19
Mɨ mhoɨiya Pailat siya Jisɨs siirɨn ha swokɨ ɨkɨunanɨnopkainamɨn mɨ siya siir kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir boɨnki, Jisɨs siirɨn ɨdgɨuni sɨma nɨpɨmparɨm. Mɨ sɨma siirɨn ɨdgɨuni ha nɨpɨmparɨm mɨ sɨma uridɨn amrɨdamrɨdkakɨn ha haiyɨn, kɨmɨdiniya siir mwo ɨiir kaigrɨsɨuhaigɨnɨu. Mɨ sɨma yɨuɨs paridnana mɨ urid amrɨdamrɨdkakɨn ha mɨ haiyo inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn siya niiyo hɨriinana kɨmɨdiniya siir ii haigɨnɨu. Mɨ sɨma siirɨn haɨni hopmɨmɨn gwo mɨ ɨna boɨnkiyɨm, krɨmiir kwoɨn komiiyɨn hɨriiyar naɨngwowi, tɨ Isrelmi inkam komiiyɨn wɨ hɨriiya nokwoyokiyokɨigiyami. Mɨ sɨma siir kingiin ha nɨtɨm mɨ kɨmɨdiniya siir tɨo. Mɨ Pailat siya idowɨiya ha swokɨ apnaniyamɨn mɨ siya kɨmɨdiniya iikamɨm hɨr nwowɨm sɨmiir swokani boɨnɨu, kɨma ta saiir tɨ wakaeki, siirɨn pɨ kara ninɨ ɨkɨunanakii mɨpi idowɨiya waraur nɨkrop apnikii. Mɨ kɨma ta saiir dɨnoknɨnkɨnkii, kara siirɨn ha naɨngwo rani, siya dimɨn biyɨe whɨr bɨdi tɨrɨn mɨ siya pa nao rani. Nɨɨngaka. Mɨ mhoɨiya Jisɨs siya idowɨiya ha napnaniyamɨn, tɨ urid amrɨdamrɨdgakɨn, siir mwo ɨiir kaigrɨsɨugiyɨn mɨ yɨuɨs paridnana sɨma mɨ ii haigɨnɨugiya aka, yo ɨni hɨriinanar ywonaniyamo. Mɨ Pailat siya ɨna boɨnkiyɨn, siir kɨgi, tɨ siya inkamɨn. Mɨ prismi Bɨiyan Inkam Komii komiiyɨm mɨ kamɨm omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir kɨgrɨraowiyɨm, sɨma siir kɨgiyɨm mɨ sɨma ɨna kauwok boɨnkiyɨm, siirɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn, saɨka dɨnkɨn ɨrɨnugi, siirɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨn saɨka dɨnkɨn ɨrɨnugi. Mɨ sɨma tɨ hɨriinan yai kauwok boɨnkiyɨm mɨ Pailat siya sɨmiir boɨnki, kɨmar tɨ onkwonam siirɨn mɨpi kɨmar nwokɨ ɨnkɨn ɨrɨnugiyɨm paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir. Kara siirɨn dimɨn whɨr siya tɨrbu bɨ hɨdyɨskaigɨn mɨ siya pɨ saiirsi ha nao rani. Nɨɨngaka. Mɨ Isrel sɨmiir inkam komii komiiyɨm sɨma boɨnki, yaiyɨm siyɨu komii siirɨm krɨma napiyɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkɨm, siya wa dao. Dimusi rani, siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn.
Mɨ Pailat siya tɨ hɨriinan yai ɨmiir wakaekiyɨn mɨ siya nɨdid prasae bɨ kɨnkikɨn. Dimusi rani, Jisɨs siya ha boɨnkɨn, siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn. Mɨ siya Jisɨs siirɨn ɨna swokɨ ɨkɨunanɨnopkainamɨn gavman sɨmiir omaka komii aiir. Dimusi rani, siya ha naɨngwokɨn, Jisɨs siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn. Mɨ siya siir boɨnki, kɨra kariir boɨnki, kɨra pɨndankɨn. Mɨ Jisɨs siya bɨ wakae boɨnkikɨn siya ɨni yai mɨkrɨmar ywowɨn. 10 Pailat siya siir boɨnki, kɨra kariir yai aiir wakae boɨn karamae dimusi nwowi? Mɨ kɨra ha naɨngwo rani, kara kɨrɨe komiigakɨn mɨ kɨriirɨn wa nonkwo ɨuguski rani mɨ kɨriirɨn paeyɨn hɨiniyɨn nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka wa mɨ ɨnkɨn ɨrɨnugi rani, aniya? 11 Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki, kɨra ɨni kariir kou ywowɨn, dimusi rani, kɨriirɨn Adi Komii siya kɨgnɨnkɨn tɨrkɨn tɨ dimɨn ɨiirɨn. Dimusi rani, inkamɨn yɨpɨkɨ kariir nɨkropkiyɨn tɨriir, kɨriir ɨɨngɨ nonkwowam, yɨo siya dimɨn biyɨe prasae bɨ tɨrkɨn. Mɨ ni kɨra, dimɨn komii bɨ tɨrbugɨn. 12 Mɨ Pailat siya ta hɨriinan yai aiir wakaeyɨn mɨ siya hɨnɨɨna yaɨngwo, siya Jisɨs siirɨn wɨ panɨɨna nonkwo ɨuguskii. Mɨ Isrel sɨmiir kam ɨma boɨnki siirɨn mɨ kɨra siir nonkwo ɨuguskii karam nwowi mɨ kɨra tari om komii Rom hɨran inkam komiiyɨn Sisa sɨmiir kɨgɨrkakiyɨn siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani. Mɨ inkamɨn ha boɨni, ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir kouwɨn ɨni karar ywowɨn mɨ sɨmiirɨn ɨni karar kɨgɨrkakɨm mɨ yɨo tɨ hɨriinan inkamɨn yɨo Sisa siir sauan omomkɨn. 13 Mɨ Pailat siya ta yai aiir wakaekiyɨn mɨ siya Jisɨs siirɨn ɨna yɨkɨunaniyamɨn idowɨiya hɨriir. Mɨ siya kɨmɨdiniya ipiiya maeyaua inkam komiigɨ nɨdwokai hɨdiya yaimɨn dimɨn saiir yɨdwokai, maeyaua ha dapiya siiya siyɨu. Mɨ Hibru sɨmiir yaigɨna ya hɨnɨɨna dapika, Gabata.
14 Ya ta ɨiya, ya Isrel sɨmiir iikamɨm nae sɨma dirɨraeraran ɨi aeya, wou nikwo aeni ɨi komiiya Pasova nɨkɨuwiya saiiram ya saeya ya nabɨebopwoka ta Pailat siya boɨnkiya hɨriinan sɨmiir, tɨsi kɨmiir inkam komiiyɨn, kɨma siir kɨgi. 15 Mɨ sɨma ɨna swokɨ kauwok boɨnkiyɨm, siirɨn dɨsomaoki, siirɨn dɨsomaoki. Mɨ siirɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka dɨnkɨn ɨrɨnugi. Mɨ Pailat siya sɨmiir srɨigi. Dimuka? Mɨ kɨma ha naɨngwowi, kara kɨmiir inkam komiiyɨn kɨmiir kɨgrɨraowiyɨn siirɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka nɨnkɨn ɨrɨnugiyɨm, aniya? Mɨ prismi bɨiyan inkam komii komiiyɨm siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, Sisa sasaɨrgɨn krɨmiir kɨgrɨraowiyɨn inkamɨn, yaeya inkam nwɨr karamaeka. 16 Mɨ ta sɨma boɨnkiya saiir mhoɨiyan mɨ Pailat siya siirɨn kɨmɨdiniya siir kamɨm sɨmiir ɨɨn yonkwoki mɨ siirɨn sɨma yonkwonam mɨ siirɨn ha kiyainamɨn mɨ sɨma paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka yɨnkɨn ɨrɨnugi. Ɨriig.
Jisɨs siirɨn kam ɨma nɨnkɨn ɨrɨnugikɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka
(Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Lk 23:26-43)
17 Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨma siirɨn ha nonkwonamɨm mɨ paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir nɨnkɨn ɨrɨnugiyam tɨrɨn, yɨo ɨni siir waeyaowar swokɨ ɨtiyɨskainamɨn. Mɨ siya kɨmɨdiniya maeyaua ha dapiya inkam mwokɨu saiir hɨriir yam. (Mɨ Hibru sɨmiir yaigɨna ha dapika Golgota.) 18 Sɨma siirɨn ta maeyau aiir yɨnkɨn ɨrɨnu inankɨigi. Mɨ sɨma inkam nwɨso saɨka hɨr warar yɨnkɨn ɨrɨnu inakɨigi paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir. Nwɨrɨn yɨo ɨniig mɨiya mɨ nwɨrɨn yaɨoyae mɨiya. Mɨ Jisɨsɨn yɨo ipwoniya ywokai. 19 Mɨ dimɨnɨn Pailat siya wɨnboɨnkiyɨn mɨ siya kɨmɨdiniya siir kam ɨmiir boɨnki, sɨma saiirɨn paeyɨn siir nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka dɨpakɨugi. Mɨ yaiyɨm siya wɨnkiyɨm yɨm hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨm, tɨkɨnɨn yɨo Jisɨsɨn om Nasaretanɨn siya, Judami inkam komiiyɨn sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn. 20 Mɨ Juda sɨmiir iikamɨm tɨ yaiyɨm sɨmiirɨn ɨna mwaɨnɨm. Dimusi rani, maeyaua kam ɨma nɨnkɨn ɨrɨnu inankɨigiya Jisɨs siir, paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir, ya ɨni om komii Jerusalem siir kingiin hɨr nwowa. Pailat siya ta yaiya Hibru sɨmiir yaigɨn aiir wɨn boɨnkikɨn, Rom, Grik sɨmiir yaigɨno sowiir warar. 21 Mɨ mhoɨiya Isrel sɨmiir prismi bɨiyan inkam komiiyɨn ha namɨn, siya Pailat siir inɨ boɨnɨu, kɨra hɨnɨɨn kɨpi wɨnboɨnki Judami iikamɨm sɨmiir inkam komiigɨn, sɨmiir kɨgrɨraowikɨn. Nɨɨngaka. Kɨra hɨnɨɨna tɨ wɨnboɨnki, tɨ inkamɨn siya siyar boɨnan hɨnɨɨn kara Juda sɨmiir iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowan inkamkɨn. 22 Mɨ Pailat siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, dimɨnɨn kara wɨnkiiyɨn, yɨo bɨ swokɨ kisɨnaeikɨn hɨriiyar nwowikɨn.
23 Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm, sɨma siirɨn ha nɨnkɨn ɨrɨonɨnkɨn inankɨigiyɨn mɨ tɨ kam nwiiyɨm sɨma Jisɨs siir yɨuɨsɨm ha haiyɨm mɨ ɨna sɨoɨtkɨn hɨdɨm. Sɨma whɨeyɨm kwiiya sɨoɨtkɨn mɨ sɨma nwonɨra nwonɨran whɨeyɨm kwokwɨra inan hai. Mɨ sɨma siir yɨuɨs bripriya sɨma nii haigɨnɨugiya pan karamae nwowiya saiir warar yɨnkɨn hai. 24 Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨma boɨn, ta yɨuɨsa ya hɨriinanar dwo, krɨma saiirɨn pɨ kɨpi nɨinɨkiwomwɨt. Krɨma saiiramɨn pɨ gwo kwɨra satu nɨkɨuwiya pɨ saiir gwowi. Mɨ krɨma pa nwokɨ kɨgɨm saiirɨn pɨ nhɨnga haii, kɨra, iyɨe kara? Mɨ sɨma saiirɨn hɨriinanar mɨ tɨr. Mɨ tɨ yaiyɨm bɨiya profet kamɨm sɨma wɨnkiyɨm Yokwo Komii aiir ɨni hɨriinanar mɨ ɨmbiyamɨm. Mɨ tɨ yaiyɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkikɨm,
kamɨm wɨ kariir yɨuɨs ɨmiir nonkwokwo hɨdhainami mɨ sɨmiirɨn wɨ nwɨrni nwɨrni hauugii. Mɨ sɨma gwo kwɨra satu nɨkɨuwiya wɨ kariir yɨuɨs bribriya wɨ saiiram mɨ gwowi.
Mɨ tɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm yɨm tɨ dimɨn ɨmiirɨn hɨriinanar mɨ tɨr.
25 Mɨ Jisɨs siir yopiiya mɨ siir yokman aeya mɨ Maria saeya yɨpɨkɨ bɨiya Klopasni wig nikɨ owa sɨma mɨ Maria Makdalan aka, sɨma maeyaua kam ɨma nɨrɨonɨnkɨn inankɨigiya Jisɨs siir paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨnsi, siir kingiin hɨrar yokwo. 26 Mɨ Jisɨs siya hɨriinan kɨgɨn, siir yopiiya kariir kingiina nokwowi, Jonɨn, yɨpɨkɨn Jisɨs siya naɨngwokwonanaeiyɨn mɨ siya siir yopii aiir boɨnki, wig, kɨriir yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn wa siyaɨrgɨn kɨnaka kingiinar nokwowɨn. 27 Mɨ ta siya boɨnkiya kariir siir kɨgna mɨrii inkamɨn saiir mhoɨiyan, ta wiga ta tɨr nokwowa ya kɨriir apuga. Mɨ ta ɨiya siyar boɨnkiya mɨ saeya ha nama mɨ saeya ɨni kariir omaka hɨrar yasae owɨugusama. Ɨriig
Jisɨs siya nao aeya
(Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Lk 23:44-49)
28 Mɨ mhoɨiya Jisɨs siya ɨna yɨnoknɨnkɨnkiyɨn, tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨrɨm yɨm ɨni dɨgɨdɨg ywokiyɨm yaiyɨm bɨiya profet kamɨm sɨma wɨnboɨnkiyɨm Yokwo Komii saiir. Mɨ tɨ yaiyɨm Yokwo Komii saiir nwowɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn. Kara kwoɨnkɨ haei. 29 Mɨ two ɨra hɨr nwowa wain opkaka mɨ sɨma dimɨn whɨrɨn haɨmgan haɨmgankakɨn siir hopmaigi wain op aiir mɨ sɨma siirɨn paeyɨn hisop nɨkɨuwiyɨn siir kwiya anaka yɨnkɨn udgi. Mɨ sɨma ɨna yakɨ hopkaigiyɨn Jisɨs siir yai aiir. 30 Jisɨs siya ta wain op aiir kwiyaeyɨn mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn, dimɨn taemɨnɨm ɨni dɨgɨdɨg ywokiyɨm. Mɨ ta siya boɨnkiya yai hɨriinana saiir mhoɨiyan siir mwoɨn ha kaiyɨrounaiinamɨn mɨ siya ɨna yaonamɨn. Mɨ siir kwoɨnbudɨn siir haiburgigɨn ɨni Adi Komii siiramar swokɨ amɨn. Ɨriig.
Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm ha nɨtɨm Jisɨs siir prɨs aiirɨn sɨma yakɨ haɨnwɨtki
31 Mɨ Isrel sɨmiir bɨiyan inkam komii komiiyɨm ha namɨm mɨ sɨma Pailat siir inɨ srɨiyɨu, siya siir kam ɨmiir nɨkropkiyɨm ɨkɨ kamɨm paeyɨm hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨm sɨmiir nɨnkɨn ɨrɨnugiyɨm sɨmiir ɨgrɨb ɨmiir ninɨ ɨrɨmtɨokiyɨm mɨ sɨma pɨ nwokɨ aosasauunamɨm. Dimusi rani, ya taka ɨiya ya nae iikam ɨma dirɨraeraran aeya, Judamii ɨi komiiya pɨu siisiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya. Sɨma pɨ boriisopi tɨ kamɨm paeyɨm hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨm sɨmiir hɨrar nwowɨm. Dimusi rani, Sabata ya Judami ɨi komiiya pɨu siiskuwakiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya yaewou nae komiiya saiir nikwo aeiya Pasova saeya nɨmbiyamiyɨm ya ɨi komiigɨ komii aeyaɨrga. 32 Mɨ tɨ sɨma srɨiya Pailat siir saiir mhoɨiyan, siya kamɨm ɨna yɨkropkiyɨm. Mɨ sɨma ha namɨm, kɨmɨdiniya inkam nwɨso Jisɨs saɨka nɨnkɨn ɨrɨnu inankɨiyo sowiir ɨgrɨb ɨmiir inɨ okwɨmkwaki. 33 Mɨ sɨma Jisɨs siiram ha nɨtɨm mɨ sɨma ɨna inɨ kɨgniyɨm, siya bɨdi yaonamɨn. Mɨ sɨma siir ɨgrɨbo wara panɨɨnsi yokwɨmkwakisi. 34 Inkam nwɨrɨn yaii nɨniiyɨn siya bɨdi yaka haɨngrɨpkiya siir prɨs aiirɨn sauni. Mɨ nhɨe, bwiya mɨnɨm ɨna naokiinaiinamɨm. 35 [Kara Jonkɨn tɨ dimɨn ɨmiir kɨgɨn mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨm kara kɨgɨm. Mɨ kara sɨmiirɨn ta yokwo aiir asi wɨnkikɨn mɨ kɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kara wɨnboɨnkiyɨm, yɨm kaimwowaɨrgɨm mɨ kɨma sɨmiiramɨn ha tɨ aɨngwo tɨbmiikɨɨn.] 36 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm nɨmbimbɨiniyɨm, yɨm ɨni Adi Komii siir yaiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya profet kamɨm sɨma wɨnboɨnkiyɨm Yokwo Komiiya saiir ɨni hɨriinanar mɨ ɨmbiyamɨm. Tɨ yaiyɨm hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨm, sɨma wɨ siir kɨu whɨr nɨinɨrɨo rani. 37 Mɨ yai nhɨrɨm Yokwo Komii saiirɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkikɨm, iikamɨm sɨma wa kɨgii, inkamɨn yɨpɨkɨ siir prɨska aiir haɨngrɨpkii. Ɨriig.
Inkam nwɨso Jisɨs siirɨn siyano whɨrɨn siir inɨ wokaigig
(Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Lk 23:50-56)
38 Mɨ tɨ dimɨnɨn tɨ kam ɨma tɨrɨm sɨmiir mhoɨiyan mɨ inkamɨn Josep nɨkɨuwiyɨn, om Arimatianɨn siya kɨmɨdiniya Pailat siir srɨi, Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir hɨrankɨ hɨunɨs hainamɨm. Josep siya Jisɨs siir yai aiiram naɨngwo tɨbmiigɨn mɨ siya ta naɨngwo tɨbmiiya idowɨiya bɨ nwoka. Dimusi rani, siya Isrel sɨmiir inkam komii komiiyɨm sɨmiirsi nɨdidgɨn. Mɨ Pailat siya siirɨn wadɨeyar ywokiyɨn. Mɨ siya ha namɨn mɨ Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya ɨna inɨ hɨunɨshaiyɨuɨn. 39 Mɨ inkamɨn Nikodimas dapiyɨn, yɨpɨkɨ bɨiya Jisɨs siiram namwɨiyɨn nɨiyaka, siya warar yɨnkɨn am Josep saɨkan. Mɨ siya waɨn pɨuii mɨiyɨk whakiyɨn 50 kilowa hainam. 40 Mɨ sowa Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya ha hɨunɨs haiyo mɨ sowa siir pɨu aiirɨn waɨn ha haɨniyopkiyo mɨ yɨuɨs wɨna saiir whrɨnki siir pɨu aiirɨn. Tɨ siyɨu hɨriinanɨn Isrel sɨmiir iikamɨm naonamiyɨm, sɨmiir dirɨraerarkiiyɨm sɨmiir hɨriinan mɨ mhoɨiya sɨma siirɨn pa haɨngikaigii ɨenauɨn. 41 Mɨ maeyaua kam ɨma nɨnkɨn ɨrɨnugiya paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨnsi Jisɨs siir, ya numɨra ɨni hɨr nwowa mɨ ta numɨra saiir hɨrɨn, siyano whɨrɨn bɨiya inkam haɨngikai karam nikɨ owɨn yɨo ɨni hɨr nwowɨn. 42 Mɨ sowa Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya siir inɨ wokaigig. Dimusi rani, taka ɨiya ya Judami ɨi komiiya pɨu siiskuwakiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya saiir nae ɨmiir dirɨraeraranka. Mɨ hɨriirɨn ɨi hoɨmgak nwokwokɨn tani mɨ sɨma wɨ yaeya maeyau kwɨram ha hansɨram tani, siir haɨngikaiyamɨn. Nɨɨngaka. Ɨriig.