15
Jisɨs siya ha boɨnkɨn urid kɨbiyɨn iikam whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn karaɨrgɨn
Jisɨs siya boɨn, uridgɨuridɨn karaɨrgɨn. Kariir Adɨn yɨo ɨni inkamɨn siir numɨran urid ɨiir kɨgrɨraowiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo tɨbmiikɨɨni, yɨm ɨni kariir kwiyakwiyanan ywowɨm. Mɨ yɨpɨkɨ kariiram sɨbgu wakaeyokna ap karamae nwowi, yɨm ɨni kwiyam waiwhwokaiyɨm nae bud karamae nwowiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm mɨ sɨmiirɨn wɨ kariir Ad ɨeya kaibwaembwae ɨtkiigi. Mɨ kwiya nae budiyɨm, yɨm wɨ kariir Ad ɨeya niyɨkii yaeya kwo swokɨ saɨnam. Mɨ bɨewi whɨrkɨ nɨuwi sɨma wɨ nae kasakasa bud rani. Wɨm kɨma wadɨe bɨdinanar nwokɨm. Dimusi rani, kariir yaiyɨm kara boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir, yɨm ɨni kɨmiir kwoɨnau waraurar nwokaiyɨm. Mɨ kɨma kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ kara wɨ kɨmiir kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaii. Mɨ kwiya uridbud ɨiir nɨtɨnakɨu karamae nwowi, ya wɨ naeisɨm whɨr swokɨ bud rani. Mɨ iikam kɨma kariiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowi, kɨma wɨ mɨi mɨiyɨk sɨbgu mɨrii rani.
Kara ɨni uridnan ywowɨn mɨ wɨm kɨma ɨni kariir kwiyakwiyanan ywowɨm. Mɨ yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni, kara wɨ inan siir kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaii. Mɨ siya wɨ mɨi mɨiyɨk aiirar mɨrii. Mɨ kɨma kwoɨn whɨruwa kanaka nwo karamae nwowi mɨ kɨma wɨ mɨi mɨiyɨk swokɨ mɨrii mɨmɨn tani. Mɨ yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowi, sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nhɨɨnɨkrɨropkii, inkamɨn ɨkɨ kwiya biyɨe biyɨeyɨm sɨm kainiyɨmnik ɨtkiigɨigiiyɨn nua bɨekɨ whwoswomswaeyɨm wɨ sɨmiir hɨriinan tɨri. Mɨ mhoɨiya tɨ hɨriinan kwiyam ha haii mɨ wɨ paeya nɨtoudnankaigii mɨ yɨm wɨ hɨrar nwokɨ ɨusomswaekiyamɨm. Mɨ kɨma kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ kariir kwoɨnɨn kɨmiir kwoɨnau nwokaii mɨ kɨmiirɨn siya kiyaii, siir napam mɨ mhoɨiya kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram srɨii, dimɨnɨn kɨma naɨngwowɨn siiram mɨ siya wɨ hɨriinanar mɨ ɨmbiyami, tɨ kɨma srɨigiyɨm Adi Komii siiram. Mɨ kɨma mɨi mɨiyɨk mɨrii mɨ iikamɨm sɨma wɨ kariir Adɨn Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanprapraskii. Mɨ kɨma iikam ɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna nɨisiimauuwi, kɨma kariir kɨgna mɨriiyan inkamkɨm mɨ kariiram naɨngwo tɨbmiigɨm. Kara ɨni kɨmiiramar naɨngwokwonanaeyɨn Adi Komii siya mɨ aɨngwokwonanaeya kariiram saiir hɨriinan. Mɨ kɨma kariiram kiwaki, kara kɨgrɨraoyokiyokɨiyam mɨ kara naɨngwokwowam kɨmiiramɨn. 10 Mɨ kɨma kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ kɨma wɨ kariiram nwokɨ kiwakiyɨm kara kɨgrɨraoyokiyokɨiyam mɨ kara naɨngwokwonanaeyam kɨmiiramɨn, ta kara mɨ wakaeyokna apa kariir Adɨn siir yai aiir, saiir hɨriinan. Mɨ siya kariirɨn ta hɨriinan saiirsiyar kɨgrɨraokɨn mɨ saiirsiyar naɨngwokwonanaekɨn. Mɨ an kara ta siya naɨngwoyɨmyok naɨngwokwonanaeya ɨni saiir warar nɨnkɨn owɨn.
11 Kara tɨ yaiyɨm kɨmiir boɨnmɨmauuwɨm, kara mɨnsi boɨnkɨn, kara hɨnɨɨnam naɨngwowi kariir maɨrgɨmaɨrga kɨmiir waraur dwo mɨ ta maɨrgɨmaɨrga wɨ kɨmiir kwoɨnau waraur nwokɨ ɨnkɨnɨukikaiyɨm. 12 Kara kɨmiir boɨnki, tɨ yaiyɨm kɨma wakaeyokna apanɨm, kɨma ɨrni nwɨrniyam dinan aɨngwokwo, ta kara naɨngwokwowa kɨmiiram saiir hɨriinan. 13 Inkam nwɨrkɨ wɨ yaeya dimɨn komii whɨr swokɨ tɨr tani, tɨ iikamɨm siya naɨngwokwonanaeiyɨm sɨmiirɨn. Nɨɨngaka. Dimɨn komii ta siya naowi sɨmiirsi wɨ sasar tɨrɨskii. 14 Mɨ kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm kara boɨnmɨmauuwɨm sɨmiir wakaeyokna api mɨ kɨma wɨ kariir nomiiyau nwowi. 15 Mɨ tariinanɨn kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨn tani, kɨma kariir mɨi prɨimɨriiyan inkamkɨm. Dimusi rani, iikamɨm tɨ hɨriinan nwowɨm yɨm sɨma dimɨnɨn sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn inkamɨn siya tɨriiyɨm sɨmiir bɨ nɨnoknɨnkɨnikɨm. Nɨɨngaka. Mɨ ankara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨni, wɨm kɨma kariir nomiiyaugɨm. Dimusi rani, yaimɨn dimɨnɨm kariir Adɨn siya boɨnmɨmauuwɨm kariir, kara kɨmiir bɨdi boɨnmɨmauuwɨm. 16 Kɨma kariirgɨ kariir bɨ hɨrɨrɨugɨm mɨ kariir siyɨu ɨiir bɨ napkɨm. Nɨɨngaka. An kara kɨmiir nɨmbingɨn kɨma kariir siyɨu ɨiir napɨm mɨ mɨi mɨiyɨk mɨriiyɨm. Mɨ tɨ dimɨnɨn wɨ hɨriiyar nwokɨ okrɨpkaiyɨm. Mɨ kɨma tɨ dimɨn ɨiir tɨri mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn wa hauuwi dimɨnɨn kɨma srɨiyɨn siiram. Dimusi rani, wɨm kɨma kariir yai aiir wakaeyoknaeikɨm. 17 Mɨ tɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ kariir yaiya kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨni, kɨma ɨrni nwɨrniyamɨn nhami nhami kɨpi naɨngwokwo. Ɨriig.
Mɨ nuan iikamɨm sɨma wɨ iikamɨm Adi Komii siir siyɨu ɨiir napɨm wɨ sɨmiir sau omom nwowi
18 Mɨ nuan iikamɨm sɨma wɨ kɨmiiram naɨngwo rani mɨ kɨma ta saiirɨn wɨ hɨriiyar daɨngwokwonanae, sɨma bɨiya kariiram bɨ naɨngwokɨm. 19 Mɨ kɨma tɨ nu ɨiirɨn hɨnda tɨndan dimɨn taemɨn tɨri mɨ iikamɨm tɨ nu ɨiiranɨm wɨ kɨmiiram naɨngwowi, wɨ sɨmamar naɨngwonaeiya wɨ saiir hɨriinan naɨngwowi. Kɨmiirɨn kara bɨdi yɨmbingiyɨm kariir siyɨu ɨiir napɨm. Mɨ wɨm kɨma tɨ nuɨn siir tɨran tani mɨ iikamɨm tɨ nuɨn siir tɨranɨm sɨma wɨ kɨmiiram naɨngwo rani. 20 Kɨma yaiyɨm kara nikɨ boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir, sɨmiiram tɨ swokɨ aɨngwowoknaki. Inkamɨn yɨpɨkɨ inkam nwɨrni mɨriiyɨn, yɨo siir bɨiyan inkamɨn siir kou bɨ nwokɨn. Mɨ sɨma dimɨn biyɨe kariir mɨ tɨri mɨ sɨma kɨmiirɨn wɨ hɨriinan siyɨu biyɨeyar mɨ tɨri. Mɨ sɨma kariir yai aiir mɨ wakaeyoknakɨswo mɨ sɨma kɨmiir yai ɨmiirɨn wa pɨ wakaeyoknan. 21 Mɨ sɨma tɨ hɨriinan siyɨu biyɨeyɨn wɨ kɨmiir tɨri. Dimusi rani, kɨma kariir siyɨu ɨiir napikɨm. Sɨma Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ kariir nɨkropkiyɨn tɨriir sɨma siir siyɨu ɨiir nap rani. 22 Mɨ kara sɨmiir boɨnmɨmauuwam nɨt karamaekɨswo mɨ dimɨn mɨiyɨk tɨr karamaekɨswo mɨ Adi Komii siir nikwowaisiigɨswo, yɨo wɨ dimɨn komii di ywowi. Mɨ an kara sɨmiirɨn dimɨn taemɨnɨm bɨdiyar ikɨ boɨnmɨmauuwɨn. Mɨ kara dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar bɨdi mɨ tɨrɨn. Mɨ tariinanɨn sɨma Adi Komii siirɨn ɨni digɨumii swokɨ haimriyɨugigɨm. Mɨ Adi Komii siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn, sɨma siyɨu mɨiyɨknan bɨ tɨrkɨm mɨ sɨmiirɨn Adi Komii siya nonkwobumbunɨnkɨni. 23 Mɨ yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo karamae nwowi mɨ ɨo whwonkam kariir kaowi mɨ kariirɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowi mɨ yɨm tɨriigɨnɨm sɨma, kariir Adɨn ɨo whwonkam siir kaowiyɨm mɨ siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowiyɨn ɨni hɨriinan ywowɨm. 24 Mɨ kara dimɨnɨn bɨiya inkamkɨ tɨr karamae nwowɨn, siir tɨr nwowi mɨ sɨma Adi Komii siirɨn ha nikwowaisiigɨswo, yɨo tɨriigɨn sɨma wɨ dimɨn biyɨe di tɨri. Mɨ sɨma dimɨnɨm kara tɨrɨm sɨmiirɨn bɨdiyar kɨgɨn mɨ sɨma Adi Komii siirɨn ɨna swokɨ ikwowaisiiyɨm mɨ sɨma ɨo whwonkam karar mɨ kariir Ad ɨeya, kɨmɨdiniya krɨriirni swokɨ anao. Mɨ tɨriigɨnɨn wɨ dimɨn biyɨe komiigɨ komii nwowi. 25 Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨn tɨ sɨma tɨrɨn siya nɨmbiyami mɨ tɨ yaiyɨm Yokwo Komii hɨr nwowɨm sɨma kɨgna apiyɨm, yɨm wa nɨmbiyami tɨ kamɨm sɨma boɨnkiya saiir hɨriinan. Tɨ yaiyɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkikɨm, sɨma kariirɨn wɨ hinda whɨsarii ɨo whwonkamar mɨ anaowi.
26 Mɨ mhoɨiya yɨpɨkɨ iikam ɨmiir whɨnkɨnsiisi, siya wɨ sɨpi nɨti. Siya Adi Komii siir naeyɨugɨn, yɨpɨkɨ wɨ yaimwo ara boɨni. Siya wɨ Adi Komii siir omɨn siir hɨrankɨ nɨti. Mɨ siya wɨ Adi Komii siir haiburgigi mɨ siirɨn wɨ kara nɨkropkii iikam kɨmiiram mɨ kariir dimɨn taemɨnɨm wɨ siya nɨnomoknɨnkɨn haigɨnɨuwi. 27 Wɨm kɨma ɨriipɨ hɨriinan, kariirɨn mɨ kariir mɨi aka, saiirɨn wɨ yaimwowar mɨ boɨni. Dimusi rani, ɨiya karar mɨrii bwakaina, kara kɨmiirar nɨnoknɨnkɨn haigɨnɨugɨn, kariir yaiya mɨ kariir mɨiya ɨiya kɨma kanaka nwowa. Ɨriig.