6
Krɨma yaiya Krais siira bɨiya sɨma boɨnmɨmauuwa idowɨigɨidowɨiyana saiiraramar kɨpi naɨngwokrɨpkai. Krɨma siir yai nhɨrɨm aowa aowanɨm warar wakaeyokna ap. Mɨ krɨma wɨ siir mhoɨiya nwokɨ amɨm, ta krɨma tɨra saiir hɨriinan. Mɨ krɨma tɨ yaiyɨm bɨiya krɨma wakaeyɨm sɨmiir sɨmiira kɨpi naɨngwokwonanae. Taka yaiya ya hɨnɨɨnga, krɨma siyɨu biyɨe siirɨn digɨumii haigɨngig, naokaoiga krɨmiir nɨnɨuwiyɨn mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai aiir wakaeyokna apnam. Mɨ ta yaiya bɨiya krɨma boɨnmɨmauuwa kɨmiir baptaisni siyɨupai siyɨupaiyɨm sɨm mɨ iikamɨm ɨɨna sɨmiir mwo ɨmiir mɨ onkwowɨm Adi Komii siir dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm sɨmiirɨn ha mɨ ɨisiisiimauu mɨ ombud komiiyɨn ha naokaonamɨm mɨ sɨmiirɨn ɨe hɨrankar mɨ kinɨnsiin ɨdwo mɨ ɨiya Adi Komii siya sɨmiir hɨdana nhɨrɨm wɨ paeya nami mɨ nhɨrɨm wɨ nɨnomor koua nami. Mɨ nɨnomor koua namɨm yɨm wɨ omwaiyar waiyayokiyokɨi. Mɨ hɨriinan digworaekwowɨm yɨm kɨmiir nowomwarkai haigɨnɨugɨn. Adi Komii siya krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam tɨri. Mɨ krɨma wɨ ɨkɨ siir yai nhɨrɨm sɨmiir nwokɨ wakaeyokna apɨm, krɨma tɨra saiir hɨriinan.
Kara kɨmiirɨn hɨriinan mɨnsi boɨnki. Dimusi rani, iikam nhɨrɨm bɨiya sɨma bɨdiyar ikɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ sɨma Adi Komii siir yai aiirɨn bɨdiyar sɨbgu wakaeyoknaɨm. Mɨ sɨma dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk bɨdiyar mɨ haiyɨm, Adi Komii siya hauugiyɨm siir om hɨrankɨn. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn sɨmiir pɨu bɨdiyar mɨ ii okwokaiyɨm. Mɨ sɨma Adi Komii siirɨn digɨumii haimriiyɨugigi mɨ krɨma sɨmiirɨn wɨ panɨɨna swokɨ boɨni, tɨ siyɨu biyɨeyɨn siir haiburgigɨm mɨ Adi Komii siiram swokɨ amɨm, ha? Nɨɨngaka. Yɨo siyɨu rani. Sɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siir yaiya bɨiya sɨma wakaeya, saeya yai bɨmbɨuwi rani. Mɨ dimɨn kɨrɨe komii komii nhɨrɨm bɨiya Adi Komii siya tɨrɨm bɨdiyar mɨ kɨgɨm. Mɨ mhoɨiya krɨma wɨ sɨmiir whɨekakar kɨgswowi. Mɨ sɨma Adi Komii siir yai kɨbi aiirɨn digɨumii haigɨngiki mɨ krɨma wɨ panɨɨna tɨri, sɨmiir swokɨ ɨkɨunaniyɨm Adi Komii siiram swokɨ ɨtam ha? Nɨɨngaka. Yɨo siyɨu rani. Sɨma wɨ Adi Komii siir siyɨu ɨiir swokɨ ap rani. Nɨɨngaka. Dimusi rani, yɨo ɨni Jisɨs siirɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka swokɨ ɨnkɨn ɨrɨnu ɨsomaoni hɨnɨɨn ywowa. Mɨ iikam nhɨrɨm sɨma tɨ hɨriinan siyɨuɨn siir kɨgi, sɨma wɨ Krais siir tɨrgigini.
Iikamɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm mɨ Adi Komii siir yai aiir sɨbgu wakaeyokna apam, yɨm ɨni tɨ nuɨn siir hɨriinan ywowɨn, ɨiya naokɨ kɨnkiiyɨm mɨ nao opa ha sɨnkainaiinamiya. Mɨ sasaeyɨm inkamkɨ nɨnkɨnɨm ha sɨbgu inan iigiyɨm sɨmiirɨn pɨ Adi Komii siyar kɨrɨe haigɨnɨuwi. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir sɨbgu wakaeyokna apiyɨm yɨm tɨ nu mɨiyɨkɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ iikamɨm bɨiya nikɨ aɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ tariinanɨn, digɨumii Adi Komii siir swokɨ haimriyɨugigɨm, yɨm ɨni nuɨn wapnao mɨnkɨn nɨnkisaɨoae nankaiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ tɨ nuɨn yɨo nu mɨiyɨkɨ mɨiyɨk rani. Mɨ Adi Komii siya wɨ ɨo tɨ hɨriinan nu ɨiir nwowi. Mɨ siya wɨ ha boɨni, tɨ nuɨn, nu paii rani, siirɨn wɨ siya haɨngɨmugii. Mɨ iikamɨm bɨiya naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ Adi Komii siirɨn digɨumii ha swokɨ haimriiyɨugigɨm, sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya boɨnwokiyopnatkaigi paeya. Tɨ nu biyɨeyɨn Adi Komii siya haɨngɨmugiyɨn siir hɨriinan.
Tɨ kariir akam kɨɨngɨkɨɨnɨm, ta yai biyɨe hɨriinana kara boɨnkiya kɨmiir, kara ha naɨngwowi, kɨma wɨ dimɨn mɨiyɨk ɨmiirar tɨri mɨ wa sɨbgu wakaeyokna api. Mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ hɨriinansi nanmaiwarkainaei. 10 Adi Komii siya inkam biyɨe rani mɨ siya dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirɨn wɨ ha naɨngwo owouu rani. Nɨɨngaka, siya wadɨekɨwadɨe ɨeyargɨn mɨ siya ɨna naɨngwowɨn dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨriiyɨm sɨmiirɨn. Mɨ tɨ hɨriinan dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨrɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm bɨiyanɨm sɨm mɨ ha nɨtyokiyokɨiyɨm mɨ tɨsi tariinanar nadɨgniyɨm, yɨm Adi Komii siir nɨisiimauugɨn, kɨma siiram naɨngwowi. Dimusi rani, kɨma siir yai ɨmiir wakaeyokna apkɨm. Mɨ Adi Komii siya tɨ digworaekwowɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirɨn wa naɨngwowi. 11 Mɨ kara ɨrɨra nwɨnwɨra kɨmiiram ha naɨngwowi, kɨma kɨrɨe hɨriiyar dwoyokiyokɨiyam, Adi Komii siir digworaekwo ɨmiiram. Mɨ siiramɨn hɨriiyar nwokwokɨnɨm ɨiya Jisɨs siya swokɨ ɨti krɨmiir nanmaiwarkainaɨm. Mɨ kɨma hɨrii hɨriiyar tɨryokiyokɨi ami mɨ wɨ kɨmar naobudgii. 12 Kara kɨmiiramɨn mɨnam naɨngwowi, kɨma Adi Komii siiramɨn pɨugɨ kɨpi piyao. Kɨma ɨkɨ iikamɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir yai ɨmiir wakaeyokna. Mɨ ɨiya siya swokɨ ɨtana saiirɨm nwokwokɨni, sɨma wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm bɨiya siya boɨnɨm krɨmiir, wɨ sɨmiirar hauuwi. Ɨriig.
Krɨma daɨngwo tɨbmii kɨɨn.
13 Mɨ bɨiya yai nhɨrɨm Adi Komii siya Ebraham siir boɨnmɨmauuam tɨrɨm, siya sɨmiirɨn wa boɨnmɨmauuwi. Mɨ siya tɨ yaiyɨm siir inɨg ɨiirar swokɨ ɨkopaisɨsɨrnaeikɨn. Dimusi rani, siya Adi Komiigɨn, siir kouɨn inkam nwɨrkɨ bɨ nwokɨn. Nɨɨngaka. 14 Mɨ siya siirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn, Ebraham, kara kɨmiirɨn wɨ dimɨn kɨrɨe komii komii ɨmiirar tɨr haigɨnɨuwi. Mɨ mhoɨiya kɨriir isidɨn siir yɨnɨeyɨm wɨ kasa nwo rani. 15 Mɨ ta saiir mhoɨiya Ebraham siya ɨna kaoraraowɨn, tɨ dimɨnɨm Adi Komii siya boɨnkiyɨm siiram, sɨma nɨmbiyamam. Mɨ siya hɨriiyar kaokaigiyɨn, ɨni tɨ digworaekwo ɨmar yɨmbiniyɨm. 16 Mɨ ɨiya inkamɨn dimɨn whɨr nɨmbiniyɨm, siya pɨ inkamɨn inɨgɨn kouwarɨgsɨm nwowɨn pɨ siir inɨg ɨiir nɨkopaisɨsɨrkii. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn ɨiya inkam nhɨrkɨm siir yai aiirɨn hɨriinan wakaekii mɨ sɨma wa boɨnki, ɨhɨ, dimɨn siya nɨmbinɨn yɨo wa tɨri. 17 Adi Komii siya iikam krɨmiir nɨisiimauuwam tɨri, yɨpɨkɨ tɨ digworaekwowɨm bɨiya siya nɨmbingiyɨm krɨmiir, sɨmiir haiyanɨm. Siya krɨmiirɨn mɨn nɨisiimauugɨn, ta siya nɨkopaisɨsɨra siir inɨg ɨiirar mɨ saiir. 18 Mɨ ta yaiya Adi Komii siya nɨkopaisɨsɨrkiiya siir inɨg ɨiirar, ya krɨmiirɨn mɨn nɨisiimauuga, dimɨnɨn siya siir inɨg ɨiirar dapɨkopsɨsɨrkiiyɨn, yɨo bɨ swokɨ ɨkopsasaeikɨn. Yɨm tɨ hɨriinan dimɨnɨm yɨm krɨmiir kɨrɨe haigɨnɨugɨm. Mɨ ta kɨrɨeya ya wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨigiyami mɨ wɨ ɨiya Adi Komii siya nɨmbinɨm digworaekwo whɨekakɨm krɨmiir hauuwam, wɨ saiirar nadɨgɨuwi. 19 Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, mhoɨiya krɨmiirɨn wɨ Krais siya nanmaiwarkainaei. Mɨ tɨ digworaekwo hɨriinanɨm, krɨmiirɨn wɨ sɨma kɨnsiis haigɨnɨuwi, sɨbgu okworɨnuwamɨn, paeyɨn uridgɨ nɨtkɨniyɨn mɨ ha sɨbgu okwowiyɨn, siir hɨriinan. Mɨ tɨ digworaekwowɨm, tɨ krɨma wakaeyokna apɨm, wɨ bopwoniya sɨma nɨinɨkiwɨtkii, yɨuɨsa Adi Komii siir maeyaua saiir nwowa. Mɨ Adi Komii siya mɨ krɨma, krɨma wɨ kwoɨn whɨruwar nwowɨski. 20 Ta Adi Komii siir maeyaua hɨuyokiyokaiya dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowa bɨiyɨn Jisɨs siya napnɨnopkainamɨn mɨ krɨmiir ɨgsopa siyar yokwokairina. Mɨ krɨmiirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨu. Mɨ siya ɨni prismi bɨiyan inkam ywowɨn ɨinokɨinokɨn. Tɨ prismi bɨiyan inkamɨn Melkisedek nɨkɨuwiyɨn siir hɨriinan. Ɨriig.