9
Bɨiya prismi bɨiyan inkam komiiyɨm wraisu nhɨe arar nɨnkɨn ɨmiiyaekɨm Adi Komii siirɨn.
Mɨ bɨiyarɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya siir bɨigɨbɨiyan nɨmbina krɨmiir brougae wanwiyaeyɨm Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir nɨmbingikɨn. Mɨ siya sɨmiirɨn siyɨu Adi Komii siir inɨg ɨiir hainaniyɨm siir boɨnmauu wakaekɨn. Mɨ siya kam ɨmiirɨn siyɨuɨn omaka Adi Komii siir yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiya saiir mɨriini siyɨuɨn siir warar mɨ boɨnmɨmauu ɨrɨpa sɨma nɨdwo wakaeyam. Mɨ sɨma sel omaka ɨra mɨrii mɨ ta omaka saiirɨn bopwoniya hɨugrɨpkɨigi haɨmii haɨmiiyo whɨsa ywo. Mɨ tɨ haɨmiiyɨn hɨuyokiyokaikikaiyɨn anokar nwowɨnɨn, yɨo ha dapikɨn, dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae. Mɨ dimɨnɨm pae haɨngɨmuhaigɨniyɨm mɨ bretɨm Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm yɨm ɨni ta maeyaua hɨuyokiyokaiya ɨni saiirar nwokaiyɨm. Mɨ sɨma yɨuɨs kwɨra maeyau kwɨra hɨuyokiyokaiya haɨmii whɨra nwowɨn siir ano ɨiir yɨtɨmwanɨu. Mɨ ta maeyaua ya Adi Komii siirgɨsiirga, siya nwowika. Mɨ ta maeyaua hɨuyokiyokaiya saiirɨn inkam nwɨrkɨ bɨ swokɨ amɨmɨnika. Nɨɨngakɨnɨɨngaka. Mɨ sɨma ta maeyauua saiirɨn ha dapikɨm, dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbu mɨmɨnka. Mɨ dimɨn nhɨrɨm ɨni ta maeyaua hɨuyokiyokaiya saiir hɨr nwokaiyɨm. Hɨiya golni tɨra aka mɨ ta hɨiya saiir ɨdwo hɨrɨn haua waɨn pɨuii mɨiyɨkakɨn siir op aiir naokɨn haɨngɨmugiiya, pɨuii mɨiyɨk nɨusiin whakɨm ɨni hɨr nwokaiyɨm. Mɨ mɨiya kwɨra paeni sɨma nɨrɨmtɨonɨnkɨn mɨriiya saiir ɨdwowɨn sɨma golni mɨriigikɨm mɨ ya ɨni hɨr warar mɨ ɨnkɨn okaiya. Mɨ ta mɨiya sɨma saiirɨn ha dapikɨm, nɨmbin tɨbmiini mɨiyaka. Mɨ ta mɨiya saiir yainau hɨrɨn mobmɨr kwɨra golni sɨma nonkwokwowa ɨni hɨr warar nɨnkɨn okaiya. Mɨ ta mobmɨra saiir yainau hɨrɨn, naeyɨm Adi Komii siya hauuwɨm ɨiya sɨma nu siiyɨn apaɨn siir hɨr nwowa ɨni hɨr nwokaiyɨm. Mɨ paekopɨn bɨiya Eronkɨ si hogwokwo apɨn, siirɨn Adi Komii siya tɨrkikɨn, yɨo ɨni nhwokakar mɨ okaiyɨn ta mɨiya aiirɨn. Mɨ siiya nhɨswo Adi Komii siya wɨnkiyo kitɨbmii boɨn yaiyɨm sɨm yo ɨni hɨrar mɨ ɨnkɨn okaiyo. Mɨ ta mɨiya saiir ɨdwowɨn sɨma Adi Komii siir paekwosɨmwo nwɨsa yonkwokwo haigɨn hinda nɨisiimauuwam. Mɨ sɨma tɨ paekwosɨmo sowiir kɨgo mɨ sɨma boɨn, Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm paenan nɨuyaeiyɨm ɨni tɨr nwowɨm. Mɨ tɨ paekwosɨm nwɨswo hinda nɨisiimauugo sowa pɨdgakako. Mɨ ta maeyaua iikami dimɨn biyɨe haiyoprimdiyɨumiiya ɨni sowiir pɨdga owar yɨrɨnugiya mɨ tɨ dimɨnɨm sɨmiir dimɨn mwokɨmwowɨn, kara pɨ kɨmiir boɨnmauu rani. Nɨɨngaka.
Mɨ mhoɨiya sɨma digworaekwowɨm dirɨraerar dɨgɨm mɨ pris inkamɨm, sɨma ta maeyaua hɨuyokiyokaiya anoka kingiin nwowa saiirɨn bɨ siiskɨm dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm. Mɨ bɨewi bɨewiyɨm, prismi bɨiyan inkamɨn siya ta maeyauwa hɨuyokiyokaiya dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowa saiirɨn ɨi kwɨruwar namikɨn. Siya whɨsarii bɨ namikɨn, siya meme bulmakau ɨini nhɨeyɨm, pɨ sɨmiir hainami Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyam iikamɨm hinda whaowaeya prɨidirɨraerarɨm sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam. Mɨ Moses siir yaiyɨm iikam krɨmiirɨn ta maeyauwa Adi Komii siya nwowiya, saiir kɨgnɨnkɨn apnɨnopkaiyam bɨ boɨnkɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, Adi Komii siir naeyɨuɨn yɨo krɨmiir nɨisiimauugɨn, iikamɨm Moses siir yai aiir wakaeyoknaɨm sɨma wɨ Adi Komii siiram swokɨ haiyɨug naɨngwo rani, ɨrɨpa saɨkar nongwomamaɨr aeyam. Nɨɨngaka. Mɨ ta Moses siir yaiya ha boɨna iikamɨm, Adi Komii siirgɨsiir maeyauwa hɨuyokiyokaiya dimɨn whɨrmɨnwhɨrmɨnkɨ kɨmbu karam nwowa saiir kɨpi napnɨnopkainam. Ya aknaɨni hanɨɨn hindara nɨisiimauuga krɨmiir. Mɨ ta ɨiya pris inkam ɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeya, Adi Komii siir ya iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm rɨrmiiya sɨmiir bɨ nwowaigɨnɨuga. Nɨɨngaka. 10 Mɨ yɨm tɨ yaiyɨm yɨm krɨmiir kɨnsiis haigɨnɨuwankɨm, naeyɨm yɨm naeyankɨm mɨ opa ya kwiyaeyanka mɨ siyɨuɨn op whaui ɨkɨn mɨ krɨma tɨ siyɨu ɨmiir sɨbgu api mɨ Adi Komii siya wɨ ha boɨni, krɨmiir pɨuɨm, yɨm pɨu wadɨekɨm, siyɨu komii siya boɨnkiya saiir hɨriinan. Mɨ tɨ digworaekwowɨm sɨmiir yaiyɨm yɨm krɨmiir kɨgrɨraowankɨm. Tariinanar tɨr bwakainakiyɨn mɨ wɨ ɨiya Adi Komii siya digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana wadɨekɨwadɨe nwowi, wɨ saiirar nadɨgɨuwi.
11 Mɨ Krais siya krɨmiiramɨn prismi inkam komiinan nɨtkɨn siir dimɨn taemɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirɨn krɨmiir hauuwam. Mɨ tariigɨna ya krɨmiir bɨdi yɨmbiniya mɨ siya prismi mɨiya bɨdi mɨriigikɨn. Mɨ siya ɨni Adi Komii siir oma hɨriir yapnɨnopkainamɨn. Ya ɨni sel omaka bɨiyan kamɨm sɨma tɨra ɨni saiir haibura. Mɨ tɨ Adi Komii siir om wɨnɨn siirɨn inkamkɨ bɨ tɨrkɨn, yɨo nuan dimɨnkɨ waeyao. Yɨo Adi Komii siirgɨsiir omɨn nɨnomor hɨranɨn siirgɨn. 12 Mɨ ɨiya Krais siya naonama siya ɨni Adi Komii siirgɨsiir maeyaua dimɨn whɨrmɨn whɨrmɨnkɨn kɨmbu karamae nwowa Adi Komii siyar nwowiya ɨni saiirar yapnɨnopkainamɨn. Mɨ siya wraisu nhɨe bɨ hainamkɨn prismi hɨnɨɨn, siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyam. Nɨɨngaka. Siya siir nhɨeya nua naokiinaiinama saiirar hainɨnopkainamkɨn ta maeyaua Adi Komii siyar nwowiya dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowiya saiir hɨriirɨn. Mɨ Adi Komii siirɨn saiirar inɨ hauuwɨu mɨ siya kwɨruwar napnɨnopkainamɨn, siir nhɨe aiir nɨnkɨn ɨmiiyaeyam, ɨni saeyar dɨgi ɨskiya. Mɨ siya wɨ mhoɨiya ɨdɨp ɨdɨp swokɨ tɨr tani. Nɨɨngaka. Siya tɨ siyɨu hɨriinanɨn mɨnam tɨrkɨn krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ krɨmiir nanmaiwarkainam. Mɨ krɨma wɨ omwai saɨkar nwokɨ waiyayokiyokɨikaeyamɨm ɨinokɨinokɨn. 13 Mɨ meme bulmakau ɨini nhɨeyɨm krɨmiirɨn wɨ panɨɨna whɨnkɨnsiisi, ha? Saeya krɨmiirɨn wɨ tɨ hɨnɨɨna whɨnkɨnsiisi. Mɨ iikam nhɨrɨm dimɨnɨm Adi Komii siya boɨnɨm, hɨnɨɨn kɨpi naɨngwo, sɨma sɨmiir nonkwowi mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ ha boɨni, sɨmiir pɨua mɨiyɨk rani. Dimusi rani, sɨma tɨ dimɨnɨn Adi Komii siya boɨnɨn, hɨnɨɨn kɨpi nonkwo, siir bɨdi yonkwowɨm. Mɨ siir pɨua biyɨe pɨ hɨriiyar nwowinaka mɨpi pris siyar haɨniyop nami meme bulmakau ɨini nhɨeyɨm pɨ whrɨn mɨn aka nɨnkɨn haɨniyopnami. Mɨ mhoɨiya Adi Komii siir yaiya pa swokɨ boɨnkii, sɨma ɨni wadɨeyar swokɨ okiyɨm, tɨ dimɨnɨm sɨmiir pɨua wadɨe sɨma bɨdi ywohaigɨnɨugiyɨm. Mɨ meme, bulmakauni nhɨeya ya ɨdan pɨua wadɨe saiirarar nwows aigɨnɨuwi. Mɨ Krais siya, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn, yɨo ɨni meme bulmakau sowiir haiburɨn. 14 Mɨ siir nhɨeya ɨni meme, bulmakaumi nhɨeya mɨ sɨmiir whrɨn ɨma, ɨni sɨmiir haibura. Mɨ mɨi bibiyɨeyɨm naekak nwokaram nwowiyɨm mɨ dimɨn bibiyɨeyɨm iikami kwoɨnau nwokaiiyɨm sɨmiirɨn saeya bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siirɨn siyar whɨndirɨraerarkɨn, yɨpɨkɨn dimɨn biyɨe whɨr karamaeyɨn, siir nhɨeya saiir nɨnkɨn ɨmiiyaekɨn Adi Komii siirɨn. Mɨ siir nhɨeya iikam krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨm wɨ dɨgar nwowi. Mɨ krɨma Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apɨm wɨ dɨgar nwowi, yɨpɨkɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn ɨinokɨinok. Dimusi rani, siyɨu whɨr karamaeka hɨriinan tɨrɨm.
15 Jisɨs siyaɨrgɨn iikamɨm nuanɨm mɨ Adi Komii siya, krɨmiirar kaoprigi ɨrkakiyɨn ta kitɨbmii boɨn wɨna krɨmiiram nɨta iikamɨm wakaeyokna apɨm saiir kɨrɨe haigɨnɨuwam. Mɨ nɨm krɨma iikamɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm siir iikam nwowam, krɨma wɨ omwaiya waiyayokiyokɨii, saɨkar ɨinokɨinokɨn. Mɨ wɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm bɨiya Adi Komii siya nɨmbinɨm wɨ sɨmiir haii. Dimusi rani, siya Jisɨs bɨdi yaowɨn. Jisɨs siyaɨrgɨn iikam krɨma mɨ Adi Komii siya krɨmiirar kaoprigi ɨrkakiyɨn ta kitɨbmii boɨn wɨna saiir kɨrɨe haigɨnɨuwam. Ya mhoɨiya nɨtka iikamɨm sɨma wakaeyokna apam. Siya iikamɨm sɨmiirsi naokɨn sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam ɨiya sɨma bɨiyan kitɨbmii boɨn aiir napɨm. Mɨ sɨma wɨ saɨka nwoyokiyokɨikaeyami, ɨinokɨinokɨn.
16 Mɨ ɨiya inkamɨn omwaiyar nikɨ waiyaeiyɨn, siya yɨnisɨsɨmɨm sɨmiir inɨgɨm pa wɨni yokwoni mɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma mɨ haiyanɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan pa mɨ wɨni. Mɨ siir mhoɨiya ɨiya siya naonama siir yɨnɨm pɨ yokwo aiira kɨgmak hɨd haii. Sɨma pɨ hindara prɨihai prɨihai rani. Nɨɨngaka. 17 Mɨ inkamɨn omwaiyar nikɨ waiyaeiyɨn mɨ ta yokwowa siya wɨna, siir dimɨn taemɨn ɨmiir, ya ɨni hɨriiyar nikɨ owa. Mɨ mhoɨiya ɨiya siya naonami, siya pɨ haɨni wɨnmɨmauugigi digworaekwowɨm siir yɨn ɨma haiyanɨm. 18 Adi Komii siya bɨiyan kitɨbmii boɨna saiirɨn wraisuɨm sɨma nɨsomsom aowɨm mɨ sɨmiir nhɨeyɨm ha naokiinaiinamɨm sɨmiirsi kɨrɨe haigɨnɨugɨn. Mɨ nhɨeyɨm iikam ɨmiirɨn wɨ sɨmar nwowaigɨnɨuwi dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm sɨmiir haiyamɨn. 19 Mɨ Adi Komii siya siyɨu komiiyɨn Moses siir hauuwɨn mɨ Mosesɨn yɨo kɨmɨdiniya Isrel sɨmiir iikam ɨmiir hauu. Mɨ ta ɨiya siya bulmakau haomɨn siir nhɨeya opaka yɨnkɨn aokaigi twonau. Mɨ siya paeyakwiyam ha mɨ hai mɨ sibsibni pɨo pariidnanɨm, ha mɨ haiyɨn mɨ siya tɨ sibsibni pɨowɨm tɨ paeyakwiyam sɨmakar yɨn udgi. Mɨ siya kɨmɨdiniyan haunaɨrɨn op nhɨekɨ nwomaiyɨn siir hopmaigi. Mɨ kɨmɨdiniya Yokwo Komiiya Adi siir yaigɨ nwowa Moses siir hauugiya saiir iyaɨrpasoknam. Mɨ siya iikamɨm sɨmiir pɨuɨm sɨmiir warar yɨnkɨn iyaɨrpasoknam. 20 Mɨ ɨiya Moses siya yokwo aeya mɨ iikam ɨma sɨmiirɨn ha niyaɨrpasoknamɨn mɨ siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki, tɨ wraisuɨm sɨmiir nhɨeyɨm tɨ kara niyaɨrpasoknamɨm, yɨm ta bɨiyan kitɨbmii boɨna saiir kɨrɨe haigɨnɨuga, kɨma Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm. Mɨ kɨma wɨ yaiyɨm Adi Komii siya boɨnkiyɨm bɨiya, kɨma wakaeyokna apam wɨ sɨmiir wakaeyokna ap. 21 Mɨ Moses siya Adi Komii siir sel omaka saiirɨn ɨriipɨ hɨriinanar mɨ iyaɨrpasoknam. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm saiir hɨr nwokaiyɨm, iikamɨm sɨma ɨrɨpa haɨngiriyɨu ɨdwokaiyɨuwiyɨm, ɨiya sɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainaniyɨm mɨ ha dirɨraerariyɨm, sɨmiirɨn warar mɨ ɨnkɨn iyaɨrpasoknam. 22 Mɨ ta yaiya Moses siya wɨnkiya Yokwo Komii saiir, saeya hɨnɨɨna boɨnkika, mɨ kɨra tɨ digworaekwowɨm sɨmiirɨn hɨriinan niyaɨrpasoknami wraisu nhɨeni, sɨma wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu rani. Nɨɨngaka. Mɨ kɨra nhɨe sɨmiir niyaɨrpasoknam karam nwowi, saeya boɨna saiir hɨriinan Adi Komii siya wɨ sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ haiyoprimdiyɨumiigi rani. Nɨɨngaka. Ɨriig.
Krais siya naeni hanɨɨn siir pɨu aiirar nɨnkɨn ɨmiiyaekɨn Adi Komii siirɨn, krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam.
23 Mɨ tɨ mɨiyɨm mɨ tɨ nuan digworaekwowɨm krɨma tɨriyɨm yɨm hindarar nɨisiimauugɨm ɨkɨ dimɨn kɨɨngɨkɨɨnɨm nɨnomor kou hɨr nwowɨm sɨmiir. Moses siya digworaekwo ɨmiirɨn wraisu nhɨeni mɨnam niyaɨrpasoknamkɨm, sɨma whauriyɨna nwowam. Mɨ ta nhɨe hɨriinana ɨkɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siir om hɨr nwowɨm sɨmiirɨn wɨ whauriyɨnan saeya nwowaigɨnɨu rani. Nɨɨngaka. Jisɨs siir nhɨeya sasaɨrga whauriyɨnan iikam ɨmiir nwowhaigɨnɨuwi. Mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma wɨ Adi Komii siir om ɨiir asi nami. 24 Mɨ Krais siya Adi Komii siir maeyaua hɨuyokiyokaiya, dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowa omaka inkamkar nonkwo mɨriiya nu tɨrana, saiir omaka yainau nwokaiyɨn siir bɨ napnɨnopkainamkɨn. Nɨɨngaka. Siya Adi Komii siirgɨsiir om ɨiirar namɨgusamkɨn. Mɨ siya ɨni Adi Komii siir whwonkam ɨda nɨdwowɨn, siir ɨɨna ɨɨnig mɨiya mɨ siya ɨni nhwo krɨmiiramar kwɨs boɨnɨn. 25 Mɨ bɨewi bɨewiyɨm prismi bɨigɨbɨiyan iikamɨm sɨma Adi Komii siir maeyaua hɨuyokiyokaiya dimɨn whɨrmɨnwhɨrmɨnkɨ kɨmbu karam nwowa saiirɨn ɨi kwokwɨrar napnɨnopkainamikɨn wraisu nhɨe Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyamɨn. Mɨ yɨo Krais siya ta maeyau aiirɨn ɨdɨp ɨdɨp bɨ napnɨnopkainamkɨn siir nhɨe aiir nɨnkɨn ɨmiiyaeyamɨn Adi Komii siirɨn iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyamɨn. Nɨɨngaka. Siya kwɨrkɨkwɨruwar namkɨn siir nhɨe aiir nɨnkɨn ɨmiiyaeyamɨn Adi Komii siirɨn. 26 Mɨ Jisɨs siya hɨriinan tɨrkɨswo mɨ siya paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siirɨn wɨ ɨi kasakasa di naowi. Ɨiya Adi Komii siya nu siirar nonkwokwokiyɨn mɨ ha nɨtyokiyokɨigɨswo mɨ wɨ tariinanar pɨ yadɨgniyɨn. Mɨ Krais siya nu tɨriir nɨtɨn, siya ɨi kwɨrkɨkwɨruwar nauunɨ aonikɨn nu tɨrɨn ɨni sasaɨr ywowɨskiya. Mɨ ɨiya dɨg kingiin nwowa, Jisɨs siya ha nɨtɨn mɨ siya paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siirɨn ɨi kwɨrkɨkwɨruwar nauunɨ aoniyɨn mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiiniya mɨ siya saiirar yɨnkɨn ɨmiiyae Adi Komii siirɨn, iikamɨm sɨmiir nanmaiwarkainaɨm sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirsi mɨ sɨma Adi Komii siir whwonkam ɨdaɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwokɨ owɨm. 27 Iikam whɨekakɨm sɨma wa naowi mɨ mhoɨiya sɨma Adi Komii siir kɨgi, sɨmiirɨn wɨ siyar hɨdi. 28 Mɨ hɨriinan siyɨuɨn Krais siya ɨi kwɨruwar nao ɨskikɨn Adi Komii siirɨn siyar swokɨ ɨnkɨn ɨmiiyaenam. Siya siir nhɨeya iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam nɨnkɨn ɨmiiyaekɨn. Mɨ mhoɨiya siya swokɨ ɨti, siya wɨ iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam nɨt rani. Nɨɨngaka. Siya iikam yɨpɨkɨm siiram wakaeyokna aɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ ɨiya siya nɨtana saiiram nwokwokɨnɨm wɨ sɨmiir nanmaiwarkainami sɨma siir om hɨriir namam. Ɨriig.