17
Jisɨs siya Adi Komii siiramɨn mɨnam srɨigɨn siir kɨgna mɨriiyɨm kamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm
Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm Jisɨs siya boɨnkiyɨm sɨmiir mhoɨiyan, siya koua ha ninansiina kaokiyɨn mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn, Adi, kariir ɨiya bɨdi yɨmbiniya. Kɨra kariir inɨg ɨiir hainanki tɨ dimɨn taemɨnɨm wɨ kɨra tɨri kariir sɨmiirsi. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kara, kɨriir yɨnisɨmɨn wɨ kɨriir inɨg ɨiir nwokɨ hainankiyɨm. Dimusi rani, kɨra kariirɨn inɨg komii bɨdi hauugiyɨn, kɨra hɨnɨɨna boɨnkikɨn, yɨo ɨni ywowɨn. Mɨ kara wɨ tɨ nuan iikamɨm sɨmiir nwokɨ hauuwɨm, yɨpɨkɨ kɨra hauugiyɨm kariir. Mɨ sɨmiirɨn wɨ yaeya inɨg wɨn kara hauu haigɨnɨuwi mɨ sɨma wɨ wadɨe hɨriiyar nwokɨ oyokiyokɨikaeyamɨm. Iikamɨm kɨriirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, Adi Komii nwɨrkɨ nwɨruwan kɨnakɨnaɨrgɨn. Mɨ kɨra mɨ Jisɨs Krais kara inkamɨn kɨra nɨkropkiyɨn, kara hɨriinanam nɨtkɨn sɨma krɨriir nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ krɨriir siyɨu ɨiir nwokɨ apɨm. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ digworaekwo ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm yɨm wɨ wadɨe hɨriiyar nwokɨ oyokiyokɨikaeyamɨm. Mɨ iikam ɨmiirɨn kɨriir inɨg komii ɨiirɨn kara bɨdi yɨisiimauuwɨm tɨ nu ɨiiranɨm. Kara dimɨn taemɨnɨm kɨra nɨmbingiyɨm kariir kara tɨram, yɨm bɨdi dɨgiyɨm. Adi, kɨra tɨ inɨg komiiyɨn bɨiya nu ɨiir nikɨ onkwokwo karamaeyar nikɨ owɨn, ɨiya kara kɨnakar nikɨ owa mɨ ha haiyɨn mɨ kɨra siirɨn kariirar swokɨ hauugi.
Kara tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kɨra hauugiyɨm kariir, tɨ nu ɨiiranɨm sɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwam tɨri mɨ sɨmiir boɨnmauuwam tɨri hɨnɨɨn, kɨra panɨɨngɨn. Sɨma kɨriir iikamkɨm mɨ kɨra sɨmiirɨn kariir bɨdi hauugiyɨm mɨ sɨma ɨni kɨriir yai ɨmiirar wakaeyokna apɨm. Mɨ tariinanɨn sɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnkiyɨm dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm sɨmiirɨn, bɨiya kɨra hauugiyɨm kariir, kara tɨram. Kara yaiyɨm bɨiya kɨra boɨnɨm kariir sɨmiir bɨdi boɨnmɨmauuwɨm mɨ sɨma, sɨmiiram ɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm kɨriirɨn, kariirɨn kɨrar nɨkropkikɨn mɨ kara kɨriir om waraurankar nɨuunaiinikɨn tɨriirɨn.
Kara kɨriirɨn mɨnam srɨigii tɨ kamɨm tɨ tɨr nwowɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Kara kɨriirɨn mɨnam bɨ srɨigikɨn, iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nuan dimɨn taemɨnɨm sɨm napiyɨm sɨmiir whɨnkɨnsiisɨm. Nɨɨngaka. Kara kɨriiramɨn mɨnam srɨigikɨn iikamɨm yɨpɨkɨ kɨra hauugiyɨm kariir sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Dimusi rani, sɨma kɨriir iikamkɨm. 10 Dimɨn taemɨnɨm kara nonkwowɨm yɨm kɨriirgɨm. Mɨ tɨriigɨnɨm kɨra nonkwowɨm yɨm kariirgɨm. Iikamɨm wɨ kariir inɨg komii ɨiir nwokɨ hainanɨm. Dimusi rani, tɨkɨ iikamɨm tɨ tɨr nwowɨm sɨmiirsika. 11 Mɨ tariinanɨn kara wɨ kapi nɨti kɨriir kɨgamɨn. Mɨ mhoɨiya kara wɨ tɨ nu ɨiir nwo rani mɨ yɨm sɨma wɨ tɨrar nwowi. Adi Komii, kɨra wadɨekɨn sɨmiirɨn kɨra kɨgrɨrao, kɨriir kɨrɨe komii aeya. Ta kɨrɨeya bɨiya kɨra hauugiya kariir. Mɨ tɨ iikamɨm tɨ tɨr nwowɨm sɨma wɨ ɨrɨpa kɨnaka ta kɨrɨe aiirsi nwowi. Krɨriir hɨriinan, ta ɨrɨpa krɨra mɨ owiya saiir hɨriinan. 12 Mɨ ɨiya kara sɨmakar nwowa, sɨmiirɨn karar kɨgrɨraokɨm, kɨriir inɨgɨn siir kɨrɨeni. Mɨ yɨm sɨma ɨni wadɨe kɨnar nwowɨm, nwɨrkɨ nwɨruwaɨrgɨn, yɨpɨkɨn wɨ sasar nonkwobumbunɨnkɨni. Mɨ tɨ kɨriir yaiyɨm Yokwo Komii hɨr nwowɨm bɨiya, bɨiyan kamɨm sɨma wɨnkiyɨm, wɨ hɨriinanar mɨ ɨmbiyami. 13 Mɨ tariinanɨn kara wɨ kapi nɨti kɨriiram. Mɨ tɨ yaiyɨm tɨ kara boɨnɨm kara tɨ nu ɨiir nwowɨn mɨ sɨma bɨdi wakaekiyɨm tɨ yaiyɨm kara boɨnkiyɨm kɨriir. Mɨ kariir maɨrgɨmaɨrga wɨ sɨmiir kwoɨnau nwokɨ owɨm. 14 Kara sɨmiirɨn yaiyɨm kɨra boɨnmɨmauugiyɨm kariir sɨmiir boɨnmɨmauugɨn. Nuan iikamɨm sɨma wɨ ɨo whwonkam sɨmiir nanaowi. Dimusi rani, tɨ iikamɨm sɨma nuan digworaekwowɨm sɨmiir nap rani, kariir hɨriinan, tɨ sɨmiir nap karamae kara mɨ owa saiir hɨriinan. 15 Kara kɨriirɨn mɨnam bɨ srɨigɨn sɨmiir nɨkɨunam, tɨ nuɨn siir tɨrankɨn. Nɨɨngaka. Kara kɨriiramɨn mɨnam srɨigikɨn, sɨmiir kɨgrɨraowɨm. Mɨ tɨ inkam biyɨeyɨn Setan nɨkɨuwiyɨn, sɨmiirɨn wɨ nonkwobumbunɨnkɨn tani. 16 Sɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ inkamɨn siya boɨniyɨm sɨmiir bɨ wakaeyokna apikɨm. Ta wakaeyokna ap karamae kara mɨ owiya sɨmiir saiir hɨriinan. 17 Kɨra tɨ kam ɨmiir dɨmbingi kɨriir inkam nwowam ta kɨriir yaimwowa kara boɨnmɨmauuwa sɨmiir saiirsi. Kɨriir yaiyɨm yɨm yaimwowaɨrgɨm. 18 Kara bɨdi yɨkropkiyɨm sɨmiirɨn ɨkɨ iikamɨm nuanɨm sɨmiiram kariir mɨi aiir mɨriiyam. Ta bɨiya kɨra nɨkropkiya kariir mɨ kara ha nɨtɨn nuan iikamɨm sɨmiiram kɨriir mɨi aiir mɨriiyam saiir hɨriinan. 19 Kara, kanakanar hauunakɨn kariir pɨu aiirɨn pɨ naonamɨm kɨriiram. Mɨ tɨ iikamɨm kɨra nɨmbinɨm sɨma wɨ kɨriir siyɨu ɨiir nwokɨ apɨm, ta kɨriir yai kɨbiya kara boɨnmɨmauuwa sɨmiir, saiirsi.
20 Kara tɨ kamɨm tɨ tɨr nwowɨm sɨmiiraram kwɨsboɨnki rani, kara kɨriiramɨn tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kɨriir yai aiir wakaei mɨ sɨma kariiramɨn wɨ hanɨɨngɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨkɨɨni. 21 Adi, kariir kwoɨn komiiyɨn ha naɨngwowi, sɨma nwɨruwar dwowɨski, tɨ kɨra mɨ kara krɨra mɨ owiya nwɨruwa saiir hɨriinan. Kariir kwoɨn komiiyɨn ha naɨngwowi, sɨma krɨriiraramar wakaeyokna ap ɨski. Mɨ tɨ iikamɨm tɨ nuɨn siir tɨranɨm, sɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm, kariirɨn kɨra nɨkropkikɨn tɨriirɨn. 22 Kara kariir kɨrɨeya mɨ kariir dimɨn kɨrɨe komiiyɨn bɨiya kɨra hauugiyɨn kariir, kara sɨmiir bɨdi hauugiyɨn mɨ sɨma wɨ nwɨruwa asi nwowi, ta nwɨrua krɨra mɨ owiya saiir hɨriinan. 23 Kara wɨ sɨmiir kwoɨn ɨiir kwɨrii ɨdwokaii, ta kɨra mɨ kwɨrii ɨdwokaiya kariir kwoɨn ɨiir saiir hɨriinan. Mɨ sɨma wɨ nwɨruwar nwokɨ owɨm mɨ iikamɨm tɨ nuɨn siir tɨranɨm, sɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnkiyɨm hɨnɨɨn, kariirɨn kɨra nɨkropkikɨn tɨ nu ɨiir nɨtamɨn. Mɨ kɨra sɨmiiramɨn wa timɨ aɨngwokwonanae ta kɨra naɨngwokwonanaeiya kariiram saiir hɨriinan.
24 Adi, kɨra tɨ kamɨm kariir bɨdi hauugiyɨm mɨ sɨma ɨni kariir ywowɨm. Kariir kwoɨn komiiyɨn ha naɨngwowi, sɨma wɨ kanakar winɨ oni, omɨn mhoɨiya kara nwowanɨn siirɨn mɨ sɨma kariir dimɨn komiiyɨn paenan nɨuyaeiyɨn wɨ siir nwokɨ kɨgɨm. Dimusi rani, kɨra kariiram naɨngwokwonanaeikɨn ɨiya kɨra tɨ nu ɨiir nonkwokwowa mɨ kɨra tɨ dimɨn komiiyɨn paenan nɨuyaeiyɨn kariirɨn hɨriinansi hauugɨn. 25 Adi, kɨra dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Iikamɨm nuanɨm sɨma kɨriir nɨnoknɨnkɨn tani mɨ sɨma kɨriir siyɨu ɨiir mɨ sɨbgu ap rani. Nɨɨngaka. Ɨni kanakanar ywowɨskiyɨn mɨ tɨ kamɨm tɨ tɨr nwowɨm yɨm sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, kariirɨn kɨrar nɨkropkikɨn tɨriirɨn mɨ ha nɨtkɨn. 26 Kara sɨmiirɨn, kɨriir bɨdiyar ikɨ boɨnɨn mɨ kara sɨmiirɨn pa swokɨ boɨnmauuwi hɨnɨɨnɨn, kɨra wɨ sɨmiiram daɨngwokwonanae, kɨra naɨngwokwonanaeiya kariiram saiir hɨriinan. Mɨ kara wɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiir nwokɨ kwɨrii ɨdwokaiyɨm. Ɨriig.