9
Inkam nhwokwɨsaeyɨn siir niwiigɨn
Mɨ Jisɨs siya ha napnamɨn sasar mɨ siya inkam nhwokwɨsaeyɨn siir kɨg, siir yopiiya siirɨn hɨriinan nhwokwɨsaeyar naokainakika. Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma siir srɨi, inkamɨn nowomwarkaiyɨuwiyɨn, siyɨu biyɨe nhɨnga tɨrkɨn, tɨ inkamɨn siir yopiiya siirɨn hɨriinan nhwokwɨsaeyar naokainaɨn. Siyar, iyɨe? Siir yopii ad owa? Mɨ Jisɨs siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, tɨ inkamɨn mɨ siir yopii ad owa sɨmani dimɨn biyɨe bɨ tɨrkɨm? Siya nhwokwɨsae hɨriiyar nwokɨn. Dimusi rani, Adi Komii siya siirɨn wɨ dimɨn kɨbikɨ kɨbi ɨiir tɨrhaigɨnɨuwi, iikamɨm sɨmiir nɨisiimauuwam. Krɨma Adi Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiirar tɨrkrɨpkai, inkamɨn yɨpɨkɨn kariir nɨkropkiyɨn tɨriirɨn. Krɨma tɨ ɨiyɨm siya nɨmbingiyɨm krɨmiir hɨriiyar tɨr. Dimusi rani, mhoɨiya ta ɨi aeya nɨti, iikamɨm sɨma wɨ tɨ hɨriinan dimɨn ɨiir tɨr tani. Mɨ kara tɨ nu tɨrar nikɨ owɨn, kara ɨni paenan nɨuya haigɨnɨunan ywowɨn, iikamɨm sɨmiir siyɨu ɨiir. Kara sɨmiirɨn Adi Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiir nɨisiimauuwi. Mɨ tɨ yaiyɨm siya boɨnɨm, sɨmiir mhoɨiya siya yaeyopa nu hɨriir ha yaskiigiyɨn mɨ siya kɨmɨdiniya nu ɨnakar yɨnkɨn hɨubrombropki nu bropaɨr nwokiyam. Mɨ siya kɨmɨdiniya siir nhwo ɨiir yakɨ ɨtɨmakɨugiyɨn. Mɨ tɨ siya nɨtɨmakɨugiyɨn inkamɨn siir nhwona ɨiir saiir mhoɨiyaɨn, siya siir boɨnki, kɨra whɨiya Siloam nɨkɨuwiya saiir tani whaunaki.
Mɨ siya ha swokɨ ɨtɨn mɨ iikamɨm saɨka kingiin hɨr nwowɨm mɨ iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ siir kɨgɨm, siya nu hɨr nɨdwowɨn umɨram iikam ɨmiiram kauɨn, sɨma, sɨma sɨmar yɨnsrɨi ansrɨina, tɨ inkamɨn bɨiya hɨr nɨdwowɨn mɨ umɨram iikam ɨmiiram kauɨn siir hauuwam mɨ tari siyaɨrgɨn tɨ inkamɨn, iyɨe? Si rani? Mɨ iikam nhɨrɨm sɨma boɨn, tɨ inkamɨn siyaɨrgɨn nu hɨr nɨdwowɨn krɨmiiram kauɨn. Mɨ nhɨrɨm sɨma boɨn. Nɨɨngaka. Tɨ inkamɨn si rani, siir whwonkamɨn tɨ inkamɨn nhwokwɨsae nwowɨn siir whwonkamnankɨn. 10 Mɨ siya sɨmiir boɨnki, karaɨrgɨn, tɨ inkamɨn bɨiya nhwokwɨsae nikɨ owɨn. Mɨ ta siya boɨnkiya sɨmiir saiir mhoɨiyan, sɨma kɨmɨdiniya siir srɨi, kɨra panɨɨn panɨɨna tɨrkɨn wara kɨriir nhwoɨn wadɨe nwokiyɨn mɨ kɨra hɨnda tɨnda ha kɨgomokiyɨn? 11 Mɨ siya sɨmiir boɨnki, inkamɨn Jisɨs nɨkɨuwiyɨn siir yaeyopa nu hɨriir ha yaskiigiya mɨ siya kɨmɨdiniya nu ɨnaka yɨnkɨn hɨubrombropki, brop nwokiyam mɨ mhoɨiya siya kɨmɨdiniya kariir nhwo ɨiir yakɨ ɨtɨmakɨugi. Mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn kariirɨn, kɨra kɨriir whwonkamɨn whɨi Siloam saiir tani whausoknaki. Mɨ ta saiir mhoɨiyan, kara ɨna yamɨn kariir nhwo ɨiir whausoknakiyɨm. Mɨ kariir nhwoɨn ɨni ta saiirsiyar kɨgomokiyɨn, hɨnda tɨnda. 12 Mɨ ta siya boɨna saiir mhoɨiya, sɨma siir srɨi, siya ɨni papi nwowɨn? Mɨ siya ɨna yowarkɨi boɨnkiyɨn, kara siir nɨnoknɨnkɨn tani. Ɨriig.
Mɨ Farisi kamɨm sɨma tɨ inkam ɨiir srɨi Jisɨs siya dimu dimɨn tɨrkɨn
13 Mɨ mhoɨiya sɨma tɨ inkamɨn bɨiya nhwokwɨsae nikɨ owɨn siir yɨkɨunam, Farisi kamɨm sɨmiiram yɨpɨkɨ Mosesni siyɨuɨm sɨm sɨbgu ɨnoknɨnkɨniyɨm. 14 Mɨ ɨiya Jisɨs siya nu bropaɨrɨn tɨ inkam nhwokwɨsaeyɨn siir nhwo ɨiir nakɨ ɨtɨmakɨugiyɨn mɨ siir nhwoɨn wadɨe ha swokɨ okiyɨn mɨ siya ɨna dikaoraekaokiyɨn hɨnda tɨndaɨn. Siya tɨ dimɨnɨn Juda sɨmiir ɨi komiiya pɨu siiskuwakiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya Sabat saiir tɨrkɨn. 15 Mɨ siya hɨriirɨn sɨmakar yam Farisi kamɨm sɨmiir kɨgamɨn. Mɨ sɨma kɨmɨdiniya siir srɨi siya sɨmiir swokɨ boɨnmauuɨm, siya wadɨe panɨɨn panɨɨna nwokikɨn, tɨkɨ sɨbgu kɨgomokiyɨn. Mɨ siya ɨna yowarkɨi boɨnɨn, kariir nhwonaɨn inkam nwɨrɨn nu bropaɨrɨn siya nɨtɨmakɨu haigɨnɨugikɨn mɨ kara op ha nani whausoknakiyɨn mɨ kara hɨnda tɨnda ɨna prɨikɨgomokiyɨn. 16 Mɨ Farisi sɨmiir iikamɨm sɨmiir nhɨrɨma boɨn tɨ inkamɨn Adi Komii siya bɨ nɨkropkikɨn. Nɨɨngaka. Dimusi rani, siya mɨi Juda sɨmiir ɨi komiiya pɨu siisiya dimɨn taemɨn whɨr tɨr karamae nwowiya Sabat saiir mɨriigɨn. Mɨ siya Moses siir siyɨu komii ɨiir bɨ napkɨn. Mɨ nhɨrɨm sɨma boɨn mɨ siya uridyɨugɨswo wɨ tɨ hɨriinan dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar pɨ tɨrɨn? Mɨ sɨma, sɨma sɨmarɨn isido whɨsa yɨinɨbɨr. Nhɨrɨm yɨm hɨnɨɨna boɨn, Jisɨs siya inkam paii rani mɨ nhɨrɨm sɨma boɨn, siya inkam wadɨekɨn.
17 Mɨ sɨma inkamɨn bɨiya nhwokwɨsae nikɨ owɨn, siir srɨigi, kɨra panɨɨna naɨngwowi inkamɨn wadɨe kɨriir nhwo ɨiir nwowaigɨnɨugiyɨn, ha? Mɨ siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki, siya profet inkamkɨn? 18 Mɨ Isrel sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm inkam komii komiiyɨm, sɨma tɨ inkam ɨiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm mɨ sɨma panɨɨnsi yaɨngwo tɨbmii kɨɨnsi hɨnɨɨn, tɨ inkamɨn bɨiya nhwokwɨsae nikɨ okɨn mɨ tariinanɨn siya ɨna sɨbgu kɨgɨmokiyɨn. Mɨ sɨma tɨ yaiyɨm siya boɨnɨm sɨmiir bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm. Sɨma wɨ siir yopii ad owiirar srɨi ɨski. 19 Mɨ sɨma sowiirwai srɨi, ana tɨriigɨnɨn kowiirwai yɨnisɨmkɨn kowawaiyɨn hɨriinan nhwokwɨsaeyar naokainakikɨn siirɨn? Mɨ siya panɨɨn panɨɨna kɨgɨmokikɨn, tariinanɨn tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir kɨgomokiyɨn? 20 Mɨ siir yopii ado sowawai boɨn sɨmiirɨn, krɨra ɨna nɨnoknɨnkɨno, tɨriigɨnɨn krɨriir yɨnisɨmkɨn yɨpɨkɨn krɨrawai naokainakiyɨn siirɨn hɨriinan nhwokwɨsaeyar naokainakikɨn. 21 Krɨrawaiyɨn nɨnoknɨnkɨn tani siya panɨɨna nanao kaowɨrɨrkikɨn, siya tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir sɨbgu kɨgomokiyɨn. Krɨra nɨnoknɨnkɨn tani, siirɨn nhɨnga namsi tɨr haigɨnɨugikɨn siya tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir sɨbgu kɨgomokiyɨn. Kɨma siir srɨi. Siya inɨkamae bɨdiyar ywowɨn, pɨ siyar nwokɨ boɨnɨm. 22 Mɨ siir yopii ado sowa hɨriinan yai asi boɨnko, sowa Isrel sɨmiir inkam komii komiiyɨm sɨmiir iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨm sɨmiirsi nɨdidgo. Inkam komii komiiyɨm bɨiya sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm, inkam nwɨrkɨ ha boɨni, Jisɨs siya Kraiskɨn, yɨpɨkɨ iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuuwam nɨtɨn. Mɨ sɨma sowiirɨn omaka yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiya wɨ saiir hɨriir kɨgnɨnkɨn apnɨnopkaigi rani. 23 Mɨ siir yopii ado sowawaiyɨn bɨdiyar yɨnoknɨnkɨno siirɨn. Mɨ sowawaiyɨn sɨmiir boɨnki, siya inɨkamae bɨdiyar ywowɨn, kɨma siirar srɨi.
24 Mɨ sɨma ɨna swokɨ ɨkɨunaɨn tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ bɨiya nhwokwɨsae nikɨ owɨn siiram. Mɨ sɨma siirɨn ɨna boɨnɨm, kɨra Adi Komii siir hainanprapraski mɨ mɨpi yaimwowar boɨnki. Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨkɨ inkamɨn siya Adi Komii siir siyɨugɨ siyɨu ɨiir sɨbgu ap rani. Kɨra hɨnɨɨna dɨnoknɨnkɨn warɨ inkamɨn, yɨo inkam paii rani.
25 Mɨ siya sɨmiir boɨn, kara nɨnoknɨnkɨn tani tɨkɨ inkamɨn siya wadɨekɨ piyamisi owɨn, iyɨe? Mɨiyɨk rani. Kara tɨ siirarar nɨnoknɨnkɨni, bɨiya kara nhwokwɨsae nwokɨn mɨ tariinanɨn kara ɨkɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn ɨna sɨbgu kɨgomokiyɨm. 26 Mɨ sɨma siirɨn ɨna swokɨ srɨiyɨm, siya kɨriirɨn dimu dimɨn tɨrkikɨn? Mɨ siya kɨriir nhwo ɨiirɨn wadɨe panɨɨna nwowaigɨnɨugigɨn? 27 Mɨ siya sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kara kɨmiir bɨdiyar ikɨ boɨnmauuwɨn. Mɨ kɨma bɨ sɨbgu wakaekɨm. Mɨ kɨma pɨ ɨdɨp ɨdɨp wakaeyam dimuam swokɨ tɨri? Mɨ kɨma siir wakaeyokna apam naɨngwowi, aniya? 28 Mɨ tɨ siya boɨnkiya hɨriinan saiir mhoɨiyan mɨ sɨma siirɨn yai mɨiyɨkni bɨ boɨnkikɨm, sɨma hɨnɨɨna boɨnki mɨ ni kɨra tari siir yai aiir mɨ wakaeyokna apam mɨ tɨri. Nɨm krɨma nɨɨngaka. Nɨm krɨma Mosesni mɨiyɨm si wɨngikɨm sɨm wakaeyokna apikɨm. 29 Krɨma Adi Komii siir mɨiyɨm Mosesni boɨnɨm siya wɨnam sɨmiirarar nɨnoknɨnkɨni. Mɨ warɨ inkam paeprikab hɨriinanɨn krɨma siir nɨnoknɨnkɨn tani, siirɨn nhɨnga nɨkropkikɨn tɨriirɨn. 30 Mɨ tɨ inkamɨn siya sɨmiir boɨn, tɨ dimɨnɨn yɨo ɨni saɨka sa ywowɨn. Kɨma nɨnoknɨnkɨn tani siirɨn nhɨnga namisi ɨkropkikɨn. Siya nɨtkɨn mɨ kariir nhwoɨn wadɨe siya nwowaigɨnɨugikɨn. 31 Krɨma tɨ siirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, Adi Komii siya tɨ hɨriinan inkam biyɨeyɨm dimɨn taemɨnam siiram srɨiiyɨm sɨmiir yai bɨ swokɨ wakaeikɨn. Siya ɨkɨ iikam mɨiyɨk mɨiyɨkɨm yɨpɨkɨ siir kwoɨn ɨiirara napiyɨm, sɨmiir yai ɨmiirarar wakaeikɨn. 32 Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn ɨiya Adi Komii siya nu ɨiir nonkwokwokiyɨn mɨ ɨni tariinanar yadɨgniyɨn, krɨma hɨriinan bɨ swokɨ wakaemɨmɨnkɨm, inkam nwɨrɨn, inkamɨn nhwokwɨsae nwowiyɨn siir bɨ swokɨ whɨndiraerarkɨn, siya sɨbgu kɨgomokiyɨm ɨkɨ dimɨn taemɨnɨm sɨm. 33 Mɨ tɨ inkamɨn Adi Komii siya nɨkropki karamaekɨswo siya wɨ tɨ hɨriinan dimɨn mɨiyɨkar pɨ tɨrɨn? Nɨɨngaka. 34 Mɨ tɨ kamɨm sɨma siir boɨnki, kɨriir yopiiya kɨriir naokainakiya, saeya kɨriirɨn siyɨu biyɨeyan inkam naokainakikɨn. Mɨ tariinanɨn kɨra dimɨn taemɨn krɨmiir nɨisiimauuwam tɨri, aniya? Mɨ ta sɨma boɨna hɨriinan saiir mhoɨiyan sɨma siir yɨkɨdu mɨ sɨma siirɨn omaka yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiya saiir hɨrankar yɨkropki. Ɨriig.
Iikamɨm Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowiyɨm yɨm ɨni iikamɨm nhwokwɨsae nwowiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm
35 Mɨ Jisɨs siya hɨriinan wakaewɨnɨn, sɨma siirɨn idowɨiya hɨriir nɨkrop apnikiyɨm mɨ siya kɨmɨdiniya siiram hansɨram. Mɨ mhoɨiya siya siir hansɨryɨskaiyɨn mɨ siya kɨmɨdiniya siir srɨi, kɨra inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn siir om hɨrankɨn, kɨra siiramɨn ɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨn? 36 Mɨ tɨ inkamɨn ɨna yowarkɨi boɨnɨn Bɨiyan Inkam Komii, kɨra kariir boɨnmauu tɨ inkamɨn siya yɨpɨkɨn mɨ kara pɨ siir yai aiir nikɨ wakaeyokna apɨm. 37 Mɨ Jisɨs siya siirɨn hɨnɨɨna boɨn, kɨra siir bɨdiyar ikɨ kɨgɨn tɨ siyaɨrgɨn tɨ kɨnaka boɨnaiyɨn. 38 Mɨ tɨ inkamɨn siir yai akan hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, Bɨiyan Inkam Komii, kara ɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨn kɨraɨrgɨn inkamɨn Adi Komii siir om hɨranɨn. Mɨ siya ogmwo ha waisii hɨunanaiinamɨn mɨ siya kɨmɨdiniya siir inɨg ɨiir hainan.
39 Mɨ mhoɨiya Jisɨs siya ɨna boɨnɨn, kara tɨ nu ɨiirɨn mɨnam nɨtkɨn iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowɨm sɨmiir hɨdam. Kara tɨriirɨn mɨnam nɨtkɨn ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm yɨpɨkɨ ɨkɨ iikamɨm nhwokwɨsae nwowɨm sɨmiir hɨriinan nwowɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam nɨtkɨn. Mɨ sɨma wɨ siiram nwokɨ sɨbgu aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Kara mɨnam nɨtkɨn iikamɨm yɨpɨkɨ ha naɨngwowɨm, sɨma Moses siir siyɨu komiiyɨn siir yai ɨmiir bɨdi sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm, iikamɨm sɨbgu kɨgomokiyɨm sɨmiir hɨriinan. Kara sɨmiir nɨisiimauuwam nɨtkɨn. Tɨriigɨnɨm, yɨpɨkɨ Adi siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm ɨkɨ iikamɨm nhwokwɨsae nwowɨm sɨmiir hɨriinan, sɨma nwowa saiir hɨriinan. 40 Mɨ Farisi kam nhɨrɨm yɨm saɨka hɨr warar nɨnkɨn okwokɨm mɨ sɨma bɨdi wakaekiyɨm dimɨn taemɨnɨm siya boɨnkiyɨm mɨ sɨma kɨmɨdiniya siir boɨn mɨ kɨra hɨriiyar naɨngwowi nɨm krɨma ɨriipɨ hɨriinan nhwokwɨsaekɨm tɨ iikamɨm sɨmiir hɨriinan, aniya? 41 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnki, kɨmiir kwoɨnɨm ɨni tɨ iikamɨm nhwokwɨsae nwowɨm ɨni sɨmiir hɨriirnan ywowɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, kɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya boɨnwokiyopnatkaigi rani. Mɨ wɨm kɨma ɨinokɨinokɨn hɨrii hɨriiyar boɨnɨnaeikɨm, kɨmiir mhɨi kwoɨnɨm dimɨn whɨrkɨ swokɨ kɨnyɨskai rani. Mɨ kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siirgɨsiir dimɨn taemɨn ɨmiirɨn. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi kɨmiirɨn Adi Komii siya boɨnwokiyopnatkaigiyɨm wɨ dɨgar nwowi. Mɨ kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ haiyoprimdiyɨumiigi rani, sɨma wɨ hɨriiyar nwokrɨpkaii. Ɨriig.