3
Jonɨn inkamɨn baptaisiyɨn Adi Komii siir yaiya siya boɨnmɨmauugɨn
(Mk 1:1-8; Lk 3:1-18; Jo 1:19-28)
Mɨ bɨewi nhɨrɨm bɨdi yamkiyɨm ɨiya Josep Maria Sɨmani om Nasaret hɨr nwowa. Mɨ mhoɨiya Jonɨn op baptaisiyɨn siya ha nɨtɨn mɨ kɨmɨdiniya nu Judia hɨran nu siiyɨn apaɨn siir hɨr inɨ boɨnmɨmauu bwakainani, Adi Komii siir yaiya. Mɨ siya hɨnɨɨna boɨnki, kɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriyɨugig. Dimusi rani, ɨiya Adi Komii siya siir digworaekwowɨm sɨmiir kɨgɨrkakana ɨni kingiin nwowa. Jonɨn tɨ siya inkamɨn Adi Komii siya boɨnkiyɨn profet Aisaiani. Bɨdi bɨdiniyarɨn profet Aisaia siya hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨn,
maeyau siiyɨn nu apaɨn inkam karamaeyɨn, inkam nwɨrɨn siir yaiya hɨnɨɨna kauwok boɨnkikɨn, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir siyɨuɨn sɨbgu kisɨsop dirɨraerarkwokɨn. Siir siyɨupai siyɨupaiyɨm sɨbgu dirɨraerarkwokɨn siya napnaniyam.
Jon siya niiya yɨuɨsa mɨiyɨk rani, kamelni pɨokɨm. Mɨ siya pɨuwopa ha mɨ kikog mɨ naeyɨm siya naeiyɨm kokmwo graeyɨs mɨnɨm mɨ mhwɨɨni yɨn ɨkɨm. Siya yaeya dimɨn whɨr bɨ swokɨ aeikɨn, siya inkam paeprikabnankɨn. Mɨ taka ɨiya, iikamɨm om komii Jerusalem hɨranɨm mɨ nu Judian ɨkɨm mɨ iikam whɨekakɨm omom ɨe Jodan kingiin nwo ɨkɨm sɨmar yɨtswo Jon siiramɨn. Mɨ sɨma sɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm ha nomboɨnɨnɨskiyɨm mɨ Jon siya sɨmiirɨn ɨe Jodan hɨr baptais haigɨnɨu.
Mɨ Jon siyar kɨg Farisi Sadyusimi kam isid komiiyɨn pɨ nɨti siirɨm op sɨmiir baptais haigɨnɨuwam. Mɨ siya sɨmiir boɨnki, kɨma kam mɨiyɨknankɨ mɨ ɨuwi, ɨni wrakɨwranan ywowɨm. Kɨmiirɨn nhɨɨnga boɨnkikɨm kɨma kariiram nɨdamnaniyɨm op kɨmiir baptais haigɨnɨuwam, ha? Mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya wɨ kɨmiir nonkwonɨɨnwɨɨmwɨɨrnɨnkɨn tani ɨiya siya iikamɨm sɨmiir hɨdi, aniya? Mɨ kɨma iikam whɨekakɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna dɨisiimauu, kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Kɨmiir kwoɨnɨn hɨnɨɨna kɨpi naɨngwo Ebrahamɨn krɨmiir brougaekɨn mɨ kɨma wɨ kɨgugu rani. Nɨɨngaka. Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnki, Adi Komii siya siiyam sɨmiir mɨ tɨrki, Ebraham siir yɨnisɨsɨm nɨmbiyamam wɨ dɨgar mɨ owi. 10 Mɨ siir ua ɨni paimɨi hɨrar haigɨn taohaigɨna mɨ pae whɨekakɨm nae mɨiyɨk bud karamae nwowɨm, yɨm wɨ paenau sɨma nɨiyɨtkaigaigii. 11 Ta op ara kara baptais haigɨnɨuwa ya mɨn nɨsiimauuga kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Mɨ inkamɨn kariir mhoɨiya nɨtɨn, kouwɨn ɨni siyar ywowɨn. Mɨ siya ɨni yaowae adnan ywowɨn mɨ an kara ɨni yɨnisɨmnan ywowɨn. Mɨ kara siir mɨisɨsɨmɨm wɨ sɨbgu ɨnomoknɨnkɨn mɨrii rani. Nɨɨngaka. Kara kɨmiirɨn op arar baptais haigɨnɨuwi mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn wɨ siya haɨnɨuae haigɨnɨuwi mɨ siir paeya nɨuyaeiya warar. Kara inkam mɨiyɨk rani, siir ɨga siya niiya saiir uridɨn wɨ kara waisi hak rani. Nɨɨngaka. 12 Mɨ Siya iikamɨm sɨmiirɨn wɨ inkamɨn twonidɨm twonau haigiyɨm sɨmiir hɨriinan hɨdi mɨ ha nokwobrombropiyɨn, ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ ɨiya ɨkɨ twonid ɨmiir nikwobrombrop dɨgiiyɨm mɨ kasɨm pa kwuubrugiki. Mɨ twonid nɨɨngam pɨ sɨmasɨma namwokaiyɨuwi. Mɨ kas ɨmiirɨn pa nhɨsopkɨninaka mɨ sɨmiirɨn pɨ paeya nhɨsopkɨn namgɨnkii. Mɨ ta paeya wɨ nɨutɨɨngii rani. Nɨɨngaka. Saeya wɨ hɨriiyar nɨuyokiyokɨikaeyami. Ɨriig.
Jon siya baptais haigɨnɨugɨn Jisɨs siirɨn
(Mk 1:9-11; Lk 3:21-22)
13 Mɨ taka ɨiya Jisɨs siya nu Galili hɨr haiburgigɨn mɨ ɨna yɨtɨn ɨe Jodan tɨriir. Jon siirɨm, siirɨn op siya baptais haigɨnɨuwɨm. 14 Mɨ Jon siya Jisɨs siir kwoɨn ɨiir kisɨna haigigiyam tɨrkɨn mɨ siya ɨna boɨnɨn, Jisɨs, ambi kɨra baptais haigɨnɨuwi. Mɨ kɨra kariiram dimusi nɨtkɨn, ha? Kara inkam mɨiyɨk rani. 15 Mɨ Jisɨs siya siir yai anaka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kiya, panao kɨra pɨ ta kara boɨna yaiya pɨ saiir hɨriinanar tɨr. Ɨni ywokiyɨn krɨma swokɨ boɨnɨurwokaigiyɨn Adi Komii siir siyɨu mɨiyɨkɨn siya boɨnkiyɨn siirar wakaeyokna dirɨraerar. Mɨ Jon siya siir yai aiir asi wakaeyokna dirɨraerarkɨn.
16 Mɨ siirɨn ha baptais haigɨnɨugiyɨn mɨ siya ɨna iyɨɨg apnaidamɨn op hɨrankar. Mɨ nɨnomora ɨna haiwaokiya omaka anonan siiram. Mɨ siya kɨgwɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨɨnmabnan siinanaiiniyɨn mɨ ɨni siir yaunɨ oniyɨn. 17 Mɨ yai kwɨra nɨnomor kou hɨr kauwok boɨnkiya, saeya hɨnɨɨna kauwok boɨnkika, tɨriigɨnɨn yɨo kariirgɨ kariir yɨnisɨm ɨeya. Kariir kwoɨnɨn ɨni siirgɨ siiramar naɨngwo ɨskiyɨn. Ɨriig.