3
Jisɨs siya Nikodimas saɨka boɨnaigɨn
Inkam nwɨrɨn siir inɨgɨn Nikodimaskɨn, siya Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm bɨiyan inkamɨm sɨmiir nwɨrkɨn siya Farisi inkamkɨn. Mɨ ɨigwɨr nɨiyaka siya Jisɨs siiram yamwɨi. Mɨ kɨmɨdiniya siir inɨ boɨnɨu, inkamɨn iikam nowomwarkaiyɨuwiyɨn, krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm, kɨriirɨn Adi Komii siyar nɨkrop ɨuungikɨn dimɨn kɨrɨe komii komii krɨmiir nɨisiimauuwam. Inkamkɨ sɨmiir tɨrɨm wɨ dɨg nwo rani, Adi Komii siya siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu karamae nwowi tɨ dimɨn ɨiiram. Nɨɨngaka. Mɨ Jisɨs siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kara kɨriirɨn pɨ ha boɨni ta yaiya yaimwowaɨrga. Inkamɨn yɨnisɨmnan yaeya swokɨ aokaina karamae nwowi siya wɨ Adi Komii siya kɨgɨrkakiyɨm digworaekwo whɨekakɨm wɨ sɨmiir kɨg rani. Nɨɨngaka. Mɨ Nikodimas siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, inkamɨn waibiyɨe nikɨ owiyɨn mɨ siya wɨ panɨɨna swokɨ ami siir yopiini mhɨinauwɨn, siir swokɨ aokainakiyɨm, ha? Mɨ Jisɨs siya siir yai aka ɨna swokɨ owarkɨi boɨnkiyɨn Kara kɨriirɨn yaimwowar boɨnki, inkamɨn op baptais karamae nwowi mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naeyɨuɨn siirɨn kwoɨn rɨrmiiya nwowiyɨn siir hauu karamae nwowi siya wɨ dɨg nwo rani, Adi Komii siya kɨgɨrkakiyɨm siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨm. Mɨ inkamɨn siir yopiigɨ naokainakiiyɨn yɨo nu tɨranar inkamkɨn mɨ yɨpɨkɨ inkamɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn kwoɨn wɨn siya hauuwiyɨn, yɨo siya wɨ inkam wɨn nwowi. Kɨra ta yaiya kara boɨnkiya kɨriir saiirsi kɨpi nanaaki Adi Komii siir naeyɨuɨn kɨriirɨn wɨ kwoɨn wɨn siyar hauu haigɨnɨuwi. Opuda ya hɨndankɨ pa hugnani mɨ tɨndankɨ pa mɨ hugnani. Mɨ kɨra saeya hugiyɨm pa wakaei mɨ kɨra saiirɨn ha nɨnoknɨnkɨn tani saeya pɨndankɨ hugnaniya mɨ ɨni pɨnda hugnama. Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨni ta saiir hɨriinan ywowɨn. Krɨma nɨnoknɨnkɨn tani siya dimɨn taemɨn ɨmiirɨn panɨɨn panɨɨna tɨri mɨ iikam ɨmiirɨn panɨɨn panɨɨn whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ Nikodimas siya Jisɨs siir swokɨ srɨi, tɨ dimɨn hɨriinanɨn wɨ panɨɨna nɨmbiyami, ha? 10 Mɨ Jisɨs siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, kɨra inkam komiiyaɨrgɨn mɨ kɨra iikamar mɨ owomwarkaiyɨuwikɨn mɨ kɨriir nɨnoknɨnkɨna ɨkɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir nɨnoknɨnkɨna ɨni Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir nɨnoknɨnkɨna saiir haibura. Mɨ kɨra tɨ digworaekwo ɨmiir nɨnoknɨnkɨn karamae dimusi nwokɨn, ha? 11 Kara kɨriirɨn yaimwowar boɨnkii, nɨm krɨma dimɨnɨn krɨmar nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ krɨmar kɨgɨm sɨmiirarar boɨnikɨm. Mɨ wɨm kɨma ɨinokɨinokɨn tɨ yaiyɨm krɨma boɨniyɨm pɨ yaewan sɨmiir kɨndiyɨuwani. 12 Mɨ kɨra tɨ digworaekwoɨm nuanɨm kara kɨriir boɨnmɨmauuɨm tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm yɨnisɨmnan yopiigɨ swokɨ aokainaki mɨ opud kɨra sɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowi mɨ kɨra wɨ panɨɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨni kara Adi Komii siir omɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn siir digworaekwowɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwi, ha? 13 Mɨ karaɨrgɨn Adi Komii siir omɨn siir hɨran inkamɨn, karaɨrgɨn inkamɨn Adi Komii siir omɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn siir hɨrankɨ nɨuunaiiniyɨn. Kanakanaɨrgɨn Adi Komii saɨkar nwowɨn siir om ɨiir bɨdi bɨdiniyar.
14 Ɨni Moseskɨ si nonkwokwowɨn mɨpugɨn mɨ paeyaka ha nɨkɨn koginankiigiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn, maeyau siiyɨn nu apa nɨɨnga saiir hɨr. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn iikamɨm sɨma kariirɨn nɨnomor kouan inkamɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨkar wɨ hɨriinanar mɨ ɨnkɨn ɨrɨnu inansiingii. 15 Mɨ iikam whɨekakɨm kariirɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨni sɨma wɨ omwai Adi Komii saɨkar waiyayokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn. 16 Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya iikam whɨekakɨm nuanɨm sɨmiiram naɨngwokwonanaeikɨn mɨ siya siir yɨnisɨm nwɨrkɨnwɨruwan siir asi nɨkropkikɨn. Mɨ yɨpɨkɨ siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni sɨma wɨ nao rani mɨ wɨ kɨgugu ɨguski rani. Nɨɨngaka. Sɨma wɨ omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨikaeyami Adi Komii krɨmiir Wanɨn saɨkar 17 Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya siir yɨnisɨm ɨiirɨn iikamɨm nuanɨm sɨmiir hɨdam bɨ nɨkrop ɨuungikɨn. Nɨɨngaka. Siya mɨnam nɨtkɨn iikamɨm nuanɨm sɨmiir nanmaiwarkainam naowam.
18 Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siir yɨnisɨmɨn siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni Adi Komii siya siirɨn wɨ warar nɨnkɨn hɨd rani mɨ siya wɨ maeyaua paekɨ nwowa wɨ saiir wara nam tani. Nɨɨngaka. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siir yɨnisɨmɨn siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowɨn siirɨn Adi Komii siya bɨdi hɨdɨn. Dimusi rani, siya tɨ Adi Komii siir yɨnisɨm nwɨrkɨ nwɨruwan siiram bɨ naɨngwo tɨbmiigɨn. 19 Adi Komii siya iikam ɨmiirɨn hɨnɨɨna hɨdgɨm, kariir yaiyɨm ɨni bɨekɨ whwoyanan ywowɨm. Kara tɨ nu ɨiirɨn mɨnam nɨtkɨn Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm sɨmiir nɨisiimauuwɨm mɨ sɨma Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiiram bɨ naɨngwokɨm, sɨma nuan dimɨn biyɨeyɨm sɨmiiramar naɨngwo krɨpkaigɨm. Dimusi rani, sɨma dimɨn biyɨe tɨram naɨngwokɨm. 20 Mɨ yɨpɨkɨn siyɨu biyɨe tɨriyɨm, yɨm Adi Komii siir yɨnisɨmɨn paenan nɨuyaeiyɨn yɨm siir ɨo omomkɨn. Sɨma Adi Komii siir yɨnisɨmɨn siir siyɨu ɨiir sɨbgu apɨm pɨ boriisopi. Dimusi rani, dimɨn taemɨn biyɨeyɨm sɨma tɨriyɨm wɨ si nhɨnkiisi. 21 Mɨ yɨpɨkɨ siyɨu mɨiyɨk tɨram naɨngwowɨm yɨm Adi Komii siir yɨnisɨmkɨm bɨenan whwoyaeiyɨm kariiram wɨt. Mɨ siya iikam ɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨkɨn Adi Komii siya naɨngwoɨn siya tɨram wɨ sɨmiir nwokɨ ɨisiimauuɨm. Ɨriig.
Jon siya ha boɨnkɨn Jisɨs siya yɨpɨkɨn
22 Mɨ ta saiir mhoɨiya Jisɨs siya mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma om komii Jerusalem siir haiburgigɨm mɨ sɨma omisɨm whɨrɨn nu Judia hɨr nwowɨn siir yam. Mɨ sɨma ɨi nhɨrɨm hɨrar ywo mɨ sɨma iikam ɨmiirɨn op ɨna baptais haigɨnɨuwɨm. 23 Mɨ Jonɨn yɨo ɨriipɨ hɨriinan iikam ɨmiirɨn op ɨna mɨ baptais haigɨnɨuwɨn om Inon Selim kingiin hɨr. Dimusi rani, ta maeyau aiirɨn op kasa rani mɨ iikamɨm siirɨn mɨnam ninɨ kɨgnikɨm siya op sɨmiir baptais haigɨnɨuwɨm. 24 Herot siya Jon siir bɨ nikɨ hɨugrɨpkɨikikaigɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir.
25 Mɨ Jon siir kɨgna mɨrii kam nhɨrɨm sɨma Judami inkam nwɨrɨn Isrelanɨn saɨkar nɨnkɨnwamwarkɨi boɨnkɨm. Sɨma op baptaisni siyɨuɨn siir nɨnkɨnwamwarkɨi boɨnkɨn. 26 Mɨ sɨma asi nɨtkɨm Jon siir kɨgniyam. Mɨ sɨma siir boɨn, inkamɨn iikam nowomwarkaiyɨuwiyɨn, kɨra ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn inkamɨn kɨnaka nwowɨn Jodan ɨegbid mɨrmii hɨrɨn siirɨn kɨra krɨmiir boɨnɨn. Tariinanɨn siya iikam kasa bɨ baptais haigɨnɨugɨn. Mɨ iikam whɨekakɨm ɨni siiramar ninantɨonanamɨm mɨ sɨma krɨmiiram nɨt rani. 27 Mɨ Jon siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, inkamɨn dimɨn whɨrɨn siir kwoɨn aɨrgɨ bɨ swokɨ haigɨn, kɨriirɨn siyar bɨdi boɨnki pɨ kɨra hai. 28 Kɨma bɨdiyar wakaeyɨm yaiyɨm kara boɨnɨm, kara tɨ inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam si rani. Nɨɨngaka. Yɨo siya ɨni kariir mhoɨiya nɨtɨn. An kara bɨiya mɨnam nami, hindara boɨnmɨmauuami sɨma siir nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm. 29 Inkamɨn wig nonkwonaeiyɨn ta wiga ya siirgɨsiiraɨrga. Mɨ Jisɨs siya ɨni tɨ inkamɨn siir hɨriinan ywowɨn mɨ nɨm krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm nɨm krɨma ɨni siir wignan ywowɨm. Mɨ ɨiya siyar wakaewɨniyɨm siir nwɨrɨn ɨni nɨtɨn mɨ siya pɨ maɨrgɨmaɨrga nwowɨni. Mɨ siya dimɨn taemɨnɨm siya boɨnɨm sɨmiir wakaeiyɨm siya pɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi. Kariir hɨriinan ta maɨrgɨmaɨrga komiigak kara mɨ owa saiir hɨriinan. Kara Jisɨs siir nwɨrkɨn. Kara siir yai aiir wakaesɨbwɨnɨn kara hɨkak bɨ nwowɨnkɨn, kara ɨni maɨrgɨmaɨrgar ywowɨnɨn. Kara hɨk karamaeka iikamɨm siiram ninantɨonanamɨm sɨmiiramɨn. Nɨɨngaka. 30 Mɨ kara ha naɨngwowi siir inɨgɨn kougɨkouwa damki mɨ an kara ha mɨ aɨngwowi kariir inɨgɨn yɨo nugɨnuwa dokwokopoukimaigik.
Siya yɨpɨkɨn nɨnomor kouankɨ nɨtɨn.
31 Jisɨs siya Adi Komii siir omɨn siir hɨrankɨ nɨtkɨn mɨ nuan iikamɨm sɨmiirɨn ɨni siyar haiburɨm. Mɨ yɨpɨkɨn nuankɨ nɨtɨm, yɨo ɨni nuan digworaekwowɨm sɨmiiraramar naɨngwowɨn. Mɨ yɨpɨkɨn Adi Komii siir omɨn siir hɨrankɨ nɨti, yɨo wɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir haiburi. 32 Dimɨn taemɨnɨm siya kɨgɨm mɨ siya wakaeyɨm siya sɨmiir asi boɨnmɨmauugɨn. Mɨ inkam nwɨrkɨn sɨmiir bɨ swokɨ wakaeyokna dirɨraerarkɨn. Nɨɨngaka. 33 Mɨ yɨpɨkɨ siir yai aiir sɨbgu wakaeyokna api, yɨo hindara nanaaknɨnkii haigɨnɨuwi ta Adi Komii siir yaiya ya yai kaimwoka. 34 Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbingiyɨn mɨ ha nɨkropkiyɨn, siya wɨ Adi Komii siir boɨnmɨmauuwi. Dimusi rani, Adi Komii siir naeyɨuɨn siirɨn siya bɨdi yɨnkɨnɨukikaiyɨn mɨ siirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi ta mɨi aiir mɨriiyamɨn. 35 Adɨn siya siir yɨnisɨmɨn siiramɨn pranaepranae bɨ naɨngwokwonanaeikɨn. Mɨ siya pɨ siirar mɨ kɨgnɨnkɨni digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakamɨn. 36 Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siir yɨnisɨmɨn siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni, siya wɨ inɨgakar nwoyokiyokɨii ɨinokɨinokɨn. Mɨ yɨpɨkɨ siiram wakaeyokna karamae nwowiyɨn siya wɨ omwai waiyayokiyokɨi rani, ɨinokɨinokɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siya siirɨn wɨ ɨo prasae nwo rani. Mɨ siya siirɨn wɨ hɨriiyar nonkwonɨɨnwoɨmwɨɨrnɨnkɨn krɨpkaii. Ɨriig.