10
Bɨiyan naeyɨm sɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeya, ya dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir bɨ haiyoprimdiyɨumiigikɨm.
Mɨ siyɨu komiiyɨn bɨiya Adi Komii siya hauugiyɨn. Mosesni, yɨo dimɨnkɨdimɨnɨm mhoɨiya nɨmbiyamanɨm krɨmiir, aknaɨnan sɨmiir nɨisiimauugɨn. Mɨ bɨewi bɨewiyɨm, pris inkamɨm sɨma hɨriihɨriinan naeyɨm sɨmiir sɨmiirar nɨnkɨn ɨmiiyaenanae; Adi Komii siirɨn iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirsiyɨn. Mɨ siyɨu komiiyɨn Adi Komii siya hauugiyɨn Moses siir siya wɨ dɨg nwo rani, iikamɨm yɨpɨkɨm Adi Komii siiram nɨtɨm sɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowɨm. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ digworaekwowɨm Adi Komii siir sɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm iikamɨm yɨpɨkɨm Adi Komii siir inɨg ɨiir hainaniyɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm sɨmiir dɨgikɨswo mɨ sɨma wɨ yaeya nae di swokɨ ɨnkɨn ɨmiiyaei Adi Komii siirɨn sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm sɨmiir dɨgiyamɨn. Nɨɨngaka. Dimusi rani, sɨmiirɨn wɨ dimɨn biyɨekak diywowi. Mɨ ɨiya sɨma hɨriihɨriinanar nɨnkɨn ɨmiiyaenanaeyɨm bɨewi bɨewiyɨm mɨ iikamɨm pa swokɨ aɨngwokii, dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨr ɨmiiramɨn. Sɨma tɨ hɨriinan siyɨuɨn ɨi kasa kasa bɨ tɨrkɨm. Dimusi rani, Adi Komii siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn bulmakau meme ɨini nhɨeyɨm, iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ saeya dɨgi rani. Nɨɨngaka.
Mɨ ɨiya Krais siya nɨtam naɨngwowa siya Adi Komii siirɨn hɨnɨɨna boɨnki,
Kɨra ɨkɨ siyɨuɨn iikamɨm wraisu sɨma nɨsomsom ɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨn kɨriir siiramɨn kɨra maɨrgɨmaɨrga nwo rani. Mɨ kariirɨn kɨra pɨugak hɨriinansi nwowaigɨnɨugɨn.
Mɨ kɨra wraisuɨm kɨriir hɨi aiir haigɨn anagiyɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm kɨriir, sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir dɨgiyam, kɨra sɨmiiramɨn maɨrgɨmaɨrga bɨ nwokɨm.
Kara Kraiskɨn, kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨni, Adi Komii, kɨra kariir kɨgi, kara tɨsi tapi nwowɨn. Kara digworaekwo whɨekakɨm kɨra naɨngwowɨm sɨmiir tɨram tɨri, bɨiya sɨma wɨnboɨnkiya kariirɨn kɨriir Yokwo Komii aiir saiir hɨriinan.
Krais siya bɨiya hɨnɨɨna boɨnkɨn, kɨra ɨni yɨmiiyɨuwɨn ɨkɨ dimɨnpai dimɨnpaiyɨm, inkamkɨ nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm kɨriir sɨmiirɨn. Mɨ kɨra wraisuɨm kɨriir hɨi aiir haigɨn anagɨm kɨriir nɨnkɨn ɨmiiyaeyam iikamɨm sɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir dɨgiyam, yɨm ɨni mɨ ɨmiiyɨuwɨm Krais siya tɨ sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨn. Mɨ yɨo siyɨu komiiyɨn Moses siya wɨnkiyɨn Yokwo Komiini yɨo ha boɨnkikɨn hɨriiyar tɨr. Mɨ mhoɨiya siya tɨ yai ɨmiir boɨnkiyɨn mɨ mhoɨiya siya Adi Komii siirɨn hɨnɨɨna boɨnki, Adi Komii kɨra kariir kɨgi, kara tɨsi tɨr nwowɨn. Kara digworaekwo whɨekakɨm kɨra naɨngwowɨm kara tɨram, kara sɨmiirɨn wa tɨri. Mɨ yɨm tɨ yai hɨriinanɨm yɨm krɨmiir boɨnmauu wakaekɨm. Bɨiyan siyɨuɨn nae iikamkɨm sɨm nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨn Adi Komii siir, yɨo Krais siya bɨdi dɨgiyɨn. Mɨ sɨmiir ɨgsopa ɨni siyar yokwokairinanaowidɨn. 10 Jisɨs Krais siya dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm siya tɨram siya sɨmiir wakaeyokna tɨrkɨn. Mɨ siya kwɨrkɨkwɨruwar naokɨn siir pɨua saiir nɨnkɨn ɨmiiyaeyam Adi Komii siirɨn. Mɨ siya iikamɨm siir siyɨu ɨiir napɨm, sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm, wɨ sɨmiir nwokɨ dɨgiyɨm. Mɨ sɨma Adi Komii siir whwonkam ɨdaɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwokɨ owɨm.
11 Mɨ pris inkamɨm sɨma mɨi Adi Komii siir omaka aiir nokwo mɨriiyɨm mɨ nonkwo ɨnkɨn ɨmiiyaeikɨm Adi Komii siirɨn, sɨma ɨinokɨinokɨn hɨrii hɨriiyar tɨrikɨm. Mɨ ya tariigɨna iikam krɨma tɨrɨm dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨm wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngaka. 12 Mɨ yɨo Kraisɨn yɨo siyar nɨnkɨn ɨmiiyaekɨn mɨ ta saiirɨn kwɨruwar tɨrkikɨn. Mɨ iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm ɨni saeyar haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Mɨ ta ɨi kwɨruwa siyar tɨrkiya, ɨinokɨinokɨn wɨ saeyar nwoyokiyokɨii. Mɨ ta saiir mhoɨiya siya ha ninɨ ɨdwoɨugɨn Adi Komii siir ɨɨna ɨniig mɨiyan. Dimusi rani, siya Adi Komii siir hɨriinan inkam komiigɨn. Digworaekwo whɨekakɨm, siyar kɨgɨrkakikɨn. 13 Mɨ siya ɨni Adi Komii saɨka hɨrar nɨdwo kaoraraowɨn ɨiya siir sau omomɨn Adi Komii siya haɨnururnɨnkɨn haigɨnɨugii. 14 Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm, Jisɨs siya kwɨrkɨkwɨruwar naokɨn siir pɨu aiirɨn Adi Komii siir nɨnkɨnɨmiiyaeyamɨn. Mɨ siya iikamɨm yɨpɨkɨm Adi Komii siya haiyopriimdiyɨumiigiyɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm, sɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨn siya nwowaigɨnɨugɨn. 15 Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn krɨmiirɨn tɨ hɨriinan dimɨn ɨiirar mɨ boɨnkɨn. Mɨ bɨiya siya hɨnɨɨna boɨnkɨn,
16 Bɨiyan Inkam Komii siya hɨnɨɨna boɨnkɨn mɨ ɨkɨ ɨiyɨm mhoɨiya nɨtɨm kariir kitɨbmii boɨna wɨ iikamɨm sɨmiir hauuwi. Mɨ tɨ kariir siyɨu komiiyɨn wɨ sɨmiir kwoɨnkɨkwoɨn ɨmiirar kɨnɨrkai haigɨnɨuwi. Mɨ sɨma wɨ saiir saiira nwokɨ aɨngwokwonanaeyɨm.
17 Mɨ siya yai nhɨrɨm ɨna swokɨ boɨnkiyɨm, siya hɨnɨɨna boɨnki mɨ kara dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm, wɨ sɨmiir swokɨ aɨngwokwomɨmɨn tani mɨ siyɨu biyɨeyɨn, sɨma tɨri ɨkɨn. Nɨɨngakɨnɨɨngaka. 18 Krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya bɨdi haiyopriimdiyɨumiigiyɨm. Mɨ iikamɨm Adi Komii siiramɨn wɨ swokɨ ɨnkɨnɨmiiyaemɨmɨn tani. Nɨɨngaka. Yɨo hɨriinan siyɨuɨn yɨo bɨdi dɨgiyɨn. Ɨriig.
Krɨma Adi Komii siiram daɨngwo tɨbmii kɨɨn mɨ saɨka damasukikɨn.
19 Mɨ tɨ kariir akamɨm, krɨma Adi Komii siirgɨsiir maeyaua siya nwowiya dimɨn whɨrmɨn whɨrmɨnkɨ kɨmbu karam nwowa saiirɨn wa napnɨnopkai nami. Dimusi rani, Jisɨs siya paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir naowɨn mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiiniya mɨ krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm ɨni saeyar yɨinakiyɨm. Mɨ ta hɨriinana saiirsika ɨiya krɨma nhwo kwɨsboɨnkii mɨ krɨma hɨriirɨn wa napnɨnopkainami. 20 Mɨ ta siya naonama, siya mɨnam naonamkɨn krɨma Adi Komii saɨka nwokɨ boɨnaiyɨm. Mɨ ya tariigɨna ya hɨnɨɨnga ta yɨuɨsni hanɨɨn bopwoniya siya nɨinɨkiwɨtkiya krɨma napnɨnopkainamɨm maeyaua Adi Komii siya nɨdwokaiiya dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowa krɨma namsi saiir nɨtɨmwanɨuwa ya ɨni siir pɨu aeyar nɨiyoknamnan ywowa. 21 Mɨ krɨmiir bɨigɨbɨiyan, prisɨn, siya ɨni omwaiyar swokɨ waiyaɨn. Mɨ siyaɨrgɨn, digworaekwo whɨekakɨm, Adi Komii siir om hɨr nwowɨm. Mɨ iikamɨm siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm mɨ siir yɨnisɨm nwowɨm sɨmiir kɨgɨrkakanɨn. 22 Jisɨs siya siir nhɨe aiirar niyaɨrpasoknamkɨn iikamɨm krɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyopriimdiyɨumiigiyɨm mɨ krɨmiir kwoɨnɨm rɨrmiiya nwokiyɨm. Mɨ siya krɨmiirɨn op mɨiyɨkɨmɨiyɨk aiirar baptais haigɨnɨugɨn. Mɨ ta hɨriinana saiirsika krɨmiir pɨuɨm whauriyɨna asi nwokɨm. Mɨ tariinanɨn krɨma Adi Komii siir kingiinɨn wa nwokɨ amɨm. Dimusi rani, tɨ hɨriinan dimɨnɨm Jisɨs Krais siyar tɨrkɨn. Mɨ krɨma kwoɨn biyɨeyɨm krɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨmiirɨn wɨ asi nɨuguskii. Mɨ krɨma Adi Komii siiramar dɨnmiinɨnkɨn, ta krɨma tɨra saiir hɨriinan. Mɨ krɨma kwoɨn whɨrua saɨkar dwo. 23 Krɨma digworaekwowɨm krɨma naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiiramɨn sɨbgu wakaeyokna ap. Krɨma sɨmiirɨn digɨumii kɨpi haimriiyɨu. Dimusi rani, krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm digworaekwo whɨekakɨm bɨiya Adi Komii siya nɨmbinɨm siya sɨmiirɨn wa tɨri. 24 Krɨma, krɨmiir iikam nomiiyauwɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiiram daɨngwo. Mɨ krɨma ɨrni nwɨrni dinan whɨnkɨnsiis ankɨnsiisna. Mɨ krɨma ɨrni nwɨrniyamar timɨ aɨngwokwo. Mɨ ɨrni nwɨrniyɨn siyɨu mɨiyɨkɨmɨiyɨk ɨiirar timɨ tɨr. 25 Mɨ krɨma siyɨuɨn ɨraka nwɨraka haɨngiriyɨu owiyɨn Adi Komii siir inɨg ɨiir hainam siir kɨpi haibur. Nɨɨngaka. Iikam nhɨrɨm yɨm tɨ siyɨu hɨriinanɨn siir bɨdi haiburgigɨm. Mɨ nɨm krɨma wɨ hɨriinan kɨpi tɨr. Dimusi rani, ɨiya Krais siya swokɨ ɨtana ɨni kingiin nwowa mɨ krɨma ɨrni nwɨrni whɨnkɨnsiisamɨn mɨinan mɨrii.
26 Mɨ krɨma ta Jisɨs Krais siya naonama iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam, krɨma saiir yaimwokɨyaimwo aiirɨn bɨdiyar ikɨ wakaeyɨm. Mɨ krɨma siyɨu biyɨe krɨmiir kwoɨnkar swokɨ aɨngwo tɨri mɨ Krais siirɨn digɨumii ha haimriyɨugigi mɨ yaeya inkam nwɨr karamaeka, siir nhɨeya saeya sɨmiir niyaɨrpasoknamɨm Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyam, krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam. Siyɨu whɨr karamaeka. Nɨɨngakɨnɨɨngaka. Sɨma wɨ hɨriiyar nwowi. 27 Mɨ krɨma ta yaimwo aiirɨn hindara nɨmiiyɨu ɨugusami mɨ mhoɨiya krɨma wa nɨdidi Adi Komii siya boɨnwokiyopnatkaigisiyɨn mɨ siya nɨtnoudnankaigiisiyɨn paeya. Mɨ krɨmiirɨn wɨ maeyauwa iikamkɨm, sɨm nɨurɨmtɨokaigiiya wɨ saiir hɨriir kabɨtnouwidnankaigii. Mɨ sɨmiirɨn wɨ hɨriiyar nɨurɨmtɨokaeyami ɨinokɨinokɨn. 28 Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm nwɨs nwoɨmgɨ kɨgii, inkam nwɨrɨn Moses siir siyɨu ɨiir nap karam nwowi mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm, sɨmiir bɨiyanɨm sɨma siirɨn wɨ donkwo. Mɨ siirɨn wa dɨpɨmpar aoki. Mɨ sɨma wɨ siirsi kɨpi haigwo. 29 Mɨ kɨma panɨɨna naɨngwowi ɨiya iikamɨm sɨma Adi Komii siir yɨnisɨmɨn digɨumii siir haimriiyɨugigi mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ panɨɨna tɨri, ha? Siya sɨmiirɨn wɨ hɨk prasae prasae hau rani, wɨ hindara nonkwobumbunɨnkɨn ɨuguskii. Mɨ tɨ sɨmiir siyɨuɨn Adi Komii siir yɨnisɨmɨn digɨumii siir haimriiyɨuɨn yɨ sɨma hɨnɨɨna boɨni, ta Jisɨs siya naonama paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiiniya ta kitɨbmii boɨn aiir kɨrɨe haigɨnɨuwam mɨ sɨma ha boɨnkɨm ya tariigɨna ya dimɨn komii rani. Mɨ sɨma siyɨu kɨbiyɨn Adi Komii siir naeyɨu ɨeya tɨrɨn krɨmiir siirɨn ɨni hindara yɨtkɨnɨsugiyɨn. Mɨ tɨ siyɨu hɨriinanɨn sɨma tɨrɨn yɨo mɨiyɨkɨmɨiyɨk rani, ɨni biyɨekɨ biyɨe ywowɨn. Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ hɨk asi hauuwi. Mɨ sɨmiirɨn wɨ asi nonkwobumbunɨnkɨn ɨuguskii. Mɨ Jisɨs siya naonama mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiiniya, siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, kɨma ta saiir wakaeyokna ap. Mɨ Jisɨs siir nhɨeya krɨmiirɨn saeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ krɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm saeyar haiyoprimdiyɨumiigikɨm. Mɨ krɨma dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae asi nwokɨm. 30 Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm yaiya Adi Komii siya boɨna ya hɨnɨɨnga, kara iikamɨm siyɨu biyɨe kariir tɨriyɨm sɨmiirɨn wɨ yamdiyar swokɨ tɨri. Mɨ yai gwɨra siya mɨ boɨna ya hɨnɨɨnga, Bɨiyan Inkam Komii kara kariir iikamɨm sɨmiirɨn wɨ kara hɨdi dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨriyɨm sɨmiirsi. 31 Mɨ Adi Komiiyɨn, yɨpɨkɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn, siya wɨ iikamɨm siyɨu biyɨe siir tɨrɨm wɨ sɨmiir hɨdi. Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨn wɨ dɨg siya nwo haigɨnɨu rani. Nɨɨngaka. Mɨ yɨo hɨriinan dimɨnɨn, sɨmiirɨn wɨ nɨdid prasae prasae nwo rani.
32 Kɨma dimɨn taemɨnɨm bɨigɨ bɨi kɨmar wakaeyɨm Krais siir mɨ ha wakaeyokna naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, sɨmiiram tɨ swokɨ haiyɨug naɨngwo. Mɨ kɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨna saiir mhoɨiya dimɨn biyɨe kasa rani, kɨmiir naɨngwo tɨbmii aiir tɨrbuwanɨm. Mɨ yɨm tɨ hɨriinan dimɨn biyɨeyɨm sɨma wɨ kɨmiir nikwowaisii rani. Nɨɨngaka. 33 Mɨ ɨi nhɨrɨm iikam nhɨrɨm pɨ kɨmiirar mɨ ɨgbumbuwi. Mɨ siyɨu biyɨe pɨ kɨmiirar mɨ tɨri iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨdaɨn. Mɨpi kɨmiira mɨ ɨewaiyɨuwi. Mɨ ɨi nhɨrɨm kɨma bɨdiyar mɨ kɨgɨm iikam nhɨrɨm ɨkɨ iikam mɨiyɨkɨm sɨmiir tɨrɨm siyɨu biyɨe. Mɨ wɨm kɨma sɨmiir whɨnwo, kɨrɨe sɨma nwowam. 34 Mɨ kɨma ɨkɨ iikam mɨiyɨk mɨiyɨkɨm ɨkɨ iikam biyɨeyɨm omaka hɨuyokiyokaiya, sɨma hɨugrɨpkɨikikaiyɨm sɨmiirsiyɨn naɨngwoyɨmyok prasae bɨ kɨnkɨm. Mɨ kɨma iikamɨm kɨmiir dimɨn ɨmiir tauae haiyɨm ɨo bɨ nwokɨm. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ digworaekwowɨm ɨni sɨmiirar mɨ kɨgnɨnkɨn haigiyɨm. Dimusi rani, kɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm, Adi Komii siya kɨmiiramɨn dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar haigɨnɨn mhoɨiya kɨma haiyamɨn. Mɨ tɨ digworaekwowɨm ɨni tɨ digworaekwowɨm sɨma tauae hainamɨm kɨmiir waraurankɨn ɨni sɨmiir haiburɨm. Mɨ yɨm tɨ digworaekwowɨm wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami. 35 Bɨiya kɨma kɨrɨeyar nwokɨm mɨ Adi Komii siir siyɨu ɨiirar sɨbgu apkɨm. Mɨ kɨma wɨ kɨpi nɨdid dimɨn biyɨekɨ kɨmiir tɨrbuwam tɨri. Kɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm mhoɨiya Adi Komii siya wɨ siir dimɨn kɨbikɨ kɨbi ɨiirar hauugi yɨpɨkɨ siiram sɨbgu wakaeyokna naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiir. 36 Mɨ kɨma sɨbgu donkworɨnu mɨ Adi Komii siir yai ɨmiirarar wakaeyokna ap. Mɨ mhoɨiya kɨma, digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya nɨmbingiyɨm sɨmiir mɨrii dɨgi mɨ siya kɨmiirɨn wɨ dimɨn mɨiyɨkɨ mɨiyɨkɨm siya nɨmbinɨm yɨpɨkɨ siiram wakaeyokna aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm wɨ sɨmiiram hauugi. 37 Kɨma kɨrɨe dwo. Dimusi rani, Adi Komii siir yaiya Krais siir wɨn boɨnkiya Yokwo Komiini siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn,
wɨ ɨimwan mwan rani, siyarɨn wa swokɨ kwɨti. Siya wɨ ɨi hoɨmgak nwo rani.
38 Iikam mɨiyɨk mɨiyɨkɨm yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm sɨma ɨinok ɨinokɨn wɨ omwai kanakar waiyayokiyokɨii. Mɨ kɨmiir nhɨrkɨm kariirɨn digɨumii haimriiyɨuwi mɨ kara wɨ maɨrgɨmaɨrga kɨmiiram nwo rani. Nɨɨngaka.
39 Krɨma ɨkɨ iikamɨm digɨumii Adi Komii siir haimriiyɨuwiyɨm sɨmiir hɨriinan tani mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ ha nonkwobumbunɨnkɨn tani. Nɨɨngaka. Mɨ nɨm krɨma iikamɨm Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm krɨmiirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ wɨ siya nanmaiwarkainaei. Ɨriig.