18
Yɨpɨkɨn Adi Komii siir iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir bɨi nwowɨn
(Mk 9:33-37; Lk 9:46-48)
Mɨ ta Ɨiya kamɨm Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma siir hɨriir yɨmbiyam mɨ ɨna srɨiyɨm, yɨpɨkɨn Adi Komii siir iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir kou nwowɨn? Mɨ Jisɨs siya yɨnisɨm nwɨrɨn siir yɨkɨuna okwo sɨmiir bopwoniya hɨrɨn. Mɨ siya ɨna boɨnɨn, kara kɨmiirɨn yaimwowa boɨni, kɨma tɨ yɨnisɨm sapɨsapɨn siir hɨriinan nwowi, digworaekwosi naɨngwoyɨmiyok karamae nwowi mɨ kɨma Adi Komii siya siir iikam whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana saiirɨn wɨ wara nwo rani. Inkamɨn siyamar naɨngwona karamae nwowi mɨ inɨg karamae tɨ yɨnisɨm sapɨsapɨn siir hɨriinan mɨ tɨ inkam hɨriinanɨn bɨi wɨ siya nwowi, Adi Komii siya siir iikam whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana. Yɨpɨkɨ kariir yai aiir wakaeyoknaei mɨ siya iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨk tɨri, tɨ yɨnisɨm sapɨsapɨn siir tɨrɨn saiir hɨriinan. Mɨ tɨ hɨriinanɨn yɨo siyɨu mɨiyɨk kariirar tɨrhaigɨnɨuwi. Ɨriig.
Inkamɨn siir naɨngwo tɨbmiiya pɨ siyɨu biyɨe ɨeyar mɨ tɨrbumbuwi
(Mk 9:42-48; Lk 17:1-2)
Mɨ inkamɨn, inkam nwɨrɨn inɨg karamaeyɨn siir naɨngwo tɨbmiiya saiir tɨrbumbuwi, yɨo ɨni tɨ yɨnisɨmɨn siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ siya siyɨu biyɨe tɨrnami. Mɨ kɨma yɨɨbsiiya komii saɨka kogi tɨ hɨriinan inkamɨn mɨ whɨi solwara saiir bopwoniya hɨr kimai whɨridgi mɨ siya pɨ hɨr kwiyae haɨngrɨkɨu aonamɨm. Ta hɨriinan hɨka ɨni wadɨe ywowa mɨ Adi Komii siya hauukɨswo wɨ biyɨekɨ biyɨe pɨ ywowɨn. Mɨntarao tɨ nu ɨiirɨn digworaekwo biyɨe biyɨe whɨekakɨm ɨni tɨrar nwowɨm mɨ sɨma tɨrbumbuwi kɨmiirɨn mɨ tɨ dimɨn biyɨe whɨekakɨm sɨma wɨ hɨriiyar nwoyokiyowɨi. Mɨ mhoɨiya wɨ Adi Komii siya tɨrbu ɨguski inkamɨn, inkam nwɨrni naɨngwo tɨbmii tɨrbuwɨn. Mɨ ɨga ɨɨna sowa siyɨu biyɨe tɨram mɨni mɨ kɨra sowiir kaigrɨp ɨtkiki mɨ kɨriir ɨga ɨɨna kwokwɨra nwowi mɨ ɨni mɨ owɨn kɨra ɨga kwɨr mɨ ɨɨna kwɨra namɨm omwai waiyae yokiyokɨiyɨm. Yɨo wɨ mɨiyɨk mɨiyɨk nwo rani, kɨra paeya nɨuyokiyokwɨiya saiir hɨriir nami ɨga ɨɨn kwiiyarar. Mɨ kɨriir nhwoɨn siya dimɨn biyɨe tɨram mɨni mɨ kɨra siir habɨtkɨigi mɨ ɨni mɨ owɨn kɨra nhwona nhɨruwa mɨ ami omɨn omwai waiya yokiyokɨiyɨn. Yɨo wɨ mɨiyɨkɨ mɨiyɨk nwo rani, kɨra paeya nɨuyokiyokwɨiiya saiir hɨriir nami nhwona nhɨsar.
Boɨniyɨo yaiya sibsib ɨrɨn whaowaekiyɨn siir boɨnka
(Lk 15:3-7)
10 Kɨma mɨntarao! Kɨma ha kɨpi naɨngwo tɨ iikam sɨma kariir siyɨu ɨiir napɨn sɨma iikam nɨɨngakɨ nɨuwi. Nɨɨngaka. Kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨni, Adi Komii siir paekwosɨmɨm sɨma kɨgrɨraowi sɨmiirɨn. Mɨ sɨma ɨni siir om hɨrar nwowɨm. Mɨ sɨmiirɨn wɨ siya boɨni. 11 Kara Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn siya iikam biyɨeyɨm nu tɨranɨm sɨmiir nanmaiwarkainam nɨtkɨn. Ɨriig
12 Kɨma panɨɨna naɨngwowi, ha? Inkam nwɨrɨn siir sibsibɨm kamararɨm ɨriiyarkɨm (100) mɨ sɨmiir ɨrɨn ɨni niimau whaowaekiyɨn mɨ siya wɨ siirɨm hansɨram tani, aniya? Iyɨe? Nɨɨngaka. Mɨ siya tɨ kamnwii ɨuur ɨriiyar ɨdiyɨm (99) wɨ mhɨuisɨmɨn siir hɨr haiburgigi mɨ siya sibsib ɨrɨn whaowaekiyɨn wɨ siirɨm ninɨ hansɨrɨuwi. 13 Kara kɨmiirɨn yaimwowa boɨni, ɨiya siya pɨ siir hansɨr haii mɨ maɨrgɨmaɨrga tɨ ɨrua siirɨm nwowa mɨ ɨni tɨ kam nwii ɨuur ɨriiyar ɨdiyɨm (99) sɨmiir haibura. 14 Mɨ ɨriipa hɨriinan nɨnomor kouanɨn siya hɨnɨɨnɨm naɨngwo rani, siir yɨnisɨm nwɨrkɨ wɨ kɨpi swokɨ whaowae ɨuguski paeya hɨriir. Ɨriig.
Nomiiyau siyɨu biyɨe tɨriyɨn mɨ siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi siyɨu ɨkɨn.
15 Mɨ kɨriir nomiiyauɨn siya siyɨu biyɨe kɨnaka tɨrbugɨn mɨ kɨra siirɨm dam mɨ kowa maeyauu kwɨruwa dɨdwo mɨ siyɨu biyɨe siya kɨriir tɨrbuɨn mɨ kɨra siir boɨnmauu. Mɨ siya kɨriir yai aiir wakae tɨ hɨriinan siyɨu biyɨe siya tɨrɨn wɨ digɨumii siir haimriiyɨugigi mɨ siirɨn kɨrar whɨndirɨraerar haigɨnɨu mɨ siya wɨ wadɨeya sɨbgu owɨm. 16 Mɨ siya kɨriir yai aiir sɨbgu wakaeyokna karam nwowi mɨ kɨma Moses siir yaiya saiir hɨriinan dirɨraerar mɨ kɨra inkamo naɨngwo tɨbmiiyo nwɨsa dɨnkɨn ɨkɨuna mɨ sowa kɨnaka dam, yai kɨriir whɨnboɨnaiyɨm. 17 Mɨ siya kam nwoɨmɨm kɨmiir yai wakae karam nwowi mɨ kɨra iikam nhɨrɨm Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir dɨkɨuna mɨ kɨma ɨrɨpa hangiriyɨu boɨnai mɨ siya sɨmiir yai wakae karam nwowi mɨ kɨra siirɨn hɨnɨɨna daɨngwo siya naɨngwo tɨbmiiyan inkam tani siya siyɨu biyɨeyɨm sɨmiir tɨriikɨm mɨ kɨma siirɨn hindara hɨuriyɨumi ɨuguski.
Igbid kamiyau nwo mɨ kɨgnɨnkɨn o.
18 Kara kɨmiirɨn yaimwo aiirar boɨni, dimɨnɨn kɨra nu tɨr kɨgnɨnkɨnkikɨn, mɨ Adi Komii siya nɨnomor kou hɨrɨn wɨ hɨriinanar mɨ kɨgnɨnkɨnki siirɨn. Dimɨnɨn kɨra naɨngwowɨn nu tɨr kɨgnɨnkɨn owam mɨ Adi Komii siya nɨnomor kou hɨrɨn wɨ hɨriinana mɨ kɨgnɨnkɨn owi siirɨn. 19 Mɨ kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna swokɨ boɨni inkam nwɨswo nu tɨrano sowiir kwoɨnɨn whɨruwa nwowi mɨ ha kwɨsboɨni dimɨnam mɨ kariir Adɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn siya sowiirɨn wa wakaei. 20 Ɨhɨ. Dimusi rani, inkam nwɨs o nwoɨm sɨma sɨma nwowi maeyau kwɨr mɨ hangiriyɨu owi kariir inɨg ɨiirɨm mɨ kara wɨ sɨmaka hɨrar mɨ ɨnkɨn owi mɨ sɨmiirɨn wɨ karar whɨndirɨraerar haigɨnɨuwi. Ɨriig.
Boɨniyɨo yaiya mɨiyan inkamɨn dimɨn siya prɨihaiyɨn siir boɨnka
21 Pita siya Jisɨs siir hɨriir yɨmbiyam mɨ ɨna srɨiyɨn, Bɨiyan Inkam Komii, kariir nomiiyauɨn siya kariirɨn siyɨu biyɨe tɨrbuwi mɨ siir dimɨn biyɨeyɨm wɨ pariig ɨiya haiyoprimdiyɨumiigi tɨ dimɨn ɨmiirɨn mɨ ɨi ɨriiyar kwɨswo ɨni dɨgar mɨ owɨm, aniya? 22 Mɨ Jisɨs siya siirɨn hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, kara kɨriirɨn ha boɨn tani ɨiyɨm ɨriiyar kwɨs. Nɨɨngaka. Kara ha boɨnki kɨra haiyoprimdiyɨumiigi ɨiyɨm kam nwoɨm ɨuur ɨriiyar kwɨs (77). 23 Kara kɨmiir boɨni tɨ siyɨuɨn dimɨn biyɨe haiyoprimdiyɨumiiyɨm. Dimusi rani, Adi Komii siya siir iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkakana ɨni inkam komii nu kɨgrɨraowiyɨn siya umɨrɨm siir mɨiyan kamɨm whɨsarii sɨma prɨihaiyɨm sɨmiir swokɨ hauu kɨiyɨuwam tɨri, ɨni saiir hɨriinan ywowɨm. 24 Siya kamɨm umɨrɨm whɨsarii prɨihaiyɨm sɨmiirar kwamɨrii bwakainamɨn sɨmiir hauukɨiyɨuwam mɨ sɨma inkam nwɨrɨn siirɨm yɨkɨuna mɨ umɨrɨm siya haiyɨm 10 milionkɨm mɨ siya yamdi siir swokɨ hauuwɨm. 25 Mɨ siya tɨ umɨrɨm siya prɨihaiyɨm sɨmiir umɨr ɨmiir swokɨ hauukɨiyɨuwɨm dɨg rani. Mɨ inkam komii ɨna boɨnɨn kɨma wara inkamɨn mɨ siir wig yɨnɨm mɨ siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir wɨkropki iikam nhɨrɨm sɨma saɨnɨm mɨ tɨ umɨrɨm wɨ ɨkɨ dimɨnɨm siya prɨi haiyɨm sɨmiir nwokɨ hauukɨiyɨuwɨm. 26 Mɨ tɨ mɨiyan inkamɨn siya inkam komii ogmwo saɨka kingiina inɨ hɨuni mɨ ɨna boɨnɨn, kɨra kariirsi daɨngwoyɨmyok mɨ ha tikɨ o! Umɨr whɨekakɨm kara prɨihai prɨihaiyɨm wɨ kɨriir swokɨ hauukɨiyɨu dɨgi. 27 Mɨ inkam komiiyɨn tɨ siir mɨiyan inkam ɨiirsi yaɨngwoyɨmyok mɨ siirɨn ɨna swokɨ ɨkropkiyɨn mɨ umɨrɨm siya prɨihaiyɨm sɨmiir warar yɨnkɨn ɨuguski.
28 Mɨ tɨ mɨiyan inkamɨn yaba hɨriir napniyamɨn mɨ siir nomiiyau nwɨrɨn ɨrɨpa mɨi sowa mɨriiyɨn siir yani kɨgɨu mɨ umɨrɨm siya siir hɨrankɨn prɨihaiyɨm paeyarɨn haɨrkɨn mɨ siya siir nɨi ɨiir yonkwo nhɨowomwan mɨ siirɨn ɨna boɨnɨn, umɨrɨm whɨsarii kɨra haiyɨm kariir tɨrɨnkɨn, kɨra kariir swokɨ hauugi. 29 Mɨ siir nomiiyauɨn ogmwo ha hɨuɨn mɨ hɨnɨɨna kauwok boɨnanae, kɨra kariirsi daɨngwoyɨmyok mɨ ha tikɨ o, umɨrɨm whɨsarii kara haiyɨm sɨmiirɨn wɨ yamdiya swokɨ hauuwi. 30 Mɨ siya ɨni boriisop waeyaoɨn mɨ siirɨn maeyaua hɨuyokiyokaiya mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr inɨ whɨnap kinɨsugik mɨ siya siir umɨr yamdi swokɨ hauu dɨgi mɨ siya yaba wa nɨti. 31 Mɨ siir nomiiyauɨm tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir kɨgɨm mɨ sɨmiir kwoɨnɨm mɨiyɨk bɨ naɨngwokikɨm mɨ sɨma ɨni inkam komii ɨiirɨma yamɨm, tɨ siyɨu hɨriinan siya sɨmiir nomiiyau ɨiir tɨrgigɨn siir inɨ boɨnmɨmauɨu. 32 Mɨ inkam komiiyɨn siya asi nɨkɨunakikɨn tɨ siir mɨiyan inkam ɨiirɨm mɨ siirɨn hɨnɨɨna boɨnki, kɨra inkam mɨiyɨk rani, bɨiya kɨra kariirɨma nikɨ kauwok boɨnanaekɨn. Kɨra kariirsi daɨngwobumbugi mɨ kara kɨriirsiyɨn ɨna yaɨngwobumbugiyɨn mɨ kara kɨriirɨmɨn ha bɨ nɨkɨunanaekɨn kɨra kariirɨn tɨ umɨr komiiyɨn siirɨn yamdiya whauukɨiyɨu sasau. 33 Dimusi rani, kɨra kɨriir nomiiyauɨn ɨrɨpa mɨi kowa mɨriiyɨn siirsi bɨ naɨngwoyɨmiyokɨn kara kɨriirsi naɨngwoyɨmiyoka saiir hɨriinan, ha? 34 Mɨ inkam komiiyɨn siir kwoɨnɨn haugɨhauga whwiyɨeyɨn mɨ kam nhɨrɨm sɨmiir yɨkropki mɨ sɨma siir yɨnɨmnan ɨtkɨn mɨ sɨma siirɨn maeyaua hɨuyokiyokaiya mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr inɨ whɨnap kinɨsugik ɨiya siya umɨr hauukɨiyɨuwi wɨ saiir dɨgi. 35 Mɨ kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnki. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm dimɨn biyɨe whɨekakɨm kɨmiir nomiiyauɨm sɨma tɨrbumbuɨm mɨ sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigi karamae nwowi mɨ kariir Adɨn nɨnomor kou hɨr mɨ owɨn siya ɨriipa hɨriinan, kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ sɨmiir mɨ haiyoprimdiyɨumiigi rani. Ɨriig.