5
Jisɨs siya krɨmiir bɨiyan prisɨn siya wɨ dɨgar nwowi krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨm
Mɨ Juda iikamɨm, inkamɨn prismi Bɨiyan Inkam Komii nwowamɨn siirɨn pɨ sɨmar nokmwɨn okwo haigɨnɨuwi. Mɨ tɨ prismi bɨiyan inkam komiiyɨn, iikamɨm sɨmiir mɨiyɨm pɨ siya siyar mɨrii yokiyokɨii ɨinokɨinokɨn. Mɨ iikam ɨmiiramɨn nhwo pɨ siyar kwɨsboɨni. Mɨ sɨmiir nae mɨiyɨk mɨiyɨkɨm pɨ siya mɨ ɨnkɨn ɨmiiyaei Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirɨm sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiirsi. Mɨ prismi bɨiyan inkamɨn siya iikamɨm Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna ap karam nwowɨm, habwowhaenan nwowɨm mɨ siyɨu biyɨe ha tɨrɨm sɨmiirsiyɨn naɨngwoyɨmiyok pranae bɨ kɨnikɨn. Mɨ siya krɨmiirsiyɨn wa naɨngwoyɨmiyoki. Dimusi rani, ɨi nhɨrɨm siirɨn dimɨn biyɨekɨ nɨpiyaokɨii, yɨo wɨ hɨriinan siyɨu biyɨeyar mɨ tɨri, krɨmiir hɨriinan. Siya naeyɨm Adi Komii siiramɨn krɨmiiraramar bɨ nɨnkɨn ɨmiiyaeikɨn. Nɨɨngaka. Siya, siyam warar mɨ ɨnkɨn ɨmiiyaeikɨn. Dimusi rani, ɨi nhɨrɨm siirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨnankɨuwi, siya wɨ siyɨu biyɨeyar mɨ tɨri. Mɨ Adi Komii siya wɨ siir dimɨn biyɨeyɨm mɨ krɨmiir ɨkɨm wɨ sɨmiirar haiyopriimdiyɨumiigi swowi. Inkamɨn prismi bɨiyan inkam nwowiyɨn, siya inɨg komiigakɨn. Siya siirara kwoɨnkar bɨ nwokɨn, ta hɨriinan mɨi aiirɨn. Nɨɨngaka. Siirɨn Adi Komii siyar nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨn, ta mɨi aiir mɨriiyamɨn. Bɨiya Eroni, siya nokmwɨn okwo haigɨnɨuwɨn siir hɨriinan prismi bɨiyan inkam nwowam, saiir hɨriinan.
Mɨ Krais siya prismi bɨiyan inkam nwowamɨn sasaɨr bɨ nwokɨn. Nɨɨngaka. Siirɨn Adi Komii siyar nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨn. Mɨ Adi Komii siya siirɨn hɨnɨɨna boɨnki,
Kɨra kariir yɨnisɨmkɨn! Mɨ tariinanɨn kara ɨni kɨriir ad ywowɨn.
Mɨ Adi Komii siya Yokwo Komii saiirɨn Jisɨs Krais siirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨn,
kɨra wɨ prismi bɨiyan inkam nwowi ɨinokɨinokɨn. Tɨ prismi bɨiyan inkamɨn Melkisedek dapiyɨn siir hɨriinan.
Mɨ bɨiya ɨiya Jisɨs siya nu tɨr nwowɨn, inkam krɨmiir hɨriinan mɨ nhwo ha kwɨsboɨnɨn Adi Komii siiram, ouuba ɨni warar yaokiinaiiniya. Mɨ Adi Komii siya dimɨn taemɨnɨm siya kwɨsboɨnɨm sɨmiir wakaeyɨn mɨ siya siirɨn ɨna whɨndiraerarɨn. Mɨ siya bɨdiyar ikɨ aonamɨn mɨ siirɨn Adi Komii siya swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwo ɨe hɨrankɨ. Mɨ siya ɨni omwaiyar swokɨ waiyaɨn. Dimusi rani, siya, siyamar bɨ naɨngwonakɨn. Siya Adi Komii siir kwoɨn ɨiirarar napkɨn. Jisɨs siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn. Mɨ siirɨn dimɨn kasa kasakɨ bɨ nonkwonɨɨnwoɨmwɨɨrnɨnkɨn haigɨnɨugɨn. Mɨ tɨ digworaekwowɨm siir nonkwonɨɨnwoɨmwɨɨrnɨnkɨn haigɨnɨuwɨm yɨm siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm. Siya Adi Komii siir kwoɨn ɨiirar sɨbgu wakaeyokna apɨm. Mɨ siya Adi Komii siir kwoɨn ɨiirarar napkɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo mɨn nɨisiimauugɨn siir kwoɨnɨn dimɨn biyɨe whɨr swokɨ aɨngwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siya wɨ dɨg asi nwowi, iikamɨm yɨpɨkɨ siir yai aiir wakaeyokna apɨm sɨmiir nanmaiwarkainam. Mɨ sɨma wɨ omwaiya nwokɨ waiya yokiyokɨikaeyamɨm. 10 Adi Komii siya yokmwɨn okwo haigɨnɨu Jisɨs siirɨn prismi bɨiyan inkam nwowam bɨiya Melkisedekni siya nokmwɨn okwo haigɨnɨuwa prismi bɨiyan inkam nwowam saiir hɨriinan. Dimusi rani, tɨ dimɨnɨn Jisɨs siya nanmaiwarkainan sɨmiir dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiir saiirsika. Ɨriig.
Krɨma wigkam inkam adiyaowaenan dwo Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apamɨn.
11 Mɨ Krais Melkisedek sowiir dimɨnpai dimɨnpaiyɨm kara sɨmiir boɨnmɨmauuwamɨn ɨna naɨngwowɨn. Mɨ kara sɨmiirɨn wɨ sɨbgu nanaaknɨnkii rani. Dimusi rani, kɨmiir kwoɨnɨn ɨni habwowhaenan ywowɨm. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm ta yai aiir wakaeyamɨn rɨrmiiya bɨ nwokɨm. 12 Kɨma kwokɨkwokiyaeya bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm wɨ Adi Komii siir yai aiir nowomwarkaiyɨuwan iikam pɨ ywowɨn. Dimusi rani, kɨma Adi Komii siir yai aiirɨn kwokiyaeya bɨ mɨ aɨngwo tɨbmiigɨm. Mɨ kɨma dɨg bɨ nwokɨm ɨni yɨnkɨnyaeyaowɨm. Mɨ Adi Komii siir yaiya bɨiya kɨma wakaeya saiir bɨ sɨbgu nɨnoknɨnkɨnkɨm. Mɨ wɨm kɨma iikam nhɨramɨn ɨna naɨngwowɨm, kɨmiir swokɨnɨ owomwarkaiyɨuniyɨm. Mɨ kɨma wa nwokɨ ɨnokɨnkɨnɨm kɨma inakamae rani, nae kɨrɨe kɨrɨe bɨ rɨmtɨowikɨm. Kɨma ɨni yɨnisɨm praigaknan ywowɨm, ɨni mwɨiyar nikɨ aeyɨm. Dimusi rani, kɨma Adi Komii siir yai aiir bɨ wakaeyoknakɨm, kɨma tɨra saiir hɨriinan. 13 Krɨma dɨnoknɨnkɨn, iikamɨm bɨiya ta Adi Komii siir yai aiir nikɨ wakaeyɨm mɨ sɨma mhoɨiya kwɨsaka ha swokɨ wakaei mɨ yɨm tɨ hɨriinan iikamɨm ɨni habwowhaenan ywowɨm. Sɨma kɨrɨe karamaeka yɨm ɨni yɨnisɨmɨn siir yopiini mwɨiya nikɨ aeyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Sɨma Adi Komii siir yai aiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm pɨkɨ hɨnɨɨna dimɨn ɨkɨn biyɨeyɨn mɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn wadɨeyɨn. 14 Iikamɨm inakamae nwowiyɨm yɨm nae kɨrɨe kɨrɨeyɨm ha naeikɨm. Mɨ yɨm sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, pɨkɨ hɨnɨɨn nae ɨkɨn biyɨeyɨn mɨ pɨkɨ hɨnɨɨn nae ɨkɨn kɨbiyɨn. Mɨ yɨm ɨni iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm mɨ kɨrɨekak ha nwowɨm, ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn ɨni iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm sɨm naɨngwo omok dirɨraerariyɨm pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn biyɨeyɨn mɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn kɨbiyɨn ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨn. Ɨriig.