10
Aposel kam ɨuur kwɨso sɨmiir inɨg ɨma
(Mk 3:13-19; Lk 6:12-16)
Mɨ Jisɨs siya siir kɨgna mɨriiyɨm kam ɨuur nwɨso sɨmiiram yɨkɨuna mɨ sɨma ɨrɨpa ha nwowɨm mɨ siya sɨmiirɨn kɨrɨeya uridyɨu bibiyɨeyɨm sɨm nɨnɨmnɨskiiya mɨ mapai mapai mɨnɨm sɨm mɨ haiswonɨmnɨskɨiiya ɨna hauugiya sɨmiir. Aposel kam ɨuur kwɨso sɨmiir inɨgɨm hɨnɨɨn hɨnɨɨngɨm. Bɨigɨ bɨiyanɨn Saimonkɨn mɨ siir inɨg whɨrɨn, Pitakɨn mɨ siir nomousɨmɨn Andrugɨn mɨ Jems Sebedini yɨnisɨmɨn mɨ siir nomousɨm ɨeya, Jon mɨ Pilip Batolomiyu mɨ Tomas mɨ Matyu mɨ kara, inkamɨn omom omomi umɨr haiiyɨn mɨ Jamisɨn Alfiasni yɨnisɨm ɨkɨn mɨ Tadias mɨ Saimonɨn bɨiya ta yaiya saiir boɨnmamauugɨn nu whɨran inkam komiiyɨm krɨmiir kɨpi kɨgrɨrao. Judas Iskariot, inkamɨn wɨr Jisɨs siir napwouwɨn, siir sau omomɨn siir. Ɨriig.
Jisɨs siya aposel kam ɨuur nwɨso mɨi sɨmiir hauugɨn
(Mk 6:7-13; Lk 9:1-6)
Jisɨs siya tɨ kam ɨuur nwɨso sɨmiir nɨkropkiyɨm mɨ siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki, kɨma wɨ ɨkɨ Juda iikam tani sɨmiir nu maeyau ɨmiir kɨpi nam. Mɨ kɨma wɨ Sameria sɨmiir om komii komii ɨmiir kɨpi nam. Nɨɨngaka! Kɨma wɨ ɨkɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiirgɨ sɨmiiramar dam! Sɨma ɨni sibsibɨm inkamkɨ kɨgrɨrao karam nwowiyɨm sɨma sɨma prɨiyap whaowaekaeyamiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Kɨma nami mɨ kɨma wɨ hɨnɨɨna dowomwarkaiyɨuwam sɨmiirɨn, ɨiya Adi Komii siya siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana kingiin bɨdi yɨnyaniya. Kɨma ɨkɨ makak makak iikamɨm sɨmiir dɨnɨmnɨskiiyam mɨ iikamɨm naokaowɨm, sɨmiir warar hɨdnɨnsiin ɨdwowam mɨ iikamɨm paowaigɨ pɨskomkopouwɨm sɨmiir wara haiswonɨmnɨskɨiyam. Mɨ uridyɨu bibiyɨeyɨm sɨmiir warar dɨnɨmnɨskiiyam. Ta kɨrɨeya whɨsarii kara hauuwa mɨ kɨma iikamɨm sɨmiirɨn nɨɨnga nɨɨnga prɨidirɨraerar haigɨnɨu. Mɨ kɨma wɨ umɨr kɨpi swokɨ hai saiirsiyɨn. Mɨ kɨma umɨrɨm nɨbnau kɨpi haiginam. Nɨɨngaka. 10 Mɨ ɨiya kɨma napnami mɨ naeyɨm wɨ nɨbnau kɨpi haiginam. Kɨma yaeya yɨuɨs kɨpi hainam! Nɨɨgaka, nɨɨngar dam! Kɨma iikamɨm sɨmiir whɨndiraeraram nami, kɨmiirɨn nae mɨnɨm wɨ sɨmar hauuwi.
11 Mɨ kɨma om komii mɨ omisɨm whɨr napnɨnopkainami mɨ kɨma wɨ sɨbgu kɨgrɨrao hɨran iikam mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirɨn, kɨmiirɨn wɨ sɨma kɨgrɨraowi mɨ kɨma tɨ hɨriinan kamɨm sɨmakar dwokrɨpkai. Mɨ tɨ om ɨiirɨn wɨ sɨmiir hɨrankar nhɨɨnam. 12 Mɨ kɨma omaka ɨra nami mɨ kɨma omakaɨn iikamɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨn kɨmiir mhɨi kwonɨm hiinsɨma dwo. Adi Komii siya wɨ kɨmakar nwowi. 13 Mɨ ta omaka saiir hɨran iikamɨm sɨma kɨmiirɨn wadɨe nwowɨni mɨ Adi Komii siya wɨ kɨmiirar whɨndirɨraerari. Sɨma kɨmiirɨn wadɨe nwo karamae nwowi mɨ ta yai mɨiyɨka wa swokɨ ɨti kɨmiiramar mɨ Adi Komii siya wɨ sɨmiir whɨndirɨraerar tani. Nɨɨngaka. 14 Mɨ inkam nwɨrkɨ kɨmiir nɨkɨunam karamae nwowi siir omaka. Mɨ siya kɨmiir yai mɨiyɨk aiir wakaeyona karamae nwowi mɨ kɨma ta omaka mɨ om ɨkɨn, siirɨn ha timɨ haiburgig. Mɨ nusɨnɨm kɨmiir ɨgaɨm kɨma niiyɨm sɨmiir nwowɨm, yɨm hɨrar dɨkrɨmkrɨnkiigig sɨmiir nɨisiimauuwam Adi Komii siya hɨkakɨn. 15 Kara kɨmiirɨn yai mwowar boɨnkii ta ɨiya tɨ iikamɨm tɨ om komii siirɨm kɨmiir boɨnwokiyop natkaigiyana, wɨ om komii Sodom mɨ om Gomora sowiir hɨriinan hɨk hauuwi rani. Nɨɨngaka. Ya ta hɨriinana ya wɨ komiigɨ komii nwowi. Ɨriig.
Dimɨn biyɨe whɨekakɨm wɨ mhoɨiya nɨmbiyami
(Mk 13:9-13; Lk 21:12-17)
16 Wakae, kara kɨmiirɨn wɨ sibsibnan nɨkrɨropkii, ɨkɨ niimauan wra biyɨeyɨm sɨmiir hɨndaɨm. Mɨ wra biyɨeyɨm sɨma wɨ kɨmiir naeyamar mɨ naɨngwowi. Mɨ dimɨnɨm kɨma tɨram naɨngwowɨm kɨma sɨbgu hɨdnam, ɨtɨn wraisuɨm kikaikaowiyɨn siir hɨriinan kɨmiir siyɨuɨm ɨkɨ iikamɨm sɨmakan hiinsɨm hiinsɨma dwo. 17 Kɨma ɨkɨ iikam biyɨeyɨm sɨmiirsi ha timɨ mɨntarao. Kɨmiirɨn wɨ sɨma boɨnwokiyopnatkaigi sɨmiir kaunsil ɨmaka. Mɨ sɨma kɨmiirɨn omakam yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiyɨm, wɨ sɨmiir hɨr nɨpɨmpari ɨdgɨuni. 18 Mɨ wɨ sɨma nɨkɨunami kɨmiirɨn inkam komiiyɨm omom omom nhɨrɨm sɨm kɨgrɨraowiyɨm sɨmiiram. Dimusi rani, kɨma kariir yai aiir wakaeyoknakɨm. Kɨma kariir yaiya ɨkɨ inkam komii komiiyɨm mɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir warar boɨnmɨmauugɨm. 19 Mɨ ɨiya sɨma kɨmiir boɨnwokiyopnatkaigiyɨm nɨkɨunami. Mɨ kɨma wɨ hɨnɨɨna kɨpi naɨngwoyɨmiyok ɨdid boɨn. Krɨma yai mɨnɨm wɨ panɨɨn panɨɨna boɨni? Nɨɨngaka. Mɨ ta ɨi aiirarɨn yaiya kɨma boɨnam tɨrɨm, kɨmiirɨn yaiyɨm wɨ Adi Komii siya boɨnmamauu haigɨnɨugi. 20 Mɨ tɨ yaiyɨm wɨ kɨmar boɨn tani. Nɨɨngaka. Kɨmiir Adi Komiiyɨn siir naeyɨuɨn kɨmiirɨn wɨ siyar hɨurworwokai boɨnkii.
21 Mɨ yaowaeyɨn wɨ siir nomousɨm ɨiirar kɨnmauuwi mɨ siirɨn wɨ sɨma nɨsomaowi. Mɨ adɨn wɨ ɨriipɨ hɨriinana mɨ kɨnmauuwi siir yɨnisɨm ɨiirɨn kam nhɨrɨm sɨma nɨsomaowɨm. Mɨ yɨnisɨmɨm yɨm wɨ sɨmiir yopii ad ɨmiirar mɨ kɨnmauuwi mɨ kam nhɨrɨm sɨma mɨ ɨsomsom aokaokiyɨm. 22 Mɨ iikam whɨekakɨm wɨ kwoɨn biyɨe kɨmiiram naɨngwowi. Dimusi rani, wɨm kɨma kariirgɨm mɨ inkamɨn kariir mɨi aiirar nikɨ mɨriikrɨpkaii. Mɨ saiir haiburgig karamae nwowi mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨmiir nɨbiyami mɨ mhoɨiya kɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nanmaiwarkainaei. Mɨ siyakar nwoyokiyokɨikaiyami, ɨinokɨinokɨn. 23 Mɨ ɨiya iikam biyɨeyɨm om whɨranɨm sɨma hɨk kɨmiir hauuwi mɨ wɨm kɨma om whɨra timɨ ɨdamki. Mɨ ɨiya iikam biyɨeyɨm tɨ omɨn siir hɨranɨm, sɨma hɨk kɨmiir hauuwii mɨ kɨma ha timɨ ɨdamki om whɨra. Kara kɨmiirɨn yai mwowar boɨnkii, kɨma kɨmiir mɨiyɨm wɨ nikɨ dɨgi rani, Isrel sɨmiir om ɨmiirɨn. Nɨɨngaka. Wɨ hɨriiyar kɨgwɨni. Ɨiya kara Yaowae Adɨn nɨnomor kauankɨ nɨtɨn siya nɨtana saiirɨn.
24 Yɨnisɨmɨn siya inkamɨn siir nɨisiisiimauuwiyɨn siir bɨ haiburikɨn. Mɨ mɨiyan inkamɨn siya siir bɨiyan inkamɨn siir bɨ taouugaeikɨn. Nɨɨngaka. 25 Mɨ yɨnisɨmɨn siya siir nɨisiisiimauuwiyɨn inkamɨn siir hɨriinanar timɨ maɨrgɨmaɨrga. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan mɨi mɨrii inkamɨn siya siir bɨiyan inkamɨn siir hɨriinanar timɨ maɨrgɨmaɨrga. Mɨ sɨma kariirɨn tɨ hɨriinan inɨg biyɨe ɨiir dapi Bielsebul mɨ kara wɨ kɨmiir adnan nwowi. Mɨ wɨm kɨma wɨ kariir yɨnisɨmnan nwowi mɨ sɨma kɨmiirɨn wɨ tɨ hɨriinan inɨg biyɨe ɨiirar mɨ dapi, Bielsebul. Ɨriig.
Iikamɨm Adi Komii siirsi arar dɨdid ɨski
(Lk 12:2-7)
26 Mɨ kɨma tɨ iikam biyɨeyɨm sɨmiirsi kɨpi nɨdid. Digworaekwo whɨekakɨm ɨkɨ aowa aowa nwokiyamɨm, mhoɨiya wɨ idowɨiyar nwokii. Mɨ nɨmprɨo yaiyɨm mhoɨiya iikam whɨekakɨm wɨ sɨmar wakaei mɨ ta yaiya wa haigirɨrɨrami. 27 Mɨ yaiyɨm nɨiyɨɨm nɨiyɨɨm kara boɨnɨm tariinanɨn iikamɨm sɨma wakae karam nwowi mɨ mhoɨiya kɨma sɨmiirɨn wɨ idowiya boɨnmɨmauuwi. Mɨ sɨma wa wakaei. Mɨ yaiyɨm, wɨɨnara kɨma wakaeyɨm kɨma sɨmiirɨn wɨ omaka akou hɨr tamɨ okwo boɨnmɨmauugi hɨnda tɨnda. 28 Mɨ kɨma ɨkɨ iikamɨm pɨu aiirara nɨsomaowiyɨm sɨmiirsi kɨpi naɨngwo ɨdid. Dimusi rani, sɨma kɨmiir kwoɨnbudɨn wɨ siir wara nonkwobumbunɨnkɨn tani. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirsi arar daɨngwoyɨmyok. Siya kɨrɨekakɨn, maeyauwa paeya nɨutɨngi karamaeya saeya nwowa, ya nɨkrani, pɨu mɨ kwoɨnbudɨn wɨ saeya nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨni. 29 Mɨ kɨma iikamɨm ɨpiyɨn yɨnisɨsɨm ɨso umɨr kwɨruwa, sɨma pɨ saiirarar saɨni. Mɨ ɨpiyɨn sɨm ɨra saeya nɨkii ɨsomaowi. Adi Komii siya kwoɨnkakaɨrgɨn siirɨn, siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn. 30 Mɨ wara kɨmiir kanmaiyɨm yɨm Adi Komii siya bɨdi mwan dɨgɨm. Siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn sɨmiirɨn. Mɨ dimɨn sɨsɨmɨm sɨmiirɨn ɨni warar mɨ ɨnoknɨnkɨnɨn. 31 Mɨ kɨma wɨ hɨriinanɨm sɨmiirsi kɨpi nɨdid. Kɨma ɨni ɨpiyɨn sɨsɨm whɨekakɨm sɨmiir haiburɨm. Mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ hɨriinasi kɨgrɨraowi. Ɨriig.
Jisɨs siir inɨg ɨiir boɨnmɨmauuwi siyɨu ɨeya
(Lk 12:8-9)
32 Mɨ inkamɨn kariir inɨgɨn ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir whwonkam ɨda boɨnmɨmauuwi mɨ an kara wɨ hɨriiyar mɨ tɨri sɨmiir inɨgɨm wɨ kara mɨ boɨnmauuwi kariir Adi Komiiyɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn siir whwonkam ɨda. 33 Mɨ iikamɨm kariirɨn digɨumii haimriyɨuwi ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir whwonkam ɨdaɨn. Mɨ an kara sɨmiirɨn wɨ hɨriiyar mɨ tɨri, kariir Adi Komiiyɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn siir whwonkam ɨdaɨn. Ɨriig.
Jisɨs siya iikam ɨmiir nɨinɨkibɨrɨm nɨtkɨn
(Lk 12:51-53; 14:26-27)
34 Kɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwokɨm kara tɨ yaii digworaekwowɨm iikam sɨmiirɨm nu tɨranɨm sɨmiir nauunɨ mɨnwokmainiyam nɨtkɨn ɨrɨpa sɨma nongwomamaɨr aeyam, ha? Nɨɨngaka. Mɨ ta kara nɨt aiirsiyɨn isidɨn wɨ whɨsa nɨnkibɨɨrnaei. 35 Kara wɨ ɨo nɨnwo anwowi siyɨuɨn siirɨm nɨti. Mɨ yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn yɨo wɨ ɨo siir ad ɨiirar swokɨ kwowi. Mɨ yɨnisɨm yɨnugiyɨna ya wɨ ɨo saiir yopii aiirar swokɨ kwowi. Mɨ yɨniwignana ya wɨ ɨo saiir giwai aiirar swokɨ kwowi. 36 Mɨ omaka ɨruwan iikamɨm, wɨ ɨo sɨma sɨma swokɨ ɨnwo anwowi.
37 Mɨ iikamɨm sɨmiir bɨiyan kwoɨnɨn yopii ad mɨ yɨnisɨsɨm sɨmiiraramar naɨngwowi mɨ sɨma kariiram naɨngwo karamae nwowi mɨ sɨma wɨ kariir yai aiir wakaeyokna wao rani. Mɨ sɨma wɨ kariir mɨi kɨgna mɨriiyan nwo rani. Nɨɨngaka. 38 Yɨpɨkɨ iikamkɨm kariirɨm nwokwokɨn karamae nwowɨm mɨ kariir mhoɨiya nɨt karamae nwowɨm mɨ sɨma paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir nao karamae nwowi o siir naoka wɨndi sɨma kariir mhoɨiya nɨt karamae nwowi mɨ sɨma wɨ kariir mɨi kɨgna mɨriiyan iikam nwo rani. Nɨɨngaka. 39 Mɨ iikamɨm sɨma sɨmiir pɨu aiirsiyar haiyɨdid naɨngwoyɨmiyoknaeyɨm tɨ hɨriinan iikamɨm sɨma wɨ Adi Komii saɨka nwo rani. Nɨɨngaka, nɨɨngaka. Yɨpɨkɨ iikamkɨ inkamkɨ nɨsomaowi sɨmiirɨn dimusi rani, sɨma kariir yai aiir wakaeyoknakɨm. Mhoɨiya sɨma wɨ Adi Komii saɨka nwowi. Ɨriig.
Inkamɨn mɨi mɨiyɨk mɨrii mhoɨiya siirɨn dimɨn mɨiyɨkɨn wɨ Adi Komii siya hauuwi
(Mk 9:41)
40 Mɨ inkamɨn kɨriir sɨbgu kɨgrɨraowi, yɨo siya kariir warar mɨ kɨgrɨraowi. Mɨ inkamɨn kariir kɨgrɨraowi mɨ yɨo siya Adi Komiiyɨn kariir nɨkropkiyɨn siir warar mɨ ɨnkɨn kɨgrɨraowi. 41 Mɨ inkamɨn profet inkamɨn siir whɨndiraerari. Dimusi rani, siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn siya profet inkamkɨn. Mɨ wɨ Adi Komii siya hauuwi dimɨn mɨiyɨk siirɨn. Mɨ tɨ profet inkam ɨiir warar. Yɨpɨkɨ inkamkɨ, inkam mɨiyɨkɨn Adi Komii siir yai aiir wakaeyoknaeiyɨm. Dimusi rani, siya inkam mɨiyɨkɨn. Mɨ wɨ Adi Komii siya hauuwi dimɨn mɨiyɨkɨn siir mɨ tɨ inkam mɨiyɨkɨn siir warar. 42 Kɨma ta yaiya saiirɨn daɨngworɨnukrɨpkai, yɨpɨkɨ inkamkɨn kariir kɨgna mɨriiyɨm kamɨm inɨg karamaeyɨm sɨmiirɨn dimɨn sɨm whɨra whɨndirɨraerar haigɨnɨuwi op mobsɨmnan. Whɨsarii rani, sɨma kariir yai mɨiyɨk aiir wakaeyoknaeikɨm. Mhoɨiya siirɨn wɨ Adi Komii siya hauuwi dimɨn mɨiyɨkɨn. Ɨriig.