Mɨ wig ɨra Rehap nɨkɨuwiya bɨiya saeya hɨi nanaeyan wig nwoka mɨ saeya hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨnga, Isrel sɨmiir iikam ɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya whɨnkɨnsiisi mɨ sɨma Jeriko sɨmiir iikam ɨmiirɨn wɨ yamdi kwɨruwa sɨma sɨmar haɨnurur haigɨnɨuwi. Yɨo tɨ om komiiyɨn, ta wiga saiirar om komiigɨn. Mɨ Isrel sɨmiir inkam nwɨso tɨrnankaiyam nɨmprɨo amwo sowiirɨn saeya haigiprakaigigo. Mɨ mhoɨiya tɨ om komii Jeriko hɨran iikamɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karam nwowɨm sɨmiirɨn sɨma haɨnwhrwoɨmgɨnki. Mɨ sɨma ta wiga Rehap nɨkɨuwiya saiirɨn wara bɨ nɨnkɨn haɨngɨm saiirɨn ɨni hɨriiyar haigwonaowida.
32 Mɨ kara ɨkɨ niiwii nhɨrɨm kɨmiirɨn pɨ wara boɨnmɨmauu rani. Nɨɨngaka. Mɨ kara kɨmiirɨn Gidion, Barak, Samson, Jepta, Devid, Samuel mɨ profet inkam ɨkɨm, kara sɨmiir niiwii ɨiir boɨnmɨmauuwi, pɨ haruwa haruwa namki rani. Nɨɨngaka. 33 Mɨ tɨ kamɨm yɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm mɨ sɨma ɨkɨ omom omoman iikamɨm sɨmiir asi haɨnurur haigɨnɨugɨm. Mɨ sɨma siyɨu mɨiyɨk ɨiirar tɨrhaigɨnɨugɨn. Mɨ sɨma dimɨn taemɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm sɨmiirɨm, sɨmiir asi haigɨm. Mɨ sɨma laion sɨmiir yaiyɨm hɨriinan asi mɨ okmwɨn tɨpkrɨpkaigɨm mɨ sɨma sɨmiir panɨɨnsi mɨ aesi. 34 Mɨ iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamaeyɨm, iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiirɨn sɨma kiyɨtkaigaiki paeya nɨudkwakwa saiir. Mɨ sɨmiirɨn paekɨ bɨ swokɨ ɨumɨmɨnkɨm mɨ ha bɨ naonamkɨm. Mɨ inkam nhɨrɨm sɨmiir nɨsomaowamar tɨrkɨm mɨ sɨma ɨni yɨdamɨm. Mɨ sɨma, sɨmiirɨn panɨɨnsi yɨsomsom aokaosi. Mɨ tɨ kamɨm sɨma kɨrɨe karamaekɨm mɨ sɨmiirɨn kɨrɨe Adi Komii siyar hauu haigɨnɨugɨm. Mɨ iikamɨm omom omomanɨm sau sɨma nɨnɨt yokiyokɨiyamɨm. Mɨ sɨmiirɨn sɨma haɨnurur haigɨnɨuwɨm mɨ sɨma ɨna yɨdam nɨnoopkiyɨm. 35 Mɨ wig nhɨrɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, ɨiya sɨmiir yɨnkamkɨm naowiyɨm mɨ ta sɨmiir naɨngwo tɨbmii kɨɨna Adi Komii siya sɨmiir yɨnkam ɨmiirɨn saiirsiyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi ɨe hɨrankɨn. Mɨ ɨiya omomkɨm nɨtiyɨm, tɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, sɨmiiram mɨ sɨmiirɨn, pɨ sɨma ninɨ ɨpɨmpar onkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨugigi. Mɨ sɨma, sɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨni, kɨma kɨmiir Adi Komiiyɨn digɨumii siir haimriiyɨugigi mɨ krɨma kɨmiirɨn pɨ rɨrmiiya nwoki mɨ yɨm tɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm, yɨm sɨma hɨnɨɨna naɨngwokɨm, krɨma naonami, krɨma wɨ ɨe hɨrankar swokɨ ɨnsiin ɨdwowi. Mɨ wɨ omwai Adi Komii saɨkar swokɨ waiyayokiyokwɨi. Mɨ sɨma tɨ sɨmiir sau omomɨm pɨ sɨmiir yai aiir swokɨ wakaeyokna rani. Mɨ sɨma Adi Komii siirɨn pɨ digɨumii swokɨ haimriiyɨu mɨmɨn tani. Nɨɨngakɨnɨɨngaka. Mɨ sɨmiirɨn pɨ sɨmiir sau omom ɨmar nɨsomsom aokaoki. 36 Mɨ iikam biyɨe biyɨeyɨm, iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, sɨmiirɨn pɨ sɨma nɨkbumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi mɨ sɨma, sɨmiirɨn pɨ ɨdgɨuni mɨ ɨpɨmpari. Mɨ sɨmiirɨn pa nonkwonami mɨ sɨmiirɨn pɨ maeyau biyɨe hɨuyokiyokaiya mɨi biyɨe mɨriiya saiir ninɨ hɨugrɨpkɨikikaigigi. Mɨ sɨmiir ɨga ɨɨn ɨmiirɨn pɨ haɨni mɨ kogrɨmdɨnuwi. 37 Mɨ nhɨrɨm sɨma, sɨmiirɨn siiyani kaiyamɨk aoki mɨ nhɨrɨm yɨm bopwoniya hɨigrɨmkrɨpki hɨsraeni, mwo sa mɨ dinaɨrɨn yɨo sa. Mɨ sɨma kamkɨuwɨm ha mɨ ɨpɨmpar hampɨmpɨt aokiyɨm. Mɨ iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm, yɨm sibsib mɨ meme ɨsɨm sɨmiirarar mɨ kaiyaprɨrɨr. Mɨ sɨma hɨnda tɨnda hindarar prɨiyap whaowaeyamkɨm. Sɨma umɨr digworaekwo mɨn karamaekɨm. Mɨ sɨma iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiirɨn siyɨu mwoni bɨ naphaigɨnɨugɨm. Mɨ sɨma sɨmiirɨn hɨk kɨmpɨpɨsu prasae prasae bɨ hauugɨm. Mɨ sɨma sɨbgu bɨ nwokɨm. 38 Mɨ iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm, sɨma hindarar prɨiyap whaowae whwonkaikaeyami ɨkɨ maeyauwɨm iikam karamaeyɨm sɨmiirar. Sɨma tɨ hɨnɨɨn maeyauɨm sɨm whwonkaigiyamkɨm, mhɨu, siyano mɨ ɨe mɨnɨm sɨm, sɨma iikam bɨmbɨuwi rani, ɨni ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir haiburɨm mɨ sɨma ɨni digworaekwo karamae ywowɨm.
39 Mɨ tɨ iikamɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨn, sɨma dimɨn whɨrmɨn whɨrmɨnkɨ bɨ swokɨ kɨmbugɨm. Mɨ sɨma inɨg komiigakɨm. Mɨ tɨ iikamɨm sɨma tɨ digworaekwowɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm iikam krɨmiir hauuwam, sɨma sɨmiir bɨ nikɨ haigɨm. 40 Mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya tɨ digworaekwowɨm sɨmiir bɨ nikɨ hauugɨm. Dimusi rani, siya ɨni digworaekwo nhɨrɨm ɨni sɨmiir nikɨ dirɨraerarɨn, tɨ siyɨuɨn bɨiya sɨma napɨn siir haiburanɨm. Mɨ siya krɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨn kɨmbu karamae sɨma nwowamar tɨri, ta mɨiya Krais siya mɨriiya saiirsi. Ɨriig.