7
Inkam nwɨrni kɨpi hɨd
(Lk 6:37-38,41-42)
Kɨma inkam nwɨrni kɨpi hɨd wɨm wɨ Adi Komii siya mɨ hɨdisi. Mɨ ta hɨriinan yaiya kɨma boɨn hɨuriyɨuwa iikam nhɨrɨmi mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya kɨmiirɨn wɨ hɨriinanar mɨ boɨn hɨuriyɨuwi. Mɨ kɨma iikam ɨmiirɨn hɨriga mɨ hauuwi mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ hɨriinan ɨiirar swokɨ iyopkɨiyɨuwi. Mɨ kɨra paeka sɨma kɨriir nomiiyauwɨn siir nhwo ɨiir nwokaiya saiir dimusi kɨgi mɨ kɨra wara paemɨr komiiya kɨriir nhwo ɨiirar nwowa saiir bɨ naɨngwowarkainakɨn, aniya? Mɨ kɨra kɨriir nomiiyauwɨn siirɨn hɨnɨɨn dimusi mɨ prɨiboɨni, nomiiyau, kara wara paeka kɨriir nhwo ɨiir nwowa saiir haiyam tɨri mɨ wara paemɨr komiiya kɨriir nhwo ɨiir kiikirɨnɨua ya dimuga, ha? Kɨra nɨksɨsaeyakɨ waiwigɨn! Kɨra bɨiyɨn wara paemɨr komiiya kɨriir nhwo ɨiir nɨrɨpua saiir tikɨ ɨinɨkiibwaeki. Mɨ mhoɨiya kɨra wa nwokɨ kɨgomok ɨinɨkrae haiyɨm kɨriir nomiiyauwɨn siir nhwo hɨr nwokaiya paeka sɨma saiirɨn.
Kɨma dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siirɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨm inkam biyɨeyɨm wrananɨm sɨmiir kɨpi hauugi. Dimusi rani, mhoɨiya kɨmiirɨn wɨ sɨmar swokɨ kwaenɨniyokna pii. Kɨmiir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm iikamɨm hunanɨm sɨmiir kɨpi hauu. Dimusi rani, sɨma tɨ dimɨn ɨmiirɨm bɨ naɨngwokɨm mɨ tɨ dimɨnɨm wɨ ɨgani sɨma nɨnkɨn okwonami. Ɨriig.
Inkamɨm nhwo kwɨsboɨnanaeiyɨm sɨmiir siyɨu ɨkɨn
(Lk 11:9-13)
Mɨ kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram kwɨsboɨni dimɨnam mɨ siya wa hauuwi kɨmiirɨn. Mɨ kɨma dimɨnam hansɨri mɨ kɨma siirɨn wa kɨgi. Mɨ kɨma ano ɨiir kaigakani mɨ Adi Komii siya wa haiwaokii. Mɨ kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni, inkamɨn Adi Komii siiram kwɨsboɨniyɨn sɨma pɨ dimɨna mɨ haii. Mɨ inkamɨn ɨkɨ dimɨnam mɨ hansɨriyɨn yɨo siya siirɨn wa hauuwi mɨ inkamɨn ano kaigakanii mɨ Adi Komii siya siiramɨn wa haiwaokii. Mɨ kɨmiir inkam nwɨrɨn siir yɨnisɨmɨn siya siir ad ɨiiramɨn nipuam boɨni mɨ adɨn siirɨn wɨ siiya hauugi, aniya? Nɨɨngaka. 10 Mɨ yɨnisɨmɨn ad ɨiiramɨn anasuam boɨni siir hauuam mɨ adɨn siirɨn wɨ mɨpug biyɨe siir hauugi, aniya? Nɨɨngaka. Siya wɨ hɨriinan tɨr tani. 11 Mɨ kɨma tɨ iikam bibiyɨeyɨm, hɨi mɨn tauaeiyɨm sɨma sɨmiir yɨnisɨsɨmɨm sɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar mɨ hauuwikɨm. Kɨmiir Adi Komiiyɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn siya ɨni nuan ad ɨmiir haiburɨn, siya dimɨn biyɨekak rani, yɨo siya wɨ hɨriinan digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar mɨ sɨbgu hauuwi iikamɨm siiram srɨi.
12 Kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni, tɨ yaiyɨm sɨmiir yaimwokɨyaimwowa bɨiya Moses mɨ profet kamɨm sɨma wɨnkiyɨm yokwoni sɨma. Siyɨu mɨiyɨk dirɨraerar iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn kɨra naɨngwowiyɨm sɨma dirɨraeraram kɨriir saiir hɨriinan. Ɨriig.
Ano kopsɨm mɨ ano komii
(Lk 13:24)
13 Kɨma ano sapɨsapɨn siirgɨ siirar dapnɨnopkainam. Dimusi rani, anowɨn maeyauwa paekaka saiir hɨriir namiyɨn, yɨo prasae rani, bwaeya komiigɨn. Mɨ siyɨuɨn siir namiyɨn bɨmbɨuwi rani mɨ iikam whɨekakɨm wɨ siirar nami. 14 Mɨ anowɨn kwoɨnbudɨn omwai waiya yokiyokɨiyɨn siir hɨriir namiyɨn yɨo kabigɨkabi rani. Mɨ iikamɨm tɨ siyɨuɨn siiram namiyɨm mɨinan mɨriinamikɨm. Mɨ siirɨn nwɨnwɨra ɨrɨrakɨ hansɨryɨskaii. Ɨriig.
Kɨma profet nɨksɨsaeyɨm sɨmiirsi mɨntarao
(Lk 6:43-44)
15 Kɨma profet nɨksɨsaeyɨm sɨmiirsi mɨntarao yɨm sɨma kɨmaka wɨ yai iyop ninɨ onii. Mɨ wɨm kɨma wa naɨngwowi sɨma inkam mɨiyɨkɨm yaimwowar boɨnikɨm. Nɨɨngaka. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨm yɨm mɨiyɨkɨ mɨiyɨkɨ mɨ ɨuwi, ɨni wranan ywowɨn, kɨmiir nɨksɨsaeyam mɨ sɨma kɨmiir naɨngwo tɨbmii aiir warar mɨ tɨrbuwi. 16 Kɨma bɨdiya yɨnoknɨnkɨnɨm sɨmiir siyɨuɨn sɨma tɨriyɨn. Mɨ tɨ pae sɨnɨn siya wɨ tab bud rani mɨ nɨowɨn ɨriipɨ hɨriinan siya wɨ am mɨ bud rani. Nɨɨngaka. 17 Mɨ hɨrii hɨriinankɨna pae mɨiyɨk mɨiyɨkɨm yɨmbi paenid mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar mɨ budi mɨ pae bibiyɨeyɨm yɨmbi paenid biyɨe biyɨe ɨmiirar mɨ budi. 18 Pae mɨiyɨkɨn siya paenid biyɨe bɨ budigɨn. Nɨɨngaka. Mɨ pae biyɨeyɨn yɨo paenid mɨiyɨk bɨ swokɨ budigɨn. Nɨɨngaka. 19 Mɨ paeyɨm nae mɨiyɨk bud karamae nwowiyɨm yɨm wɨ paeya sɨma nɨiyɨtkaigaigii. 20 Mɨ kɨma wa nɨnoknɨnkɨni profet nɨksɨsae sɨmiir siyɨuɨn sɨma tɨriyɨn.
Kara kɨriir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn
(Lk 13:25-27)
21 Mɨ kɨma hɨnɨɨna daɨngwo iikam whɨekakɨm sɨma kariirɨn hɨnɨɨna dapɨkɨuwi, kariir Bɨiyan Inkam Komii, sɨma Adi Komii siir yɨnisɨm tani. Nɨɨngaka. Sɨma wɨ nhɨrkɨmaka nami ɨiya digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana nɨnomor koua hɨriirɨn. Mɨ inkamɨn kariir Adi Komiiyɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn siir kwoɨn ɨiirar sɨbgu api mɨ siya wɨ siir kɨgrɨraowi. 22 Mɨ taka ɨi komiiya Adi Komii siya iikam whɨekakɨm sɨmiir hɨdi, wɨ kariirar dapboɨn wɨni, Bɨiyan Inkam Komii, Bɨiyan Inkam Komii, nɨm krɨma kɨriir inɨg ɨiir mɨriigɨm! Adi Komii siir yaiya iikam sɨmiir. Mɨ ɨkɨ uridyɨu biyɨe biyɨeyɨm sɨmiirɨn krɨma kɨriir inɨg ɨiirar haiswonɨmnɨskɨigɨm! Mɨ krɨma dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm kɨriir inɨg ɨiirɨn kasakasa bɨ tɨrkɨm! 23 Mɨ taka ɨi aiirɨn kara sɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨnmauu wakaei, kara kɨmiir bɨ swokɨ ɨnoknɨnkɨn mɨmɨnkɨn. Nɨɨngaka. Kɨma siyɨu bibiyɨe tɨrakɨ waiwigɨm, kɨma damki! Ɨriig.
Omaka ɨsaɨr mɨriini siyɨugɨn
(Lk 6:47-49)
24 Mɨ inkamɨn kariir yai aiir wakaeyokna dirɨraerari, yɨo tɨkɨ hɨriinan inkamɨn kwoɨn mɨiyɨkakɨn, yɨo ɨni inkamɨn omaka siiya ɨdwo mɨriiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. 25 Mɨ ta ɨiya opud nao owɨe komiiyɨn ha nɨtɨn ta omaka aiir namɨtɨunii mɨ saeya bɨ nakainamka. Nɨɨngaka. Dimusi rani, ta omaka ɨni siiya kɨrɨe kɨrɨeyɨm nu aowa nwokaiyɨm sɨmakar yaunɨ owɨuwɨm.
26 Mɨ inkamɨn ta kariir yai aiir wakaeyokna karamae nwowiyɨn, yɨo ɨni tɨ inkamɨn omaka aowi maeyau mɨriiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. 27 Mɨ ɨiya opud nao komiigɨ nɨtiyɨm mɨ owɨe komiiyɨn ha mɨ ɨtɨn mɨ digworaekwo hɨriinanɨm ta omaka aiir namɨtɨuniyɨm mɨ saeya ɨna yakainama. Ɨhɨ, saeya ɨna yakai ɨɨmɨk ɨuguskiya.
Jisɨs siir kɨrɨe komii aeya
28 Jisɨs siya tɨ dimɨnɨn siirɨn ha boɨn dɨgiyɨn mɨ iikam whɨe komiiya ɨni hindara yanaakiyɨm tɨ yai hɨriinanɨm siya boɨnmɨmauuwɨm sɨmiirsiyɨn. 29 Dimusi rani, siya sɨmiirɨn kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm sɨmiir hɨriinan bɨ boɨnmɨmauugɨn. Nɨɨngaka. Siya sɨmiirɨn inkamɨn inɨgakɨn siir hɨriinan boɨnmɨmauugɨn. Ɨriig.