17
Jisɨs siir pɨua ya ɨna kisɨnakiya
(Mk 9:2-13; Lk 9:28-36)
Mɨ ɨi ɨriiyar kwɨra yamki mɨ Jisɨs siya ɨna yɨkɨunamɨn Pita mɨ Jems mɨ Pita siir nomousɨmɨn Jon siir warar. Mɨ siya sɨmiir yɨkɨunam mɨ sɨma sɨmar iinaiinam mhɨu whɨrɨn siir. Tɨ mhɨuwɨn haruwa rani, ɨni kougɨkou hɨrar nwowɨn mɨ sɨma siir inɨ owɨu tɨ mhɨu ɨiirɨn sɨma sɨmar. Sɨma hɨrar nwowa mɨ Jisɨs siir pɨua ɨna kisɨnakiya sɨmiir whwonkamɨdar mɨ siya ɨni yaeya pɨu ywokiyɨn. Mɨ siir whwonkamɨn ɨni bɨenanar whwoyakiyɨn mɨ siir yɨuɨsa ɨni paenanar yɨuyakiya mɨ ɨni whɨsinanar ywokiyɨn. Moses, Ilaija sowa Adi Komii siir om ɨiir haiburgiko mɨ sowa Jisɨs saɨka nokwo boɨnaiko. Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma ɨna kɨgɨm sɨma boɨnaiyɨm. Mɨ Pita siya hɨriinan kɨgiyɨn mɨ Jisɨs siir boɨnki, Bɨiyan Inkam Komii krɨma tɨr nwowɨm ɨni wadɨeyar mɨ owɨm mɨ kɨra naɨngwowi mɨ kara amɨrɨm pɨ kwoɨma mɨrii, ɨra kɨriirga mɨ ɨra Moses siiram mɨ ɨra Ilaija siiram? Mɨ siya hɨrar nikɨ boɨnaiyɨn mɨ wau kwɨra ɨni paenana yɨuyakiya ɨni sɨmiirar yakikirɨnuniya. Mɨ yai kwɨra ɨni ta waua saiir hɨrankar yɨmbiniya, saeya boɨnki. Tɨkɨnɨn kariir yɨnisɨmkɨn, kara siirɨmar naɨngwo nanaeikɨn mɨ kariir mhɨi kwoɨnɨm siirɨmɨn wadɨeya nwowi mɨ kɨma siir yai aiir wakae! Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma ta yai aiir wakaekiyɨm mɨ ogmwo nua hɨriir waisi kaiyɨrou hɨunainam mɨ sɨma nɨdid prasae bɨ kɨnkɨm. Mɨ Jisɨs siya sɨmiir kingiin ha nɨtɨn mɨ sɨmiir yonkwoni mɨ siya sɨmiir boɨni, kɨma dɨnsiingi, kɨma kɨpi nɨdid! Mɨ sɨma ha nɨnsiingiyɨm mɨ koua ha ninansiin kaokiyɨm mɨ sɨma yaeya inkam nwɨr bɨri kɨgɨm. Nɨɨngaka. Sɨma Jisɨs siirarar kɨgi. Mɨ sɨma tɨ mhɨu ɨiir haiburgigɨm mɨ ha nɨuunaiinamɨm mɨ Jisɨs siya ɨgao yai sɨmiir boɨnki, kɨma inkam nwɨr kɨpi boɨnmauu tɨ dimɨnɨn kɨma kɨgɨn. Nɨɨngaka. Ɨiya Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn siya nɨtana mɨ siya ɨe hɨrankɨ nɨnsiin ɨdwowi mɨ wɨ saiirar nhɨnkigi. 10 Tɨ dimɨnɨm sɨmiir mhoɨiya mɨ kam nwoɨmɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma srɨigi. Mɨ kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm, sɨma hɨnɨɨna dimusi boɨnkɨm, bɨiyɨn wɨ Ilaija siya nɨti, ha? Mɨ tɨ inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨm wɨ mhoɨiya nɨti. 11 Mɨ Jisɨs siya ɨna yowarkɨi boɨnɨn. Ɨhɨ, kaimwoka, bɨiyɨn wɨ Ilaija siya nɨti mɨ digworaekwo whɨekakɨm wɨ siyar dirɨraerar kwokɨni. 12 Jisɨs siya sɨmiir boɨn, kara kɨmiirɨn, pɨ hɨnɨɨna boɨnki Ilaija siya bɨdi yɨtɨn mɨ iikamɨm sɨma siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm nɨɨngaka, sɨma sɨmiir siyɨu ɨmiir napama naɨngwokɨm mɨ sɨma siirɨn siyɨu biyɨe asi tɨraigɨnɨugikɨm mɨ kariirɨn Yaowae Adɨn nɨnomor kou hɨrankɨ nɨtɨn siirɨn wɨ hɨriinanar mɨ tɨrbumbuwi. 13 Mɨ Jisɨs siya kam nwoɨmɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki mɨ sɨma ɨna yɨnoknɨnkɨnkiyɨm, siya sɨmiirɨn Jonɨn op baptais haigɨnɨuwanɨn siir boɨni, Ɨriig.
Jisɨs siya yɨnisɨm nwɨrɨn urid yɨu biyɨekakɨn siir haiswonɨskigɨn
(Mk 9:14-29; Lk 9:37-43a)
14 Mɨ sɨma ha swokɨ apamɨm mɨ ɨni maeyauwa iikam isid komiiyɨn siya nwowa saiir yɨmbiyam. Mɨ inkam nwɨrɨn ogmwo siirɨm inɨ hɨuɨu. 15 Mɨ siya ɨna boɨnɨn, Bɨiyan Inkam Komii, kɨra kariir yɨnisɨm ɨiirsi daɨngwoyɨmyok, kariir yɨnisɨm yɨnkamiyɨn ɨiir kɨgi siya mɨiyɨkɨ mɨiyɨk rani, whaowa pɨunan nwowi mɨ nopnopa mɨ kɨni. Ɨinokɨinokɨn siya paenau nakaigainanaei mɨ ɨi nhɨrɨm pɨ opa mɨ amainami. 16 Mɨ kara siirɨn kamɨm kɨriir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiirɨm nɨkɨunamɨn mɨ sɨma siir haiswo nɨskiyɨm dɨg bɨ nwokɨm. 17 Jisɨs siya sɨmiir yaiyaka ɨna yowarkɨi boɨnɨn. Kɨma tɨ hɨnɨɨn kam isidɨn naɨngwo tɨbmii karamaekɨm mɨ kɨmiir mhɨi kwoɨnɨm wadɨe sɨbgu o rani! Ɨiya kara kɨmaka nikɨ owɨm pariigɨm, ha? Mɨ kɨma Adi Komii siir yai aiir mɨ sɨbgu wakaeyɨm, kara kɨmiirɨn wɨ pariig ɨiya swokɨ boɨni, kɨma naɨngwo tɨbmiiyɨm kɨma wara yɨnisɨm ɨiirɨn kariiram wɨkɨunani. 18 Mɨ Jisɨs siya tɨ uridyɨu biyɨeyɨn ɨgao yai siir boɨnki, uridyɨu biyɨe kɨra damki mɨ siya tɨ uridyɨu biyɨeyɨn bɨri kɨmɨmɨnkikɨn, ɨna yamkiyɨn mɨ siya tɨ yɨnisɨm ɨiirɨn ɨna haiswonɨski haigɨnɨugiyɨn.
19 Mɨ mhoɨiya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmasɨmar yɨt, omaka hɨriir, Jisɨs siir inɨ srɨini. Mɨ siir inɨ boɨnɨu mɨ krɨma tɨ hɨriinan uridyɨu biyɨeyɨn tɨ siir nwowɨn siir haiswonɨski karamae dimusi nwokɨm, ha? 20 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnki, kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya kabi rani. Mɨ kɨma hɨriinanɨm wɨ dɨg nwo rani. Ɨhɨ, kara kɨmiirɨn yaimwowa boɨni, kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya kabi rani, mastet nidisɨmɨn siir hɨriinan nwowi mɨ kɨma wɨ tɨ mhɨuwɨn siir boɨnki, kɨra pɨ hɨnda dɨnsiin apnam! Mɨ siya wa nami mɨ kɨma Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmii mɨ dimɨnɨn kɨma boɨni sɨma wa nɨmbiyami. 21 (Tɨ hɨriinan uridyɨu biyɨeyɨn siir haiswonɨskiyɨm yɨo yaeya siyɨu whɨr karamaeka. Nɨɨngaka. Mɨ siyɨu whɨruwan siirar haiswo nɨskiiyɨn mɨ nhwo kwɨs boɨni siyɨu ɨkɨn mɨ nae haiyani siyɨu ɨkɨn mɨ sowa sowaɨrgo.) Ɨriig.
Jisɨs siya kwɨsaka ɨna swokɨ boɨnɨn kara wɨ kapi naowi mɨ wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi
(Mk 9:30-32; Lk 9:43-45)
22 Mhoɨiya Jisɨs siya mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma nu Galili hɨr nɨdwo boɨnaigɨm mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnmɨmauu. Mɨ kara Yaowae Adɨn nɨnomor kou hɨrankɨ nɨtɨn siirɨn wɨ wɨr sauan kam nhɨrɨm sɨmiir napwouwi. 23 Mɨ wɨ sɨma nɨsomaowi siirɨn mɨ ɨi kwoɨmaka kara wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi mɨ wɨ omwaiya swokɨ waiyaei mɨ ɨiya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma tɨ dimɨn ɨiir wakaekiyɨm sɨma hɨk prasae bɨri haigɨm.
Inkamɨn omom omomi takis umɨr haiiyɨm sɨma Pita siirɨm srɨigɨm umɨr haiiyɨn siyɨuɨn siiram
24 Ɨiya Jisɨs siya mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma om Kapeneam hɨriir nɨmbiyamɨm mɨ inkamɨm umɨr haiiyɨm Adi Komii siir omaka saiir mɨ sɨma Pita siir hɨriir yɨmbiyam mɨ sɨma siirɨn hɨnɨɨna srɨi, kɨmiir inkamɨn inkam nowomwarkaiyɨuwiyɨn siya takis umɨra hauuwigɨn omaka Adi Komii siira saiirɨn, aniya? 25 Mɨ siya hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnɨn, ɨhɨ, umɨrɨm omaka Adi Komii siira saiirar hauuwikɨn. Mɨ siya omaka hɨriir yapnɨnopkainam mɨ yaiya bɨiyɨn Jisɨs siya boɨnkɨnkina mɨ Pita siir srɨi, Pita kɨra panɨɨna naɨngwowi, ha? Mɨ yɨpɨkɨn inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn sɨmiir hauuwi, ha? Sɨma pɨ sɨmiir om komii whɨruwan isidan inkam ɨkɨm mɨ om komii whɨran ɨkɨm pɨ sɨmiir takis umɨr namisi haii? 26 Mɨ Pita siya hɨnɨɨn yowarkɨi boɨn, iikamɨm om komii whɨranɨm. Mɨ Jisɨs siya siir boɨnki mɨ inkam komii nu kɨgraraowiyɨn iikamɨm. Mɨ nɨm krɨma Adi Komii siir yɨnisɨsɨmkɨm. Mɨ ta omaka siirga mɨ takis umɨrɨm siirɨn pɨ hau rani. Nɨɨngaka! 27 Mɨ krɨma sɨmiirɨn hɨriinan tɨri umɨr hau karamae nwowi mɨ sɨma wɨ ɨo krɨmiir nwowi, kɨra whɨiya saiir dam mɨ sɨr tinɨ kimaiyɨu. Mɨ anasuɨn bɨigɨ bɨi kɨra kikaii kɨra pɨ siir yai aiirar dɨinɨsakwo kɨg mɨ kɨra pa kɨgi umɨr kwɨra ɨni siir yainau hɨrar nwokaiya. Mɨ kɨra ta umɨra anasuɨn siir yainau nwokaiya saiirar saɨn kamɨm takis umɨr haiiyɨm sɨmiirɨn. Mɨ ta takis umɨra Adi Komii siir omaka saiir saɨna ya krɨriirga. Ɨriig.