16
Jisɨs siya boɨn mɨ kara tɨ kariir yaiyɨm pɨ kɨmiir boɨni mɨ kɨma ta kariir yai aiirɨn wɨ kɨpi naɨngwo owouumɨmɨn mɨ wɨ ɨkɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiiram kɨpi kɨgnɨnkwonam. Mɨ sɨma kɨmiirɨn wɨ omaka yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiya wɨ saiir hɨrankɨ nhɨnɨkrɨropkii. Mɨ mhoɨiya ɨi aeya nɨmbiyami mɨ iikamɨm yɨm wɨ hɨnɨɨna naɨngwowi, sɨma kɨmiir nɨsomaowi, sɨma Adi Komii siir whɨnkɨnsiisi. Mɨ sɨma tɨ dimɨn hɨriinanɨm kɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna tɨri. Dimusi rani, sɨma kariir Adɨn, Adi Komii siya mɨ kara, krɨriir bɨ nɨnoknɨnkɨnko mɨ sɨma wɨ krɨriiram mɨ aɨngwo tɨbmii rani. Mɨ tɨ dimɨnɨm, tɨ kara boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir mɨ mhoɨiya tɨ dimɨn ɨma nɨmbiyami mɨ sɨma tɨ dimɨn hɨriinanɨn siya kɨmiir nɨmbiyami mɨ kɨma wa nwokɨ aɨngwowarkaigiyɨm tɨ dimɨnɨm kara boɨnɨm sɨmiir. Mɨ tɨ dimɨnɨm yɨm wɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨeya tɨri.
Adi Komii siir naeyɨuɨn siir mɨi aeya.
Mɨ tariinanɨn kara pɨ kariir Adɨn, Adi Komii siir kɨgam nami, yɨpɨkɨ kariir nɨkropkiyɨn mɨ kara ha nɨtɨn. Mɨ kɨmiir nwɨrkɨ kariiramɨn hɨnɨɨna bɨ swokɨ aɨngwokɨn mɨ hɨnɨɨna bɨ swokɨ srɨigɨn, kɨra pɨnda nami? Mɨ tariinanɨn kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnki. Kɨmiir kwoɨnɨm maɨrgɨmaɨrga nwo rani. Mɨ kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnkii. Tɨriigɨnɨn yɨo wɨ wadɨeyar nwowi. Mɨ kara nami kɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Dimusi rani, kara nam karamae nwowi mɨ tɨ inkamɨn kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwanɨn, siya wɨ nikɨ ɨt rani, kɨmaka nwowamɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kara nami mɨ siirɨn wɨ kara nɨkropkii, kɨmiiram, kɨmaka nauunɨ oniyam. Mɨ mhoɨiya siya nɨti, iikamɨm tɨ nu ɨiiranɨm wɨ siya nauunɨ ɨisiimauuni, tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm sɨmiirɨn. Mɨ sɨma nɨnoknɨnkɨn tani, pɨkɨ hɨnɨɨn ɨkɨn wadɨeyɨn. Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ hɨriinan saiirsiyar hɨdi. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe tɨrɨm sɨmiirɨn wɨ siya nɨisiimauuwi. Dimusi rani, sɨma kariiram bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm. 10 Siya iikam ɨmiirɨn wɨ dimɨnɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨm sɨmiirarar tɨri. Dimusi rani, mhoɨiya kara nami kariir Ad ɨiiram mɨ kariir ɨgsopa wɨ siya nokwokairinanaowidi. Mɨ kɨma kariirɨn wɨ kɨg karamae hɨriinan saiirsi nwowi. 11 Mɨ iikam ɨmiirɨn wɨ siya nɨisiimauuwi hɨnɨɨnɨn, iikamɨm tɨ nuɨn siir tɨranɨm yɨpɨkɨ siyɨu biyɨeyɨm sɨm napɨm, sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya hɨdi. Dimusi rani, Adi Komii siya tɨ inkamɨn Setan nɨkɨuwiyɨn yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiir kɨgrɨraowiyɨn siirɨn wɨ warar nɨnkɨn hɨdi.
12 Kara dimɨn kasa naɨngwo rani, kɨmiir boɨnamɨn. Mɨ kara sɨmiirɨn pɨ kɨmiir boɨn tani. Dimusi rani, tariinanɨn sɨma sɨmiir nɨnoknɨnkɨn tani. 13 Mɨ mhoɨiya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naeyɨuɨn yɨpɨkɨ yaimwo boɨniyɨn siya nɨti mɨ wɨ siya nɨisiisiimauuwi, dimɨn wadɨe wadɨeyɨm mɨ dimɨn kɨɨngɨ kɨɨnɨm. Siya yaiyɨm wɨ siir kwoɨn aɨrgɨ naɨngwo boɨn tani. Nɨɨngaka. Yaiyɨm siyar wakaeyɨm, siya wɨ sɨmiirgɨ sɨmiirar boɨnmɨmauuwi kɨmiirɨn tɨ dimɨnɨm mhoɨiya nɨmbiniyanɨm. 14 Siya wɨ kariir inɨg ɨiir hainanpraprasi. Dimusi rani, tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ kara boɨnmɨmauuwɨm, siya wɨ sɨmiir haii mɨ wɨ sɨmiirar swokɨ hɨurworwokai haigɨnɨuwi kɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn. 15 Digworaekwowɨm kariir Adɨn, Adi Komii siirɨm yɨm kariirgɨm. Mɨ kara hɨriinan asi boɨni, Adi Komii siir naeyɨuɨn kariir yaiyɨm wɨ siya hainaowidi mɨ wɨ siya boɨnmɨmauuwi kɨmiirɨn, kɨmiir kwoɨnau haigi okaiyam. Ɨriig.
Tariinanɨn kɨma ɨni maɨrgɨmaɨrga karamae nikɨ owɨm mɨ mhoɨiya kɨma wa maɨrgɨmaɨrgaei
16 Ɨi prɨei rani, kɨma kariir kɨg karamae nikɨ oki. Mɨ mhoɨiya ɨikwɨrkɨ nɨuwi, kɨma kariirɨn wa swokɨ kwakɨgwɨni. 17 Mɨ kam nhɨrɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma, sɨma sɨmar yɨnsrɨi ansrɨina, ta yaiya saiir yaimwokɨyaimwowa ta siya boɨnkiya ya panɨɨnga? Siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, mhoɨiya kɨma wɨ kariir kɨg rani. Mɨ mhoɨiya kɨma kariirɨn wa swokɨ kɨgwɨni. Mɨ siya tɨ siir warar mɨ boɨn, kara kariir Adɨn siiram nami mɨ siya hɨriinan dimusi boɨnkɨn? 18 Mɨ sɨma diriiyar boɨnki, tɨ siya boɨnkiyɨn siya dimu kwaboɨnkikɨn, siya ɨi prɨei bɨ kwaboɨnkikɨn? Krɨma ta yai aiir bɨ swokɨ ɨnoknɨnkɨnkikɨm. 19 Jisɨs siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnkiyɨn kwoɨnɨn sɨma naɨngwowɨn siir srɨiyam tɨ dimɨn ɨiiram. Mɨ siya sɨmiir boɨnki, kɨma, kɨma kɨma mɨnam nɨnsrɨi ansrɨigɨm, tɨ dimɨnɨn kara boɨnkiyɨn hɨnɨɨn, mhoɨiya ɨi prɨei rani, kɨma kariir kɨg karamae nwowi. Mɨ mhoɨiya ɨikwɨrkɨ nɨuwi, kɨma kariirɨn wa swokɨ kɨgwɨni. Ana kɨma tɨ dimɨn ɨiiram srɨigɨn? 20 Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnkii, mhoɨiya kɨma wɨ kariiram nougii mɨ kɨma wɨ nouuboboɨn prasae kɨnki rani mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwo rani. Mɨ iikamɨm nuanɨm, sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga prasae kɨnki rani. Mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwoki rani mɨ mhoɨiya kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga haɨni nwowi. 21 Mɨ wiga yɨnisɨm naokainam tɨriyɨm, saeya ɨna nɨnoknɨnkɨna ɨiya yɨnisɨm ɨeya kaknanaokaiyana. Kariir ɨiya ɨni kingiin nɨta. Mɨ saeya pɨ kɨmpɨpɨsu prasae swokɨ kɨn tani mɨ saeya pɨ maɨrgɨmaɨrga nwo rani, tɨ siiramɨn. Mɨ mhoɨiya saeya pɨ yɨnisɨm ɨiir yaokainaki mɨ saeya pɨ ta kɨmpɨpɨsu aiir swokɨ aɨngwoki rani. Nɨɨngaka. Saeya maɨrgɨmaɨrga dimusi nwo rani, saeya yɨnisɨm ɨiirɨn bɨdi yaokainakiyɨn. 22 Tariinanɨn kɨma maɨrgɨmaɨrga nwo rani. Dimusi rani, kara wɨ kapi naowi. Mɨ mhoɨiya kara swokɨ ɨnsiin ɨdwowi, kara wɨ omwaiyar swokɨ waiyai. Mɨ kara wɨ kɨmiir swokɨ kɨgi mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga prasae nwo rani. Ta maɨrgɨmaɨrga kɨmiir kwoɨnau waraur nwokaiya saiirɨn wɨ inkam nwɨrkɨ nɨnɨskɨi hai rani. Nɨɨngaka.
23 Mɨ mhoɨiya ta ɨiya saeya nɨmbinii, kɨma wɨ dimɨnam kariiram srɨi rani. Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnkii, kɨma Adi Komii siiramɨn dimɨnam srɨii, siya kɨmiirɨn wa hauugii. Dimusi rani, kɨma kariir yai aiir wakaeyoknakɨm. 24 Mɨ bɨiya mɨ tariinanɨn ɨriipɨ hɨriinan, kɨma Adi Komii siiramɨn dimɨnamɨn kariir inɨg komii ɨiir bɨ srɨi boɨnkikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma siiramɨn dimɨnam srɨigii mɨ kɨma wa haiwɨni. Mɨ siya kɨmiirɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga komiiyar nwokii. Ɨriig.
Jisɨs siya nuan dimɨn biyɨe biyɨeyɨm bɨdi ikwowaisiigigɨm
25 Kara kɨmiirɨn boɨniyɨo yai boɨni mɨ mhoɨiya ta ɨi aeya nɨmbinii mɨ kara tɨ dimɨnɨm sɨmiir yaimwokɨyaimwowɨm wɨ boɨnmɨmauu rani. Nɨɨngaka. Kara kɨmiirɨn wɨ yaimwo ɨmiirarar boɨni, Adi Komii siirɨn. Mɨ mhoɨiya kɨma siir nɨnoknɨnkɨni, kɨma wɨ wadɨe nwokɨ owɨm. 26 Mɨ mhoɨiya ta ɨi aeya nɨmbiyami, kɨma Adi Komii siiramɨn wɨ kariir inɨg komiiyɨn siir inɨg ɨiir kwɨsboɨnki. Mɨ kara siiramɨn dimɨn taemɨnamɨn wɨ kɨmiiram srɨi rani. Nɨɨngaka. 27 Dimusi rani, krɨmiir Adi Komii krɨmiir Wanɨn, siyarɨn ɨni kɨmiiramar naɨngwokwokrɨpkaiyɨn. Mɨ siya dimɨnɨn kɨma srɨigii siiram, siya wa wakaei. Siya kɨmiiramɨn ɨna naɨngwokwowɨn. Dimusi rani, kɨma kariiram naɨngwokwowikɨm. Mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni, kara Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir haiburgigɨn mɨ nua tɨriirɨn ha nɨtkɨn. 28 Bɨiya kara Adi Komii siir haiburgigɨn mɨ kara tɨ nu ɨiirɨn ha nɨtkɨn. Mɨ tariinanɨn kara tɨ nu ɨiir haiburgigi mɨ kara wɨ hɨriiyar swokɨ ami Adi Komii siir kɨgam.
29 Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma siir boɨn, yaiyɨm tariinan kɨra boɨniyɨm kɨra nɨmprɨo boɨn tani, ɨni hindara haknowidnɨnkɨnkiyɨm. Kɨra boɨniyɨo yai boɨn tani. 30 Mɨ tariinanɨn krɨma ɨni haɨni yɨnoknɨnkɨnkiyɨm, dimɨn taemɨn whɨekakɨm kɨra sɨmiirɨn ɨna nɨnomoknɨnkɨn dɨgɨn mɨ krɨma pɨ kɨriir srɨiyam swokɨ mɨn tani. Nɨɨngaka. Dimɨnɨm kɨra boɨni yɨm kaimwowaɨrgɨm. Krɨma hɨriiyar nɨnoknɨnkɨni, kɨra Adi Komii siir haiburgigɨn mɨ ha nɨtkɨn tɨ nu ɨiir nauunɨ oniyam. Dimusi rani, wara yaiyɨm kɨra boɨniyɨm krɨmiir, yɨm bwamkɨbwamɨm sɨmiirar nanaaknɨnkii haigɨnɨuwi. 31 Jisɨs siya boɨnki, tariinanɨn, kɨma ɨni hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, kara Adi Komii siir haiburgigɨn mɨ tɨriirɨn ha nɨtkɨn, aniya? 32 Ɨiya bɨdi yɨmbiniya. Nɨɨngaka. Sɨma bɨdi yɨtɨm. Mɨ iikamɨm kɨmiirɨn wɨ yapa yapa sɨma nwowaigɨnɨugii mɨ kɨma wɨ hɨnda tɨnda nɨnoopami. Mɨ an kara tɨ inkam nwɨruwan an wɨ kanakanar nwoki kara wɨ kanakana nwoki rani. Nɨɨngaka. Adi Komii siya wɨ kanakar nwowi. 33 Kara tɨ dimɨnɨn kɨmiir bɨdiyar ikɨ boɨnmauuwɨn, kɨma kanaka nɨtanakɨukrɨpkaii mɨ kɨma mhɨi hiinsɨma nwowi. Mɨ tɨ nuan iikamɨm dimɨn biyɨe kɨmiir tɨrhaigɨnɨuwi, kɨma wɨ kɨpi krɨi, wɨ sɨbgu dokworɨnu. An kara tɨ siyɨu bibiyɨeyɨm tɨ nuan iikamɨm sɨma tɨrkiyamiyɨm sɨmiirɨn bɨdi yokworɨpukimaigigɨm. Ɨriig.