3
Jisɨs siir inɨg komiiyɨn ɨni Moses siir inɨg komii ɨiir haiburɨn
Nomiiyauwɨm yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Adi Komii kɨmiiramɨn mɨnam nɨkɨunakɨn dimɨnɨn big nasmɨrwaiya Adi Komii siya nwowanɨn siir tɨrɨm. Mɨ kɨma Jisɨs siirɨm sɨbgu daɨngwokwo, Adi Komii siya Jisɨs siirar nɨkropkikɨn siir yai aiir boɨnmɨmauuwam dimɨn whɨekakɨm siya tɨriyɨm. Siya prismi bɨiyan inkam komiiyɨn siya tɨriyɨm siir hɨriinan. Mɨ krɨma tɨ yaiyɨm siya boɨnɨm sɨmiirar wakaeyokna boɨnmɨmauukɨn iikamɨm sɨmiirɨn. Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya bɨdi yɨmbinɨn ta siir mɨiya saiirɨn mɨ siya ta Adi Komii siir mɨi mɨiyɨk aiirar asi sɨbgu wakaeyokna mɨrii, siya Moses siya tɨrɨn ɨiya siya Adi Komii siir iikam ɨmaka nwowa saiir hɨriinan tɨrkɨn. Mɨ Adi Komii siya mɨnam kiwakikɨn Jisɨs siir inɨgɨn Moses siir inɨg ɨiir haiburɨm. Inkamɨn omaka komii mɨriiyɨn mɨ inɨgak ha nwowiyɨn siir hɨriinan. Omaka saeya bɨ nwowika inɨgakɨn. Nɨɨngaka. Inkamɨn nonkwo mɨriiyɨn siyar nwowikɨn inɨgakɨn. Omakaɨm sɨma sɨma bɨ mɨrii naeikɨm. Nɨɨngaka. Omaka whɨekakɨm sɨmiirɨn inkamkɨ nonkwo mɨriigɨm. Adi Komii siyaɨrgɨn digworaekwowɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨn. Moses siya whɨsarii mɨi mɨriiyan inkamkɨn. Mɨ siya Adi Komii siir yai ɨmiirar sɨbgu wakaeyoknaeikɨn ɨiya siya Adi Komii siir iikamɨm sɨmaka hɨr nwowa mɨ siya Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm mhoɨiya nɨmbiyami sɨmiir boɨnmɨmauugɨn. Mɨ inkamɨn Adi Komii siir iikamɨm sɨmiir kou nwowɨn yɨo Jisɨs Krais sasaɨrgɨn. Mɨ Adi Komii siir yɨnisɨmɨn mɨiyɨm siya mɨriiyɨm ɨni wadɨekɨnar mɨ owɨm. Mɨ nɨm krɨma iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm nɨm krɨma Adi Komii siir pɨuganka. Mɨ krɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨni Adi Komii siiramɨn mɨ kɨrɨe hɨriiyar nwowi mɨ krɨma siiramɨn maɨrgɨmaɨrga hɨriiyar nwowi, krɨmiir nanmaiwarkainam. Mɨ krɨma iikam naɨngwo tɨbmiiyɨm wɨ Adi Komii siir pɨugan nwowi. Mɨ krɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨn karam nwowi, siya wɨ krɨmiir nanmaiwarkaina rani. Nɨɨngaka. Ɨriig.
Mɨ iikamɨm Adi Komii siir yai aka nantamyɨriyɨriyɨm sɨma wɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr ae rani.
Dimusi rani, krɨma ɨni Adi Komii siir iikamnan ywowɨm. Mɨ krɨma Adi Komii siir naeyɨu mɨiyɨkɨn siir yai ɨmiirar wakaeyokna. Siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, panao kɨma pɨ siir yai aiir wakaei,
mɨ kɨma kɨmiir mhɨi kwoɨnɨm pɨ kɨpi kikɨntɨmdɨnu krɨpkai bɨiya kɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨma kariir yai aka nantamyɨriyɨra saiir hɨriinan, ɨiya sɨma nu siiyɨn apa nɨɨnga hɨr nwowa.
Mɨ sɨma kariirɨn saiir kɨnankɨugɨm. Mɨ ta maeyau aiirɨn kɨmiir brougaeyɨm sɨma dimɨn whɨekakɨm kara tɨrɨm sɨma bɨewiyɨm kamnwosa kɨgɨm. Mɨ sɨma hɨriinansi bɨ nwokɨm, sɨma ɨni kariiramar swokɨ kɨnankɨu krɨpkaiyɨm.
10 Mɨ kariir kwoɨnɨn tɨ iikam isidɨn sɨmiirɨmɨn hauugɨhauuga asi whwiyɨekɨn. Mɨ kara ɨna boɨnɨn, ɨinokɨinokɨn sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm yaeya siyɨu whɨrɨma naɨngwowi siir napam.
11 Mɨ kariir mhɨi kwoɨnɨm haugɨhauga asi whwiyɨekikɨm sɨmiiramɨn mɨ kara hɨnɨɨna nɨkopaisɨsɨrki, tɨ iikamɨm sɨma wɨ kariir om mɨiyɨkɨn pɨu siisiyɨn wɨ siir swokɨ ɨt rani. Nɨɨngakɨ nɨɨngakɨɨnga!
12 Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirɨm pɨ naɨngwowisi mɨ kɨma wɨ tɨ Adi Komiiyɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn wɨ digɨumii siir haimriiyɨugigisi. 13 Mɨ tariinanɨn ɨinokɨinokɨn kɨma ɨrɨra nwonwɨra kɨma kɨmar whɨnkɨnsiis ankɨnsiisnaei mɨ kɨmiiram kɨnankɨuwi mɨ kɨma wɨ Adi Komii siirɨn wɨ digɨumii haimriiyɨugig rani. Nɨɨngaka. 14 Kɨma, kɨma kɨma whɨnkɨnsiisna. Dimusi rani, bɨigɨ bɨiyɨn krɨma Krais siir yai aiir wakaeyɨm, kɨma bɨdiyar yaɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ krɨma bɨdiyar sɨbgu ɨtɨnakɨu krɨpkaiyɨm. Mɨ krɨma hɨriinan tɨriyokiyokɨi ami mɨ ɨiya krɨma naowi wɨ saiirar nadɨgɨuwi. Mɨ krɨma ɨinokɨinokɨn wɨ Krais saɨka nwoyokiyokɨi.
15 Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, ta yaiya ɨna nwokrɨpkaiya. Saeya hɨnɨɨna boɨnka,
Mɨ tapa kɨma siir yaiya saiir wakaei mɨ krɨmiir mhɨi kwoɨnɨm kɨpi kɨntɨmdɨnu, bɨiya kɨmiir brougaeyɨm bɨiya sɨma nantamyɨriyɨra saiir hɨriinan.
16 Yɨpɨkɨ iikamkɨm bɨiya Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna karam nwowɨm mɨ saɨka nantamyɨriyɨrɨm, ha? Tɨ iikamɨm Moses siya nɨkɨunamɨm nu Isib hɨrankɨ mɨ ha namɨm sɨma. 17 Mɨ bɨewi kamnwɨso Adi Komii siir kwoɨnɨn haugɨhauga nhɨniiram whiyɨekɨn, ha? Siya iikamɨm siyɨu biyɨe tɨrɨm kwoɨn haugɨhauga sɨmiiram whiyɨekɨn mɨ sɨma ɨni maeyau siiyɨn apaɨn ɨni hɨr yaokaowɨm.
18 Bɨiya Adi Komii siya nhɨniir nokwao boɨnkɨn, ha? Sɨma wɨ om mɨiyɨkɨn pɨu siisiyɨn wɨ siir nam tani kara sɨmiiram nɨmbinɨn Nɨɨngaka. Tɨ iikamɨm Adi Komii siir yai nantamyɨriyɨrɨm siya sɨmiirar boɨnkɨn. 19 Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, sɨma bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm. Mɨ sɨma omɨn Adi Komii siya nɨmbinɨn sɨmiiram pɨu siisiyɨn siir bɨ namkɨm. Nɨɨngaka. Dimusi rani, sɨma bɨ naɨngwo tɨbmiikɨm mɨ Adi Komii siir yai aiir bɨ wakaeyoknakɨm. Ɨriig.