20
Jisɨs siya ha swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn ɨni omwaiyar swokɨ waiyan
(Mt 28:1-8; Mk 16:1-8; Lk 24:1-12)
Mɨ tariigɨna ya Sande nugaka, ɨiya bɨ nikɨ kɨnɨpɨmpɨrkɨn waokika, ɨmumar nikɨ oyakwoka mɨ Maria Makdalana ɨna yama maeyaua tɨ siyano ɨeya nwowa tɨ inkam nwɨsowa wokaigiga Jisɨs siir, saiir hɨriir. Mɨ saeya ha nɨta mɨ saeyar kɨg, siiya bɨiya tɨ siyano ɨiir nikɨ haigɨn topokougiga, saiirɨn inkamkɨ bɨdi warɨtkɨnkiyɨn tɨ ɨeyɨn siir hɨrankɨn. Mɨ saeya ha niwɨtnaniya kɨmɨdiniya Saimon Pita siya mɨ kara krɨriir inɨ kɨgni, inkam nwɨrɨn siir kɨgna mɨriiyɨn yɨpɨkɨ Jisɨs siya naɨngwokwonanaeiyɨn. Mɨ saeya krɨriir inɨ boɨni, krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir pɨuɨs biyɨeya inkamkɨ bɨdi hainama tɨ siyanoɨn siir hɨrankɨ mɨ krɨma nɨnoknɨnkɨn tani, sɨma saiirɨn ɨni papi haigɨnɨm. Mɨ Pita krɨra ha haiburgigo mɨ krɨra ɨna yamwo siiyano ɨiiram. Mɨ krɨra ha niwɨtamo mɨ Pita siirɨn kɨmɨdiniya kara iwɨt haiburgig mɨ tɨ siyano siir bɨiyɨn kara iwɨt ɨmbiyam. Mɨ kara ha ninɨ waisii kaokiyɨn, yɨuɨs aiirarar kɨgi, ya hɨrar nwokaii. Mɨ kara hɨriir bɨ napnɨnopkainamkɨn, Saimon Pitan yɨo mhoɨiya ha niwɨt nɨmbiniyɨn, yɨo ɨni tɨ siyano ɨiirar iwɨtnɨnopkai ɨugusamɨn. Mɨ siya yɨuɨs aiirarar inɨ kɨgɨu, yɨuɨsa ya hɨrar nwokaii. Siya yɨuɨs kwɨra siir mwo ɨiir sɨma wrɨeyɨmyok kogiya saiirarar kɨg. Mɨ yɨuɨs kwɨra siir pɨu aiir sɨma nɨtɨmwanɨugiya ya hɨr wara bɨ nwokaiga. Nɨɨngaka. Ya maeyau gwɨr bɨdi whrɨnhaigiya. Mɨ an kara ɨriipɨ hɨriinan tɨ inkam nwɨrɨn Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨn, yɨpɨkɨ bɨi tɨ siyano ɨiir niwɨt ɨmbiyamɨn an kara siir mhoɨiya ha mɨ apnɨnopkainamɨn mɨ kara tɨ digworaekwo ɨmiir minɨ kɨgɨuwɨn mɨ kara ɨna yɨnoknɨnkɨnkiyɨn. Mɨ bɨiya mɨ tariinanɨn ɨriipɨ hɨriinan krɨma ta yaiya saiir bɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨnkɨm. Adi Komii siir yaiyɨm Yokwo Komii saiir wɨnboɨnkiyɨm hɨnɨɨn, siya wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi ɨe hɨrankar. 10 Mɨ krɨma ɨna swokɨ amɨm oma hɨriir. Ɨriig.
Jisɨs siya Maria om Makdalana saiir hɨriir yɨmbiyam
(Mt 28:9-10; Mk 16:9-11)
11 Maria saeya siyanoɨn siir ɨemɨg hɨrar nikɨ okwo ouwa. Mɨ saeya ha nouu hɨunanainama mɨ ɨna inɨ waisiikaokiya. 12 Mɨ saeya ha ninɨ waisiikaokiya mɨ saeya paekwosɨm nwɨs owiirarar kɨgi, yɨuɨs whɨsinankak nii ɨdwodwokaiyo hɨiya Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya saiir nɨohaigɨnkiya saiir. Mɨ nwɨrɨn yɨo siir mwokɨ nwowɨn hɨriir yɨdwokai mɨ nwɨrɨn yɨo siir ɨga owa nwowo hɨriir yɨdwokai. 13 Mɨ saiirɨn sowa srɨigi, wig kɨra dimusi nouwi? Inkamɨn krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir pɨuɨs aiir hainamɨn, krɨma nɨnoknɨnkɨn tani, sɨma saiirɨn ɨni tari papi yamisi haigɨnɨm. 14 Mɨ ta saeya boɨnkiya hɨriinan saiir mhoɨiyan mɨ saeya ha kwaeyaeyokaowa mɨ saeya ɨni Jisɨs siirar kwakɨga saiir kingiin hɨrar namɨkwoniyɨn. Mɨ saeya ha bɨ naɨngwoka siya Jisɨskɨn. Nɨɨngaka. 15 Jisɨs siya saiir srɨi, wig, kɨra dimuam nouwi? Mɨ kɨra nhɨniiram hansɨrni? Saiir kwoɨnɨn ha naɨngwoka, siya tɨ inkamɨn numɨr aiir kɨgrɨraowiyɨn siya nɨuwi. Mɨ saeya siir boɨnki, inkam, kɨra siir pɨuɨs biyɨe aiir hainami mɨpi kariir boɨnmauugi. Kɨra saiirɨn ɨni papi haigɨngigɨn. Mɨ saiirɨn pɨ kara ninɨ hainakii. 16 Mɨ Jisɨs siya saiir boɨnki, Maria mɨ saeya ha haiyɨug inansiina kaokiya mɨ ɨni siirar kɨgiya. Mɨ saeya siirɨn Hibru yaigɨna saiir boɨn, Robonai Tɨriigɨnɨn yɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨn, Inkamɨn Nowomwarkaiyɨuwiyɨn. 17 Jisɨs siya saiir boɨnki, kariir kɨpi nonkwo. Nɨɨngaka. Kara pɨ kariir Adɨn siiram nikɨ am tani. Kɨra dam mɨpi kariir nomiiyauɨm sɨmiir tinɨ boɨnmauuwɨu. Kara wɨ kapi nami siiram, yɨpɨkɨ kariir Adɨn mɨ yɨpɨkɨ ɨriipɨ kɨriir Adɨn. Kariir Adi Komiiyɨn mɨ ɨriipɨ kɨriir Adi Komiiyɨn siiram. 18 Mɨ mhoɨiya Maria om Makdalana ha swokɨ ama, kɨmɨdiniya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir inɨ boɨnɨu, hɨnɨɨn, saeya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir bɨdi kɨgnaniya, saeya yaiyɨm siya boɨnmɨmauugiyɨm saiir sɨmiir inɨ boɨmɨmauuɨu. Ɨriig.
Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir hɨriir yɨmbiyam
(Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Lk 24:36-49)
19 Mɨ Sande nɨiyaka, kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma omaka ɨrɨpa hɨrɨrar nwomɨmɨrkɨm. Mɨ sɨmiir anowɨn haɨni kɨmkɨknam iikamɨm sɨmiirsi, sɨma kɨgisi sɨmiirɨn. Dimusi rani, sɨma pɨ nɨdidgɨm Isrel sɨmiir inkam komii komiiyɨm sɨmiirsi, sɨma pɨ nonkwonakiisi sɨmiirɨn sɨma nɨsomaowam. Mɨ sɨma hɨrar nikɨ owɨm mɨ Jisɨs siya ha nɨtɨn ɨni sɨmiir bopwonau hɨrar yamɨkwoniyɨn. Mɨ siya sɨmiir boɨnki, kɨmiir kwoɨnɨm kɨrɨe dwoki. 20 Mɨ siya hɨriiyar nikɨ boɨnkrɨpkaiyɨn mɨ siya siir ɨɨnao mɨ siir prɨs aka ɨna yɨisiimauuwɨn sɨmiir. Mɨ krɨma tɨ han ɨmiir kɨgɨm mɨ krɨma maɨrgɨmaɨrga prasae bɨ kɨnkɨm Dimusi rani, krɨma hɨriiyar yaɨngwoki, krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn bɨdi swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn ɨe hɨrankɨn. 21 Mɨ Jisɨs siya krɨmiir boɨnki, kɨmiir mhɨi kwoɨnɨm hiinsɨma dwoki. Kɨmiirɨn wɨ kara nɨkropkii, kariir mɨi aiir mɨriiyam, kariir Adɨn siya nɨkropkiya kariir tɨriir nɨtam, saiir hɨriinan. 22 Mɨ ta siya boɨnkiya saiir mhoɨiyan, siya ha kuugiyɨn krɨmiir mɨ ɨna boɨnkiyɨn, Adi Komii siir naeyɨu ɨiir haigi. 23 Mɨ kɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm ini hanɨɨn inkami kwoɨn kwɨrii ɨdwokaiyɨm wɨ sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigi. Mɨ kɨma sɨmiirɨn haiyoprimdiyɨumiigi karamae nwowi, sɨma wɨ hɨriiyar nwokrɨpkaii sɨmiir kwoɨnau hɨrɨn. Ɨriig.
Jisɨs siya Tumas siir hɨriir yɨmbiyam
24 Mɨ ɨiya Jisɨs siya nɨta siyar ninɨ ɨisiimauuniyam siir kɨgna mɨriiyɨm kamɨm sɨmiir mɨ inkam nwɨrɨn Tumas nɨkɨuwiyɨn yɨo sɨmaka hɨr wara bɨ nwokɨn. Siir inɨg whɨrɨn Didimaskɨn 25 Mɨ mhoɨiya krɨma kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm, krɨma siir kɨgɨm mɨ krɨma siir boɨn, krɨma Bɨiyan Inkam Komii siir bɨdi kɨgɨm. Mɨ Tumas siya ɨna yowarkɨi boɨnɨn mɨ kara noɨm siir ɨɨna hɨr nwowɨm sɨmiir kɨg karamae nwowi mɨ kariir ɨɨna nowɨn siir prɨs aiir nwowɨn siir mɨ hopkaigi karam mɨ owi mɨ kara pa naɨngwo tɨbmii kɨɨn tani, siya omwai bɨdi swokɨ waiyan.
26 Mɨ ɨi ɨriiyar kwɨsɨm namkiyɨm sɨmiir mhoɨiyan, krɨma ɨrɨpa maeyau kwɨra hɨugrɨpkɨiya saiirarar haɨngiriyɨu omɨmɨrkɨm mɨ krɨma anowɨn ha mɨ haigɨnɨkounam mɨ yɨo Tumasɨn yɨo krɨmaka hɨr warar nwokɨn. Mɨ krɨma anowɨn bɨdiyar mɨ haigɨnɨkouwɨn mɨ bɨri kɨmɨmɨnkikɨn Jisɨs siya ha napnɨnopkainaniyɨn mɨ siya krɨmiir bopwoniya ha namɨkwokainiyɨn mɨ ɨna boɨnkiyɨn krɨmiir, kɨmiir mhɨi kwoɨnɨm hiinsɨma dwoki. 27 Mɨ ta saiir mhoɨiya siya Tumas siir boɨnki, kɨriir ɨɨnam tɨriir dwoki mɨ kariir ɨɨna owiir kɨgi mɨ kɨriir ɨɨna kariir prɨs aiir timɨ hopkaigi. Kɨra kariirɨn digɨumii kɨpi haimriiyɨu. Nɨɨngaka. Kɨra daɨngwo tɨbmii kɨɨn. 28 Mɨ Tumas siya siir boɨnki, kɨra kariir Bɨiyan Inkam Komiigɨn mɨ kɨra kariir Adi Komiigɨn. 29 Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki, kɨra kara swokɨ ɨnsiin ɨdwowa mɨ ha bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn. Dimusi rani, kɨra kariir kɨgɨn mɨ ha naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn, aniya? Mɨ yɨpɨkɨ kariir kɨg karamae nwowɨm mɨ ha naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm hɨnɨɨn kara ɨni omwaiyar swokɨ waiyan, sɨmiir maɨrgɨmaɨrga ɨni kɨriir haiburɨm. Ɨriig.
Jon siya ha boɨnkɨn siya ta yokwo aiirɨn dimuam wɨnkikɨn
30 Jisɨs siya dimɨn taemɨn mɨiyɨk mɨiyɨk kasa bɨ tɨrkɨn iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ krɨma kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kɨgɨm mɨ kara sɨmiirɨn hɨriiyar bɨ wɨn dɨgɨm ta yokwo aiirɨn. Nɨɨngaka. 31 Kara tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirarar kwaowɨnkikɨn. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ ta yokwo aiir mwaɨnɨm kɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm hɨnɨɨn, Jisɨs siyaɨrgɨn inkamɨn Krais nɨkɨuwiyɨn yɨpɨkɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn tɨ nu ɨiir iikam krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn mɨ kɨra siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni, kɨra wɨ kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn wɨ siir hɨrankɨ haii. Ɨriig.