4
Setan siya Jisɨs siiram kɨnankɨugɨn
(Mk 1:12-13; Lk 4:1-13)
Mɨ taka ɨiya Jisɨs siya op baptaisa saiir mhoɨiya siirɨn Adi Komii siir naeyɨu ɨeya yɨkɨunam maeyau nu siiyɨn apa saiir hɨriir Setan siya kɨnankɨuwam. Mɨ ɨiyɨm mhɨirɨma siya mwowɨm nabɨeyɨm kamnwɨs mɨ nɨiyɨm ɨriipɨ hɨriinan kamnwɨs. Mɨ siya naemɨn dimɨn bɨ naekɨn mɨ mhoɨiya siya mhɨi komiiya ɨna yaowɨn. Mɨ Setan siya kɨnankɨuwan inkamɨn ha nɨtɨn Jisɨs siiram mɨ ɨna yaboɨniyɨn mɨ kɨra Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn nɨuwi mɨ kɨra tɨ siiyam sɨmiir boɨnki mɨ sɨma pɨ bret nwokɨ ɨmbiyamɨm. Mɨ Jisɨs siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka, inkamɨn kwoɨnbudɨn omwai sɨbgu waiyayokiyokɨiiyɨn naesi bɨ haiigɨn. Nɨɨngaka. Inkamkɨ sɨbgu haiiyɨn kwoɨnbudɨn ya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir hɨrankɨ nɨta yai mɨiyɨka sasarga.
Mɨ siya ha boɨn dɨgiyɨn mhoɨiya Setan siya siirɨn om komii Jerusalem hɨriir yɨkɨunam mɨ siirɨn omaka Adi Komii siira saiir akou yamɨ okmwɨn okwoki. Mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn siirɨn, kɨra Adi Komii siir yɨnisɨmkɨ nɨuwi mɨpi waraur ankar tamɨ iswɨt natkiigi. Mɨ kɨra pɨ naonam tani. Dimusi rani, Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka, Adi Komii siya wɨ ɨgao yai siir paekwosɨm ɨmiir boɨnki kɨriir haiwɨnam. Mɨ kɨriir ɨga wɨ siiya mɨnkɨ haɨnwɨn tani.
Mɨ Jisɨs siya siir yai akan hɨnɨɨna swokɨ owarkɨi boɨnki, kara pɨ hɨnɨɨna tɨr tani. Dimusi rani, Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna swokɨ boɨnkika, kɨra kɨriir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siiram whɨsarii kɨpi kɨnankɨu siya kɨriir Adi Komiigɨn mɨ yaiya yaimwo karamaeya saiir kɨpi prɨi boɨn siya kariir whɨndirɨraeram.
Siya ha boɨn dɨgiyɨn mɨ Setan siya Jisɨs siirɨn kɨmɨdiniya mhɨu komii whɨrɨn siir mhɨu kɨugɨ kɨua hɨriir yɨkɨunam. Mɨ siya siirɨn ɨna yɨisiimauuyokiyokɨigiyɨn nupai nupaiyɨm hɨnda tɨndanɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm sɨmiirɨn mɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨkɨm siya tɨ digworaekwo ɨmiir ha nɨisiisimauu dɨgiyɨn, Mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn mɨ kɨra pɨ ogmwo kariiram waisi hɨuwi mɨ kariir inɨg ɨiir hainani mɨ tɨ digworaekwowɨm kɨra kɨgɨm kara wɨ kɨriirarar hauuswoki kɨra kɨgrɨraowɨm. 10 Mɨ Jisɨs siya siir yai akan hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, Setan, damki! Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir inɨg ɨiirara hainan ɨski, siya kɨriir Adi Komiigɨn mɨ kɨra siir mɨi aiirar donkworɨnu krɨpkai. 11 Mɨ siya ha boɨn dɨgiyɨn, setan siya siirɨn ha haiburgigɨn mɨ ɨna yamɨn mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨm ha nɨtɨm, siirɨn kɨmɨdiniya sɨma yaunɨ whɨnkɨnsiisni. Ɨriig.
Jisɨs siir mɨiya nu Galili hɨr mɨrii bwakainakɨn.
(Mk 1:14-15; Lk 4:14-15)
12 Mɨ mhoɨiya Jisɨs siya hɨnɨɨna wakaewɨn sɨma Jon siirɨn omaka hɨuyokiyokaiya mɨi biyɨe mɨriiya saiir bɨdi hɨugrɨpkɨikikaiyɨn. Dimusi rani, siya ɨgao yai Inkam Komii Herot siir boɨnkɨn. Mɨ siya tɨ om ɨiir haiburgik mɨ nu Galili hɨriir yam. 13 Mɨ siya om Nasaret hɨr bɨ sɨbgu owɨpɨsuwikɨn mɨ siya om Nasaret siir haiburgikɨn mɨ siya kɨmɨdiniya om Kapaneam hɨr inɨ owou. Tɨ omɨn whɨi Galili whɨigbida waiyɨn, tɨ iikamɨm Sebyulan Naptalai sowiir isidɨn sɨma nwowa maeyau saiir hɨr 14 Jisɨs siya ha nɨtɨn ta maeyau aiir mɨ ɨni dɨga ywokiya yai bɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya boɨnkiya profet Aisaiani mɨ siya boɨnkiya ya saiir swokɨ boɨnɨurwokaigika. Ta yaiya siya wɨnkiya saeya hɨnɨɨnga,
15 mɨ nu Sebyulan mɨ nu Naptalai sowiir hɨran siyɨuɨn whɨi komii Solwara namɨn mɨ ɨna yɨuguskiyɨn ɨe Jodan ɨegbid mɨrmiiya mɨ nu Galili Juda iikam tani mɨ Juda iikam nhɨrɨm hɨr nwowɨm sɨmiir hɨriir yam. 16 Mɨ iikamɨm tɨ maeyau owiir nwowɨm nɨibwomambwonan mɨ tariinanɨn sɨma nokiya dimɨn komii siir bɨdi haiyɨm mɨ tɨ hɨran iikamɨm dimɨn biyɨe tɨrɨm ɨni hapi inkam wɨɨrnan ywowɨm mɨ tariinanɨn bɨenan sɨmiir bɨdi yokiyakiyɨm.
17 Mɨ taka ɨiya Jisɨs siya nu Galili hɨr nwowɨn siya yaiya saiir boɨnmɨmauu bwakainakɨn. Siya hɨnɨɨna boɨn, kɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiirɨn tɨ haiyoprimdiyɨumiigi. Dimusi rani, ɨiya Adi Komii siya siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana ɨni kingiin nwowa. Ɨriig.
Anasu mɨi mɨriiyɨm kam nwiiyɨm Jisɨs siya nɨkɨunakɨm
(Mk 1:16-20; Lk 5:1-11)
18 Mɨ ɨiya Jisɨs siya Galili whɨigbid whɨigbida hɨriir nouapamɨn mɨ siya iwɨnyaowo anasu mɨi mɨriiyo sowiir yao youap kɨgam Saimon mɨ siir inɨg whɨrɨn wɨ Pita dapi mɨ siir nomousɨm ɨeya Endru, yo sowa yaowɨn haɨmna nɨtmaigo whɨi hɨr. Mɨ ta anasu haii mɨiya ya sowiir yao umɨr mɨiga. 19 Mɨ Jisɨs siya sowiir yao boɨnki, bɨiya kowa anasu mɨi mɨriiko mɨ tariinanɨn kowa kanakar wɨt mɨ kowiirɨn wɨ kara nɨisiimauuwi siyɨuɨn iikamɨm sɨm mhɨi kwoɨnɨm sɨm nɨnkpɨt haigiyɨm mɨ sɨm nanmaiwarkainaeiyɨn. 20 Mɨ bɨri kɨmɨmɨnkikɨn, sowiir haɨmnan ɨni hɨrar kwomaimiigiyɨn mɨ sowa ɨni siir mhoɨiya yamwo.
21 Mɨ siya ha swokɨ kwapnamɨn mɨ ɨni iwɨnyao nwɨswo sowiirar swokɨ kwakɨgo, Jems Jon sowiirar, Sebedini yɨnisɨm nwɨswo. Yo sowa i hɨrar nɨdwokaii sowiir adɨn Sebedi saɨkar. Yɨm sɨmaniyɨn sɨmiirni haɨmna ɨiir mɨ kisɨsok dirɨraerari. Mɨ sowiirɨn kɨmɨdiniya Jisɨs siya yɨkɨuna. 22 Mɨ sowa bɨ kɨmɨmɨnkiko, sowiir adɨn siirɨn ɨni i hɨrar kwaewɨsrimiigigo mɨ sowa ɨni Jisɨs siir mhoɨiyar yamwo. Ɨriig.
Jisɨs siya iikamɨm makakɨm sɨmiir haiswonɨskiigɨn
(Lk 6:17-19)
23 Jisɨs siya nu Galili siirar yapyokɨi ɨrkak. Mɨ siya iikam ɨmiirɨn Juda sɨmiir maeyauwa yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiyɨm sɨmiir hɨr yomwɨmwarkaiyɨu mɨ siya yai wɨn kɨrɨe kɨbiya saiirɨn ɨiya Adi Komii siya siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana saiir warar mɨ boɨnmɨmauu. Mɨ siya iikamɨm mapai mapaigɨ niiyɨm sɨmiirɨn warar mɨ haiswonɨmnɨskɨiyam. 24 Mɨ siir yaiya ɨna yɨnyokɨigiya nu Siria siirar. Mɨ sɨma sɨmiir iikamɨm mapai mapaigɨ niiyɨm mɨ yɨu bibiyɨekɨ nii whwonkaiyɨm mɨ iikamɨm whaowa pɨugɨ nwo ɨkɨm mɨ iikamɨm ɨga ɨɨnɨm nɨnsɨmsɨrɨunakaeyamɨm siya sɨmiir yɨnɨmnɨskiswo. 25 Mɨ iikam whɨe komiiya nu Galiliyankɨn nɨtɨm mɨ omisɨsɨm nhɨrɨm maeyau Dekapolis hɨranɨm sɨmiir hɨrankɨ nɨt ɨkɨm mɨ om komii Jerusalemankɨ nɨt ɨkɨm mɨ om nhɨrɨm nu Judiankɨ nɨt ɨkɨm mɨ ɨe Jodan siir kingiin hɨndankɨ mɨ ɨt ɨkɨm sɨma ɨni siir mhoɨiyar yamɨm. Ɨriig.