4
Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir nɨmbina saeya ɨna nikɨ owa, saeya hɨnɨɨna boɨnka, kɨma kariir omɨn pɨu siisiyɨn siirɨn wa napnɨnopkai nami. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi krɨma mɨntarao Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ siir omɨn pɨu siisiyɨn siir kɨgnɨnkɨn apnɨnopkaigi karamae nwowisi. Krɨma Adi Komii siir yaiyɨm ɨna wakaeyɨm bɨiya krɨmiir brougaeyɨm sɨma wakaeya saiir hɨriinan. Mɨ sɨma hindara wakaekɨm mɨ sɨma bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm mɨ ta Adi Komii siir yaiya sɨma wakaeya, saeya sɨmiir bɨ swokɨ whɨndirɨraerarka. Nɨɨngaka. Krɨma iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm krɨma tɨ om mɨiyɨkɨn pɨu siisiyɨn siirar namikɨm. Bɨiya Adi Komii siya boɨnɨn saiir hɨriinan, ta yaiya hɨnɨɨnga.
kariir kwoɨnɨn hauugɨhauuga whwiyɨekɨn mɨ kara hɨriinan asi nɨkopaisɨsɨr boɨnkɨn, iikamɨm kariir yai wakae karamae nwowɨm sɨma kariir omɨn pɨu siisiyɨn wɨ siir napnɨnopkainani rani. Nɨɨngakɨ, nɨɨnga, kɨɨnga!
Adi Komii siya nu nɨnomor sowiirɨn ha nonkwokwo dɨgiyɨn mɨ siya pɨu ɨna siisɨn. Mɨ mhoɨiya siya tɨ omɨn pɨu siisiyɨn sɨmiiram ha boɨnkɨn. Mɨ Adi Komii siya Yokwo Komii saiirɨn ɨi ɨriiyar kwɨsaka saiirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn mɨ ɨi ɨriiyar kwɨrɨm Adi Komii siya mɨi whɨekakɨm sɨmiir mɨrii dɨgi mɨ ɨi ɨriiyar kwɨsaka siya pɨu saiir siiskuwak. Mi ta Yokwo Komiiya saeya hɨnɨɨna swokɨ boɨnkika, sɨma kariir om mɨiyɨkɨn pɨu siisiyɨn wɨ siir napnɨnopkainani rani. Nɨɨngakɨ, nɨɨnga, kɨɨnga! Mɨ ta yaiya hɨriinana ɨna nikɨ okrɨpkaiya mɨ nhɨrɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm, om mɨiyɨkɨn pɨu siisiyɨn siirɨn wa napnɨnopkainami mɨ iikam nhɨrɨm bɨiya yai wɨn kɨbi aiir wakaeyɨm mɨ ha swokɨ antamyɨriyɨrɨm, sɨma wɨ omɨn pɨu siisiyɨn siir hɨriir napnɨnopkainam tani. Nɨɨngaka. Dimusi rani, iikamɨm yɨpɨkɨ bɨigɨ bɨi wakaeyɨm Adi Komii siir yai wɨn kɨbi aiir mɨ tɨ omɨn pɨu siisiyɨn siir nam karamae nwowɨm Adi Komii saɨka mɨ Adi Komii siya sɨmiiramɨn ɨiya kwɨra swokɨ ɨmbin pɨu saɨka siisɨm. Mɨ mhoɨiya bɨewi bɨewiyɨm bɨdi yamkiyɨm, Adi Komii siya digworaekwo whɨekakɨm Devidkɨ si wɨnboɨnkiyɨm Yokwo Komiini siya hɨnɨɨna boɨnkɨn,
Mɨ tariinanɨn kɨma ta yai aiir wakaei, kɨma wɨ kɨpi nantamyɨriyɨr.
Mɨ Josua siya sɨmiirɨn tɨ omɨn Adi Komii siya nɨmbinɨn pɨu sɨma siisam, siir hɨriir whɨnamkɨswo mɨ Adi Komii siya wɨ yaeya ɨigwɨr di swokɨ ɨmbini pɨu sɨma siisamɨn. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi, krɨma dɨnoknɨnkɨn, ɨigɨ ɨi kɨɨna pɨu siisiya Adi Komii siir iikamɨm sɨmiira ya ɨna nikɨ owa. Ya ɨni ta ɨi ɨriiyar kwɨsaka, ɨiya Adi Komii siya digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir nonkwokwo dɨgiya mɨ pɨu ha siisa ɨni saiir hɨriinan ywowa. 10 Mɨ Adi Komii siya digworaekwo whɨekakɨm ha nonkwokwo dɨgiyɨn mɨ siya pɨu ɨna siisɨn. Mɨ iikamɨm yɨm wɨ hɨriinanar mɨ tɨri, sɨma wɨ sɨmiir mɨi ɨmiir haiburgigi mɨ pɨu wɨ Adi Komii saɨka ninɨ siisɨuwi. 11 Mɨ krɨma wɨ krɨmasiyar mɨntaraona krɨma wɨ omɨn pɨu siisiyɨn wɨ siir nwokɨ amɨm mɨ wɨ Adi Komii saɨka ninɨ owouwɨm mɨ kɨma Adi Komii siirɨn digɨumii kɨpi haimriiyɨugigs mɨ saɨka kɨpi nantamyɨriyɨr bɨiya kɨmiir brougaeyɨm sɨma tɨra saiir hɨriinan.
12 Krɨma krɨmasiyar mɨntarao tɨ digworaekwo ɨmiirsiyɨn. Dimusi rani, Adi Komii siir yaiya saeya hinda bɨ prɨiyokaeyamka. Nɨɨngaka. Saeya ɨna mɨriiya. Saeya ɨni wɨsmɨr ɨokaka saiir ɨo aiir haibura. Mɨ saeya inkamni hanɨɨn ɨii tɨrɨrar bɨ naka ikwoyamyaenakika. Nɨɨngaka saeya mhɨi kwoɨna hɨriiyar krɨmkrɨknɨnopkainamika, inkamɨn ɨinɨbgɨ ɨinɨba krɨmkrɨknɨnopkainamiyɨn siir hɨriinan. Mɨ krɨmiir kwoɨnɨn pɨ saeyar kisɨsop hɨd haigɨnɨuwi. Mɨ krɨmiirɨn pɨ saeyar mɨ ɨisiimauuwi, wadɨekɨpiyamisi owɨn, iyɨe? Wadɨe rani. 13 Dimɨn whɨr karamaeka Adi Komii siirsi kimɨrkaiyɨm. Nɨɨngaka. Digworaekwo whɨekakɨm tɨka nwoyokiyokɨiyɨm, siya sɨmiirɨn ɨna kɨgɨrkakɨn. Mɨ siirɨn, krɨma digworaekwo whɨekakɨm krɨma tɨrɨm, sɨmiirɨn hɨriiyar boɨnmɨmauu swoki. Mɨ siya wɨ krɨmiir nwokɨ hɨdɨm. Ɨriig.
Jisɨs siya krɨmiir prismi bɨiyan inkamkɨn.
14 Krɨmiir bɨiyan pris inkamɨn siya bɨdi yamɨn mɨ siya ɨni Adi Komii saɨka nwowɨn siir om ɨiir. Tɨkɨ inkamɨn, yɨo Jisɨs siyaɨrgɨn Adi Komii siir yɨnisɨmɨn. Mɨ krɨma sɨbgu daɨngwo tɨbmii kɨɨn mɨ sɨbgu daɨngwo omok Jisɨs Krais siiramɨn tɨ krɨma boɨnmɨmauuwɨn inkamɨn. 15 Mɨ iikam krɨmiir kwoɨnɨm bɨ sɨbgu owɨpɨsuwikɨm ɨkɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨmiir kɨnankɨuwiyɨm, krɨma bɨ sɨbgu okworɨnuwikɨm. Mɨ tɨ digworaekwowɨm krɨmiirɨn wɨ sɨma nikwowaisii krɨmiir kwoɨn ɨmiiram kɨnankɨuam. Mɨ krɨmiir bɨiyan prisɨn siya krɨmiirsiyɨn naɨngwoyɨmiyok prasae rani, tɨ inkam naɨngwoyɨmiyok komiigakɨn siir hɨriinan digworaekwowɨm krɨmiiram kɨnankɨuɨm sɨmiirsiyɨn. Mɨ siya krɨmiiram dimusi naɨngwoyɨmiyok rani, tɨ digworaekwo hɨriinanɨm krɨmiir kɨnankɨuɨm, siirɨn bɨdiyar mɨ kɨnankɨuɨm. Mɨ siya sɨmiir bɨ napkɨn mɨ siyɨu biyɨe ha bɨ tɨrkɨn. Nɨɨngaka. 16 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, krɨma wɨ kɨpi nɨdid. Krɨma Adi Komii siiramɨn hɨriiyar kwɨsboɨnanae, krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyopriimdiyɨumiigiyam mɨ krɨmiirɨn wɨ siyar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, tɨ dimɨn biyɨeyɨm krɨmiiram kɨnankɨuɨm sɨmiirsiyɨn. Mɨ krɨma sɨmiir nikwowaisiiyɨm wɨ dɨgar mɨ owi. Ɨriig.