8
Wiga, kamkaka wig nhɨrmi kam aka nwowiya saeya
[Mɨ ɨiya sɨma sɨmiir yai ɨmiir dɨgiyɨm mɨ tɨ iikamɨm hɨr haɨngiriyɨu owɨm ɨna nhɨnmaigiyɨm sɨmiir yapa yapa oma. Mɨ Jisɨs siya yɨo kɨmɨdina mhɨu whɨrɨn Oliv nɨkɨuwiyɨn siir yam. Mɨ ɨigwɨr nugak ɨɨmuma Jisɨs siya ɨna swokɨ amyakwokɨn omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir. Mɨ iikam whɨekakɨm ha nɨtɨm ɨni siirar inɨ ɨdwo kaeyokainiyɨm. Mɨ siya ɨni sɨmiir bopwonau hɨrar yɨdwokai owomwarkaiyɨuwɨn. Mɨ kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm mɨ Farisi kam ɨkɨm sɨma wiga kamkaka wig nhɨrmi kam aka nwowa saiirɨn warar yɨkɨunani. Mɨ sɨma kɨmɨdina saiir boɨnki, saeya iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨdar nɨnsiin okwokiyɨm. Mɨ sɨma kɨmɨdiniya Jisɨs siir boɨnki, inkamɨn nowomwarkaiyɨuwiyɨn ta wiga, wig nhɨrmi kam aka nwowa krɨma saiir bɨdi kɨgɨm. Krɨmiir siyɨu komiiyɨn Moses siya wɨnkiyɨn yɨo hɨnɨɨna boɨnkikɨn, ta hɨriinan wiga krɨma saiirɨn siiyani kaiyɨmɨk aoki. Mɨ ni kɨra pɨ panɨɨna boɨni tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirɨn, ha? Sɨma tɨ hɨriinan yaiyɨm mɨnam boɨnkɨm sɨrni hanɨɨn siya kiyɨskaiyɨm mɨ siirɨn pa nwokɨ boɨn hɨuriiyɨuɨm. Mɨ siirɨn pa nwokɨ onkwonamɨm maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨugrɨpkɨikikaiyam. Mɨ sɨma siir bɨ swokɨ ɨksɨsaekɨm. Nɨɨngaka. Siya bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ Jisɨs siya ha waisiinaiinamɨn mɨ siya kɨmɨdiniya nu ɨiir wɨn.
Mɨ sɨma hɨrar nikɨ okwowɨm mɨ sɨma siiramɨn ɨna kɨntɨnu srɨiraraokiyɨm. Mɨ Jisɨs siya ha nɨnkiyɨnyɨn okwokiyɨn mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn sɨmiirɨn, yɨpɨkɨ kɨmiir nwɨrɨn dimɨn biyɨe tɨr karamae nwowɨn, bɨi pɨ siya dɨt saiirɨn siiyani. Mɨ siya ha swokɨ waisiinaiinamɨn mɨ siya yai nhɨrɨm ɨna swokɨ wɨnamɨn nu ɨiir. Mɨ yaiyɨm Jisɨs siya boɨnɨm sɨmiir mhoɨiya, sɨma ɨna kiwomwokairaraokiyɨm nwonwɨra nwonwɨra sɨmiir oma namɨm. Mɨ bɨiyɨn adiyaowae waibibiyɨeyɨm sɨma haiburgig hɨrɨn. Mɨ mhoɨiya yainan whran, kopak mwɨigak ɨma. Mɨ sɨma ɨna yamɨm sɨmiir oma. Mɨ hapaiirɨn Jisɨs saɨsar ywoki ta wig anakan. 10 Mɨ Jisɨs siya ha nɨnsiin okwoyɨnyɨnkiyɨn mɨ siya kɨmɨdina saiir srɨi, wig, sɨma ɨni papi nwowɨm? Tapaiirɨn inkam nwɨrkɨ swokɨ o rani, kɨriir boɨn hɨuriyɨuwamɨn warɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨra tɨrɨm sɨmiirsiyɨn, ha? 11 Mɨ wiga siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, inkam Komii tapaiirɨn inkam nwɨrkɨ swokɨ o rani. Nɨɨngaka. Sɨma bɨdi yamswokiyɨm. Mɨ Jisɨs siya saiir boɨn, an kara ɨriipɨ hɨriinan warɨ siyɨu biyɨeyɨm kɨra mɨ tɨrɨm pɨ sɨmiirsi boɨn hɨuriyɨu rani. Mɨ kɨra tapaiir haiburgig mɨpi tɨ am. Mɨ kɨra wɨ dimɨn biyɨe kɨpi swokɨ tɨrmɨmɨn. Nɨɨngaka. Ɨriig.]
Jisɨs siya ɨni bɨekɨ whwoyanan ywowɨn nu ɨiir
12 Mɨ Jisɨs siya yɨpɨkɨ siir kɨgna apɨm, sɨmiirɨn ɨna swokɨ boɨnkiyɨn, kara tɨ nu ɨiirɨn ɨni bɨenan whwoyan. Mɨ yɨpɨkɨ kariirɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ kariir yai ɨmiir wakaeyoknaei mɨ siya wɨ siyɨu biyɨeyɨn nɨibwomambwonan nwokiyamɨn wɨ siir nap rani. Nɨɨngaka. Siya wɨ yaeya kwoɨnwɨnɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn wɨ siir haii bɨenan whwoyaeiyɨn. 13 Mɨ Farisi kamɨm sɨma Jisɨs siir boɨnki, warɨ dɨmɨn taemɨnɨm kɨra boɨniyɨm yɨm kɨriir kwoɨnkar prɨinaɨngwo boɨni. Warɨ dimɨn taemɨnɨm kɨra boɨniyɨm yɨm dimɨn komii rani, yɨm krɨmiirɨn ha nɨisiimauu rani, kɨra yɨpɨkɨn. Nɨɨngaka. 14 Jisɨs siya hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn. Nɨɨngaka. Tɨ dimɨn taemɨnɨm kanakanar boɨn wakaenam yɨm kaimwowaɨrgɨm. Dimusi rani, kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn omɨn kara nɨtɨn mɨ omɨn kara namanɨn. Mɨ wɨm kɨma ha nɨnoknɨnkɨn tani kara pɨndankɨ nɨtkɨn mɨ kara wɨ pɨnda nami. 15 Wɨm kɨma kariirɨn nuan dimɨn ɨmiirarar hɨdikɨn. Kɨma kariirɨn dimɨn mwoni bɨ boɨnikɨm. Mɨ kɨma kariirɨn ɨni hɨriiyar boɨn hɨuriyɨu krɨpkaiyɨm. Mɨ an kara inkam ɨmiirɨn hɨriinan bɨ hɨdikɨn. Nɨɨngaka. 16 Mɨ kara iikamɨm kariir whwonkam ɨda nokwowɨm sɨmiir dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir hɨdi, kara wɨ wadɨeyar hɨdi. Dimusi rani, kara kariir kwoɨn aɨrgɨ prɨinaɨngwo hɨd rani. Nɨɨngaka. Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨ kariir nɨkropkiyɨn siya ɨni kanakar nwowɨn. 17 Kɨmiir siyɨuɨn yɨo hɨnɨɨna boɨnkɨn, inkamwo pɨ nwɨsa ywoki kwoɨn whɨruwa ɨkɨ dimɨnɨn sowar boɨnɨn pɨ kaimwo siya nwokii. Dimusi rani, sowa kwoɨn whɨruwa bɨdi ywokiyo. 18 Kara kɨmiirɨn dimɨn taemɨnɨm kariirarɨm sɨmiir boɨni, kara tɨ inkamɨn Adi Komii siir omankɨ nɨtɨn. Adi Komiiyɨn kariir Adɨn, yɨpɨkɨn kariir nɨkropkiyɨn, siya mɨ kara, krɨra kɨmiir nɨnoknɨnkɨn haigɨnɨuwam tɨri kariirɨn hɨnɨɨn, kara yɨpɨkɨn. 19 Mɨ sɨma siirɨn hɨnɨɨna srɨi, kɨriir Adɨn ɨni papi nwowɨn? Mɨ Jisɨs siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn mɨ kɨma kariirɨn ha nɨnoknɨnkɨn karamae nwowi kara yɨpɨkɨn mɨ kɨma kariir Adɨn siirɨn wɨ wara mɨ ɨnoknɨnkɨn tani. Mɨ kɨma kariir nɨnoknɨnkɨni mɨ kɨma kariir Ad ɨiirɨn wa mɨ ɨnoknɨnkɨni.
20 Jisɨs siya omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir maeyau kwɨra hɨuyokiyokaiya maeyaua umɨrɨm Adi Komiini sɨma hauuwiyɨm, sɨm haigiiya saiir hɨr boɨnmɨmauugɨn. Mɨ sɨma siir bɨ nonkwokɨm maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyamɨn. Dimusi rani, siir ɨiya naowana ya bɨ nikɨ ɨmbinika. Ɨriig.
Kɨma omɨn kara namanɨn siirɨn wɨ wara nɨt rani
21 Mɨ Jisɨs siya sɨmiirɨn ɨni hɨriiyar swokɨ haɨngiyas boɨn taraowamɨn. Kara wɨ kapi namkrɨpkainami. Mɨ mhoɨiya kɨma wɨ kariirɨm hansɨrnanaei. Mɨ mhoɨiya kɨma wa naonami. Dimusi rani, tɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsika. Mɨ kɨma omɨn kara namanɨn wɨ siir wara nam tani. Nɨɨngɨ, nɨɨngaka. 22 Mɨ Isrel sɨmiir bɨiyan inkam komii komiiyɨm sɨma hɨnɨɨna boɨn mɨ siya hɨnɨɨna dimusi boɨnkɨn, kɨma omɨn siya namanɨn wɨ siir wara nam tani? Mɨ tɨ yaiyɨm tɨ siya kwaboɨnkiyɨm, yɨm tari hɨnɨɨna boɨnkɨm, siya wɨ siya siyar swokɨ ɨsomaonaei. Mɨ krɨma wɨ wara nɨnkɨn am tani, ha? 23 Mɨ Jisɨs siya hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, wɨm kɨma nu tɨran iikamkɨm mɨ an kara nɨnomor kouan inkamkɨn wɨm kɨma tɨ nuɨn siir tɨrankar nɨtkɨm, an kara kouankɨ nɨtkɨn. 24 Kara kɨmiirɨn tɨ hɨriinan siirsi boɨnmauugɨn. Kɨma wa naonami. Dimusi rani, kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsika. Mɨ kɨma ha bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm kara tɨ Inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn siya. 25 Mɨ sɨma siir yai aka ɨna swokɨ owarkɨi boɨnɨm, ɨhɨ mɨ kɨra yɨpɨkɨn? Mɨ Jisɨs siya ɨna swokɨ owarkɨi boɨnɨn, kara tɨ yaiyɨm kɨmiir bɨdiyar ikɨ boɨnmauuɨn, ɨiya kara bɨigɨ bɨi Adi Komii siir yai aiir boɨmɨmauuɨn. 26 Kara kɨmiirɨn wa pɨ boɨnɨn mɨ wa pɨ mɨ hɨdɨn dimɨn biyɨe biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsiyɨn. Mɨ tariinanɨn iyɨe? Yɨo ɨni nɨɨnga ywowɨn. Mɨ tariinanɨn kara nuan iikamɨm kɨmiirɨn pɨ yaimɨn dimɨnɨm kara hainaniyɨm siir hɨrankɨ, inkamɨn yɨpɨkɨ kariir nɨkropkiyɨn pɨ sɨmiir boɨnmɨmauuwi. Siyaɨrgɨn kaimwokɨ kaimwowɨn. Mɨ ta saeyaɨrga kara boɨnmɨmauuwiya iikamɨm nuanɨm kɨmiir.
27 Sɨma ha bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm siya boɨnmɨmauuwɨm, yɨm siir Adɨn siirgɨm. Nɨɨngaka. 28 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnki, mhoɨiya ɨiya kɨma kariir hainani, inkamɨn nɨnomor kouankɨ nɨtɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir mɨ kara ha naonami mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni, kara yɨpɨkɨn. Mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni, kara tɨ dimɨn taemɨnɨm kanakanar bɨ prɨinaɨngwo boɨnkɨm. Mɨ tɨ yaiyɨm kara boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir, yɨm kariir Adɨn Adi Komii siyar hauugikɨm kariirɨn. 29 Mɨ kariir Adɨn, Adi Komii siya yɨpɨkɨ kariir nɨkropkiyɨn, siya ɨni kanakar nwowɨn, siya kariirara bɨ kɨgnɨnkɨnkiikɨn. Dimusi rani, siir yaiyɨm karar wakaekɨm mɨ kara siir kwoɨn ɨiirar napikɨn. 30 Mɨ iikam whɨekakɨm ta yaiya Jisɨs siya boɨna saiir wakaeyɨm sɨma ɨna yaɨngwo tɨbmii kɨɨngiyɨm siirɨm. Ɨriig.
Jisɨs siya sɨmiirɨn mɨnsi boɨnmɨmauugɨn siya sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn sɨma dimɨn biyɨeyɨm rɨrmiiya sɨmiirsi nwowɨm
31 Mɨ mhoɨiya Jisɨs siya Isrel sɨmiir iikamɨm yɨpɨkɨ siir yai aiir wakaeyɨm mɨ sɨma ɨna yaɨngwo tɨbmii kɨɨngiyɨm tɨ yaiyɨm siya boɨnɨm sɨmiiram. Mɨ kɨma tɨ yaiyɨm kara boɨnɨm sɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ kɨma wɨ kariir kɨgna mɨriiyan inkam nwowi. 32 Mɨ mhoɨiya kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni yaimwokɨyaimwowa. Mɨ ta yaimwokɨyaimwowa kɨmiirɨn wɨ saeya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi rɨrmiiya dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirsi nwowɨm inkamɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨn mɨ ha haiburgigiyɨn, siir hɨriinan.
33 Mɨ sɨma ɨna yowarkɨi boɨnɨm, nɨm krɨma Ebrahamni namouwɨm, krɨma bɨiya inkam nwɨrniyɨm nɨɨnga nɨɨnga bɨ swokɨ mɨrii mɨmɨnkɨm. Mɨ kɨra hɨnɨɨn dimusi boɨnkɨn, kɨma wɨ inkamɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨn mɨ hɨr ha haiburgigiyɨn mɨ rɨrmiiya ha nwowiyɨn wɨ siir hɨriinan nwowi.
34 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnki, kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnkii, iikam kɨma yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe tɨrɨm, yɨm ɨni iikamɨm maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨm dimɨn biyɨeyɨm ini hanɨɨn sɨmiir kwoɨn ɨmiir kwɨrii ɨdwokaiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. 35 Iikamɨm maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiiyɨm, sɨma dimɨnɨm sɨma naɨngwowiyɨm wɨ tɨr tani. Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ om hɨrar nwowiyɨn yɨo nɨkrani, dimɨnɨn ɨkɨ siya naɨngwowiyɨm tɨram, yɨm wa tɨri. 36 Mɨ kara tɨ yɨnisɨmɨn kɨmiirɨn wadɨe tɨr haigɨnɨuwi mɨ kɨma ɨkɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirsiyɨn wɨ rɨrmiiyar nwowi mɨ kɨma mhoɨiya wɨ rɨrmiigɨrɨrmiiyar nwoki.
37 Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, kɨma Ebraham siir namougɨm. Wɨm kɨma kariir nɨsomaowam tɨri. Dimusi rani, kɨma yaiyɨm kara boɨnmɨmauuɨm sɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn tani. 38 Kara kɨmiirɨn yaiyɨm kariir Adɨn bɨiya siya nɨisiisiimauuɨm kariir, sɨmiir boɨnmɨmauuwi. Mɨ wɨm kɨma ɨni dimɨn taemɨnɨm bɨiya kɨmiir ad ɨma boɨnmɨmauuɨm ɨni sɨmiirar swokɨ tɨrɨm.
39 Mɨ sɨma siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, krɨmiir adɨn Ebrahamkɨn. Mɨ Jisɨs siya ɨna swokɨ boɨnkiyɨn mɨ kɨma Ebraham siir yɨnisɨmkɨ nɨuwi mɨ kɨma wɨ dimɨn taemɨnɨm siya tɨrɨm wɨ sɨmiir hɨriinanar tɨ tɨr. 40 Mɨ tɨ yaiyɨm kara boɨnmɨmauuwɨm, yɨm yaimwowaɨrgɨm, yɨm tɨ yaiyɨm yɨm kara wakaenani ɨma Adi Komii siirɨm. Mɨ wɨm kɨma ɨni hɨriiyar nɨksɨsae krɨpkaiyɨm kariir nɨsomaowamɨn. Abraham siya tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir bɨ swokɨ tɨrmɨmɨnkɨn. Nɨɨngaka. 41 Wɨm kɨma dimɨn taemɨnɨm kɨmiir ad ɨma tɨrɨm sɨmiirarar tɨrkɨm. Mɨ sɨma siirɨn ɨni ɨgao yaiyar boɨnkiyɨm, krɨma hɨiyɨn tani. Krɨma ad nwɨruwani yɨnkɨm Adi Komii siirgɨsiirgɨm. 42 Mɨ Jisɨs siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨn mɨ Adi Komii siya kɨmiir Adgɨ nɨuwi mɨ kɨma kariiram warar timɨ aɨngwokwo, tɨ inkamɨn yɨpɨkɨn Adi Komii siya nɨkrop ɨuungiyɨn nua tɨriir siir om hɨrankɨ. Kara tɨriirɨn kariir kwoɨn ara napam bɨ nɨtkɨn. Kariirɨn siyar nɨkropkikɨn. 43 Mɨ kɨma tɨ yaiyɨm kara boɨnɨm sɨmiir nɨnoknɨnkɨn karamae dimusi nwokɨm? Kɨma wɨ nɨnoknɨnkɨn tani. Dimusi rani, kɨma, kɨma nwowa saiir hɨriinan nwo rani mɨ kɨma kariir yai aiirɨn wɨ ha wakaeyoknarani. 44 Wɨm kɨma kɨmiir adɨn Setan siir yɨnisɨsɨmkɨm. Mɨ wɨm kɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm siya naɨngwowiyɨm sɨmiirar mɨ aɨngwowikɨm. Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn, siya inkam nɨsomsom aowakɨ waiwigɨn siya mɨiyɨknansɨm bɨ swokɨ omɨn omɨnkɨn. Dimusika, mɨnsika siya sɨmiir whɨnkɨnsiisamɨn yaimwoni wara bɨ boɨnikɨn. Siya nɨksɨsaeyakɨ waiwigɨn, iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir nɨkpɨtmaiyam. Mɨ ɨiya siya nɨksɨsaeiyɨm, siya siir kwoɨn ɨiirar napikɨn. Dimusi rani, siyaɨrgɨn iikamɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨmiir adɨn. 45 Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni yaiyɨm kara boɨniyɨm kara yaimwo ɨmiirarar boɨni. Kara bɨ nɨksɨsaeikɨn mɨ kɨma sɨmiiram bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨnikɨm. Dimusi rani, kara kɨmiirɨn Setani dimɨn taemɨnɨm sɨm boɨnkɨn. 46 Mɨ kɨmiir nwɨrkɨ hɨriinan boɨn karamae dimusi nwowi, tɨ dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm yɨm kɨpɨii rani, ha? Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni mɨ kɨma kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm payop. 47 Mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yɨnisɨsɨm nwowi, yɨm sɨma dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya boɨnɨm sɨmiir wakaeyoknakɨm. Wɨm kɨma Adi Komii siir yɨnisɨm tani mɨ kɨma dimɨn taemɨnɨm siya boɨniyɨm sɨmiir panisi wakaeyoknasi. Ɨriig.
Ebraham siir apu aeya naokaina siir, an kara hɨriiyar nwokɨn
48 Mɨ inkam komii komiiyɨm Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨm sɨma siir boɨn, bɨiya krɨma kɨriirɨn yaimwowar boɨnkikɨm, tɨ nu haɨmii Samerian inkamɨn, kɨriirɨn yɨu biyɨekɨ bɨdi ii okwokaiyɨn. 49 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kariirɨn uridyɨugɨ bɨ nii okwokaigɨn. Kara, kariir Adɨn siir inɨg ɨiirarar hainan praprasi. Mɨ wɨm kɨma kariir swokɨ ɨgbumbuwi mɨ kɨma kariir inɨg ɨiir bɨ hainanikɨm. 50 Kara dimɨn taemɨnɨm mɨnam bɨ tɨrkɨm, iikamɨm kɨma kariirɨn hɨnɨɨna boɨnɨm, kara inkam wadɨekɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siya iikam kɨmiirɨn wɨ mhoɨiya nɨisiimauuwi kariirɨn hɨnɨɨn kara inkam wadɨekɨn. Mɨ dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm, wɨ siyar hɨdi. 51 Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni, yɨpɨkɨ kariir yaiyɨm kara boɨnɨm sɨmiir naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨn yɨo wɨ nao rani. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. Sɨma wɨ omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨigiyami. 52 Mɨ Isrel sɨmiir inkam komii komiiyɨm, sɨmiir kɨgɨrkakiyɨm, sɨma siir boɨn, krɨma ɨni haɨni yɨnoknɨnkɨnkiyɨm kɨra asi whaowaei, kɨriirɨn uridyɨugɨ bɨdi yɨtkiiyɨn. Mɨ kɨriir kwoɨnɨn siya kiyɨpiyaokiinaowidi. 53 Mɨ inkamɨn Ebraham nɨkɨuwiyɨn mɨ profet inkam ɨkɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir nowomwarkai haigɨnɨugigɨm yɨm bɨdi yaonamɨm. Mɨ ni kɨra kɨmɨdiniya hɨnɨɨna boɨn, yɨpɨkɨ kariiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni wɨ nao rani. Yɨo wɨ omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨii. Mɨ kɨra hɨriiyar naɨngwowi Ebraham siya mɨ profet inkam ɨkɨm, sɨmiir kouwɨn ɨni kɨra ywowɨn, ha? Mɨ kɨra hɨriiyar mɨ naɨngwowi kɨra ɨni Adi Komii siir hɨriinan ywowɨn? 54 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn mɨ kara kariir inɨg ɨiirar swokɨ hainan praprasi, yɨo dimɨn komii rani. Kara wɨ hɨriinan tɨr tani, Adi Komii, kariir Adɨn yɨpɨkɨn kɨma boɨnɨn hɨnɨɨn kɨma siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni, siya siyaɨrgɨn kariir inɨg ɨiir hainan praprasi. 55 Kɨma ha boɨnkɨm, kɨma siirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn mɨ kɨma siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn tani. Nɨɨngaka. An kara siirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn mɨ kara ɨna mɨ wakaeyokna aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨn siiramɨn. Mɨ kara ha boɨni, kara siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn. Kara wɨ iikam kɨmiir hɨriinanar pɨ mɨ owɨn nɨksɨsaeyan inkam. Nɨɨngaka. Kara siirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn mɨ kara siiram asi wakaeyokna aɨngwo tɨbmii kɨɨni. 56 Kɨmiir brougaeyɨn Ebrahamɨn mɨnam naɨngwokwonanaekɨn, ɨiya kara haiburgigana Adi Komii siir om ɨiir mɨ nua tɨriir nɨtɨm, inkam nauunɨ oniyɨm nuan iikamɨm kɨmakar. Siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn mɨ siir kwoɨnɨn maɨrgɨmaɨrga komiigak asi nwokɨn. 57 Mɨ Isrel sɨmiir inkam komii komiiyɨm sɨma siir boɨn, kɨra waibiyɨe bɨ nikɨ okɨn mɨ kɨra Ebraham siirɨn ha kɨgɨn, aniya? Kiya, nipi nɨksɨsaei. 58 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni, bɨiya Ebraham siir yopiiya siir naokaina, ankara hɨriiyar nwokɨn. 59 Mɨ tɨ yaiyɨm siya boɨnɨm sɨmiir mhoɨiya, kamɨm siiya ɨna haiyɨm siir kaiyɨmɨk aowam. Mɨ Jisɨs siya idowɨiya bɨ nwokɨn. Mɨ siya omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir haiburgigɨn mɨ ɨna yapnaniyamɨn idowɨiya hɨriir. Ɨriig.