2
Kam nhɨrɨm Jisɨs siir kɨgnakiyam nɨtkɨm
Maria saeya Jisɨs siirɨn omisɨm Bethlehem nu Judia hɨr naokainakɨn, ɨiya Herot siya nu kɨgrɨraowan inkam komii nwowa. Mɨ mhoɨiya saeya siir naokainakiyɨn mɨ kam nhɨrɨm nauuni siyɨuɨn si nɨnoknɨnkɨniyɨm, bɨekɨ nɨmbiidniyɨn hɨranɨm om komii Jerusalema hɨriir yɨt. Mɨ sɨma inɨ srɨini, ɨiya krɨma tɨ nauun wɨn komii ɨiir kɨgɨm tɨ yɨnisɨm wɨnɨn naokainan siirɨn Judami inkam komiiyɨn sɨmiir nu kɨgrɨraowanɨn ɨni papi nwowɨn? Nɨm krɨma ɨna yɨnoknɨnkɨniyɨm tɨ yɨnisɨmɨn bɨdi yaokainakiyɨn. Mɨ krɨma siir inɨg ɨiir ninɨ hainaniyam nɨtkɨm. Mɨ ɨiya inkam komiiyɨn Herot siya ta yai aiir wakaewɨnɨn mɨ siya ɨni hɨkakar ywokiyɨn. Dimusi rani, siya hɨnɨɨna naɨngwokɨn tɨ yɨnisɨmɨn wɨ siyar nokwokairinanaowidi siir ɨgsopa. Om komii Jerusalem hɨrɨn iikam nhɨrɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan ɨni hɨkakar mɨ okiyɨm. Dimusi rani, Herot siya ɨo komiigakɨn. Mɨ Herot siya prismi bɨiyan inkamɨm sɨmiiram yɨkɨuna, yɨpɨkɨ Adi Komii siir inɨg hainaniyɨm omakam sɨmiir dimɨn taemɨn ɨmiir kɨgrɨraowiyɨm mɨ kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨni ɨkɨm. Mɨ siya sɨmiirɨn ha nɨkɨuna dɨgɨn mɨ siya sɨmiir srɨi, inkamɨn siya nɨmbingiyɨn Krais siya wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn omɨn si naokainaei? Sɨma siirɨn hɨnɨɨna boɨn, om Bethlehem nu Judia hɨrɨn profet inkamɨn siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn, ta yaiya siya hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨn,
omisɨm Betlehem nu Judia hɨranɨn, kɨra inɨg karamae omisɨm tani. Nɨɨngakɨ nɨɨngakɨɨnga. Mɨ inkam komii nwɨrɨn wɨ kɨriir waraur nɨmbiyami mɨ siya wɨ kariir isidɨn Isrel hɨranɨn wɨ sɨmiir nu kɨgrɨraowan inkam komii nwowi.
Mɨ Herot siya tɨ kamɨm bɨekɨ nɨmbiidniyɨn hɨrankɨ nɨtɨm, sɨmiirɨn hindara asi nɨmprɨo ɨkɨunakɨn, nɨmprɨo yai boɨnam. Mɨ siya sɨmiirɨn ɨna srɨiyɨn, tɨkɨ nauunɨ pakɨ hɨnɨɨn ɨiya sae nɨmbiyamkɨn, ha? Mɨ ɨiya sɨma siir boɨnmɨmauu dɨgiyɨm mɨ siya sɨmiirɨn ɨna yɨkropkiyɨn om Betlehem hɨriir mɨ ɨna boɨnkiyɨn, kɨma ha dam! Mɨ kɨma tɨ yɨnisɨmɨn siirɨmɨn pranae pranae kɨpi hansran. Mɨ kɨma pɨ siir hansran yɨskaii pa swokɨ ɨt kariir swokɨnɨ boɨnmauuni. Mɨ an kara ɨriipɨ hɨriinan, wɨ siir inɨg ɨiir minɨ hainanɨuwi. Mɨ sɨma Herot siir yai aiir wakae dɨgnamɨm mɨ sɨma ɨna yamɨm. Mɨ tɨ nauunɨn bɨiya sɨma nikɨ kɨgnaniyɨn bɨekɨ nɨmbiidniyɨn hɨr mɨ siya ha hɨoraraowamɨn sɨmiir bɨiyar mɨ ɨni omaka yɨnisɨm ɨeyar nwowa ɨni saiirgɨ saiir akou kouwar yakaigɨkɨuwɨuwɨn. 10 Mɨ sɨma tɨ nauun ɨiir kɨgɨm mɨ sɨma ɨni maɨrgɨmaɨrga komiikakar ywonamɨm. 11 Mɨ sɨma ha napnɨnopkainamɨm omaka hɨriir mɨ ɨni Maria sowiirbugar youapnɨnopkai kɨgɨm. Mɨ sɨma ogmwo ha ninɨ waisi hɨuwɨuwɨm mɨ ɨni yɨnisɨmɨn siir inɨg ɨiirar inɨ hainanɨuwɨm. Mɨ sɨma sɨmiir mɨiya sɨsɨmsɨsɨmɨm ha haiwaokiyɨm mɨ sɨma dimɨn kɨbi nhɨrɨm umɨr komii saɨniyɨm kɨmɨdiniya siir prɨihauu. Dimɨnɨm sɨma prɨihauuwɨm hɨnɨɨn hɨnɨɨngɨm, gold mɨ pauraɨn pɨuii mɨiyɨk nɨusiin whakiyɨn mɨ sandaɨn namswopaini pɨuii mɨiyɨknan whaki ɨkɨn.
12 Mɨ mhoɨiya sɨmiirɨn Adi Komii siya kɨmɨdiniya nhwo yɨkɨumauuwɨi. Mɨ tɨ nhwo ɨiirɨn Adi Komii siya hɨnɨɨna boɨnki, kɨma wɨ Herot siiram kɨpi swokɨ am mɨ tɨ digworaekwowɨm kɨma kɨgɨm siir kɨpi boɨnmauuwɨu. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma yaeya siyɨu whɨra asi namkɨm sɨmiir oma hɨriirɨn. Ɨriig.
Sɨma nu Isiba hɨriir yɨdamam
13 Mɨ ta sɨma haiburgika saiir mhoɨiya mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨn siya hɨnɨɨna boɨnki, kɨra dɨnsiingi mɨ kɨriir wigyɨnɨm sɨmiir dɨkɨunam. Mɨ kɨra pɨ nu Isiba hɨriir dɨdamki mɨ hɨr tinɨ owou mɨ wɨ karar swokɨ ɨkɨugi kɨriiramɨn. Herot siya warɨ yɨnisɨm ɨiiram hansɨri tɨri siir nɨsomaowɨm. 14 Mɨ Josep siya tɨ yai ɨmiir wakaekiyɨn mɨ siya ɨna yɨnsiingiyɨn. Mɨ siya siir wigyɨn ɨmiirɨn nɨiya whɨnɨdamkiwɨi nu Isiba hɨriirɨn. Mɨ sɨma ɨi kasa bɨ napɨwaiyamkɨm hɨriirɨn. 15 Mɨ Josep siya nu Isib hɨrar nwowɨn mɨ ɨni Herot siyar yaobudgiyɨn. Mɨ sɨma ta yaiya bɨikɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya boɨnkiya profet inkam nwɨrɨn si mɨ saiir swokɨ boɨnɨurwokaigikɨm. Saeya hɨnɨɨna boɨnkika, kariir yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn nu Isib hɨr nwowɨn, kara siiram swokɨ ɨkɨugi siya swokɨ ɨtɨm. Ɨriig.
Herot siya boɨnkikɨn yɨnisɨsɨmɨm sɨma nɨsomsom aokaokiyɨm
16 Mɨ ɨiya Herot siya hɨnɨɨna nɨnoknɨnkɨnkiyɨn tɨ kamɨm bɨekɨ nɨmbiidniyɨn hɨrankɨ nɨtɨm, sɨma siir nɨksɨsaegigɨm. Mɨ siir kwoɨnɨn ɨna iwɨtpaomaigiyɨn mɨ siya kam nhɨrɨm yai kɨrɨe sɨmiir boɨnki, sɨma om Betlehem mɨ omisɨsɨm nhɨrɨm siir kingiin nwo ɨkɨm sɨmiir hɨran yɨnisɨsɨm yɨnkamiyɨn whɨekakɨm, bɨewi whwowɨsa nwowɨm mɨ nua tɨriir nwonainiyɨm sɨmiir nɨsomsom aowam. Siya digworaekwowɨm nauun nɨnoknɨnkɨni kamɨm sɨma boɨngigɨm mɨ sɨmiir swokɨ aɨngwowoknakikɨn ɨiya Jisɨs siir naokaina. Mɨ sɨma asi nɨsomsom aokaokɨm yɨnkamiyɨnɨm bɨewi whwowɨsa nwowɨm nua tɨriir nɨtɨm.
17 Mɨ tɨkɨ digworaekwowɨm bɨigɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn profet Jeremaia siya boɨnkiyɨm sɨmiir swokɨ boɨnɨurwokaigikɨn. Siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn,
18 sɨma wakaeki yaiya om Rama hɨran iikamɨm sɨma nouubopon prasae bɨ kɨnkɨm. Rachel saeya saiir yɨnisɨsɨm ɨmiirsi kaouuboponka. Mɨ iikamɨm sɨma saiir hiirwokmaiyɨm dɨg bɨ nwokɨm. Nɨɨngaka. Dimusi rani, saiir yɨnisɨsɨmɨm nwɨrmɨn nwɨrmɨnkɨn bɨ swokɨ okikɨm. Nɨɨngakɨ, nɨɨngaka. Mɨ tɨ dimɨnɨm nɨmbiyamɨm ɨiya Herot siya nɨsomsom aokaowɨm Rachel saiir isidɨn sɨmiir yɨnisɨm yɨnkamiyɨn ɨmiir omisɨm Betlehem hɨr. Ɨriig.
Josep sɨma niiyɨn nu Isib hɨr haiburgigɨm mɨ sɨma ɨna swokɨ amɨm
19 Mɨ mhoɨiya Herot siya ɨna yaonamɨn. Mɨ nu Isib hɨrɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir paekwosɨmɨn nhwo siya yɨkɨumauu Josep siirɨn. 20 Siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn, kɨra dɨnsiingi mɨ kɨra kɨriir wigyɨnɨm sɨmiir dɨkɨunam mɨpi nu Isrel hɨriir swokɨ am. Iikamɨm tɨ yɨnisɨm ɨiir nɨsomaowam boɨnɨm sɨma bɨdi yaokaoswowamɨm. 21 Mɨ Josep siya ha kaknanaokaigiyɨn mɨ siya ɨni siir wigyɨnɨm sɨmiir yɨkɨunamɨm mɨ sɨma ɨna swokɨ amɨm nu Isrel hɨriir.
22 Mɨ siyar wakaewɨn Akeleas siya siir adɨn Herot siir mɨi aiir bɨdi swokɨ hainaowidɨn nu Judia siir nu kɨgrɨraowan inkam komii nwowam. Mɨ Josep siya asi nɨdidgɨn hɨriir namsiyɨn. Mɨ nhwo whɨrɨn Josep siya whɨnɨn, Adi Komii siya siirɨn hɨnɨɨna boɨnki, kɨra wɨ hɨriir kɨpi nam. Mɨ siya nu Galiliya hɨnda asi namkɨn. 23 Mɨ siya kɨmɨdiniya om whɨrɨn Nasaret nɨkɨuwiyɨn siir inɨ ɨdwoɨu. Mɨ sɨma ta yaiya bɨiya profet inkamɨn siya boɨnkiya saiir swokɨ boɨnɨurwokaigigɨm. Sɨma siirɨn wɨ om Nasaretan inkam nɨkɨuwi. Ɨriig.