18
Jisɨs siirɨn Judas siya hauugɨn sau omomɨm sɨmiir ɨɨn.
(Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Lk 22:47-53)
Mɨ mhoɨiya Jisɨs siya Adi Komii siiram ha kwɨsboɨn dɨgiyɨn mɨ mhoɨiya siya mɨ kamɨm siir kɨgna mɨrii ɨkɨm, sɨma ta maeyau aiir haiburgigɨn mɨ sɨma ha namɨm mɨ kɨmɨdiniya ɨeisɨm whɨrɨn Kidron nɨkɨuwiyɨn siir iyapidnam. Ya tariigɨna ya numɨr aeya, hɨr nwowa. Mɨ Jisɨs siya mɨ siir kɨgna mɨrii ɨkɨm kamɨm sɨma hɨr inɨ ɨdwowɨu. Mɨ inkamɨn Judas nɨkɨuwiyɨn wɨr Jisɨsni napwouɨn, siya ta numɨr aiir bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn. Dimusi rani, Jisɨs siya mɨ kamɨm siir kɨgna mɨrii ɨkɨm sɨma ɨinokɨinokɨn ɨrɨpa hɨr haɨngiriyɨu owikɨm. Mɨ mhoɨiya Judas siya kam nhɨrɨm yaii nɨniiyɨm mɨ kam nhɨrɨm yɨpɨkɨ omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir kɨgrɨraowiyɨm yɨpɨkɨ prismi bɨiyan inkam nwowɨm mɨ Farisi kam ɨkɨm, siya sɨmiir yɨkropki hɨriir namamɨn. Mɨ Judas saɨkan sɨma sɨmar yam ta numɨra saiir hɨriirɨn. Mɨ sɨma sau, ɨrɨm hɨpɨg mɨnɨm warar yɨnkɨn hainam mɨ sikwo paeyɨm warar mɨ ɨnkɨn bigna apnam. Jisɨs siya tɨ dimɨn taemɨnɨm iikam ɨma tɨranɨm siir, siya bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ siya sɨmiir kingiingɨkingiin ha nɨtɨn mɨ ɨna inɨ srɨiniyɨn, kɨma nhɨniiram kɨgi? Mɨ sɨma siir boɨn, krɨma Jisɨsɨn om Nasaretanɨn siiram nɨtkɨm siir nonkwonamam. Mɨ Jisɨs siya sɨmiirɨn ɨna boɨnkiyɨn, karaɨrgɨn Jisɨsɨn.
Mɨ inkamɨn Judas nɨkɨuwiyɨn, yɨpɨkɨ wɨr Jisɨs siir napwouɨn, yɨo ɨni sɨmaka hɨrar nɨnkɨn okwowɨn. Mɨ Jisɨs siya ha boɨnkiyɨn hɨnɨɨn, karaɨrgɨn Jisɨsɨn. Mɨ tɨ kamɨm hɨr nwowɨm, sɨma siir kɨgɨm mɨ sɨma ha swokɨ krɨinamɨm mɨ ɨna yakaigainamɨm nua. Jisɨs siya sɨmiirɨn ɨna swokɨ srɨigiyɨn, kara kɨmiirɨn bɨdiyar ikɨ boɨnkiyɨn hɨnɨɨn, kɨma nhɨniiram kɨgi? Mɨ sɨma siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, krɨma Jisɨsɨn om Nasaretanɨn siir nokwonamam nɨtkɨm. Mɨ Jisɨs siya ɨna swokɨ boɨnkiyɨn, kara kɨmiirɨn bɨdiyar ikɨ boɨnkiyɨn hɨnɨɨn, karaɨrgɨn Jisɨsɨn. Mɨ kɨma kariir nonkwonamam nɨti mɨ kɨma tɨ kariir kamɨm sɨmiirɨn pɨ hindara kɨgnɨnkɨn amki. Mɨ siya tɨ dimɨnɨm ha boɨnkiyɨm mɨ tɨ yaiyɨm bɨiya siya boɨnɨm, wɨ sɨmiir hɨriinanar mɨ ɨmbiyami. Bɨiya siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, adi, iikamɨm yɨpɨkɨ kɨra hauugiyɨm kariir, kara sɨmiirɨn wɨ nwɨrni nonkwo ɨuguski rani. Nɨɨngaka. 10 Saimon Pita yɨo kamkɨuwɨn whɨra nwowi mɨ siya ha kiwokhaigiyɨn maeyauwa siir hopkrɨkɨuwa hɨrankɨ mɨ siya ha kɨnawana yomkiyɨn mɨ siya kɨmɨdiniya inkam nwɨrɨn Malkas nɨukɨuwiyɨn siir wɨɨn aiir haɨngrɨp ɨtkiigi yɨpɨkɨn prismi bɨiyan inkam komiiyɨn si mɨi mɨriiyɨn. 11 Jisɨs siya Pita siir boɨnki, kɨra, wara kɨriir kamkɨuwɨn maeyauwa siir hopkrɨkɨuwiya saiir tɨ swokɨ hopkrɨkɨugi. Kara tɨ kamɨm sɨmiirar mɨ kɨgnɨnkɨn dirɨraeraramar mɨ tɨri, tɨ dimɨnɨn sɨma tɨram tɨrɨn kariir. Kariir Adɨn siya nɨbingiyɨn kariir siya hɨriinanamar nɨmbingikɨn tɨ hɨriinan dimɨn ɨiir tɨram. Sɨma kariirɨn wa tɨowi mɨ kariirɨn wa kɨmbɨpɨsu haigɨnɨuwi. Ɨriig.
Sɨma Jisɨs siirɨn inkam komiiyɨn Anas nɨkɨuwiyɨn siirɨm yɨkropki
12 Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm mɨ kamɨm sɨmiir kɨgrɨraowi ɨkɨm, sɨma sɨmar ywoki kamɨm omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmakan. Mɨ sɨma Jisɨs siirɨn ha nonkwonamɨm mɨ sɨma siir ɨɨnao ha kogrɨmdɨnunamɨm, 13 mɨ sɨma siirɨn bɨi kɨmɨdiniya inkamɨn Anas nɨkɨuwiyɨn siiram yɨkɨunam, siir kɨgɨuwɨm. Siya Kaiafasni nɨugɨn, yɨpɨkɨ prismi bɨiyan inkam komii nwowɨn tɨ bɨewi ɨiir. 14 Tɨ inkamɨn Kaiafas nɨkɨuwiyɨn bɨiya Isrelmi iikamɨm sɨm nikɨ boɨnɨn hɨnɨɨn, siya siyar mɨ aowi ɨni mɨ owɨn, iikam whɨekak krɨmiirsiyɨn. Ɨriig.
Pita siya Jisɨs siir wokɨnomokou boɨnkɨn
(Mt 26:69-70; Mk 14:66-68; Lk 22:55-57)
15 Mɨ sɨma Jisɨs siirɨn ha nɨkɨunanamɨn hɨriir mɨ Saimon Pita mɨ inkam nwɨrɨn Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨn, sowa siir mhoɨiyar yam. Mɨ prismi bɨiyan inkam komiiyɨn yɨo siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn tɨ inkam nwɨrɨn siir kɨgna mɨriiyɨn siirɨn. Mɨ siya ha namɨn, kɨmɨdiniya hira omaka aiir nɨdyokiyokaiya saiir bopwo hɨr inɨ okwokaiyɨu. 16 Pita yɨo hɨriinan bɨ tɨrkɨn, yɨo siya ɨni anowɨn napnɨnopkainamiyɨn hiira saiirɨn, ɨni hɨrar yokwowɨn. Mɨ inkamɨn Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨn yɨpɨkɨ prismi bɨiyan inkam komiiyɨn siya nɨnoknɨnkɨnɨn siya idowɨiya ha swokɨ apnaniyamɨn mɨ siya wiga anowɨn napnɨnopkainamiyɨn siir hɨr nokwowa saiir yani boɨnɨu, Pita siir nɨkɨunanɨnopkainamam hɨriir. 17 Mɨ wiga hira saiir ano ɨiir kɨgraowiya saeya Pita siir boɨnki, ana kɨra Jisɨs siir kɨgna mɨriiyan inkam nwɨrkɨn, iyɨe? Mɨ Pita siya ɨna boɨnkiyɨn, kara wara rani.
18 Ya taka ɨiya pan prasaekɨ bɨ nwoka mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ prismi bɨiyan inkam komiiyɨn siir mɨi mɨriiyɨm mɨ kamɨm omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir kɨgrɨraowi ɨkɨm sɨma pae aiirar nokwoyokai onikɨm sɨmiir pɨuɨm huua kɨnam. Mɨ Pita siya ha mɨ amɨn mɨ siya sɨmakar minɨ okwo oniyɨu, siir pɨua huua mɨ kɨnɨm. Ɨriig.
Prismi bɨiyan inkam komiiyɨn siya Jisɨs siir srɨi, srɨi nhɨrɨm
(Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Lk 22:66-71)
19 Prismi bɨiyan inkam komiiyɨn siya Jisɨs siir srɨi, yaiyɨm bɨiya iikam ɨmiir siya boɨnmɨmauuɨm sɨmiiram. 20 Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki, ɨinokɨinokɨn kara maeyauwɨm iikam hoɨmgakɨ haɨngiriyɨu owiyɨm sɨmiir hɨrar mɨ boɨnmɨmauugɨn. Mɨ kara kariir yaiyɨm omaka yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiyɨm mɨ omakam Adi Komii siir inɨg hainani ɨkɨm, sɨmiir hɨr bɨdiyar mɨ boɨnmɨmauuɨn. Kara, kariir yaiyɨm bɨ swokɨ ɨmprɨo boɨnmɨmɨnkɨn. Nɨɨngaka. 21 Dimusika, kɨra tɨ hɨriinan dimɨnɨm kariir srɨiyɨn, ha? Kɨra ɨkɨ iikamɨm kariir yai aiir wakaeyɨm sɨmiirar srɨi. Kɨra kara boɨnɨm yaiyɨm sɨmiiramɨn sɨmiir srɨi sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm dimɨn taemɨnɨm kara boɨn ɨmiirɨn. 22 Mɨ mhoɨiya Jisɨs siya hɨriinan ha boɨnkiyɨn mɨ inkam nwɨrɨn omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir kɨgrɨraowiyɨn saɨka kingiin hɨr nokwowɨn, Jisɨs siirɨn siya yobwaeki mɨ ɨna boɨnkiyɨn, tɨ hɨnɨɨn yai biyɨeyɨm prismi bɨiyan inkam komiiyɨn siir kɨpi boɨn. 23 Jisɨs siya siir boɨnki mɨ kara yai biyɨe boɨnkswo mɨ kɨra nhɨrmiyɨn ha mɨ boɨnkɨswo yɨo nɨkrani mɨ kara tɨ yai wadɨe aiirar boɨnkiyɨn mɨ kɨra kariirɨn whɨsarii dimusi tɨokɨn, ha?
24 Mɨ sɨma Jisɨs siir srɨi dɨgiyɨm mɨ sɨma siirɨn ɨna kogrɨmdɨnuwɨn mɨ tɨ inkamɨm sɨma siirɨn hɨriinankakar yɨkropki prismi bɨiyan inkam komii nwɨrɨn Kaiafas nɨkɨuwiyɨn siir ninɨ kɨgɨuwam. Ɨriig.
Pita siya Jisɨs siir mɨisɨsaekɨn mɨ siya ɨna swokɨ boɨnkiyɨn kara siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn
(Mt 26:71-75; Mk 14:69-72; Lk 22:58-62)
25 Pita siya pae hɨrar nikɨ okwo onikrɨpkaiyɨn siir pɨua huua kɨnam mɨ kam nhɨrɨm sɨma srɨi siirɨn, ana kɨra Jisɨs siir kɨgna mɨriiyan inkam nwɨrkɨn, iyɨe? Si rani? Mɨ Pita siya ɨni hɨriiyar mɨisɨsae boɨnkrɨpkaiyɨn. Nɨɨngaka. 26 Mɨ inkam nwɨrɨn prismi bɨiyan inkam komiiyɨn siir mɨi mɨriiyɨn, tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ Pitakɨ si haɨngrɨp ɨtkiigiyɨn siir wɨɨn aiir mɨ siir pɨugani inkam nwɨr ɨeya. Mɨ siya srɨi siirɨn hɨnɨɨn, bɨiya kara ta numɨr aiir nwowɨn kara kɨriirɨn hɨr kɨgɨn, kɨra saɨkar nokwokɨn, ana kɨra? 27 Pita siya ha swokɨ mɨisɨsaeyɨn mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn, kɨra kariir bɨ kɨgɨn. Mɨ ta siya boɨnkiya saiir mhoɨiyan kakarugɨn ɨna yɨkiyɨn. Ɨriig.
Sɨma Jisɨs siirɨn gavmani inkamɨn Pailat nɨkɨuwiyɨn siiram yɨkropki
(Mt 27:1-2,11-14; Mk 15:1-5; Lk 23:1-5)
28 Mɨ kamɨm Jisɨs siir nɨkɨunamɨm sɨma Kaiafas siir omaka aiir haiburgigɨm mɨ sɨma siirɨn gavmani inkam komiiyɨn siir omaka hɨriir yɨkɨunam. Ya tariigɨna ya ɨiya bɨdi pɨrkɨnkiyakwoka. Mɨ inkam komii komiiyɨm Isrel sɨmiirɨm sɨma gavmani inkam komiiyɨn siir omaka hɨriir panɨɨnsi yamsi. Dimusi rani, pɨ sɨma omaka inkamɨn yɨpɨkɨn Isrel sɨmiir pɨugana saiir karamaeyɨn pɨ saiir napnɨnopkainami mɨ Moses siir siyɨu komiiyɨn yɨo ha boɨnkɨn, sɨma wɨ mɨiyɨknan nwo rani, Adi Komii siir whwonkam ɨdan wɨ ɨkɨ inkamɨm pɨu ɨokak nwowiyɨm wɨ sɨmiir hɨriinan nwowi. Mɨ sɨma naeyɨm ɨi komiiya yaewou nikwo aeiya Pasova saiir naeyɨm wɨ kɨpi mɨ ae. 29 Mɨ sɨma hɨriir bɨ napnɨnopkainamkɨm. Mɨ gavmani inkam komiiyɨn Pailat nɨkɨuwiyɨn siya idowɨiya ha napnaniyɨn mɨ ɨna yani srɨiyɨuɨn sɨmiir, kɨma tɨ inkamɨn siir dimusi boɨn hɨuriyɨugɨn? 30 Mɨ sɨma siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, siya dimɨn tɨrbu karamaekɨswo mɨ krɨma siirɨn pɨ tɨriir di yɨkɨunani. Nɨɨngaka.
31 Mɨ Pailat siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, siirɨn kɨma kɨma tɨ ɨkɨunam mɨpi kɨma kɨma tinɨ hɨdɨu siirɨn kɨmiir yapa kaunsil aka. Mɨ kɨmiir yapa siyɨu ɨiirar tinɨ tɨrɨu kɨmiir brougae wanwiyae ɨma boɨngigɨm kɨmiir inkamɨn dimɨn biyɨe tɨriyɨn mɨ siirɨn ha tɨriyɨn, siir hɨriinan. Mɨ sɨma siir yai aka ɨna yowarkɨi boɨnɨm, om komii Rom hɨran gavmanɨn siya wɨ krɨmiir kɨgnɨnkɨn tɨr tani siir tɨoamɨn mɨ siir nɨsomaowamɨn. 32 [Mɨ tɨ dimɨnɨn nɨmbiyamɨn mɨ sɨma wɨ yaiya bɨiya Jisɨs siyar nikɨ boɨna wɨ saiir hɨriinanar swokɨ tɨri, siya naowamɨn.] 33 Mɨ ta Pailat siya boɨnkiya saiir mhoɨiyan siya ɨna swokɨ apnɨnopkainamɨn gavmani omaka saiir hɨriir. Mɨ siya siir kam ɨmiir boɨnki, sɨma Jisɨs siirɨn kingiin hɨriir nɨkɨunamɨm. Mɨ siirɨn ɨna srɨiyɨn, ana kɨra Isrelmi iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkakan inkamkɨn, iyɨe? Si rani?
34 Mɨ Jisɨs siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn mɨ yɨo tɨriigɨnɨn yɨo kɨriirar kwoɨnkɨn, tɨ kɨra boɨnkiyɨn hɨriinan, iyɨe? Kɨra nhɨrmi yai wakaekɨn? 35 Mɨ Pailat siya siir boɨnki, kɨra hɨriiyar naɨngwowi kara Isrel sɨmiir pɨugana saiir inkam nwɨrkɨn, aniya? An kara nɨɨngaka. Kɨriirɨn Isrel sɨmiir pɨugana saiir iikamɨm mɨ sɨmiir prismi bɨiyan inkam komii komiiyɨm sɨma nonkwonakikɨm mɨ kɨriirɨn sɨma nɨkɨunanikɨn tɨriirɨn. Kɨra dimu tɨrkɨn? 36 Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki, kara tɨ iikamɨm tɨ nuɨn siir nwowɨm sɨmiir kɨgrɨraowan inkam tani. Mɨ kara tɨ iikamɨm tɨ tɨranɨm sɨmiir, kɨgrɨraowan inkam nwokɨswo mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kariir siyɨu ɨiir napɨm yɨm wɨ kariirar pɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨn yaii sɨmaka nɨniiyamɨn. Mɨ sɨma kariirɨn wɨ di yonkwonanii. Nɨɨngaka. Mɨ kara wɨ tɨr di ywowi, iikam ɨmiir kɨgrɨraowam. Nɨɨngaka.
37 Mɨ ta Jisɨs siya boɨnkiya saiir mhoɨiyan mɨ Pailat siya siirɨn ɨna swokɨ srɨigiyɨn. Ana kɨra inkamɨn ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir kɨgrɨraowan inkamkɨn, iyɨe? Si rani? Mɨ Jisɨs siya siirɨn ɨna boɨnkiyɨn, kɨra kariirɨn ha boɨni, kara Inkam Komiigɨn. Kariir apua kariirɨn tɨ nu ɨiir naokainaka mɨ kara tɨ nu ɨiir asi nwowi mɨ tɨ hɨriinan saiirsika, kara wɨ tɨ dimɨn whɨruwan siirara asi tɨri iikamɨm sɨmiir nɨnoknɨnkɨn haigɨnɨuwam mɨ yaimwo sɨmiir boɨnam. Mɨ yɨpɨkɨ yaimwokɨyaimwo aiir sɨbgu wakaeyokna api, yɨo siya kariir yai aiir wakaeyoknaeikɨn. 38 Mɨ Pailat siya siirɨn ɨna swokɨ srɨigiyɨn, yaimwokɨyaimwowa ya panɨɨnga. Ɨriig.
Pailat siya sɨmiir boɨnki, Jisɨs siirɨn paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka nɨnkɨn ɨrɨnugiyɨm
(Mt 27:15-31; Mk 15:6-20; Lk 23:13-25)
Mɨ tɨ yaiyɨm sowa boɨnkiyɨm sɨmiir mhoɨiyan mɨ Pailat siya ɨna swokɨ apnaniyamɨn idowɨiya hɨriir Isrel sɨmiir kam ɨmiiram. Kara ha naɨngwo rani, siya dimɨn biyɨe whɨr bɨdi tɨrɨn mɨ siya wa nao rani. Nɨɨngaka. 39 Mɨ kɨmiir siyɨuɨn yɨo hɨnɨɨngɨn kara ɨinokɨinokɨn inkamɨn nwɨra nɨkropkiikɨn maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨm saiir hɨrankɨn ɨi komiiya wou nikwo aeiya Pasova saiir. Mɨ kɨma ha naɨngwowi tɨ Isrelmi inkam komiiyɨn siirɨn kara pɨ yɨkropki rɨrmiiya nwowamɨn kɨmiiram, iyɨe? Hɨnɨɨn kɨpi tɨr? 40 Mɨ sɨma ha kauwok boɨnkiyɨm mɨ ɨna boɨnkiyɨm, si rani! Krɨma mɨnam naɨngwowi, kɨra Barabas siir dɨkrop apniki. Tɨ inkamɨn Barabas nɨkɨuwiyɨn, yɨo hɨiyan inkamkɨn mɨ inkam nɨsomsom aokaowan inkamkɨn. Ɨriig.