21
Jisɨs siya kam ɨriiyar nwɨso siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir hɨriir yɨmbiyam
Mɨ mhoɨiya ɨigwɨra Jisɨs siya kɨmɨdiniya krɨmiir hɨriir yɨmbini, kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm whɨi Taibirias kingiin hɨr. Siya hɨnɨɨna tɨrkɨn. Saimon Pita mɨ Tumas, siir inɨg whɨrɨn Didimaskɨn mɨ Nataniel om Kena nu haɨmii Galilianɨn mɨ Sebedi siir yɨnisɨm nwɨso krɨra mɨ inkam nwɨso Jisɨs siir kɨgna mɨrii ɨko, krɨma ɨrɨpa hɨrɨrar haɨngiriyɨu omɨmɨrkɨm. Mɨ Saimon siya krɨmiir boɨnki, kara iya kwɨriinami, haɨmna anasu sɨmkɨ nɨigiyam nɨtmaii. Mɨ nɨm krɨma ɨna mɨ boɨnkiyɨm, krɨma pɨ kɨnakar nami. Mɨ krɨma ha namɨm mɨ ɨna yani kwɨriiɨuɨm i aiir. Mɨ haɨmnam ɨna yɨtmaiyɨm. Mɨ nɨi kɨrɨeya krɨma anasu whɨrmɨn whɨrmɨn sɨm bɨ swokɨ kibokiin mɨmɨnkɨm ɨni ɨi aeyar yɨnkiyanonkwokiyakwoka. Mɨ ɨiya bɨeyɨn ha kaiidowarkɨnaniyɨn, Jisɨs siya opkamaiga kingiin hɨrar yokwoyakwok. Mɨ krɨma siir kɨgna mɨriiyɨm kamɨm ha bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm siya Jisɨskɨn. Krɨma ha naɨngwokɨm siya inkam nwɨrkɨn. Tɨ whranɨm, kɨma whɨruwasɨm bɨdi kibokiinɨm, iyɨe? Nɨɨngaka? Mɨ krɨma ɨna yowarkɨi boɨnkiyɨm, krɨma anasu bɨ kibokiingɨm. Mɨ siya krɨmiir boɨnki, kɨma warɨ kɨmiir haɨmnan ɨɨnig mɨiya dɨtmaigi mɨ kɨma pɨ anasu nikɨ kikaiyɨm. Mɨ krɨma krɨmiir haɨmnan ha swokɨ ɨtmaigiyɨn mɨ krɨma siirɨn kibokiinɨm dɨg bɨ nwokɨm. Dimusi rani, siirɨn anasu kasakɨ bɨ nɨigigɨn. Mɨ kara, inkamɨn siir kɨgna mɨriiyɨn Jisɨs siya naɨngwokwonanaeiyɨn, kara Pita siir boɨnki, tɨriigɨnɨn Bɨiyan Inkam Komii ɨeyaɨrgɨn. Mɨ Pita siya hɨriinan wakaeyɨn, ɨriigɨnɨn hapi nokwowɨn yɨo Bɨiyan Inkam Komii ɨeya mɨ siya siir yɨuɨsa ɨna iiya. [Dimusi rani, siya siir yɨuɨsa mɨnsi nikɨ ɨsaigiga, anasu haiyam nikɨ ɨsaigiga.] Mɨ siya siir yɨuɨsa ha niiya mɨ ɨna yamɨ atamɨn mɨ siya ɨna kiyaidamɨn Jisɨs siiram. Mɨ krɨmiir kam nhɨrɨm Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨm yɨm igwɨrni i aiirar kignaiidam nua hɨriirɨn mɨ sɨma haɨmnan anasugɨn nɨnkɨnɨuɨn siirɨn warar yɨnkɨn kaiginaiidam. Krɨma aruwao bɨ nwokɨm, 100 mita nanaɨrgɨm. Mɨ krɨma ha namɨm, nu hɨr ha nadu okwoɨuwɨm mɨ krɨmar kɨg, paeya hɨrar nɨuwi. Mɨ anasu, bret mɨnɨm yɨm hɨr warar mɨ owi. 10 Mɨ nu krɨma nadu kuɨkwoniya saiir mhoɨiyan Jisɨs siya krɨmiir boɨn, wara anasu nhɨrɨm haɨmna ankɨ kɨma nɨskainam tɨriir whainani. 11 Mɨ ta siya boɨnkiya hɨriinan saiir mhoɨiyan, Saimon Pita siya ɨna swokɨ amɨn mɨ siya i hɨr nani okwokaiyɨuɨn mɨ siya haɨmna ɨiirɨn ɨna kiwarkɨnaidniyɨn nua tɨriir. Haɨmnan anasugɨ bɨdi yɨnkɨnɨuɨn mɨ anasuɨm haɨmnanau hɨr nwokaiyɨm 153 gɨm mɨ haɨmnan bɨ nɨmbɨryamkɨn. 12 Mɨ Jisɨs siya kɨmɨdiniya krɨmiir boɨn, wɨt kɨma unkɨnɨ aeni. Mɨ krɨmiir nwɨrkɨ ha bɨ srɨigɨm siirɨn, siya yɨpɨkɨn. Dimusi rani, krɨma omkakarɨn bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm, siyaɨrgɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn. 13 Mɨ krɨma hɨrar nikɨ okwowɨm mɨ Jisɨs siya ha nɨtɨn, bret ɨiir ha ninɨ haiyɨn mɨ siya kɨmɨdiniya krɨmiir hauu. Mɨ siya anasuɨn ha mɨ haiyɨn mɨ ɨna mɨ hauuwɨn krɨmiir.
14 Ya tariigɨna ya kwoɨmaka aeya Jisɨs siya nɨmbiyama kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir hɨriir ɨeyankɨ siya nɨnsiin ɨdwowa saiir mhoɨiyan. Ɨriig.
Jisɨs siya dimɨn taemɨnɨm Pita siir srɨi
15 Mɨ ta nae krɨma naeya saiir mhoɨiyan, Jisɨs siya Saimon Pita siir boɨn, Saimon, Joni yɨnisɨmɨn kɨra kariiram nhami nhami naɨngwokwo rani, ɨni ɨkɨ nhɨrɨm sɨmiiram naɨngwokwowiya ɨni saiir haiburɨn, aniya? Mɨ Pita siya siir boɨnki, ɨhɨ, Bɨiyan Inkam Komii, kɨra ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kara ɨni kɨriiramar naɨngwokwowɨn. Jisɨs siya siir boɨn, kɨra ɨkɨ kamɨm yɨpɨkɨ kariir siyɨu napiyɨm sɨmiir kɨgrɨrao, inkamɨn sibsib kɨgrɨraowiyɨn siir hɨriinan. 16 Jisɨs siya siirɨn ɨna swokɨ srɨigiyɨn, Saimon, Joni yɨnisɨmɨn kɨra kariiramɨn ɨna naɨngwokwowɨn? Mɨ siya siirɨn ɨna swokɨ boɨnkiyɨn, ɨhɨ, Bɨiyan Inkam Komii, kɨra ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn ta saiirɨn, kara kɨriiramɨn ɨna naɨngwokwowɨn. Jisɨs siya boɨnki, iikamɨm yɨpɨkɨ kariir siyɨu ɨiir napi, sɨmiirɨn wɨ kɨra kɨgrɨraowi, inkamɨn sibsib kɨgrɨraowiyɨn siir hɨriinan. 17 Mɨ Jisɨs siya ɨna swokɨ srɨigiyɨn, Pita, Joni yɨnisɨmɨn kɨra kariiramɨn ɨna naɨngwokwowɨn? Mɨ Pita siya ɨni yɨdidɨn. Dimusi rani, Jisɨs siya siirɨn ɨdɨp ɨdɨpɨn kwoɨma srɨi mɨ siya ɨna yowarkɨi boɨnkiyɨn, Bɨiyan Inkam Komii, kɨra digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ kɨra ta kara mɨ aɨngwokwowa kɨriiram saiirɨn ɨna mɨ ɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ Jisɨs siya siirɨn ɨna swokɨ boɨnkiyɨn, kɨra iikamɨm kariir siyɨu ɨiir napiyɨm sɨmiir kɨgrɨrao inkamɨn sibsib kɨgrɨraowiyɨn siir hɨriinan. 18 Kara kɨriirɨn kaimwowar boɨnkii. Bɨiya kɨra whranisɨmar nikɨ owa, kɨra kɨriir yɨuɨsɨm kɨnakɨna niinakɨn kɨra pɨ kɨriir kwoɨn ɨiirar prɨiyaprɨiyapi hɨnda tɨndan. Mɨ mhoɨiya kɨra waipɨu namwoɨuwi mɨ kɨriir yɨuɨsɨm wɨ inkam nwɨrkɨ nii haigɨnɨuwi mɨ wɨ inkam nhɨrkɨm sɨm udrɨmdɨnuwi, uridni. Mɨ kɨriirɨn wɨ aka maeyaua kɨra nam karamae nwowiya wɨ saiir hɨriir nɨkɨunami. 19 [Jisɨs siya tɨ dimɨn ɨiirɨn mɨn nɨkri boɨnkɨn, mhoɨiya Pita siya naowi, siya wɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan prapraskii.] Mɨ ta saiir mhoɨiyan Jisɨs siya siir boɨnki, kariir mhoɨiyar wɨt. Ɨriig.
Jisɨs siya inkam nwɨrɨn siir kɨgna mɨriiyɨn, yɨpɨkɨn siya naɨngwokwowiyɨn siir boɨnkɨn
20 Mɨ Pita siya ha niyaeyɨmyok kaokiyɨn mɨ siya ɨni kariirar kaokiyɨn, inkamɨn siir kɨgna mɨriiyɨn, yɨpɨkɨn Jisɨs siya naɨngwokwowiyɨn siir digɨuwa nokwowɨn. Kara tɨ inkamɨn siir kɨgna mɨriiyɨn siya yɨpɨkɨn bɨiya ipiiya saiir nikɨ ɨdwokaiyɨn Jisɨs siir kingiin siir ɨɨna ɨɨnig mɨiya mɨ siirɨn kara srɨigɨn Bɨiyan Inkam Komii, kɨriirɨn wɨ wɨr nhɨnga napwouwi ɨkɨ inkam biyɨeyɨm sɨmiir ɨɨn hauugiyamɨn, ha? 21 Pita siya kariir kaokiyɨn mɨ siya Jisɨs siir srɨigiyɨn mɨ ɨna boɨnkiyɨn. Bɨiyan Inkam Komii, mhoɨiya krɨma tɨ inkam ɨiirɨn wɨ panɨɨna tɨri? 22 Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki mɨ kara ha naɨngwowi ta saiirɨn siya wɨ hɨriiyar nikɨ owi mɨ wɨ ɨiya karar swokɨ ɨti wɨ saiirar nadɨgni. Yɨo tɨriigɨnɨn, yɨo kɨmiir dimɨn tani. Wɨm kɨma kariir kɨgna ap. 23 Mɨ tɨ yaiyɨm wɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs siir siyɨu ɨiir napiyɨm wɨ sɨmiiram haigirɨrɨrki. Mɨ kara tɨ inkamɨn siir kɨgna mɨriiyɨn wɨ nao rani. Jisɨs siya hɨriinan bɨ boɨnkikɨn, kara wɨ nao rani, siya ha boɨnkɨn. Mɨ kara ha naɨngwowi tɨ siirɨn, tɨ inkamɨn wɨ hɨriiyar tikɨ okwokɨn kariiramar, yɨo tɨriigɨnɨn yɨo kɨmiir dimɨn tani. Nɨɨngaka.
24 Karaɨrgɨn tɨ inkamɨn siir kɨgna mɨriiyɨn, yɨpɨkɨ tɨ dimɨn ɨiir boɨnɨn mɨ sɨmiirɨn kara wɨnkikɨm ta yokwo aiirɨn. Kɨma ta saiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨ yaiyɨm kara boɨnkiyɨm yɨm yaimwo ɨmaɨrgɨm, kara bɨ nɨksɨsaekikɨn.
Mhoɨigɨmhoɨyan yai aeya.
25 Jisɨs siya dimɨn kasa bɨ tɨrkɨn. Mɨ iikamɨm sɨma sɨmiirɨn yokwoni hɨriiyar wɨnswokikɨswo kara ha naɨngwowi, wɨ maeyau nokiigak di ywowi tɨ nu ɨiirɨn, tɨ hɨriinan yokwo ɨmiir nonkwowɨm. Nɨɨngaka. Ɨriig.