6
Iikam Paeprikabɨm sɨmiir whɨndirɨraerar haigɨnɨuwi siyɨu ɨkɨn
Kɨma sɨbgu mɨntarao, kɨma ha kɨpi naɨngwo kɨmiir inɨg ɨmiir hainanɨm mɨ kɨma mɨi mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siirɨm, iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨda nɨisiimauɨm sɨma nwokɨ kɨgɨm. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma hɨriinan tɨri mɨ kɨma wɨ kɨmiir Adi Komiiyɨn nɨnomor kouanɨn, wɨ siir digworaekwowɨm sɨmiir hai rani. Nɨɨngaka.
Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi kɨra iikam paeprikabɨm umɨr digworaekwo sɨmiir hauuwi, kɨra kamɨm kɨd masiyɨm bɨi sɨmiir kɨpi nɨkropki kɨmiir bɨi namkwokɨnamɨn, tɨ kamɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨmiir hɨriinan mɨ ɨiya sɨma dimɨnɨm paeprikab iikamɨm sɨmiir hauuwiyɨm ɨkɨ siyɨuɨm sɨm sɨma hɨriinan mɨnam tɨri iikamɨm sɨma nwokɨ hainanɨm sɨmiir inɨg ɨmiir. Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnki sɨmiir dimɨnɨm, yɨm sɨma bɨdi haigiyɨm mɨ Mhoɨiya Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨr swokɨ hauu rani. Mɨ kɨra iikam paeprikabɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ kɨma digworaekwowɨm wɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir whwonkam ɨda kɨpi hauu o iikam nhɨrɨm sɨmiir kɨpi boɨnmauu. Kɨra hindara haigiprakai hauu mɨ mhoɨiya kɨriir Adi Komiiyɨn siya kɨgi kɨra siyɨu mɨiyɨk tɨrɨn mɨ siya wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar mɨ hauugi mɨiya kɨra mɨriiya saiirsiyɨn. Ɨriig.
Nhwo kwɨsboɨni siyɨugɨn
(Lk 11:2-4)
Mɨ ɨiya kɨma nhwo kwɨsboɨniyɨm, kɨra ɨkɨ kamɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨmiir hɨriinan kɨpi tɨr, yɨm sɨmiir kwoɨnɨm mɨnaramar naɨngwowikɨm nhwo ɨkɨ omakaɨm yaimɨn dimɨn nɨdwokai wakaeiyɨm mɨ ɨkɨ siyɨu komiiyɨm sɨm siyɨumɨg siyɨumɨgɨm sɨm kwɨsboɨnamɨm ɨkɨ iikam sɨmiir whwonkam ɨda mɨ sɨma sɨmiir inɨg nwokɨ hainanɨm. Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnkii. Yɨm sɨmiir dimɨnɨm bɨdiyar haiyɨm bɨiyar. Mɨ Mhoɨiya Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨr hauu rani. Mɨ kɨma nhwo kwɨsboɨnam mɨni kɨmiir Adi Komii ɨiirɨm, kɨra kɨriir yapa maeyau krakra damwowɨu, pɨ inkamkɨ kɨg karamae kɨmiir ywo mɨ mhoɨiya kɨmiir Adi Komiiyɨn inkamkɨ kɨgmɨmɨn karamae nwowɨn mɨ ta maeyau krakra aiirɨn wɨ siya siyar kɨgi. Mɨ siya kɨriirɨn wɨ siyɨu mɨiyɨk ɨiirar nɨisiimauuwi.
Mɨ ɨiya kɨra nhwo kwɨsboɨniyɨm mɨ yai nhɨrɨm kɨriir kwoɨnaɨrgar kɨpi naɨngwo kiyaiyokiyokɨiyam, iikam biyɨeyɨm naɨngwo tɨbmii karamaeyɨm sɨmiir hɨriinan. Nɨɨngaka. Sɨma hɨnɨɨna naɨngwokɨm tɨkɨ yai prɨe prɨeiyɨm sɨma kwɨsboɨniyɨm mɨ sɨmiir uruwai siyaowaiyɨm sɨmiirɨn pa wakaei. Kɨma sɨmiir siyɨu ɨiir kɨpi nap. Whɨsarii rani mɨ ɨiya kɨma siiram nikɨ srɨiboɨn karamaeyar nikɨ owiyɨm mɨ kɨmiir Adi Komiiyɨn siya bɨdiyar yonkwokikaiwɨnɨn, dimɨnɨn kɨma haɨnguguɨn siirɨn. Ɨiya kɨma nhwo kwɨsboɨniyɨm kɨma hɨnɨɨna kwɨsboɨn,
krɨmiir Adi Komiiyɨn nɨnomor kouanɨn: krɨma kɨriiram kwɨs boɨni kɨriir inɨgɨn siirɨn dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨbukɨn. 10 Ɨiya kɨra digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakan aeya wɨtsɨsau, mɨ krɨma nu tɨrɨn, warɨ nɨnomor kouanɨm Adi Komii siir paekwosɨmɨm sɨma mɨ wakaeyokna dirɨraerariyɨm sɨmiir hɨriinan mɨ wakaeyokna dirɨraeraram tɨri. 11 Kɨra panaowɨn krɨmiirɨn naeyɨm pɨ taka ɨiya saiir naeyɨriya whaugi. 12 Kɨra krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigi, iikamɨm krɨmiir tɨrbuɨm krɨma haiyoprimdiyɨumiigiyɨm sɨmiir hɨriinan. 13 Mɨ kɨra dimɨn biyɨeyɨm krɨmiirɨm kɨpi kɨgnɨnkɨnki krɨmiir kɨnankɨuwam mɨ kɨra krɨmiirɨn yɨu biyɨemi bɨiyan inkam komiiyɨn siirsi tɨ haiyapyok haigɨnɨu!
14 Wakae mɨ kɨma iikamɨm dimɨn biyɨe kɨmiir tɨrbumbu haigɨnɨuwɨm, sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir haiyoprimdiyɨumiigi mɨ kɨmiir Adi Komiiyɨn nɨnomor kouanɨn, kɨmiirɨn wɨ hɨriiyar mɨ tɨri. 15 Mɨ kɨma iikam nhɨrmi dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigi karamae nwowi mɨ kɨmiir Adi Komiiyɨn nɨnomor kouanɨn, kɨmiirɨn wɨ hɨriiyar mɨ tɨri. Ɨriig.
Nae haiyani siyɨu ɨkɨ.
16 Mɨ ɨiya kɨma nae mɨn haiyaeiyɨm mɨ Adi Komii siirɨm kwɨsboɨniyɨm, kɨmiir whwonkamɨm ɨkɨ kamɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨm nɨnkikɨiyɨm, hɨriinan kɨpi nɨnkikɨi. Sɨmiir whwonkamɨm mɨnam nɨnkikɨi ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨma nwokɨ boɨnɨm, yɨm nae haiyaeikɨm mɨ sɨmiir inɨg nwokɨ hainanɨm. Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnkii, yɨm sɨma sɨmiir digworaekwowɨm bɨdi haiyɨm. 17 Mɨ ɨiya kɨra nae mɨn haiyaei mɨ kɨriir whwonkamɨn sɨbgu whausok tatao mɨ kana ha timɨ sɨbgu hopsɨn. 18 Mɨ sɨma kɨriirɨn wa nɨnoknɨnkɨn tani kɨra mhɨigɨ naowi. Nɨɨngaka. Kɨriir Adi Komiiyɨn inkamkɨ kɨg karamae nwowiyɨn, kɨriirɨn wɨ sasar nɨnoknɨnkɨni. Tɨ digworaekwowɨm kɨra nɨmprɨo dirɨraerarɨm. Mɨ mhoɨiya siya wɨ siyɨu mɨiyɨk ɨiirar tɨri kɨriirɨn wa hauu kɨiyɨuwi. Ɨriig.
Siyɨu digworaekwo mɨiyɨk hangiriyɨu haigɨni ɨkɨn Adi Komii siir hɨr
(Lk 12:33-34)
19 Digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨkɨm kɨramaɨr kɨpi hangiriyɨu haigɨna tɨ nu ɨiirɨn. Yɨo tɨkɨ nuɨn kɨkom tapɨn aii mɨnɨm wɨ sɨma tɨrbumbugiyami. Mɨ kamɨm hɨi tauaeiyɨm pɨ omaka aiirar nɨinɨkirɨmtɨo nɨnopkainami tɨ digworaekwowɨm sɨmiir haiyam. 20 Mɨ kɨma nu tɨrɨn mɨi mɨiyɨk mɨiyɨkɨm nɨnomor kou hɨrɨn wɨ Adi Komii siyar hauuwi yɨo kɨkom tapɨn aii mɨnkɨ bɨ tɨrbuwikɨm mɨ hɨiyan kamɨm wɨ nɨinɨkirɨmtɨo nɨnopkainam tani digworaekwo tauaehaiyamɨn. Nɨɨngaka. 21 Mɨ maeyauwa kɨriir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨma nwowɨn mɨ kɨriir kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn wɨ tɨ om ɨiirar minɨ owouwi. Mɨ kɨra nuan dimɨnɨm sɨmiiram kɨpi naɨngwokwonanae. Kɨra Adi Komii siir dimɨn ɨmiiraram daɨngwo ɨski. Ɨriig.
Kwoɨn nɨuyani paeka
(Lk 11:34-36)
22 Nhwowɨn yɨo pɨu saiir nɨuya haigɨnɨuwikɨn. Mɨ kɨriir nhwowɨn wadɨeyar nikɨ owi mɨ kɨriir nhwowɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn ɨna kɨgomok ɨrkakɨn nhwowɨn yɨo pɨu ɨrkaka saiirar nɨuya ɨrkakikɨn, kwoɨnɨn yɨo nhwonakɨn mɨ kɨra sɨbgu aɨngwowi mɨ kɨra wadɨeyar nwowi. 23 Mɨ kɨriir nhwowɨn siya biyɨe nwowi mɨ ni wɨ hindara natɨsɨr whaowae ɨuwi. Mɨ kɨriir kwoɨnɨn dimɨn biyɨeyam naɨngwowi mɨ siya wɨ nɨibwomambwo komiiyar namwowɨuwi mɨ tɨ dimɨnɨm kɨriir waraur nwowɨm yɨm mɨiyɨkɨ mɨiyɨkɨ mɨ ɨuwi. Ɨriig.
Kwoɨn whɨsaɨrni siyɨugɨn
(Lk 16:13; 12:22-31)
24 Mɨ inkamɨn bɨiyan inkam nwɨswo sowiir mɨi mɨiyɨk kwɨso sowiirar sɨbgu mɨrii swowi mɨ siya wɨ kwɨra saiir sɨbgu mɨrii mɨ kwɨra wɨ digɨumii haigɨngiki mɨ ta ɨi aiirarɨn siya umɨr mɨi aiiramar naɨngwo tɨbmii ɨski mɨ siya Adi Komii siir mɨi mɨiyɨkɨ saiirɨn wɨ panɨɨna sɨbgu mɨrii, ha? Nɨɨngaka. Ɨriig.
25 Mɨ kara kɨmiir asi boɨnki mɨ kɨma kɨmiir kwoɨnbudɨn siirsi kɨpi naɨngwoyɨmiyok boɨn mɨ ha kɨpi boɨn, krɨma wɨ dimu dimɨn naei? Mɨ wɨ dimu dimɨn kwiyaei? Mɨ kɨma kɨmiir pɨu aiirsi kɨpi naɨngwoyɨmiyok boɨn, krɨma wɨ dimu dimɨn mɨ haigiprakai. Mɨ tari kɨriir kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn, ɨni nae siir haiburɨn mɨ kɨriir pɨua ɨni yɨuɨs saiir haibura. Adi Komii siya tɨrkikɨn kɨriir pɨu kwoɨnbudɨn mɨ kɨra siirar wakaeyokna ɨski mɨ tɨ dimɨnɨm kɨra whaowaeyɨm wɨ siyar hauuwi. 26 Kɨma ɨpiyɨn ɨmiir kɨgnɨnoknɨnkɨnki, yɨm sɨma nae mɨn bɨ nɨnkɨkɨn aeikɨm mɨ naeyɨm omakanau bɨ mɨ mɨrii haigiikɨm. Nɨɨngaka. Mɨ kɨmiir Adi komiiyɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn, sɨmiirɨn nae siyar hauu aeyɨski. Mɨ wɨm kɨma ɨni ɨpiyɨn sɨmiir haiburɨm mɨ siya kɨmiirɨn wa sɨbgu kɨgrɨraowi. 27 Mɨ kɨmiir nwɨrkɨ ha naɨngwowi, siya bɨewi nhɨrɨm wɨ omwaiyar swokɨ haɨnɨs waiyayokiyokɨi, aniya? Nɨɨngakɨ nɨɨngakɨɨnga. 28 Mɨ kɨma yɨuɨs digworaekwowam dimusi naɨngwokwonanaei? Kɨma kɨpɨm numɨr nwowiyɨm sɨmiir kɨg, yɨm sɨma panɨɨn panɨɨna nɨmbiyami. Yɨm sɨma mɨinan mɨrii rani. Nɨɨngaka. Mɨ yɨm sɨma yɨuɨs mɨn bɨ nonkwokwowikɨm. Nɨɨngaka. 29 Mɨ kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnki, bɨiya inkam komii Solomon siya pɨuaiyɨm siir pɨuaipai pɨuaipaiyɨm, ta kɨpa saiir hɨriinan pɨuai mɨiyɨk bɨ nwoka. Nɨɨngaka. 30 Ta kowa saeya mɨ kɨp aka Adi Komii siyar sɨbgu tɨrki mɨpi mɨiyɨka nɨmbiyami. Tapa ko kɨp sowa wadɨeyar nwowi mɨ waka sowa waigi mɨ wɨ paeya sɨma nɨtkaigii. Mɨ wɨm kɨma ɨni ko kɨp sowiir haiburo. Mɨ Adi Komii siya wɨ kɨmiirar mɨ sɨbgu kɨgrɨraowi. Mɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siirɨmɨn kɨrɨe nwo karamae dimusi nwowi, ha?
31 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi kɨma hɨnɨɨna kɨpi naɨngwoyɨmiyok boɨn, krɨma wɨ dimu dimɨn naei mɨ wɨ dimu mɨ haigiprakai sasaei pɨua kɨma hɨriinan kɨpi naɨngwo. Nɨɨngaka. 32 Yɨo tɨkɨ hɨriinan digworaekwowɨm sɨmiiramɨn ɨkɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmii karamae nwowiyɨm, sɨm nɨnaɨngwoyɨmiyok boɨnikɨm. Mɨ kɨma sɨmiir hɨriinan kɨpi naɨngwoyɨmiyok. Mɨ kɨmiir Adi Komiiyɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn, siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn tɨ digworaekwowɨm kɨma haɨnguguwɨm sɨmiirɨn. 33 Kɨmiir bɨiyan kwoɨnɨn ta ɨiya Adi Komii siya siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana mɨ siir siyɨu mɨiyɨk ɨeya mɨinan siiram tɨ mɨrii. Mɨ mhoɨiya siya tɨ digworaekwo nhɨrɨm wɨ kɨmiirarar swokɨ ɨnkɨn hauu mɨmɨrki. 34 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi kɨma digworaekwowɨm waka nɨmbiyamanɨm sɨmiirsi kɨpi naɨngwoyɨmiyok. Mɨ ɨigwɨr ɨigwɨrɨn dimɨn hɨkak hɨkakɨm ha nɨmbiyamikɨm. Mɨ tapan dimɨn hɨkak hɨkakɨm nɨmbiyamiyɨm sɨmiirarar hai, wakanɨm sɨmiir wara kɨpi nɨnkɨn hai. Ta ɨiya saiir digworaekwowɨm yɨm sɨmiiraramar timɨ naɨngwo. Ɨriig.