11
Jon siya siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm kam nhɨrɨm Jisɨs siirɨm yɨkropki
(Lk 7:18-35)
Jisɨs siya tɨ mɨini yaiyɨm siir kɨgna mɨriiyɨm kam ɨuur nwɨswo sɨmiir boɨnmɨmauu dɨgiyɨm mɨ siya sɨmiirɨn ɨna yɨkropkiyɨn hɨnda tɨnda. Mɨ mhoɨiya siya ta maeyau aiir haiiburgik mɨ siya iikamɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwam omom siir om kingiin nwowɨm sɨmiir.
Mɨ ta ɨi aiirɨn Jon siya maeyauwa hɨuyokyokaiya mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨrar nikɨ owɨn mɨ siyar wakaewɨn mɨi whɨekakɨm Krais inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn siya mɨriiyɨm. Mɨ Jon siir mɨi kɨgna mɨrii kam nhɨrɨm Jisɨs siiramɨn hɨriinansi nɨkropkikɨn. Mɨ sɨma ha napnɨmbiyamɨm Jisɨs siir hɨriir sɨma siir srɨigi mɨ kɨra tari tɨ inkamɨn nɨtam boɨnɨn Jon siya, siya, iyɨe? Krɨma yaeya inkam nwɨram tɨ okwokɨn, aniya? Jisɨs siya sɨmiir yai aiir yowarkɨi boɨn, kɨma Jon siir boɨnɨu digworaekwo whɨekakɨm kɨma wakaeyɨm mɨ kɨma kɨgɨm sɨmiir. Nhwokwɨsae iikam sɨmiir nhwowɨm ɨna swokɨ kaowɨrɨrkiyɨm mɨ ɨga biyɨeyɨm ɨna swokɨ aprɨrɨrkiyɨm. Mɨ ma biyɨeya ɨga ɨɨn naonɨnsɨmsɨrɨuwiya ɨni wadɨeya swokɨ okiyɨm. Mɨ wɨɨngɨrwɨi nwowɨm ɨna swokɨ wakae omokiyɨm mɨ iikamɨm paowaigɨ pɨskomkopou aokaowɨm mɨ iikam paeprikabɨm. Adi Komii siir yaiwɨn kɨbi aiirɨn ɨna wakaeyɨm. Mɨ yɨpɨkɨn inkam nwɨrkɨn siya kariiram naɨngwo tɨbmii inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn karaɨrgɨn Yaowae Adɨn. Mɨ siya sɨbgu okworɨnu krɨpkaii mɨ ha sɨbgu ɨdwowi siya ha maɨrgɨmaɨrga Adi Komii siir yaiwɨn kɨbi aiirɨn ɨna wakaeyɨm.
Mɨ Jisɨs siya yai ha boɨn dɨgiyɨn, Jon siir kɨgna mɨrii kamɨm ɨna yamkiyɨm. Mɨ mhoɨiya Jisɨs siya iikamɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨn Jon siirɨn, bɨiya kɨma maeyau nu siin apa nɨɨnga saiir namɨm mɨ kɨma dimu dimɨn ninɨ kɨgɨukɨm, ha? Mɨ kɨma inkamɨn yai krɨpiinaniikiigiyɨn au whɨrɨn opudgɨ hugswoswowiyɨm siir kɨgɨm, iyɨe? Nɨɨngaka. Mɨ nɨɨngaka nɨuwi kɨma dimu dimɨn komii kɨgam namkɨm, ha? Mɨ kɨma tari inkam nwɨrɨn yɨuɨs mɨiyɨk niiyɨn siir kɨgam namkɨm, ha? Iyɨe? Nɨɨngaka. Mɨ iikamɨm hɨriinan yɨuɨs mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir niiyɨm yɨm inkam komiiyɨm nu kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir omaka hɨrar nwowikɨm. Mɨ nɨɨngakɨnɨuwi kɨma dimu dimɨn kɨgam namkɨm, ha? Kɨma profet inkam siir kɨgam namkɨm, aniya? Ɨhɨ, kara kɨmiir boɨnmauuwi siya inkam komiikɨn inɨgkakɨn mɨ siya ɨni profet kamɨm sɨmiir haiiburɨm. 10 Tɨ inkamɨn siyaɨrgɨn Yokwo Komii saeya boɨnɨn, wakae, kara Adi Komiiyɨn wɨ inkam nwɨrɨn siir nɨkropki kariir yaiya saiir boɨnmɨmauuwam mɨ kɨriir bɨiyɨn wɨ siya namkwokɨni. Mɨ kɨriir kwoɨn ɨiirɨn wɨ siyar kisɨsop haigikwokɨni iikamɨm sɨmiirɨn. 11 Kara kɨmiirɨn yaimwo aiirar boɨnki, Jonɨn op baptais haiigɨnɨuanɨn ɨni kam whɨekakɨm nu tɨr nɨmbiyamɨm ɨni sɨmiir haiiburɨm. Bɨiyan ɨkɨm mɨ tariinanan ɨkɨm yɨpɨkɨn iikamkɨm kariiram naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ iikamɨm Adi Komii siya kɨgrɨraowiyɨn sɨma nwowɨn siya paeprigab inkamɨn inɨg karamaeyɨn siir hɨriinan ywowɨn. Tɨ hɨriinan inkamɨn siya ɨni Jon siir haiiburɨn. 12 Mɨ ɨiya Jonɨn op baptais haiigɨnɨuanɨn siya boɨnmɨmauuwa ha nɨtyokiyokɨiya mɨ tɨsi tariinanar nadɨgniya. Maeyauwa Adi Komii siya siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana saiir. Mɨ ta ɨiya iikamɨm yaii nɨnii nansaowɨm mɨ ɨni yaii komiiyar ywowɨm mɨ ɨna yɨnɨnswomswo ta hɨriinan saiirsi, sɨma Adi Komii siyar kɨgrɨraowɨm iikamɨm sɨmaka ɨrɨpa nwowɨm. 13 Mɨ profet kam whɨekakɨm Moses siya bɨiya sɨma wɨnɨm Yokwo Komii saiir, Jonɨn wɨ sɨpi nɨti. 14 Mɨ kɨma ta yaiya saiirɨm daɨngwo tɨbmii, wakae, Jonɨn Ilaija siya sɨma boɨnɨn tɨ inkamɨn wɨ siya swokɨ ɨti. 15 Inkamɨn wɨɨngakaɨrgɨn siya wakae ta yai aiirɨn.
16 Kara iikamɨm ta ɨii aiir nwowɨm tariinan tɨ nu ɨiir wɨ dimu dimɨn nɨkrii, ha? Sɨma ɨni yɨnisɨm sapɨsapɨm maeyauwa nae haigɨniya saiir nɨdwowiyɨm mɨ ha gwowiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan yowɨm mɨ sɨma yɨnisɨm nhɨrɨm sɨmiirɨm pɨ hɨnɨɨna kauwoki, 17 krɨma kɨdɨɨbɨm kɨmiirɨmar huni, kɨma mwai wao rani, krɨma tɨsa nouuboponɨm mɨ kɨma wara nou rani. 18 Jon siya ha nɨtɨn mɨ siya nae mɨ op wainmɨn bɨ naekwiyaekɨn mɨ sɨma boɨn, uridyɨu biyɨeyɨn ɨni siir hɨr nwowɨn. Mɨ kɨma siyaka bɨ maɨrgɨmaɨrgakɨm. 19 Mɨ kara Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn ha nɨtɨn mɨ kara nae op mɨnɨm ɨna inɨ aekwiyaeniyɨm mɨ sɨma ɨna boɨnɨm, kɨgi inkamɨn naenanaeiyɨn hɨnɨɨngɨn mɨ siya op wain whɨekak kwiyae kɨrɨekɨn. Kamɨm omom omomi umɨr haii ɨkɨm mɨ dimɨn biyɨe tɨri ɨkɨm siya sɨmiir nomiiyaugɨn, Adi Komii siir mɨiyɨm siya krɨriir nɨisiimauuɨm, krɨra bɨdi mɨriiyɨm mɨ kɨma krɨraka maɨrgɨmaɨrga nwo rani, Adi Komii siya digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir bɨdi yɨnoknɨnkɨn dɨgɨm mɨ krɨmiir warar, tɨ dimɨnɨm krɨma boɨnmɨmauuwɨm sɨmiirsi.
Om nhɨrɨm sɨmiir iikamɨm sɨmiirsi daɨngwoyɨmyok sɨma bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm
(Lk 10:13-15)
20 Mɨ om komii nhɨrɨm Jisɨs siya dimɨn kɨrɨe komii komii nhɨrɨm sɨmiir haiswonɨmnɨskɨigɨn mɨ sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm bɨ kisɨna haiigigɨm. Mɨ ta ɨi aiirɨn Jisɨs siya ɨo sɨmiir asi nwokɨn. Dimusi rani, sɨma siir mhoɨiya bɨ namkɨm mɨ siir yai aiir bɨ wakaeyoknakɨm. 21 Mɨ siya ɨna kauwaeyɨmiyok boɨnɨn. Haei! Om Korasinan mɨ om Betsaidan iikamɨm kɨmiirsi naɨngwoyɨmiyoki. Mɨ tɨ dimɨn kɨrɨe komiiyɨm krɨra tɨrɨm kɨmiir. Mɨ krɨra om Taia mɨ om Saidon sowiir hɨran iikamɨm sɨmiirɨn hɨriinan haiswonɨskigɨswo sɨma sɨnɨn bɨdi bɨdiniyar pɨ masɨn, sɨma ha pɨmɨ aɨngwo tɨbmii Adi Komii siir nɨisiimauuɨm sɨma dimɨn biyɨekakɨm. Mɨ wɨm nɨɨngaka, hɨriinan siyɨu bɨ tɨrkɨm. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. 22 Mɨ kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni, iikamɨm sɨmiir boɨnwokiyop natkaigi Adi Komii siya, om Taia mɨ om Saidon sowiir hɨran iikamɨm wɨ hɨk komiiya hai. Mɨ kɨmiirɨn wɨ hɨk komiigɨ komii aiirar hauuwi. 23 Mɨ kɨma iikamɨm om Kapaneamanɨm, kɨma hɨnɨɨna naɨngwowi Adi Komii siya kɨmiirɨn iikam mɨiyɨka kɨgɨm, aniya? Nɨɨngaka. Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ dimɨn biyɨe tɨran iikam nɨkɨuwi. Mɨ siya kɨmiirɨn wɨ maeyau paekaka saiir nɨtkaigi mɨ kara om Sodom siir iikamɨm sɨmiir hɨriinan kɨrɨe komii komiiyɨm sɨmiir tɨrkɨswo tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir, iikamɨm sɨma wa pɨ kisɨna haigi mɨ tɨ omɨn wa pikɨ owɨn. 24 Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni, mhoɨiya Adi Komii siya iikamɨm sɨmiir boɨnwokiyop natkaiyana wɨ taka hɨka Sodom siya haiya saiir haiburi mɨ wɨm kɨma wɨ hɨk komiigɨkomii aiirar haii. Ɨriig.
Yɨpɨkɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm kɨma ha wɨt kariiram pɨusiisam
(Lk 10:21-22)
25 Mɨ ta ɨi aiirɨn Jisɨs siya hɨnɨɨna kwɨs boɨnkɨn, Adi Komii kɨra nu mɨ nɨnomor sowiir bɨiyan inkamkɨn. Kara kɨriir boɨn wadɨeki, kɨra tɨ kɨriir dimɨn taemɨnɨm sɨmiir haiigiprakaigi inkamɨm nɨnoknɨnkɨn komiikakɨm sɨma nɨnoknɨnkɨnisi. Kɨra ta nɨnoknɨnkɨna iikamɨm inɨg mɨ nɨnoknɨnkɨn komii karamaeyɨm sɨmiir hauuga. 26 Ɨhɨ, Adi Komii, kɨriir kwoɨnɨn hɨriinanargɨn.
27 Kariir Adɨn siya digworaekwo whɨekakɨm kariir ɨɨn bɨdi yonkwo hauugiyɨn. Kara kɨgrɨraowɨm. Mɨ siir Yɨnisɨmɨn kariir kwoɨn ɨiirɨn inkam nwɨrkɨn nɨnoknɨnkɨn tani, kɨra kariir Adɨn kɨnakɨna nɨnoknɨnkɨn ɨski. Mɨ kariir Adɨn siir kwoɨn ɨiirɨn inkam nwɨrkɨn mɨ nɨnoknɨnkɨn tani, siir Yɨnisɨmɨn kanakana nɨnoknɨnkɨn ɨski mɨ iikamɨm siir yɨnisɨm ɨeyar nɨisiimauuwiyɨm, sɨmasɨma asi nɨnoknɨnkɨni kariir Adɨn siir kwoɨn ɨiirɨn.
28 Kɨma iikam whɨekakɨm hɨk kɨmpɨpɨsu haiiyɨm kɨma whɨekak kariirarama wɨt mɨ kɨmiirɨn wɨ mhɨi kwoɨn hiinsɨma mɨ nɨngwomamaɨr wɨ kara nwowaigɨnɨuwi. 29 Mɨ kɨma kariiram nɨti mɨ kariir yai whɨekak ɨmiir wakaeyoknaei mɨ kara dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm wɨ kɨriir dirɨraerari. Kara inkamɨn yai iikamɨm sɨmiir yai mɨiyɨk ɨmiirɨn hiinsɨma boɨnikɨn. Inkamɨn sau nikwowaisiinaeiyɨn siir hɨriinan. Mɨ kɨma wɨ mhɨi hiinsɨma nwowi nɨngwomamaɨr aei mɨ wɨ wadɨeyar sɨbgu owi. 30 Dimɨnɨn kara srɨiiyɨm kɨma tɨrɨm mɨ sɨmiir wakaeyoknam, yɨo hɨkak tani. Mɨ wɨ hɨkak nwo rani, tɨ dimɨn ɨiir tɨrsiyɨn. Nɨɨngaka. Kɨra wɨ maɨrgɨmaɨrgaka nwowi. Ɨriig.