7
Melkisedek siya prismi bɨiyan inkamkɨn.
Jisɨs siya Melkisedek siir hɨriinan prismi bɨiyan inkamkɨn. Melkisedekɨn yɨo om Selem hɨran iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkakikɨn. Mɨ siya Adi Komii siir prismi bɨiyan inkam warargɨn. Mɨ bɨiyarɨn Ebraham siir isidɨn ɨkɨ inkam komii komii nhɨrɨm om nhɨrɨm sau sɨmaka nɨnɨtɨm sɨmiirɨn yamdi kwɨruwa sɨma haɨnurur haigɨnɨugig. Mɨ ɨiya sɨma sau ha nɨnɨt dɨgnaniyɨm. Mɨ Melkisedek siya sɨmiirɨn siyɨu hɨr yapyɨskaiwɨn. Mɨ siya sɨmiirɨn ɨna yokboɨnmamaɨr haigɨnɨugiyɨm. Mɨ digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨk whɨekakɨm, Ebraham siya hainaniyɨm tɨ omɨm sɨmiir hɨrankɨn, siya sɨmiirɨn whɨeyɨm, ɨuura sɨoɨtkɨn. Mɨ siya whɨe ɨuur aka, ya kɨmɨdiniya Melkisedek siir hauu. Mɨ nokiinwokiyɨm yɨm ɨni siyar haiyɨm. Mɨ Melkisedek siir inɨgɨn siir inɨg mwokɨ, inɨg mwowɨn yɨo mɨnkɨn, inkamɨn dimɨn kɨbi kɨbi tɨriyɨn siya. Mɨ siir inɨg mwokɨ inɨg mwo whɨrɨn yɨo mɨnkɨn, inkamɨn iikam ɨrɨpa nongwomamaɨr aekɨn. Dimusi rani, om Selem hɨran iikamɨm, sɨmiirɨn ɨni siya kɨgɨrkakɨm. Mɨ bɨiyarɨn inkam nwɨrkɨ bɨ wɨnkɨn siir yopii ado mɨ siir yɨdiwi wanwiyaeyɨm mɨ siir isidɨn sɨmiir inɨgɨm yokwoni. Nɨɨngaka. Krɨma nɨnoknɨnkɨn tani, siirɨn wig inkamkar namisi aokainakɨn, iyɨe? Krɨma nɨnoknɨnkɨn tani, siya bɨdi pɨ piyamisi aonamɨn iyɨe? Mɨ krɨmiir kwoɨnɨn ha naɨngwowi, siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn. Dimusi rani, siya ɨni omwaiyar waiyayokiyokɨiyɨn. Mɨ siya wɨ prismi bɨiyan inkam nwowi ɨinokɨinokɨn.
Kɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm siya inkam komii ɨeyaɨrgɨn. Mɨ Ebraham siya inɨg komiigak siirar mɨ owaigɨnɨu. Mɨ tɨ digworaekwo whɨekakɨm sau aka siya nɨnɨt hainakiyɨm ɨkɨ om nhɨrɨm sɨmiir inkam komii komiiyɨm om kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir hɨrankɨ, siya sɨmiirɨn ɨuura sɨoɨtkɨn mɨ siya whɨe kwɨra kɨmɨdiniya siir hauu. Mɨ kam nhɨrɨm Livai siir isidɨn siirɨn sɨma ɨni prismi mɨiya saiir haiyɨm. Mɨ Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn, dimɨn taemɨnɨm Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma haiiyɨm sɨma ɨi nhɨrɨm sɨmiirɨn ɨuura timɨ sɨoɨtkɨn mɨ ɨuur akaɨn yɨo Livai siir isidɨn siir hauugi. Mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm yɨm Ebraham siirgɨsiir isid ɨeyaɨrgɨn. Mɨ tɨ pris inkamɨm sɨma pɨ sɨmiir pɨugana saiir iikami digworaekwo ɨmiirar swokɨ kwahai. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo ɨni ywowɨn. Mɨ Melkisedekɨn yɨo Livaini isidɨn siir tani mɨ dimusika siya Ebraham siir dimɨn ɨiir haiyɨn, ha? Siya Livai siir isidɨn siir inkam tani mɨ siya dimɨnɨn ɨuur akaɨn Ebraham siirarɨm siyar sɨoɨtkɨnɨm sɨmiirgɨsɨmiirar haigɨn. Mɨ siya siirɨn ɨna yokboɨnmamaɨrgiyɨn. Siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn, Adi Komii siya ɨni kɨnakar nwowɨn. Kɨma bɨdiya yɨnoknɨnkɨnɨm Ebraham siya inkam komii ɨeyaɨrgɨn. Bɨiya Adi Komii siya Ebraham siir nɨmbingiyɨn mɨ siya wɨ sɨmiirar tɨri. Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, inkamɨn, inkam nwɨrniyɨn hɨnɨɨna boɨni, Adi Komii siya ɨni kɨnakar nwowɨn mɨ tɨ inkamɨn ta yai kɨbi hɨriinana saiir boɨnɨn, yɨo ɨni inkamɨn hindara wakaeyɨn ɨni siir kou ywowɨn. Whɨsarii rani, yɨo Adi Komii siir ɨgsopa saiir nokwokairiinakɨn, siir nokboɨnmamaɨram. Mɨ pris inkamɨm yɨpɨkɨ Isrelmi dimɨn taemɨnɨm sɨm dimɨn ɨuur akaɨm sɨm haiiyɨm, yɨm wɨ wai biyɨeyar mɨ owi mɨ wa mɨ aowi. Mɨ yɨo Melkisedekɨn yɨpɨkɨn Ebrahamni dimɨn ɨuur akaɨn si haiyɨn, Yokwo Komii saeya ha boɨnka, siya wɨ nao rani. Nɨɨngaka. Hɨriinan mɨ boɨnɨn tɨ inkamɨn Livai nɨkɨuwiyɨn, siya dimɨn ɨuur akaɨn Melkisedek siir mɨ hauugiyɨn. Ɨiya brougae Ebraham siya tɨ dimɨn haɨmii ɨuur akaɨn Melkisedek siir hauuwɨn, yɨo ɨni siir apuɨn Livai siya hauuni hanɨɨn ywowɨn Melkisedek siirɨn. 10 Mɨ ɨiya Ebraham siya Melkisedek siirɨn siyɨu hɨr napyɨskaiyɨn, Livaiyɨn yɨo bɨ nikɨ aokainakɨn mɨ krɨma hɨnɨɨn dimusi boɨnkɨm, tɨ dimɨnɨm Livai siya hauugikɨn Melkisedek siirɨn, ha? Ebraham siya Livai siir brougaekɨn mɨ ɨiya Ebraham siya digworaekwowɨm Melkisedek siir hauuwɨm, yɨo ɨni Livai siyar hauuni hanɨɨn ywowɨn. Mɨ Melkisedekɨn yɨo ɨni Livai siir kou ywowɨn.
11 Bɨdi bɨdiniya Adi Komii siya siir siyɨu komiini yaiyɨm, Moses siir hauugikɨn. Mɨ Moses siya Isrel sɨmiir iikam ɨmiir hauu. Mɨ ta yaiya hɨnɨɨna boɨnka, tɨ kamɨm Livai siir isidanɨm sɨma prismi mɨiya wɨ saiirar mɨrii mɨ nae mɨnɨm wɨ warar nɨnkɨnɨmiyaei, Adi Komii siirɨn. Mɨ Adi Komii siir omaka saiir warar timɨ kɨgrɨrao. Mɨ tɨ dimɨn biyɨe krɨmiirɨm sɨmiirɨn tɨ kam ɨma haiyoprimdiyɨumiigikɨswo mɨ mhoɨiya Adi Komii siya Krais siirɨn wɨ di swokɨ ɨmbingi krɨmiir prismi bɨiyan inkam nwowamɨn. Nɨɨngaka. 12 Mɨ Adi Komii siya nɨkropkiyɨn prismi bɨiyan inkamɨn yɨo ɨni saa ywowɨn. Mɨ ɨni prismi bɨiyan inkamɨm sɨmiir kisɨna okwowam. Mɨ tɨ siyɨu komiini yaiyɨm bɨiya Adi Komii siya hauugiyɨm Moses siir yɨm ɨna dɨgiyɨm mɨ ɨriipɨ hɨriinan Adi Komii siya siyɨu komiini yaiyɨm yaeya yaiwɨn swokɨ hauugi, tɨ bɨiyan siyɨu komiiyɨn siir maeyau aiir swokɨ kisɨna okiyam. 13 Tɨ yaiyɨm tɨ inkam ɨiir boɨnɨm, siya Livai siir pɨuganan inkam tani. Nɨɨngaka. Siir yɨdiwi wanwiyaeyɨm yapa pɨuganankɨm. Mɨ siir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir pɨugana bɨiya sɨmiir nwɨrkɨn ta prismi mɨiya nae nɨnkɨn ɨmiiyaeiya saiir bɨ swokɨ mɨriimɨmɨnkɨm ta mɨiya ya sɨmiir mɨi rani. Nɨɨngaka. 14 Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm, krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya Judami pɨugana saeya naokainakɨn. Moses siya tɨ isidɨn prismi mɨiya sae mɨriiyɨm, sɨmiirɨn yaimɨr sɨm kwɨr bɨ swokɨ boɨnmɨmɨnkɨn. Nɨɨngaka. Ɨriig.
Jisɨs siya prismi mɨiya wɨ hɨriinana nwoyokiyokɨiyami Melkisedek siir hɨriinan.
15 Mɨ krɨma tariinanɨn bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm mɨ ɨiya tɨ prismi bɨiyan inkam nwɨrɨn siya nɨmbiyamɨn siya Livai siir pɨugana saiir inkam tani, siya Melkisedekɨn prismi bɨiyan inkamɨn mɨi mɨriiyɨn siir hɨriinankɨn. 16 Mɨ ɨiya Adi Komii siya nɨmbinkiyɨn siirɨn prismi bɨiyan inkam nwowam mɨ siya tɨ siyɨu komiini yaiyɨm Moses siya wɨn boɨnkiyɨm prismi mɨiya wɨ Livai siir pɨugana sasar nwowi siya hɨriinan bɨ naɨngwokɨn. Nɨɨngaka. Mɨ ta siir kɨrɨeya omwai waiyayokiyokɨiiya ɨinokɨinok, siirɨn saeya mɨnkikɨn prismi bɨiyan inkam nɨmbiyamam. 17 Adi Komii siir yaiya Yokwo Komii saiir wɨna mɨ saeya hɨnɨɨna boɨnka, kɨra ɨinokɨinokɨn wɨ bɨiyan inkamar nwoyokiyokɨi Melkisedek siir hɨriinan. 18 Adi Komii siya bɨdi yɨinakiyɨm bɨiyan prismi kamɨm sɨmiir siyɨu komiini yaiyɨm. Dimusi rani, tɨ yaiyɨm yɨm wɨ dɨg nwo rani, krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm omwai Adi Komii saɨkar waiyayokiyokɨiyɨm ɨinokɨinokɨn. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siya tɨ bɨiyan siyɨuɨm sɨmiirɨn asi dɨgikɨm. 19 Whɨsarii rani, tɨ siyɨu komiini yaiyɨm Moses siya wɨnɨm Yokwo Komiini, krɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae sɨma nwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siya yaeya siyɨu wɨn whɨrɨn siir dirɨraerarki krɨmiirɨn. Mɨ tariinan siya yai wɨn kɨbiya Krais siir boɨnkɨn krɨmiir, ɨni yaiyɨm bɨiya Moses siya wɨnɨm Yokwo Komiini ɨni sɨmiir haiburɨm. Mɨ krɨma ta yaiwɨn kɨbiya saiir wakaeyokna api mɨ ha naɨngwo tɨbmii mɨ saeya wa whɨndiraerari krɨmiirɨn Adi Komii siir kingiin nwowam.
20 Adi Komii siya Jisɨs siirar nɨmbingɨn pris inkam komii nwowamɨn, siya siirɨn whɨsarii bɨ nɨmbingɨn. Nɨɨngaka. Siya tɨ yaiyɨm siir inɨg ɨiirar bɨdi yɨkopwaisɨsɨrɨn. Ɨiya siya siir nɨmbingiya mɨ bɨiyan pris inkamɨm sɨma siir hɨriinan tani. Mɨ Adi Komii siya inkam nwɨrniyɨn bɨiya siir inɨg ɨiirarɨn hɨriinan bɨ nɨkopwaisɨsɨrkɨn pris inkam nwowamɨn. Nɨɨngaka. 21 Mɨ ɨiya Adi Komii siya Jisɨs siirɨn pris inkam komii nwowam nɨmbinɨn siya siir inɨgɨn Adi Komii siirar bɨdi yɨkopwaisɨsɨrɨn kɨriiramɨn mɨ kɨra pris inkam komiiya nwoyokiyokɨi ɨinokɨinokɨn. Mɨ kariir kwoɨnɨn wɨ swokɨ kisɨna haigi rani. Nɨɨngaka.
Kara, Adi Komiigɨn kara kariir inɨg ɨiirar bɨdi yɨkopaisɨsɨrɨn kɨriiramɨn, kɨra wɨ pris inkama nwoyokiyokɨii ɨinokɨinokɨn. Mɨ kariir kwoɨnɨn wɨ kisɨna haigi rani. Nɨɨngaka.
22 Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm ta yaiya Adi Komii siya nɨkopaisɨsɨrkiyɨn siir inɨg ɨiirar Jisɨs siiram. Saeya yai kɨrɨe komiigɨkomiiga. Mɨ ta yaiya siya kitɨbmii boɨna ya ɨni yaiyɨm bɨiya Adi Komii siya Moses siir hauuwɨm mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir mɨ hauuwɨm ɨni sɨmiir haibura.
23 Mɨ dimɨn whɨrɨn yɨo hɨnɨɨngɨn, bɨiya pris inkam kasa rani. Dimusi rani, sɨma pa mɨ aokaowi mɨ sɨmiir ɨgsopa pɨ inkam nwɨrkar mɨ okwokairinanaowidi. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn ɨi kasa bɨ tɨrkɨn. Sɨmiir inkam nwɨrkɨ omwai hɨriiyar bɨ waiyayokiyokɨigɨn. Nɨɨngaka. 24 Jisɨs sasaɨrgɨn omwai waiyayokiyokɨii mɨ wɨ ta hɨriinan saiirsi nwowi siya pris inkam nwowamɨn. Mɨ siir ɨgsopa wɨ inkam nwɨrkɨ swokɨ okwokairiina rani. Dimusi rani, siya bɨ naowikɨn. 25 Dimusi rani, ta saiirsika, Jisɨs siya wɨ dɨgar nwowi iikamɨm yɨpɨkɨm siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiir nanmaiwarkainaei. Dimusi rani, krɨma Krais siir yai aiir wakaeyokna apkɨm. Krɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Dimusi rani, siya wɨ nao rani. Siya ɨni omwaiyar waiyayokiyokɨiyɨn. Mɨ siya ɨni Adi Komii krɨmiir Wanɨn saɨkar nwowɨn mɨ siya nhwo ɨni krɨmiiramar kwɨs boɨnɨn.
26 Jisɨs siyaɨrgɨn prismi bɨiyan inkamɨn mɨ siya inkam wadɨekɨn siirɨn dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Siya iikam krɨmiirɨn dimɨn biyɨekɨ naokɨngugunankaiyɨm krɨmiirɨn nu tɨrar kwaeyoprɨigɨngig. Mɨ siya Adi Komii saɨka inɨ owou. Mɨ siirɨn Adi Komii siya ywowaigɨnɨu inɨg komiigak. 27 Mɨ ɨkɨ prismi bɨiyan inkamɨm bɨiyanɨm sɨmiir hɨriinan tani. Nɨɨngaka. Dimɨn taemɨnɨm sɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm, Adi Komii siir, sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨma bɨi haiyoprimdiyɨumiigikɨm. Nɨɨngaka. Mɨ ɨinokɨinokɨn, bɨiyɨn sɨma pɨ sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirsiyar nikɨ ɨnkɨn ɨmiiyaei. Mɨ mhoɨiya sɨma Adi Komii siiramɨn pɨ iikam nhɨrmi naeyɨm sɨm nɨnkɨn ɨmiiyaei. Mɨ Jisɨs siya tɨ kamɨm sɨmiir hɨriinan tani. Nɨɨngaka. Siya ta saiirɨn ɨi kwɨruwar tɨrkikɨn, ɨiya siyar naowa paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si mɨ naeni hanɨɨnɨn siya siir pɨu aiirar nɨnkɨn ɨmiiyaekɨn, Adi Komii siirɨn. Siya siir pɨu aiirɨn naeni hanɨɨn mɨnsi nɨnkɨn ɨmiiyaekɨn, iikamɨm sɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam. Mɨ siya saiir bɨ swokɨ tɨrkɨn, ɨdɨpɨdɨpɨn. Nɨɨngaka. Ɨi gwɨruwa siyar bɨdi tɨrki ɨskiya. 28 Mɨ yaiya bɨiya Adi Komii siya hauuwa Mosesni, prismi bɨiyan inkam komiiyɨm saeya nokmwɨn okwo haigɨnɨuga. Mɨ tɨ kamɨm yɨm inkam paii rani, Adi Komii siya ha boɨnkɨn, sɨmiir kwoɨnɨm dimɨn biyɨekɨ bɨdi yaokɨngugunankaiyɨm. Mɨ ta yai kɨrɨeya Adi Komii siya boɨnkiya mhoɨiya, ya siir yɨnisɨm ɨiir nɨmbingiya saiir nɨkopwaisɨsɨrkika. Jisɨs siya ɨkɨ prismi inkam komii nhɨrɨm sɨmiir hɨriinan tani, siyɨu biyɨe bɨ tɨrikɨn. Nɨɨngaka. Siya prismi bɨiyan inkam komiigɨn omwai hɨriiyar waiya yokiyokɨikaeyamikɨn. Ɨriig.