3
Jonɨn op baptais haigɨnɨuwiyɨn yai siya boɨnmɨmauugɨn
(Mt 3:1-12; Mk 1:1-8; Jo 1:19-28)
Taibirias Sisa siya kɨgrɨraokiyɨm omom omom nhɨrɨm nu Rom hɨranɨm, bɨewiyɨm ɨuur ɨriiyar (15). Mɨ Pontias Pailat siya nu Judia siir kɨgrɨraowan inkam nwokɨn. Mɨ ta ɨi aiirɨn Herot siya iikamɨm nu Galili hɨranɨm, sɨmiirɨn saiir kɨgrɨraokɨn. Mɨ siir akamɨn Filip siya nu Itaria mɨ nu Trakonaitis sowiir kɨgrɨraowan inkam komii nwokɨn. Mɨ Laisenias siya nu Abilini siir kɨgrɨraowan inkam nwokɨn. Anas, Kaiafas sowa prismi bɨiyan inkam nwoko. Mɨ ta ɨiya Jonɨn Sekaraiani yɨnisɨmɨn maeyau siiyɨn nu apa saiir hɨr nwowɨn mɨ Adi Komii siir yaiya siir hɨriirɨn, saiirar nɨmbiyamkɨn. Mɨ Jon siya omom omom whɨekakɨm ɨe Jodan siir kingiin hɨr nwowɨm, sɨmiir hɨran iikamɨm sɨmiirɨn siya hɨnɨɨna boɨn, kɨma kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm digɨumii sɨmiir haimriiyɨugigi mɨ op wa nwokɨ baptais haigɨnɨuɨm mɨ Adi Komii siya kɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm bɨiya kɨma tɨrkaiyɨuɨm wɨ hanɨɨngɨn haiyoprimdiyɨumiigi. Jon siya hɨnɨɨna boɨn profet inkamɨn siir yai aiirɨn. Yai nhɨrɨm profet Aisaia siya wɨnboɨnkiyɨm Yokwo Komii saiir, yɨm hɨnɨɨngɨm,
mɨ inkam nwɨrɨn maeyau siiyɨn nu apa nɨɨnga, hɨr kauwok boɨnkiyɨn siya hɨnɨɨna kauwok boɨnkikɨn, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir siyɨuɨm sɨmiir kisɨsop dirɨraerarkwokɨn. Siir siyɨu ɨiir sɨbgu dirɨraerarkwokɨn. Profet Aisaia siya hɨnɨɨna boɨnkɨn.
Mɨ maeyauwɨm ɨeno ɨeno whɨekakakɨm yɨm ha timɨ haɨnkrɨmkrɨnkɨnkwokɨn. Mɨ mhɨu komii komiiyɨm mɨ mhɨuisɨsɨm ɨkɨm, wɨ sɨma dopkiyɨmɨkɨina mɨ siyɨuɨm mɨpugnan wrɨeyokɨm yɨm timɨ oprɨmtɨoki mɨ siyɨuɨm haigi ɨnamnaniyɨm, yɨm timɨ iyɨohɨmɨkmai dirɨraerarkwokɨn.
Mɨ iikam whɨekakɨm wa nwokɨ kɨgnɨnoknɨnkɨnkiyɨm, inkamɨn Adi Komii siya nɨmbinɨn krɨmiir nanmaiwarkainanɨn siirɨn. Profet Isaia siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn.
Jon siya iikam isid komiiyɨn siiram nɨtɨm saɨka nwowɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki, kɨma iikam mɨiyɨknankɨ mɨ ɨuwi, ɨni wrakɨwranan ywowɨm. Mɨ kɨmiirɨn nhɨnga boɨnkikɨm kariirɨm nɨdamnaniyɨm, op kɨmiir baptais haigɨnɨugiyɨm? Mɨ Adi Komii siya wɨ kɨmiir nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨn tani, aniya? Mɨ kɨma iikam whɨekakɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna dɨisiimauu, kɨma kɨmiir dimɨn biyɨe whɨekakɨm, sɨmiirɨn bɨdi haiyoprimdimiigiyɨm. Mɨ kɨma, kɨma kɨma hɨnɨɨna kɨpi nɨnkɨnwamwarkɨi boɨn, nɨm krɨma Ebraham krɨmiir brougaeyɨn siir iikamkɨm mɨ siya wɨ dɨgar nwowi mɨ krɨma wɨ iikam mɨiyɨkar nwowi. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siya naɨngwowi mɨ tɨkɨ siiyam siyar mɨ dirɨraerarii, siya wɨ dɨgar mɨ owi mɨ sɨma wɨ Ebraham siir yɨnisɨmar namwoɨuwi. Ua ɨni paemɨi hɨrar haigɨn taowaigɨna mɨ pae whɨekakɨm nae mɨiyɨk bud karamae nwowɨm yɨm wɨ paenau sɨma nɨiyɨtkaigaiki. Mɨ wɨm kɨma ɨni tɨ paeyɨm sɨmiir hɨriinan ywowɨm.
10 Mɨ sɨma siirɨn hɨnɨɨna srɨi, krɨma wɨ panɨɨna tɨri. Sɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauuɨm, krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm bɨdi haiyoprimdiyɨmiigiyɨm, ha? 11 Mɨ Jon siya sɨmiirɨn boɨniyɨo yaiya hɨnɨɨn boɨnki, inkamɨn yɨuɨs kwɨsaɨrgakɨnɨuwi mɨ siya kwɨra, inkamɨn nɨɨnga nwowɨn, siir timɨ hauu. Mɨ inkamɨn naemɨnkɨn naokɨngugunankaiyɨn yɨo ɨriipa hɨriinanar timɨ tɨr. 12 Mɨ kamɨm omom omomi umɨr haiiyɨm, yɨm ɨriipɨ hɨriinan ɨna mɨ ɨtɨm Jon siirɨm, op sɨmiir baptais haigɨnɨuɨm. Mɨ sɨma siirɨn hɨnɨɨna srɨi, iikam nowamwarkaiyɨuan inkam, krɨma wɨ panɨɨna tɨri, sɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauuɨm, krɨmiir kwoɨn biyɨeyɨm, bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm? 13 Mɨ Jon siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnmauugi, kɨma umɨrmaɨrɨn gavman siya boɨnkiyɨn siirarar hai. Yaeya umɨr nokii kɨpi swokɨ ɨnkɨn hai. 14 Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan siirɨn ɨna mɨ srɨiyɨm, krɨma wɨ panɨɨn panɨɨna tɨri? Mɨ siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki, kɨma inkam nhɨrmi hindara kɨpi prɨitɨoprɨitɨo mɨ kɨma sɨmiirɨn whɨsarii kɨpi prɨiboɨn hɨuriyɨu mɨ sɨmiir umɨrɨm whɨsarii kɨpi prɨiyɨksasae hai. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨn hiinsɨma dwo tɨ umɨrsɨmɨn kɨma haiiyɨn kɨmiir mɨi aiirsi.
15 Mɨ iikam whɨekakɨm sɨma ɨna yɨnaɨngwoyɨmiyok boɨnɨm, tɨ inkamɨn siya Kraisɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn iikamɨm sɨm nanmaiwarkainam, aniya? 16 Jon siya sɨmiir yaiyaka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn kara kɨmiirɨn op ara baptais haigɨnɨuwi, inkamɨn kariir mhoɨiya nɨtɨn kariir kouwɨn ɨni siyar ywowɨn mɨ siya ɨni yaowae adnan ywowɨn, kara ɨni yɨnisɨmnan ywowɨn. Mɨ kara siir mɨiyɨm wa sɨbgu ɨnomoknɨnkɨn mɨrii rani. Kara inkam mɨiyɨk rani. Nɨɨngaka. Mɨ kara op arar baptais haigɨnɨuwi mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siirɨn wɨ siyar haɨnɨuae haigɨnɨuwi mɨ tɨ dimɨn biyɨe ɨmiirɨn wɨ paenan siyar nɨu ɨuguski. 17 Siya ɨni inkamɨn twonidɨm twonau haigiiyɨn mɨ ha nokwobrombropiyɨn, ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ ɨiya ɨkɨ twonid ɨmiir nokwobrombrop dɨgiyɨm mɨ kasɨm pa kuubrukigi. Mɨpi twonid nɨɨngam sɨmasɨma namwokaiyɨuwi mɨ sɨmiirɨn pɨ omaka nae haigiiya hɨr ninɨ haigiyɨuwi. Mɨ siya kas ɨmiirɨn pa nhɨsopkɨninaka mɨ sɨmiirɨn pɨ pae nhɨsopkɨn namgɨnki. Mɨ ta paeya saeya wɨ nɨutɨngi rani. Nɨɨngaka. Saeya wɨ hɨriiyar nɨuyokiyokɨikaeyami.
18 Mɨ Jon siya tɨ hɨriinanɨm sɨmiir boɨnmauu dɨgiyɨn mɨ siya Yaiwɨn Kɨbiya saiir yai kɨrɨekɨrɨe kɨbi whɨekakɨm sɨmiir warar yɨnkɨn boɨnmɨmauu.
19 Jon siya gavmanɨn siir bɨiyan inkamɨn Herot ɨo siir nwokɨn. Dimusi rani, siya siir nomousɨmɨn Filip siir wiga Herodias saiir haɨnɨkɨi nonkwonan mɨ siyɨu biyɨe nhɨrɨm siya tɨrɨm ɨo sɨmiirsi wara mɨ ɨnkɨn okɨn. 20 Mɨ Herot siya siyɨu biyɨe komii whɨrɨn ha swokɨ tɨrɨn mɨ ɨni tɨ bɨiyanɨm sɨmakar swokɨ ɨnkɨn haigɨnkiyɨn. Whɨsarii rani, Jon siirɨn siya hɨugrɨpkɨikikaigɨn. Ɨriig.
Jon siya baptais haigɨnɨugɨn Jisɨs siirɨn
(Mt 3:13-17; Mk 1:9-11)
21 Ɨiya Jon siya iikamɨm sɨmiir baptais haigɨnɨuɨn mɨ siya Jisɨs siirɨn ɨni warar mɨ ɨnkɨn baptais haigɨnɨuɨn mɨ ɨiya Jisɨs siya nhwowar nikɨ kwɨsboɨnɨn mɨ nɨnomora ɨni omaka anonanar haiwaokiya. 22 Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨna yɨuwiniyɨn. Mɨ sɨma kɨgwɨn siir naeyɨuɨn ɨɨnmabnan siinaini siiram. Mɨ yai kwɨra nɨnomor kou hɨr kauwok boɨnkiya saeya hɨnɨɨna kauwok boɨnkika, kɨra kariir yɨnisɨm wadɨekɨ wadɨe kɨɨngɨn. Mɨ kariir kwoɨnɨn ɨni kɨriiramar naɨngwokwonanaeyɨn. Mɨ kariir mhɨi kwoɨnɨm, kɨriirɨmɨn ɨni maɨrgɨmaɨrga ywokiyɨn. Ɨriig.
Jisɨs siir yɨdiwii wanwiyaeiyɨm sɨmiir inɨg ɨma
(Mt 1:1-17)
23 Ɨiya Jisɨs siya siir bɨewiyɨm, kamnwɨr ɨuura nwowɨn mɨ siya ha mɨrii bwakainakɨn. Iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwokɨm, Jisɨs siya Josep siirgɨsiir nhɨekɨnɨuwi. Nɨɨngaka. Siya Adi Komii siirgɨsiir yɨnisɨmkɨn. Mɨ Josep siya Hilai siir yɨnisɨmkɨn.
24 Mɨ Hilaiyɨn, yɨo Matatni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Matatɨn, yɨo Livaini yɨnisɨmkɨn. Mɨ Livaiyɨn, yɨo Melkaini yɨnisɨmkɨn. Mɨ Melkaiyɨn yɨo Janaini yɨnisɨmkɨn. Mɨ Janaiyɨn, yɨo Josepni yɨnisɨmkɨn. 25 Mɨ Josepɨn yɨo, Matataiasni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Matataiasɨn, yɨo Emosni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Emosɨn, yɨo Neamni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Neamɨn, yɨo Eslaini yɨnisɨmkɨn. Mɨ Eslaiyɨn, yɨo Nagaini yɨnisɨmkɨn. 26 Mɨ Nagaiyɨn, yɨo Meatni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Meatɨn, yɨo Matataiasni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Matataiasɨn, yɨo Semeni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Semenɨn, yɨo Josekni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Josekɨn, yɨo Jodani yɨnisɨmkɨn. 27 Mɨ Jodanɨn, yɨo Joanani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Joananɨn yɨo, resani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Resanɨn, yɨo Serababelni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Serababelɨn, yɨo Sialtielni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Sialtielɨn, yɨo Neraini yɨnisɨmkɨn. 28 Mɨ Neraiyɨn, yɨo Melkaini yɨnisɨmkɨn. Mɨ Melkaiyɨn, yɨo Edaini yɨnisɨmkɨn. Mɨ Edaiyɨn, yɨo Kosanamani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Kosanamaɨn, yɨo Elmadamni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Elmadamɨn, yɨo Erni yɨnisɨmkɨn. 29 Mɨ Erniyɨn, yɨo Josuani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Josuaɨn, yɨo Eliesani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Eliesaɨn, yɨo Jorimni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Jorimɨn, yɨo Matatni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Matatɨn, yɨo Livaini yɨnisɨmkɨn. 30 Mɨ Livaiyɨn, yɨo Simioni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Simionɨn, yɨo Judani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Judanɨn, yɨo Josepni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Josepɨn, yɨo Jonamni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Jonamɨn, yɨo Elaiakimni yɨnisɨmkɨn. 31 Mɨ Elaiakimɨn, yɨo Meliani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Melianɨn, yɨo Menani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Menanɨn, yɨo Matatani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Matatanɨn, yɨo Netani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Netanɨn, yɨo Devidni yɨnisɨmkɨn. 32 Mɨ Devidɨn, yɨo Jesini yɨnisɨmkɨn. Mɨ Jesiyɨn, yɨo Obetni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Obetɨn, yɨo Boasni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Boasɨn, yɨo Salmoni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Salmonɨn, yɨo Nasoni yɨnisɨmkɨn. 33 Mɨ Nasonɨn, yɨo Aminadapni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Aminadapɨn, yɨo Atmini yɨnisɨmkɨn. Mɨ Atminɨn, yɨo Anaini yɨnisɨmkɨn. Mɨ Anaiyɨn, yɨo Hesroni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Hesronɨn, yɨo Peresni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Peresɨn, yɨo Judani yɨnisɨmkɨn. 34 Mɨ Judaɨn, yɨo Jekopni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Jekopɨn yɨo Aisakni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Aisakɨn, yɨo Ebrahamni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Ebrahamɨn, yɨo Tirani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Tiraɨn, yɨo Nehoni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Nehoɨn yɨo Serakni yɨnisɨmkɨn. 35 Mɨ Serakɨn, yɨo Reuni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Reunɨn, yɨo Pelekni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Pelekɨn, yɨo Ebeni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Ebenɨn, yɨo Selani yɨnisɨmkɨn. 36 Mɨ Selaɨn, yɨo Kenani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Kenanɨn, yɨo Apaksatni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Apaksatɨn, yɨo Siemni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Siemɨn, yɨo Noani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Noaɨn, yɨo Lemekni yɨnisɨmkɨn. 37 Mɨ Lemekɨn, yɨo Matusalani yɨnisɨmkɨn. Mɨ Matusalaɨn, yɨo Inokni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Inokɨn, yɨo Jaretni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Jaretɨn, yɨo Mahalalelni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Mahalalalelɨn, yɨo Kenani yɨnisɨmkɨn. 38 Mɨ Kenanɨn, yɨo Inosni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Inosɨn, yɨo Setni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Setɨn, yɨo Adamni yɨnisɨmkɨn. Mɨ Adamɨn, yɨo Adi Komiini yɨnisɨmkɨn. Ɨriig.