4
Setan siya siir nɨpiyaokɨiyam tɨrkɨn
(Mt 4:1-11; Mk 1:12-13)
Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨni Jisɨs siir yanɨnkɨnɨuniyɨn mɨ siya ɨe Jodan siir haiburgigɨn mɨ ɨna swokɨ amɨn. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siya yɨkɨunam maeyau siiyɨn apa nɨɨnga inkam karamaeya saiir hɨriir yam. Mɨ siya ta maeyau siiyɨn apa inkam karamaeya saiir nwowɨn, ɨiyɨm kam nwɨsa ywo (40). Mɨ ta ɨiya Setan siya Jisɨs siirɨmɨn saiir kɨnankɨukɨn. Mɨ ta ɨi aiirɨn Jisɨs siya nae bɨ naekɨn nɨɨngaka. Siya mhɨirɨma nwokɨn.
Mɨ Setan siya siir boɨnki, kɨra Adi Komii siir yɨnisɨmkɨnɨuwi mɨ kɨra pɨ tɨ siiyaɨn siir boɨnki mɨ siya pɨ bret nwokɨ ɨmbiyamɨm. Mɨ Jisɨs siya siir yai anaka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki. Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka inkamɨn nae aram naɨngwowiyɨn siya wɨ kɨrɨekak nwo rani. Nɨɨngaka. Inkamɨn bret ara naeyam naɨngwowiyɨn siya siirɨn wɨ kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn siir hauu rani. Nɨɨngaka.
Mɨ Setan siya siirɨn ɨna yɨkɨunaiinamɨn mhɨukɨua hɨriir mɨ bɨ kɨmɨmɨnkikɨn, siya ɨna yɨisiimauuwɨm nu tɨran omom omom whɨekakɨm sɨmiir. Mɨ siya boɨnki, kara tɨ kariir omom omomɨm mɨ kariir dimɨn taemɨn whɨekakɨm wɨ kɨriir hauuwi. Mɨ kɨra wɨ nu kɨgrɨraowan inkam komii nwowi, whɨsarii rani, yɨm tɨ digworaekwowɨm kariirargɨm mɨ kara inkam nwɨr mɨ hauuwi kara wa mɨ hauuwi, kariirar kwoɨnkɨn. Kɨra ogmwo kariiram hɨui mɨ kariir inɨg ɨiir hainani, tɨ digworaekwo whɨekakɨm yɨm kɨriirgɨm. Jisɨs siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka. Kɨra Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir inɨg ɨiirarar hainan siya kɨriir Adi Komiikɨn mɨ kɨra siir mɨi aiirarar donkwo ɨski.
Mɨ Setan siya Jisɨs siirɨn om komii Jerusalem hɨriir yɨkɨunam. Mɨ Jisɨs siirɨn omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir akou hɨr inɨ okmwɨn okwoɨu. Mɨ siya siir boɨnki mɨ kɨra Adi Komii siir yɨnisɨm kɨɨngɨnɨuwi mɨ kɨra pa diswɨt natkinaiinam. 10 Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka mɨ Adi Komii siya wɨ siir paekwosɨmɨm sɨmiir boɨnki. Sɨma kɨriirar sɨbgu kɨgrɨraowɨm mɨ kɨra wɨ nao rani. 11 Mɨ sɨma wɨ kɨriir nonkwowɨni sɨmiir ɨɨnam mɨ kɨriir ɨga wɨ siiya kwɨrkɨ swokɨ haɨn tani. Nɨɨngaka. 12 Mɨ Jisɨs siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, Yokwo Komii saiir yaiya saeya hɨnɨɨna boɨnka, kɨra Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siirɨm kɨpi kɨnankɨu mɨ siirɨm kɨpi srɨi, tɨ hɨriinan dimɨn biyɨeyɨn siya kɨriir whɨndirɨraerarkiyɨm. Nɨɨngaka. 13 Mɨ ɨiya Setan siya siirɨm kɨnankɨuguguwɨn, tɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm sɨmiir mɨ Jisɨs siya bɨ wakaeyoknakɨn. Mɨ Setan siya Jisɨs siirɨn ɨna haiburgigɨn mɨ ɨna inɨ sɨnsɨn wokmainakiyɨn. Ɨriig.
Jisɨs siya nu Galili hɨr mɨrii bwakainakɨn
(Mt 4:12-17; Mk 1:14-15)
14 Mɨ Jisɨs siya nu Galili hɨriir namɨn mɨ Adi Komii siir naeyɨu mɨiyɨkɨn siir kɨrɨeya ɨni siyakar ywowɨn mɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm Jisɨs siya dirɨraerarɨm sɨmiir yaiya ɨna haigirɨrɨr boɨnama omom omomɨm sɨmiir. 15 Mɨ siya iikam whɨekakɨm sɨmiirɨn, sɨmiir omaka yai nɨdwokai wakaeiya saiir hɨr boɨnmɨmauugɨn mɨ sɨma ɨni siir inɨg ɨiirar hainan prapraskiyɨm. Ɨriig.
Mɨ om Nasaretan iikamɨm sɨma digɨumii Jisɨs siir haimriiyɨugɨm
(Mt 13:53-58; Mk 6:1-6)
16 Mɨ Jisɨs siya omɨn yɨnisɨm sapɨsap siyar naemrwɨi okwonaniyɨn Nasaret siirɨmar swokɨ am. Mɨ Jisɨs siya Judami ɨi komiiya pɨu siisiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya ta omaka yai nɨdwokai wakaeiya saiir yapnɨnopkainam. Ɨinokɨinokɨn siya tɨriya saiir hɨriinan mɨ siya ɨni Yokwo Komiiya saiirar yokwo mwaɨngiyɨn. 17 Mɨ sɨma siirɨn profet Aisaia siya wɨna yokwowa bɨdi bɨdiniyar saiir hauu mɨ siya mɨi kwɨra hɨnɨɨna boɨna saiiram hansɨrkɨn,
18 Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨni kariir tɨr nwowɨn. Mɨ siya kɨrɨe kariirɨn mɨnam hauugɨn mɨ ha nɨmbinkɨn, siir yaiwɨn kɨbiya iikamɨm sɨma sɨma sɨpiyɨmiyokmaeyamiyɨm sɨmiir boɨnmɨmauuɨm. Siya kariirɨn mɨnam nɨkropkikɨn kara ta hɨriinan yaiya iikam sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnmauuɨm mɨ digworaekwowɨm uridnan kɨmiir nɨtkiyɨm mɨ kɨmiirɨn wɨ rɨrmiiya kara nwowaigɨnɨuwi mɨ iikamɨm nhwokwɨsae nwowɨm sɨmiir nhwowɨm wɨ wadɨe kara nwowaigɨnɨugi. Mɨ iikamɨm hɨkak nwowɨm sɨmiirɨn wɨ rɨrmiiya kara nwowaigɨnɨugi.
19 Siya kariirɨn mɨnam nɨkropkikɨn. Ɨiya Adi Komii siya nanmaiwarkainana iikamɨm sɨmiir kara saiir boɨnmɨmauukɨn.
20 Mɨ siya ha mwaɨn dɨgiyɨn mɨ yokwowa ɨna swokɨ haigɨnɨkougiya. Mɨ ɨna swokɨ hauugiya inkamɨn yokwo ɨmiir kɨgrɨraowiyɨn siir. Mɨ siya ha swokɨ ɨdwowɨn mɨ ta omaka yai nɨdwokai wakaeiya saiir nwowɨm iikamɨm sɨmiirɨn ta ɨi aiir nowomwarkaiyɨu bwakainamkɨn mɨ sɨmiir nhwowɨm siirara kaonanaekiyɨm. 21 Mɨ siya sɨmiir boɨnki, yaiya tariinan kɨma kwawakaekiya Yokwo Komii saeya boɨna, tariinanɨn saeya tasi nɨmbiniraraowa. 22 Mɨ sɨma siirɨn ɨna boɨn wadɨeyɨn mɨ sɨma naɨngwoyɨmiyok prasae bɨ kikɨnkɨm yai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm siir yai hɨranka nɨmbiniyɨm sɨmiirsiyɨn mɨ sɨma boɨn. Tɨ yɨnisɨmɨn siya tari Josep siir yɨnisɨmkɨn, aniya? Mɨ siya krɨmiir hɨriinanargɨn mɨ siya tɨ hɨriinan yai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm papiyankɨ haigɨm? 23 Mɨ siya sɨmiir boɨnki, kara kɨmiirɨn pɨ boɨniyɨo yai kwɨra saiir yaimwokɨyaimwo aiir boɨnmauugi, inkam iikam nhɨrmi whɨndirɨraerariyɨn yɨo tɨ hɨriinan inkamɨn sasar timɨ whɨndirɨraerarna. Siyɨu hɨnɨɨnɨn Kapaneam kɨra tɨrnaniyɨn mɨ tɨ kɨriir ombud om ɨiirɨn hɨriinan siyɨu ɨiirar timɨ tɨr. 24 Mɨ siya boɨn, kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni, iikamɨm sɨma sɨmiir omkɨ oman profet inkamɨn siir yai bɨ wakaeyoknaeikɨn. Nɨɨngaka. 25 Wakae! Kara kɨmiirɨn yaimwokɨyaimwowa boɨni, bɨdi bɨdiniyarɨn Ilaija siya nwowa mɨ wig igabae nɨɨnga nhɨrɨm nu Isrel hɨr nwokɨm. Mɨ taka ɨiya naokɨ bɨ swokɨ kɨnmɨmɨnka bɨewiiyɨm whwoɨm haɨmii (3 ½ yia). Mɨ iikam whɨekakɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm sɨma mhɨi prasae bɨ naokɨm. 26 Mɨ Adi Komii siya Ilaija siirɨn ɨkɨ wig igabae nɨɨngam nu Isrel hɨr nwowɨm sɨmiirɨm bɨ nɨkropkikɨn. Nɨɨngaka. Siya siirɨn, wig igabae nɨɨnga ɨrua om Sarefat nu Saidon hɨrana saiiram nɨkropkikɨn nae saiir hauu aeyɨm. Mɨ ya saeya nu Isrel hɨran wig rani. 27 Mɨ profet Ilaija siir ɨiya ɨriipɨ hɨriinan mɨ siya iikam nhɨrɨm nu Isrel hɨranɨm paowaigɨ pɨskomkopouwɨm, sɨmiir nwɨrni mɨiyɨk bɨ nwokɨn. Nɨɨngaka. Mɨ nɨɨnga nwokiyɨn Neman sasargɨn. Neman siya Isrelan tani, siya Sirian inkamkɨn. Jisɨs siir yaiya hɨriinanka. 28 Mɨ ta ɨiya iikam whɨekakɨm sɨma ta omaka yai nɨdwokai wakaeiya saiir hɨr nwowɨm sɨma ta yai aiir wakaekiyɨm mɨ sɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnkiyɨm ta yaiya Jisɨs siya sɨmiirar hɨuriyɨu boɨnkɨn. Mɨ sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm haugɨhauga asi whwiyɨekikɨm. 29 Mɨ sɨma ha nɨnsiin okwokwokiyɨm mɨ Jisɨs siirɨn ɨna kiyaiwowɨtnaniyamɨn omɨn siir yaba hɨriir. Mɨ sɨma siirɨn mhɨuisɨm whɨrɨn sɨmiir om ɨeya nwowɨn mɨ sɨma siirɨn hɨrankɨ nɨtkiigiyɨm tɨrkɨm. 30 Mɨ sɨma dɨg bɨ nwokɨm whɨsarii rani, Adi Komii siyar nɨkɨdukɨn sɨmiir kwoɨnɨm mɨ sɨma asi nɨdidkɨm. Mɨ Jisɨs siya ɨni sɨmiir bopwowar yapnamɨn. Mɨ siya ɨna yɨugusamɨn. Ɨriig.
Jisɨs siya inkam nwɨrɨn uridyɨu biyɨekakɨn siir haiswonɨskikɨn
(Mk 1:21-28)
31 Mɨ Jisɨs siya om komii Kapaneam nu Galili hɨranɨn siir namkɨn. Mɨ Juda sɨmiir ɨi komiiya pɨu siisiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya siir iikam nhɨrɨm saiirar mɨ owomwarkaiyɨugɨn Adi Komii siir yai aiir. 32 Mɨ sɨma ta siir yai aiir wakaeyɨm mɨ sɨma ɨni hindara yanaakiyɨm. Dimusi rani, siir yaiya inkamɨn inɨg komiigakɨn siir hɨriinan boɨnkɨn ta yaiya kɨrɨe komiigaka. 33 Mɨ omaka yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaekiya, inkam nwɨrɨn yɨu biyɨekakɨn hɨr nwokɨn. Mɨ siya ɨna kauwok boɨnamnankiyɨn, 34 hɨe! Jisɨs om Nasaretanɨn, kɨra dimu dimɨn tɨram nɨtkɨn, ha? Kɨra krɨmiir nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨnam nɨtkɨn, ha? Kara kɨriirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kɨrargɨn Adi Komii siir yɨnisɨmɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨn mɨ iikam whɨekakɨm krɨmiir nanmaiwarkainanɨn. 35 Mɨ Jisɨs siya ɨgao yai tɨ yɨu biyɨe siir yɨkwao boɨnki, kɨriir yaiya tɨ tanki! Mɨ yɨu biyɨeyɨn siya tɨ inkam ɨiirɨn iikam whɨekakɨm sɨmiir whwonkam ɨdar haigi ɨrɨmtɨogigɨn mɨ siya ɨna yamɨn. Mɨ siya siir bɨ nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨngigɨn. 36 Mɨ iikam whɨekakɨm sɨma hɨriinan kɨgiyɨm mɨ sɨma ɨni hindara yanaakiyɨm. Mɨ sɨmasɨmarɨn hɨnɨɨna yɨmboɨn amboɨn, ae! Ta yai hɨnɨɨna saeya panɨɨn panɨɨn yaiga. Mɨ siya yɨu biyɨeyɨm sɨmiirɨn wɨ inkamɨn kɨrɨe komiigakɨn mɨ inɨgak ɨkɨn mɨ siir hɨriinan boɨnmɨmauuwi. Mɨ sɨma hɨriinan wakaeyɨm mɨ sɨma tɨ inkam ɨiirɨn ɨna haiburgigɨm mɨ sɨma ɨna yamɨm. 37 Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨn Jisɨs siya tɨrkiyɨn ɨna haigirɨrɨrkiyɨn, omom omom ɨmiirɨn. Ɨriig.
Jisɨs siya iikam kasa bɨ haiswonɨmnɨskɨigɨn
(Mt 8:14-17; Mk 1:29-34)
38 Mɨ Jisɨs siya ta omaka yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiya saiir haiburgigɨn mɨ Saimon siir omaka aiir yam. Mɨ Saimon siir nɨua saeya ma pɨu huua kɨniya saeya niiga. Mɨ kamɨm sɨma inɨ ɨkɨunaki Jisɨs siirɨn saiir ninɨ kɨgniyam. 39 Mɨ siya ha namɨn, kɨmɨdiniya hɨiya saeya whɨna saiir kingiinar inɨ okwowɨuwɨn mɨ siya ta ma huua kɨniya ɨgao yai saiir boɨnki mɨ ta ma pɨu huua kɨniya ɨna haiburgiga. Mɨ saeya bɨri kɨmɨmɨnkika saeya ɨna yɨnsiin ɨdwo sasaugiya mɨ saeya ɨni sɨmiir nae ɨmiirar swokɨ ɨnsiin dirɨraerara.
40 Mɨ ɨiya bɨeyɨn nɨkiiyamki tɨbɨn, iikamɨm nomiiyaugakɨm, sɨma sɨmiir nomiiyauɨm mapai mapaigɨ niiyɨm sɨmiirɨn ɨna yɨkɨunaniyɨm, Jisɨs siirɨm. Mɨ siir ɨɨna tɨ iikamɨm makak makakɨm sɨmiir pɨu ɨmiir nonkwokiyɨm mɨ siya sɨmiirɨn ɨna yɨnɨmnɨskigiyɨm. 41 Mɨ tɨ uridyɨu bibiyɨeyɨm iikam whɨekakɨm sɨmiir hɨr nwowɨm sɨma ɨni warar yɨnkɨn amkiyɨm mɨ sɨma ɨgao yaigak hɨnɨɨna ywonamɨm. Hɨe! Kɨra Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn. Mɨ Jisɨs siya ɨgao yaigak sɨmiir ywoki mɨ siya yai sɨmiir bɨ kɨgnɨnkɨn boɨnaikɨn. Dimusi rani, sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm siya inkamɨn Mesaia Adi Komii siya nɨmbinɨn siya krɨmiir nanmaiwarkainanɨn.
Jisɨs siya yai omakam yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiyɨm sɨmiir hɨr boɨnmɨmauugɨn.
(Mk 1:35-39)
42 Mɨ bɨenaɨnakarɨn siya tɨkɨ om ɨiir haiburgigɨn mɨ siya maeyauwa inkam karamaeya saiir yam, nhwo Adi Komii siirɨm kwɨsboɨnɨm. Mɨ iikam whɨekakɨm sɨma ɨna yamɨm Jisɨs siirɨm hansɨram. Mɨ ɨiya sɨma siir hansɨryɨskaiyɨn mɨ siir kwoɨnɨn kɨmɨdiniya sɨma yɨkpɨtmaiyɨm tɨ sɨmiir om ɨiir haiburgigsi, siya pɨ om whɨra namisi. 43 Mɨ siya sɨmiir boɨnki, kara yaiwɨn kɨbiya ɨiya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya digworaekwo whɨekakɨm mɨ iikam ɨkɨm, sɨmiir kɨgɨrkakana saiirɨn pɨ ɨkɨ omom omom nhɨrɨm sɨmiir mɨ boɨnmɨmauuwi. Kariirɨn Adi Komii siyar nɨkropkikɨn mɨ kara hɨriinan asi tɨri. 44 Mɨ siya ha boɨn dɨgiyɨn mɨ siya ɨna haiburgigɨn sɨmiirɨn mɨ siya ɨna yamɨn Adi Komii siir yaiya saiirɨn ɨkɨ omakam, yaimɨn dimɨn, nɨdwokai wakaeiyɨm nu Judia hɨranɨm sɨmiir asi boɨnmɨmauuwamkɨn. Ɨriig.