14
Jisɨs siyaɨrgɨn siyɨuɨn Adi Komii siir hɨriir namiyɨn
Jisɨs siya ɨna swokɨ boɨnkiyɨn, kɨriir kwoɨnɨn kwoɨn biyɨe biyɨe naɨngwowam mɨ hɨkak nwowam kɨpi kiwaki. Mɨ kɨra Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram naɨngwo tɨbmiikɨɨni mɨ kɨra tariinanɨn wɨ kariiram warar timɨ aɨngwo tɨbmiikɨɨn. Kariir Adɨn siir omaka maeyauɨm hɨuyokiyokaiyɨm kasa rani. Hɨriirɨn bɨiyɨn wɨ kara nami mɨ digworaekwowɨm wɨ bɨi kara ninɨ dirɨraerarkwokɨni kɨmiiram. Kara kɨmiirɨn pɨ tɨ sɨm boɨnmauuwi. Dimusi rani, tɨ digworaekwowɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm ɨna nwowɨm. Mɨ mhoɨiya kara tɨ om ɨiir dirɨraerar dɨgigi mɨ kara wa swokɨ ɨti kɨmiir nɨkɨunakiyam mɨ taka ɨiya kɨma wɨ tɨ omɨn kara nwowɨn siir hɨrɨn wɨ haɨni nwowi. Mɨ kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm siyɨuɨn kara namanɨn maeyaua kara ninɨ owouwi. Mɨ inkamɨn Tumas nɨkɨuwiyɨn siya Jisɨs siir boɨnki, Bɨiyan Inkam Komii, krɨma nɨnoknɨnkɨn tani maeyaua kɨra namana. Mɨ krɨma wɨ panɨɨna nɨnoknɨnkɨni siyɨuɨn hɨriir namanɨn? Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki, siyɨunanɨn ɨni karar ywowɨn mɨ inkamɨn Adi Komii siir kɨgi, inkamɨn yaimwokɨyaimwowar boɨniyɨn siyɨuɨn ɨni karar ywowɨn. Mɨ iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiisiyɨm digworaekwowɨm ɨinokɨinok kanaka waiyayokiyokɨiyam sɨmiir siyɨuɨn ɨni karar ywowɨn. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siiram nami mɨ sɨma wɨ kariiram warar timɨ ɨt, yɨpɨkɨ sɨmiir hɨriinan tɨ siyɨu ɨiir mɨ apɨn. Mɨ tariinanɨn kɨma kariir bɨdi yɨnoknɨnkɨnkiyɨm mɨ kɨma kariir Adi Komii ɨiirɨn wɨ warar mɨ ɨnoknɨnkɨni. Mɨ tariinanɨn kɨma siirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ ɨna mɨ kɨgɨm.
Mɨ inkam nwɨrɨn Filip nɨkɨuwiyɨn siya Jisɨs siir boɨnki, Bɨiyan Inkam Komii, Adi Komii siirɨn krɨmiir dɨisiimauu mɨ krɨmiir kwoɨnɨn wɨ ta hɨriinan saiirsi nwokɨ wokmai haigɨnɨuwɨm. Jisɨs siya siir boɨnki, kara kɨmaka kwokiyaeya bɨ nwokɨn mɨ tariinanɨn kɨma ɨna nikɨ whaowae krɨpkaiyɨm. Filip kɨra kariirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn? Yɨpɨkɨ kariir kɨgɨn mɨ siya kariir Adɨn siirɨn warar bɨdi mɨ kɨgɨn. Mɨ kɨra kariiramɨn kariir Adɨn siirɨn kɨriir nɨisiimauuam dimuam srɨigɨn hɨnɨɨn, kariir Adi Komiiyɨn siya panɨɨngɨn? 10 Filip kɨra nɨnoknɨnkɨn tani, kariir Adi Komiiyɨn siya kanaka tɨr nwowɨn mɨ krɨra nwɨruwar nwowo? Digworaekwowɨm kara nikɨ boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir, yɨm kariir yai rani. Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ tɨ kariir kwoɨn ɨiir kwɨrii ɨdwokaiyɨn siya siir kwoɨn ɨiirarar napikɨn siir mɨi ɨmiir mɨriiyamɨn. 11 Kɨma tɨ yaiyɨm kara boɨnmɨmauuwɨm sɨmiiram daɨngwo tɨbmiikɨɨn kara mɨ kariir Ad ɨeya, krɨra ɨni nwɨruwar ywowɨskiyo. Mɨ kɨma tɨ yaiyɨm sɨmiiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowi mɨ kɨma wɨ haɨni kɨgi, dimɨnpai dimɨnpaiyɨm kara tɨrɨm iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuam. Mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨnki tɨ siirɨn hɨnɨɨn kara mɨ kariir Ad ɨeya, krɨraniyɨn ɨni nwɨruwar ywowɨskiyo. 12 Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnkii, iikamɨm yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo tɨbmiikɨɨnɨm mɨ digworaekwowɨm sɨma tɨri, yɨm wɨ tɨ digworaekwowɨm kara tɨrɨm wɨ sɨmiir haiburi. Dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨri, yɨm wɨ kara tɨrɨm wɨ sɨmiir haiburi. Dimusi rani, kara wɨ kariir Ad ɨiiram swokɨ ami mɨ wɨ saɨka ninɨ owouwi mɨ wɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨiir nɨkropkii, sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuam. 13 Dimɨn taemɨnɨm kɨma Adi Komii siiram srɨii kariir inɨg komii ɨiir mɨ kara sɨmiirɨn wa hauugii kɨmiir. Mɨ iikamɨm wɨ ta hɨriinan saiirsi hainan prapraskii Adi Komii siir inɨg ɨiirɨn. Dimusi rani, yɨo karar tɨrkikɨn. 14 Mɨ kɨma dimɨnamɨn kariir inɨg komii ɨiir srɨigii mɨ sɨmiirɨn wɨ karar tɨrkii mɨ wa hauugii kɨmiir. Ɨriig.
Jisɨs siya ha boɨnkɨn, Adi Komii siir naeyɨuɨn wɨ siya nɨkropkii sɨmiiram
15 Mɨ kɨma kariiram naɨngwokwonanaei mɨ kɨma yaiyɨm kara boɨnmɨmauuwɨm sɨmiirɨn wa wakaeyokna api. 16 Kara wɨ kariir Adi Komiiyɨn siiram srɨigii mɨ siya kɨmiirɨn wɨ yaeya hauugii, yɨpɨkɨ kɨmiiram nɨti, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuam mɨ siya kɨmaka wɨ hɨriiyar nwokrɨpkaigiyamɨm. 17 Siya Adi Komiigɨn mɨ Adi Komii siir naeyɨugɨn yɨpɨkɨ yaimwokɨyaimwo boɨniyɨn iikam ɨmiir mɨ siya sɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn yaimwo ɨmiirarar boɨnkikɨn. Siya wɨ ɨkɨ iikamɨm nu tɨranɨm sɨmiir kwoɨnau nwokai rani. Dimusi rani, sɨma siir bɨ kɨgɨm mɨ siir bɨ mɨ ɨnoknɨnkɨnkɨm. Mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni siirɨn. Dimusi rani, siya wɨ kɨmakar nwowi mɨ mhoɨiya siya wɨ kɨmiir kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaii.
18 Kara wɨ kɨmiir haiburgig rani mɨ kɨma wɨ kɨma kɨmar nwo rani, yɨnisɨmɨn yopii ad karamaeyɨn siir hɨriinan. Kara wa swokɨ ɨti. 19 Ɨiya kingiin bɨdi yɨtkiya mɨ tɨ iikamɨm tɨ nu ɨiiranɨm sɨma wɨ kariir swokɨ kɨg rani mɨ wɨm kɨma kariirɨn wa kɨgi. Mhoɨiya kɨma naowi mɨ kɨma wɨ omwaiyar swokɨ waiyai. Dimusi rani, kara wɨ kapi naowi mɨ kara wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi. 20 Mɨ mhoɨiya kara swokɨ ɨnsiin ɨdwowi omwai swokɨ waiyam mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni tɨ siirɨn, kara mɨ kariir Ad ɨeya Adi Komii krɨra wɨ nwɨruwar nwowi. Mɨ kɨma ta saiirɨn ɨna mɨ ɨnoknɨnkɨnɨn, kara mɨ kɨma krɨma ɨni nwɨruwar mɨ owɨm.
21 Mɨ yɨpɨkɨ kariir yai aiir nɨnoknɨnkɨni mɨ sɨmiir wakaeyokna api, sɨma kariiraramar daɨngwokwo ɨski. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi, kariir Adi Komiiyɨn siya wɨ sɨmiiram mɨ aɨngwokwowi. Dimusi rani, sɨma kariiram naɨngwokwokɨm. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mɨ kara wɨ sɨmiiramar mɨ aɨngwokwowi. Mɨ sɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna nɨisiimauuwi kara ɨni sɨmakar nwowɨn. 22 Mɨ inkamɨn Judas nɨkɨuwiyɨn siya boɨnki, (yɨo tɨriigɨnɨn yɨo Judas Iskariot si rani) Bɨiyan Inkam Komii, kɨra, kɨrar nɨisiimauunaei krɨmiir, wɨ panɨɨna nɨisiimauuwi mɨ iikamɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm nɨnoknɨnkɨn karamae sɨma ywo, ha? 23 Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki, yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo tɨbmiikɨɨni mɨ kariir yai ɨmiir wakaeyoknaei mɨ kariir Adɨn, Adi Komii siya wɨ siiram mɨ aɨngwokwowi mɨ siya mɨ kara krɨra wɨ ini hanɨɨn siir kwoɨn ɨiir kwɨrii ɨdwokaii. 24 Mɨ yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo tɨbmiikɨɨn karamae nwowi mɨ yaiyɨm kara boɨnɨm sɨmiir wakaeyokna ap karamae nwowi mɨ tɨ yaiyɨm kara boɨnɨm, yɨm kariir kwoɨnaɨrga bɨ prɨinaɨngwo boɨnkɨm, yɨm kariir Adɨn, Adi Komii siir hɨrankɨ nɨtkɨm yɨpɨkɨ kariir nɨkropkiyɨn tɨ nu ɨiir nɨtam.
25 Kara ɨni kɨmakar nikɨ owɨn mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kara kɨmiir asi boɨnmɨmauuwi. 26 Mɨ whɨnkɨnsiisan inkamɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn, yɨpɨkɨ mhoɨiya Adi Komii siya nɨkropkii kariir maeyau aiir nokwokairinaowidɨm kɨmiirɨn wɨ siya nɨisiimauuwi dimɨn taemɨn whɨekakɨm mɨ kɨmiirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi yaiyɨm bɨiya kara nikɨ boɨnɨm kɨmiir sɨmiir swokɨ aɨngwowarkaiyamɨn. 27 Mɨ kara kɨmiir haiburgigi mɨ kara kɨmiirɨn wɨ kwoɨn hiinsɨma nwowaigɨnɨugigi. Mɨ tɨ kwoɨnɨn hiinsɨma nwowiyɨn kara kɨmiir hauuwi, yɨo tɨ kwoɨnɨn hiinsɨma nwowiyɨn, iikamɨm tɨ nu ɨiiranɨm sɨma hauuwɨn yɨo siir hɨriinan tani. Yɨo ɨni siir kou ywowɨn mɨ yɨo ɨni sakɨsa ywowɨn. Kɨma wɨ kɨpi nɨdid mɨ wɨ kɨpi nidgɨn, tɨ dimɨnɨn siya nɨmbiyami. Nɨɨngaka. 28 Kɨma bɨdiyar wakaeyɨm kara boɨnɨm yaiyɨm hɨnɨɨn, kara wɨ kapi nikɨ amkii mɨ kara wa swokɨ ɨti kɨmiiram. Mɨ kɨma kariiram naɨngwokwonanaei mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwokii, kara kariir Ad ɨiiram nami. Dimusi rani, siya ɨni kariir kou ywowɨn mɨ kɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiisi dimɨn taemɨnɨm sɨmiir tɨramɨn. 29 Tɨ dimɨnɨm kara kɨmiir boɨnmauuwɨm bɨiya, yɨm ɨna nikɨ owɨm bɨ nikɨ ɨmbiyamkɨm. Mɨ mhoɨiya sɨma nɨmbiyami mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni mɨ wɨ haɨni naɨngwo tɨbmiikɨɨni kariiramɨn hɨnɨɨn kara tɨ inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn siya. 30 Kara kɨmaka pɨ hɨriihɨrii yai boɨn tani. Dimusi rani, inkam biyɨeyɨn Setan nɨkɨuwiyɨn yɨpɨkɨn, iikamɨm tɨ nu ɨiirar nwowɨrkakɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨn, siya ɨni nɨtɨn kariir nonkwonakiyam siya kariir kou bɨ nwokɨn. Nɨɨngaka. 31 Mɨ kara ha naɨngwowi iikamɨm tɨ nu ɨiiranɨm sɨma hɨnɨɨna daɨngwo, kara ɨni Adi Komii siiramar naɨngwokwowɨn. Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika, kara wɨ hɨriinan asi tɨri ɨinokɨinokɨn. Siya ɨinokɨinokɨn kariir kariirar boɨnanaei. Mɨ kara wa kiwakii siiram, Setan siya nonkwonamɨm kariirɨn. Mɨ tariinanɨn kɨma dɨnsiingi, krɨma pɨ ta maeyau aiir haiburgigi mɨpi pɨ namkii. Ɨriig.