8
Jisɨs siya Adi Komii siir omaka nɨnomor kou hɨrana saiir pris inkamkɨn.
Mɨ tɨ digworaekwowɨm kara kɨmiir boɨnkiyɨm yɨm hɨnɨɨngɨm, krɨmiir bɨiyan prisɨn, siya ɨni kara boɨna ɨni saiir hɨriinanar nwokrɨpkaiyɨn. Siya Adi Komii saɨkar nwowɨn, siir omɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn siir. Mɨ tariinanɨn siya ɨni Adi Komii siir ɨɨna ɨniig mɨiya nɨdwowɨn, maeyauwa kamɨm inɨg komiigakɨm digworaekwo whɨekakɨm sɨm kɨgɨrkakiyɨm sɨma nɨdwowiya saiir. Siya ɨni nɨnomor kou hɨr nɨdwowɨn mɨ siya ɨni prismi inkamnan mɨriiyɨn. Siya tɨ hɨriinan dimɨnɨn ɨni omaka Adi Komii siyar nonkwo mɨriiya nɨnomor kou hɨr ɨni saiir hɨr mɨriiyɨn. Ya tariigɨna ya saeya maeyaugɨmaeyaua Adi Komii siir inɨg ɨiir hainaniya saiirɨn inkamkɨ bɨ nonkwo mɨriiga. Nɨɨngaka.
Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn, siyɨu komii siir siyɨuɨn Adi Komii siya hauuɨm Mosesni, iikamɨm sɨma sɨbgu apam siyɨuɨn prismi bɨiyan inkam nokmwɨn okwo haigɨnɨuwiyɨn, dimɨn taemɨn Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyam mɨ hɨriinanar mɨ tɨr. Mɨ krɨmiir prismi bɨiyan inkamɨn yɨo tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirar mɨ tɨr, dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeyam. Mɨ Jisɨs siya nu tɨr nwokɨswo, siya wɨ prismi bɨiyan inkam di ywowi. Dimusi rani, nu tɨrɨn ɨriipɨ hɨriinan pris inkamkakaɨrgɨn dimɨn taemɨn nɨnkɨn ɨmiiyaeyamɨn Adi Komii siir, siyɨu komii siya boɨnkiya saiir hɨriinan. Mɨ sɨma Jisɨs siiram panɨɨnsi kiwakisi. Mɨ mɨiyɨm pris inkam ɨma mɨriiyɨm, omaka Adi Komii siir inɨg ɨiir hainaniya saiir, ya aknaɨnan hindara nɨisiimauuga dimɨn taemɨnɨm nɨnomor kou hɨranɨm Adi Komii siirɨm sɨmiir. Mɨ bɨiya ɨiya kingiin nwowa, Moses siya Adi Komii siir omaka hindara inɨ kaigrɨnɨu okwosasae mɨrii. Mɨ Adi Komii siya siirɨn hɨnɨɨna boɨnki, kɨra dimɨn taemɨnɨm kara boɨnmɨmauuɨm sɨmiirɨn sɨbgu tɨr. Kara nɨisiimauuwa, ɨiya kɨra mhɨu hɨr nwowa saiir hɨriinan. Mɨ taka ɨi aiirarɨn, Krais siya ɨni prismi bɨiyan inkam komiinan mɨriiyɨn mɨ ɨni ɨkɨ mɨiyɨm bɨiya prismi bɨiyan inkam komiiyɨm sɨm mɨriiyɨm ɨni sɨmiir haiburɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, ta kitɨbmii boɨn wɨna Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya nɨmbingiya Krais siir krɨma wakaeyokna apam ya ɨni bɨiya siya nɨmbingiya brougae wanwiyaekɨm sɨm wakaeyokna apam, ɨni saiir haibura ya tariigɨna ya ɨni ywowa. Dimusi rani, ta kitɨbmii boɨn wɨna krɨmiirɨn wɨ saeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨskii. Bɨiyan nɨmbina krɨmiir brougae wanwiyaeyɨm sɨmiir ya krɨmiir bɨ sɨbgu whɨnkɨnsiis haigɨnɨuga. Nɨɨngaka.
Mɨ bɨiyan nɨmbina saeya iikam ɨmiirɨn Adi Komii siir whwonkam ɨda dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwokɨswo mɨ Adi Komii siya wɨ yaeya kitɨbmii boɨn wɨn di swokɨ ɨmbini. Nɨɨngaka. Adi Komii siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn siyɨuɨn iikam ɨma tɨranɨn. Mɨ siya hɨnɨɨna boɨnki,
Mhoɨiya kara kariir iikamɨm Isrel hɨranɨm Judami pɨugana saiirɨm wɨ yaeya kitɨbmii boɨn wɨn swokɨ ɨmbingii.
Mɨ kariir kitɨbmii boɨn wɨna ya wɨ bɨiyan kitɨbmii boɨna kɨmiir brougae ɨmiir ɨiya kara sɨmiirsi naɨngwoyɨmyoka, ɨiya sɨma nu Isib hɨr nwowa mɨ sɨmiirɨn ha kiyainaniyɨn saiir hɨriinan tani. Nɨɨngaka. Kara kɨmiirɨn wɨ bɨiya kara kitɨbmii boɨna wɨ saiir hɨriinan swokɨ kitɨbmii boɨn tani. Nɨɨngaka. Dimusi rani, kɨmiir brougaeyɨm sɨma bɨ sɨbgu apkɨm. Mɨ kara kɨmiir brougaeyɨm sɨmiirɨn tɨ hɨriinan siyɨuɨn digɨumii siirsi haimriiyɨugɨn.
10 Mhoɨiya ɨiya ta bɨiyan kitɨbmii boɨna saeya kɨgɨrkakɨm digworaekwo whɨekakɨm sɨma dɨgana, saeya dɨgii mɨ kara Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Isrel kɨmiir iikamɨm wɨ yaeya siyɨu boɨnki, kɨma napamɨn. Mɨ tariigɨna kara wɨ kɨmiir kwoɨnkɨ kwoɨn ɨiirar kɨnɨrkai haigɨnɨugii. Mɨ kɨma wɨ wakaeyoknam nwokɨ aɨngwowɨm. Mɨ an kara wɨ kɨmiir Adi Komii nwokɨ owɨm mɨ wɨm kɨma wɨ kariir iikam nwokɨ owɨm.
11 Mɨ mhoɨiya ta ɨi aiirɨn iikam whɨekakɨm sɨma kariirɨn wa nɨnoknɨnkɨni. Yɨpɨkɨ inɨgakɨm mɨ yɨpɨkɨ inɨg karamaeyɨm sɨma kariirɨn wa nɨnoknɨnkɨni. Mɨ ta ɨi aiirɨn iikamɨm sɨma wɨ sɨmiir nu whɨruwan iikamɨm sɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨn tani, Kɨma Bɨiyan Inkam Komii siir dɨnoknɨnkɨn. Nɨɨngaka.
12 Mɨ kara wɨ sɨmiirsi naɨngwo bumbuwi mɨ sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm wɨ kara haiyoprimdiyɨumiigi. Mɨ kara sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ sɨmiir swokɨ aɨngwo rani. Nɨɨngaka.
13 Mɨ bɨiyan nɨmbina bɨiya Adi Komii siya Moses siir nɨmbingiya ya ɨni biyɨe ywokiya. Whɨsarii rani, siya krɨmiir ha boɨnkɨn, siya wɨ yaeya kitɨbmii boɨn wɨn swokɨ ɨmbingi. Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm ta bɨiyan nɨmbina ya wɨ sapi namki, yɨuɨs kaba inkamkɨn kabɨtkaigiya saiir hɨriinan. Ɨriig.