4
Jisɨs siya nu haɨmii Sameria hɨran wiga saɨkar boɨnaigɨn
Farisi kamɨm Mosesni siyɨu komii siir napiyɨm, sɨmar wakae, iikam whɨekakɨm ɨni Jisɨs siiraramar yamɨm, sɨmiirɨn op siya baptais haigɨnɨuwam. Mɨ Jon siirɨn ɨni siya haiburɨn. [Sɨmiirɨn Jisɨs siyar bɨ baptais haigɨnɨugɨn. Nɨɨngaka. Sɨmiirɨn kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma baptais haigɨnɨugɨm.] Mɨ ɨiya Jisɨs siya hɨriinan wakaeyɨn, Farisi kamɨm sɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm mɨ siya nu haɨmii Judia siir asi haiburgigɨn. Mɨ nu haɨmii Galili hɨriir asi swokɨ amkɨn. Mɨ ɨiya siya tɨ siyɨuɨn nu haɨmii Galiliya namiyɨn siirar nikɨ apamɨn mɨ siir kwoɨnɨn Adi Komii siya swokɨ hɨurworwokaigi, siyɨuɨn nu haɨmii Sameria namiyɨn siir naprɨokɨinamɨm.
Mɨ siya omisɨm whɨrɨn nu haɨmii Sameria hɨranɨn siir yɨmbiyam. Tɨ omɨn siir inɨgɨn Saikakɨn. Tɨ omɨn ɨni nu maeyaua Jekopkɨ si hauuwa siir yɨnisɨm ɨiir Josepni numɨrɨm ɨni saiir kingiin hɨr nwowɨn. Mɨ tɨ aeyawɨeyɨn op sɨma kunaeiyɨn ta maeyau aiir nwowɨn, siirɨn Jekop siyar nopgikɨn. Mɨ Jisɨs siya pɨugɨ piyaokɨn mɨ siya tɨ aeyawɨeyɨn saɨka kingiin hɨr inɨ ɨdwo mɨ ta ɨiya ya nabɨebopwoka.
Mɨ Jisɨs siya hɨrar nikɨ ɨdwowɨn mɨ wig ɨra Sameria hɨrana ɨna yɨta op kunanakiyam, tɨ aeyawɨe ɨiir. Mɨ Jisɨs siya kɨmɨdiniya saiir boɨnki, kɨra kariirɨn op kuna hauugi, kara kwiyaeyam. [Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm yɨm ɨni om komiiya hɨriir yamɨm nae saɨnam.] Mɨ Jisɨs siya saiirɨn hɨriinan boɨnkiyɨn mɨ ta Samerian wiga ɨna yowarkɨi boɨna, ni kɨra Isrelan inkamkɨn mɨ ankara Samerian wiga mɨ kɨra kariiramɨn opam dimuam boɨnkɨn, kɨra kwiyaeyam, ha? [Isrel sɨmiir iikamɨm mobmɨr mob mɨnɨm Samerian iikamɨm krɨma nae kwiyaeyɨm sɨmiirara bɨ nɨngigir ae kwiyaeikɨm. Sɨma ha naɨngwo tɨbmii kɨɨni wɨ Adi Komii siya pɨ boɨnisi yɨm mɨiyɨk rani.] 10 Mɨ Jisɨs siya saiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn mɨ kɨra dimɨnɨm Adi Komii siya prɨihauuwiyɨm kɨriir mɨ kɨra kariir mɨ ɨnoknɨnkɨni tɨ opam kɨriiram srɨiyɨn mɨ kɨra kariiramɨn pɨ op mɨiyɨka iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiya omwai Adi Komii saɨka waiyayokiyokɨiyam pɨ saiiram nwokɨ srɨiyɨm. 11 Mɨ ta wiga siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, inkam komii, kɨra two karamaeka mɨ tɨkɨ aeyawɨeyɨn siir opa kingiin kingiin nwomai rani. Mɨ kɨra ta op aiirɨn pɨ panɨɨn panɨɨna haii, iikam ɨmiir hauuwam sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, omwai sɨma waiyayokiyokɨiyɨm, ha? 12 Tɨ aeyawɨeyɨn krɨmiir brougaeyɨn Jekop siyar hauugigɨn krɨmiirɨn mɨ siya mɨ siir yɨnisɨsɨm ɨkɨm yɨm sɨma siirar mɨ kwiyae namkɨm. Mɨ siir bulmakau sibsibɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan ta op aiirar mɨ kwiyaekɨm. Mɨ kɨra ha naɨngwowi, kɨra ɨni Jekop siir haiburɨn, ha? 13 Mɨ Jisɨs siya saiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, iikamɨm ta op aiir kwiyaeyɨm, yɨm wɨ kwoɨnkar swokɨ haei. 14 Mɨ yɨpɨkɨ kara hauuwi ta op aiir, yɨo wɨ kwoɨnkɨ haei rani. Nɨɨngaka. Mɨ taka opa kara hauuwana, siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, ya wɨ sɨnkai rani, ya wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn. 15 Mɨ ta wiga saeya ɨna swokɨ boɨnkiya siirɨn. Inkam komii, kɨra wara op hɨriinana kariir whauugi mɨ mhoɨiya kariir kwoɨnɨn wɨ haei karamae nwokɨ owɨm. Mɨ kara wɨ tɨriir swokɨ ɨt rani, op kunanakiyamɨn.
16 Mɨ Jisɨs siya saiir boɨnki, kɨra kɨriir kam ɨiir tinɨ ɨkɨunaki. 17 Mɨ ta wiga siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kara kam karamaeka. Mɨ Jisɨs siya saiir yai aka hɨnɨɨna yowarkai boɨn, kɨra kaimwowar boɨni, kɨra kam karamaeka. 18 Bɨiya kɨriirɨn kamɨm ɨriiyara ikɨ onkwona mɨ wara kamɨn kɨnaka nwowɨn yɨo kɨriir kamkɨ kam tani. Ta kɨriir yaiya ɨni kaimwowar ywowa. 19 Mɨ wig saeya siir boɨnki, inkam komii, kara ɨni haɨnɨɨngɨ yɨnoknɨnkɨnkiya, kɨra profet inkamkɨn. 20 Krɨmiir brougaeyɨm yɨm sɨma Adi Komii siir inɨg ɨiirɨn ɨrɨpa tɨ mhɨu ɨiir haɨngiriyɨu hainanikɨm. Mɨ wɨm kɨma Isrelan iikamɨm, wɨm kɨma ha boɨni, krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiirɨn om komii Jerusalem hɨrarar hainan ɨski.
21 Mɨ Jisɨs siya saiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, wig, kɨra kariir yaiya kaimwo saiir dwoki. Ɨigwɨra saeya nɨmbini, krɨma Adi Komii siir inɨgɨn wɨ tɨ mhɨu ɨiir hainan tani mɨ wɨ om komii Jerusalem hɨr mɨ hainan tani. Nɨɨngaka. 22 Mɨ wɨm kɨma Samerian iikamɨm, wɨm kɨma dimɨnɨm kɨma kɨg karamae nwowiyɨm sɨmiiram hainanikɨm. Mɨ nɨm krɨma dimɨnɨm krɨma kɨgnɨnoknɨnkɨnɨm sɨmiiram hainanikɨm. Dimusi rani, Adi Komii siir mɨiya iikam nanmaiwarkainaeiya Juda iikam krɨmiir hɨriir nɨmbinika. 23 Mɨ ɨiya ta ɨi aeya nɨmbiyamana ɨni kingiin nwowa. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨkɨɨnɨm mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naeyɨuɨn siya sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ sɨma siir inɨgɨ inɨg ɨiirɨn siyɨu mɨiyɨkɨ mɨiyɨk ɨiirar hainani mɨ Adi Komii siya tɨ hɨriinan iikamɨm siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm mɨ siir inɨg ɨiirgɨ ɨiir hainaniyɨm sɨmiiram naɨngwowikɨn. 24 Adi Komii siya pɨu karamaekɨn, siya ɨni siir naeyɨuɨn siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ yɨpɨkɨ siir inɨg ɨiir hainani, sɨma wɨ daɨngwo tɨbmii kɨɨn. Sɨma wɨ pɨu ara kɨpi hainan, sɨma sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm warar hauu ɨuguski.
25 Mɨ wig saeya siir boɨn, kara bɨdi yɨnoknɨnkɨna Mesaia siya wɨ sɨpi nɨti, inkamɨn Adi Komii siya nɨmbingiyɨn krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, sɨma dapiyɨn Krais. Mɨ ɨiya siya nɨti, siya krɨmiirɨn wɨ dimɨn kasakasa nowomwarkaiyɨu rani. 26 Mɨ Jisɨs siya saiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, karaɨrgɨn, kraisɨn, tɨ kɨnakar boɨnɨn.
27 Mɨ ɨiya siya saɨka nikɨ boɨnaiyɨn mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm ɨna yɨmbiniyɨm. Mɨ ɨiya sɨma hɨriinan kɨgɨm sɨma ɨni mouni hanɨɨna siinkaokiyɨm. Dimusi rani, siya ta wig anaka boɨnaigɨn. Mɨ siirɨn inkam nwɨrkɨ bɨ swokɨ boɨnkɨn hɨnɨɨn, kɨra dimu dimɨnɨm naɨngwowi? Mɨ kɨra saɨka dimuam boɨnkɨn?
28 Mɨ ta wiga saiir op twowa ɨni hɨrar kwaiburgika. Mɨ saeya ɨna iwɨtama oma hɨriir. Mɨ saeya iikam ɨmiirɨn dimɨn taemɨnɨm siya boɨnɨm saiir sɨmiirar inɨ boɨnoudnɨnkɨnɨu. 29 Mɨ saeya kɨmɨdiniya sɨmiir inɨ boɨnɨu, kɨma unkɨ ɨt, ɨkɨ inkamɨn dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm bɨiya sɨmiir haknoudnɨnkɨnɨn, tari Krais siya piyamisi owɨn? 30 Mɨ sɨma om hɨr haiburgigɨm mɨ sɨma ɨna yamɨm Jisɨs siir kɨgnakiyam.
31 Mɨ ɨiya ta wiga saeya om hɨrar nikɨ owa mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma naeyɨm siiram ha nonkwowɨm mɨ ɨna boɨnɨm, inkamɨn nowomwarkaiyɨuwiyɨn, kɨra nae tɨ ae. 32 Mɨ siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kara bɨdi yaeyɨn, naeyɨn kɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨn siir. 33 Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma, sɨma sɨmar yɨnsrɨi ansrɨina. Mɨ siiramɨn nae inkam nwɨrkɨ hainanikɨn, ha? 34 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kariir naeyɨn yɨo hɨnɨɨngɨn, kara tɨ inkamɨn kariir nɨkropkiyɨn kara siir kwoɨn ɨiirarar dap. Mɨ kara mɨiya siya nɨmbingiya kariir saiir dankabimbid dɨgi.
35 Wɨm kɨma hɨnɨɨna boɨnikɨm, bwanɨm pɨ whiiya nwokii mɨ sasaeyɨm pɨ sasae wai hanɨɨngɨn nwokii. Mɨ kɨma pɨ haɨnii nɨngugu haii. Mɨ kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnkii, kɨma ɨkɨ numɨran sasaeyɨm sɨmiir kɨgi, sɨma sasae wai bɨdi ywowɨm. Kɨma sɨmiirɨn hindara tɨ ɨnguguae. 36 Mɨ inkamɨn numɨran sasaeyɨm sɨmiir nɨngugu haiiyɨn, iikam nhɨrkɨm sɨm saɨnam yɨo ɨni tɨ inkamɨn, hɨnda tɨnda namiyɨn, ɨkɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyam ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ sɨma ha sɨbgu wakaeyoknaei mɨ wa nwokɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ ɨinokɨinokɨn sɨma wɨ omwaiyar nwokɨ waiyayokiyokɨikaeyamɨm. Mɨ inkamɨn tɨ sasae ɨmiir nɨnkɨnɨn mɨ inkamɨn tɨ sasaeyɨm wai nwowiyɨm sɨmiir nɨngugu haiiyɨn, sowa nwɨsaɨrarɨn pɨ maɨrgɨmaɨrga nwoswowi. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwiyɨm mɨ yɨpɨkɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨm, Adi Komii siir yai aiir wakaeyɨm, yɨm ɨni tɨ inkam nwɨso sowiir hɨriinan ywowo. 37 Ta yaiya ya kaimwowaɨrga. Inkam nwɨrɨn yɨo hindɨra nɨiyoknɨnkɨnami mɨ nwɨrɨn yɨo wɨ hindɨra nɨngugu haiyami. 38 Ta kara nɨkropkiya kɨmiirɨn ya numɨrɨm inkam nhɨrkɨm nɨiyoknɨnkɨnɨm sɨmiir sasae ɨmiir nɨngugu hainan ywowa. Tɨ numɨrɨm yɨm inkam nhɨrkɨm nɨiyoknɨnkɨnkɨm. Ya ɨni bɨigɨ bɨi sɨma boɨnmɨmauuwa kariir yai wɨn kɨbiya ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir, ɨni saiir hɨriinan ywowa. Mɨ wɨm kɨma tɨ yai wɨn kɨbi kɨbiyɨm ɨkɨ iikamɨm bɨiya naɨngwo tɨbmiiyɨm wɨ sɨmiir swokɨ boɨnmɨmauuwami.
39 Mɨ mhoɨiya nu haɨmii Sameria hɨran iikamɨm sɨma Jisɨs siiramɨn ɨna yaɨngwo tɨbmiiyɨm. Whɨsarii rani, sɨma ta wiga saiir yai aiir wakaekɨm. Saeya hɨnɨɨna boɨnka, siya dimɨn taemɨnɨm bɨiya bɨiya kara tɨrɨm mɨ tariinan mɨ tɨr ɨkɨm, siya sɨmiirɨn ɨni hɨriiyar haknoudnɨnkɨn dɨgiyɨn. 40 Mɨ iikam whɨekakɨm om Saika nu haɨmii Sameria hɨranɨm sɨma Jisɨs siiram ha nɨtɨm mɨ sɨma kɨmɨdiniya siir srɨi siya sɨmaka hɨr mɨ owɨm. Mɨ Jisɨs siya sɨma ɨiyɨm kwɨsa ywo.
41 Mɨ iikam whɨekakɨm siir yai aiir wakaeyɨm sɨma ɨna yaɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Dimusi rani, sɨma siirgɨsiir yaiyar wakaekɨm. 42 Mɨ sɨma ta wig aiir boɨn, tariinanɨn krɨma siir yai aiiramɨn bɨdi yaɨngwo tɨbmii kɨɨngiyɨm. Krɨma yaiya kɨra boɨna krɨmiir saiir bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm. Nɨɨngaka. Krɨma asi naɨngwo tɨbmii kɨɨni krɨma krɨmiir wɨɨngɨ wɨɨngar wakaekɨm. Mɨ krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnkiyɨm siya Kraiskɨn, nuan iikam whɨekakɨm krɨmiir nanmaiwarkainaɨn inkamɨn siya. Ɨriig.
Jisɨs siya gavmani mɨi mɨriiyɨn inkam nwɨrɨn siir yɨnisɨm ɨiir haiswonɨskiigikɨn
43 Jisɨs siya hapaiirɨn ɨiyo kwɨsa ywo. Mɨ mhoɨiya siya hɨr haiburgigɨn mɨ ɨni nu haɨmii Galili hɨriiyar swokɨ amɨn. 44 Jisɨs siyarɨn, hɨnɨɨna boɨnkɨn, siir oman iikamɨm sɨma profet inkamɨn siirɨn ha bɨ naɨngwowikɨm siya inkam komiigɨn mɨ inɨgakɨn. Nɨɨngaka. Sɨma hɨnɨɨna bɨ naɨngwowikɨm. 45 Mɨ ɨiya Jisɨs siya siir oma hɨriir swokɨ amɨn mɨ Galili hɨran iikamɨm sɨma siiramɨn ɨni maɨrgɨmaɨrga ywowɨnɨm. Dimusi rani, dimɨn taemɨnɨm siya tɨrɨm Judami ɨi komiiya wou nikwo aeiya Pasova om komii Jerusalem hɨr sɨma bɨdi kɨgmɨmɨkɨm.
46 Mɨ Jisɨs siya om Kena nu haɨmii Galili hɨriir swokɨ amɨn, omɨn opa siya tɨrkiya wain nɨkpɨtmaigiya siir. Mɨ om Kapaneam hɨr nwowɨn gavmani inkam komii nwɨrɨn siir yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn makakɨn. 47 Mɨ siya wakae Jisɨs siya nu Juda hɨr bɨdi haiburgigɨn mɨ siya nu haɨmii Galili tɨrii nɨtam tari. Mɨ siya ha namɨn Jisɨs siiram mɨ kɨmɨdiniya siir inɨ boɨnɨu, saɨka namɨm om Kapaneam hɨriir siir yɨnisɨm ɨiir ninɨ haiswonɨskiiyɨuwɨm. Siir yɨnisɨmɨn ɨni nao kingiin nwowɨn. 48 Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki mɨ kɨma, kara dimɨn kɨrɨe komii komii tɨr karamae nwowi mɨ kɨma wɨ kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn tani. Nɨɨngaka. 49 Mɨ tɨ inkam komiiyɨn siya hɨnɨɨna boɨnki, Bɨiyan Inkam Komii, kɨra kanakar wɨt, kariir yɨnisɨm ɨiir kɨgnakiyam. Yɨnisɨm ɨeya naonamɨn yɨo mɨiyɨk rani. 50 Mɨ Jisɨs siya siirɨn ɨna yɨkropkiyɨn, kɨra tɨ am kɨriir yɨnisɨmɨn wɨ omwaiyar swokɨ waiyaei. Mɨ tɨ inkamɨn siya Jisɨs siir yai aiir wakaeyɨn mɨ ɨna yamɨn. 51 Mɨ ɨiya siya ha swokɨ haiyɨug apnamɨn mɨ kamɨm siir mɨriiyɨm, sɨma siirɨn siyɨu hɨr yapiyɨskaiwɨn. Mɨ sɨma boɨn siirɨn, kɨriir yɨnisɨmɨn ɨni wadɨeyar swokɨ owɨn. 52 Mɨ siya kɨmɨdiniya sɨmiir srɨi, pakɨ hɨnɨɨn ɨiya wadɨe sae nwokikɨn kariir yɨnisɨmɨn, ha? Mɨ sɨma siir boɨn, siir pɨu huua kɨniya ii nabɨe bopwo dɨgika. 53 Mɨ ta yaiya sɨma boɨna siir, saiir mhoɨiya mɨ siir adɨn ɨna swokɨ aɨngwokiyɨn yaiya Jisɨs siya boɨna ii nabɨe bopwo hɨnɨɨn kɨriir yɨnisɨmɨn wɨ omwaiyar swokɨ waiyaei. Mɨ siya mɨ siir yɨnwig ɨma sɨmaniiyɨn ɨni hɨriiyar yaɨngwo tɨbmii kɨɨn swokiyɨm Jisɨs siiram.
54 Mɨ ya tariigɨna ya dimɨn kɨrɨe komii kwɨsaka aeya, Jisɨs siya tɨra iikam ɨmiir nɨisiimauuam, ɨiya siya nu haɨmii Judia hɨr haiburgigɨn mɨ ha napnamɨn nu haɨmii Galiliya hɨriir. Ɨriig.