11
Mɨ inkam nwɨso yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwo nu tɨr sowa
Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm siya boɨnkiyɨm kariir sɨmiir mhoɨiyan mɨ sowa paekopɨn haigɨn kimaɨriyɨn kɨmɨdiniya kariir hauugi mɨ sowa ɨna boɨnkiyo, kɨra dam omaka Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir inɨg hainaniya saiir tinɨ kimaɨrɨu mɨ hɨiya iikamkɨm sɨm haigɨn ɨnkɨn ɨmiiyaeya Adi Komiini saiirɨn warar timɨ haigɨn kimaɨr. Mɨ ta saiir mhoɨiya iikamɨm Adi Komii siir inɨg hainaniyɨm sɨmiir warar timɨ mwaɨn. Mɨ hiira omaka Adi Komii siir inɨg ɨiir hainaniya saiir nɨdiyokiyokaiya saiirɨn wɨ wara kɨpi haigɨn kimaɨr. Dimusi rani, Adi Komii siya wɨ iikamɨm Juda iikam tani wɨ sɨmiiram kiwakii om komii Jerusalema sɨma nɨtɨm, iikamɨm hapaiiranɨm sɨma ninɨ kɨgrɨraoniyɨm bwanɨm kamnwɨs whɨs mɨ dimɨn taemɨnɨm hɨranɨm wɨ sɨma tɨrbuwi. Mɨ an kara, wɨ Adi Komii siya hauuwi kariir inkam nwɨso sowiirɨn kɨrɨe mɨ sowa wɨ kariir yai ɨmiir boɨnmɨmauuwami bɨewiyɨm whoɨm haɨmii. Mɨ sowa wɨ yɨuɨs biyɨe ɨmiirarar nii iikam ɨmiir nɨisiimauuwam hɨnɨɨn sowa siyɨu bibiyɨeyɨm sowa tɨrɨm sɨmiirsi nɨdidi.
Mɨ tɨ inkam nwɨso yo ɨni pae whɨso olip nɨkɨuwiyo mɨ yɨukɨd ɨs ɨko yɨpɨkɨ Bɨiyan Inkam Komii siir whwonkam ɨda nokwowo yɨpɨkɨn nu whɨekak ɨmiirar kɨgɨrkakiyɨn ɨni sɨmiir hɨriinan ywowo. Mɨ iikam nhɨrɨm tɨ inkam nwɨso sowiir nɨsomaowam naɨngwowi mɨ paeya wɨ sowiir yai hɨrankar nɨmbiyami tɨ iikam biyɨe ɨmiir nɨuamɨn. Mɨ yɨpɨkɨ tɨ inkam nwɨso sowiir nɨsomaowi yɨm wɨ naowi ta pae biyɨeya saiirsi. Mɨ sowa kɨrɨekakaɨrgo, nɨnomor aiirɨn wɨ sowar mɨ ɨrɨpɨkougii mɨ saeya wɨ naokɨ kɨn tani, tɨ ɨiyɨm sowa Adi Komii siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuwi tɨ nu ɨiir. Mɨ sowa kɨrɨeya op nɨnkpɨtkiyana nhɨekɨ nɨmbiyamam ɨna mɨ ankwowo mɨ iikamɨm nuanɨm sɨmiir mɨ tɨrbuwana ma mɨnkɨ sɨma niiya mɨ dimɨn bibiyɨe ɨkɨm. Mɨ sowa tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir tɨram naɨngwowi sowa wa tɨri.
Mhoɨiya tɨ inkam nwɨso sowa sowiir yai ɨmiir boɨni mɨ tɨ uridyɨu biyɨeyɨn yɨpɨkɨ wraisuni whwonkamnan nwowɨn, siya wɨ tɨ ɨeyɨn mwɨs karamaeyɨn wɨ siir hɨrankar nɨnsiin ɨdwonanii mɨ siya wokɨtkɨnaninii mɨ siya wɨ tɨ inkam nwɨso yaii sowakar nɨnii. Mɨ sowiirɨn wɨ siya niyopakaiyɨuwi mɨ wɨ siya nɨsomaokii. Mɨ siya sowaka nɨnii mɨ sowa wa naonami mɨ sowiir pɨuɨsa wɨ om komiiyan siyɨu komiiyɨn wɨ siir hɨrar kiwomwokɨni. Mɨ krɨma sowiirɨn hindara haigipraprakai boɨni mɨ krɨma tɨ om komii ɨiirɨn wɨ mɨn namisi ɨkɨuwi Sodom, iyɨe? Wɨ Isip nɨkɨuwi. Dimusi rani, tɨ omɨn siir iikamɨm yɨm Adi Komii siirgɨsiir sau omomkɨn. Mɨ tɨ om komii tɨ inkam nwɨs owa nwowɨn sowiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn yɨo hɨr nikɨ ɨnkɨn ɨrɨonɨnkɨn inankɨigikɨn. Mɨ ɨkɨ pɨuganpai pɨuganpaini iikamɨm mɨ iikamɨm maeyau maeyauwanɨm mɨ iikamɨm yaigɨnpai yaigɨnpainiyɨm mɨ iikamɨm nu pai nupaiyanɨm sɨma sowiir pɨuɨs biyɨe aiirɨn ɨiyɨm wɨ kwoɨm haɨmiiya kɨgi. Mɨ sɨma wɨ iikamiyam kiwaki rani, sowiir pɨuɨs biyɨe aiir haɨngikaigiyɨm ɨenau. Dimusi rani, sɨma tɨ inkam nwɨso ɨo sowakar nwoko mɨ sɨma dimɨn biyɨe sowiir tɨram tɨrkɨm. 10 Mɨ iikam whɨekakɨm nuanɨm sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrgar nwoki. Dimusi rani, tɨ inkam nwɨso bɨdi yaonamwo. Sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrgar nwokii mɨ dimɨn taemɨnɨm ɨrni nwɨrniyamɨn wɨ hindara whɨsariiyar ninan prɨihauu prɨihauuwi. Dimusi rani, profet inkam nwɨso yɨpɨkɨ nuan iikam ɨmiir nonkwonɨɨnwoɨmwɨɨrnɨnkɨnɨm yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe sɨmiir tɨro bɨdi yaonamo. 11 Sowa hapaiirɨn ɨiyɨm kwoɨm haɨmiiya ywo mɨ mhoɨiya Adi Komii siya opuda ɨna yɨkropkiya sowa niyaeyam mɨ saeya ha nama sowiir mhɨi kwoɨnau hɨriir mɨ sowa ɨna yɨnsiin ɨdwokiyo mɨ sowa ɨni ɨrkakar swokɨ owo. Mɨ sowa ha nɨnsiin ɨdwokiyo mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ hɨriinan kɨgiyɨm mɨ sɨma ɨna yɨdidgiyɨm mɨ sɨma pranae pranae bɨ nɨdidgikɨm. 12 Mɨ mhoɨiya tɨ Adi Komii siir profet inkam nwɨso sowar wakaeki inkam nwɨrɨn Adi Komii siir om hɨranɨn siir yaiya pɨ kauwokii siya sowiirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnki, kowa dɨnsiin ɨdwoki mɨ tɨriir wɨt. Mɨ tɨ inkam nwɨso sowiir sau omomɨm sɨma sowiir kɨgiyɨm sowa nɨnsiin ɨdwokiyo mɨ sowa waua saiir yɨdwokainaiinam mɨ sowa ɨni Adi Komii siir om ɨiirar yamo. 13 Mɨ bɨri kɨmɨmɨnkikɨn, nɨɨn komiiyɨn ɨna yɨtɨn. Mɨ om komiiyɨn siir haɨmii haɨmii ɨuurɨm sɨmiir haɨmii whɨrɨn yɨo ɨna tɨrbugiyɨn. Mɨ haɨmii haɨmii ɨriiyar whiiyɨm yɨm ɨna ywokiyɨm. Mɨ iikamɨm 7,000 na mɨ aokaoki. Mɨ iikam nhɨrɨm omwai waiyakiyɨm om komii Jerusalem hɨranɨm sɨma nɨdid prasae bɨ kɨnkikɨm mɨ sɨma ɨni Adi Komii siir inɨg ɨiirar hainankiyɨm yɨpɨkɨn om komiigɨ komii ɨiir nwowiyɨn.
14 Mɨ tariinanɨn dimɨn whɨsakan yɨo bɨdi dɨgiyɨn kɨra wakaeki. Mɨ ɨi prɨei bɨ kwokikɨn dimɨn biyɨe whoɨmakan yɨo ɨna swokɨ kwɨtɨn. Ɨriig.
Adi Komii siir paekwosɨm ɨriiyar nwɨsakan siir kɨdɨn ɨna maskiyɨn
15 Mɨ tɨ dimɨnɨm hɨriinan tɨrkiyɨm sɨmiir mhoɨiyan, karar wakaeki paekwosɨm ɨriiyar nwɨsakan siir kɨdɨn pɨ maskii. Mɨ siya ha maskiyɨn mɨ karar wakaeki, paekwosɨmɨn Adi Komii siir omɨn siir hɨranɨn siir yaiya pɨ kauwok boɨnkii, iikamɨm hɨnda tɨndanɨm warɨ nuɨn siir nwowɨm sɨmiir iikamɨm wɨ siya kɨgɨrkaki siya wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn mɨ sɨmiirɨn wɨ siyar kɨgrɨraowi. 16 Mɨ mhoɨiya tɨ inkam komii komiiyɨm sɨmiir ipii ɨmiir nɨdwodwokaiyɨm Adi Komii siir whwonkam ɨda sɨma ogmwo ha waisii hɨunanaiinamɨm nua hɨriir mɨ sɨma kɨmɨdiniya siir inɨg ɨiir hainan.
17 Mɨ sɨma kɨmɨdiniya Adi Komii siir boɨn, krɨma kɨriir boɨn wadɨekii. Kɨra krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiigɨn, Adi Komiiyɨn bɨiya kɨra hɨriiyar nwokɨn mɨ tariinanɨn kɨra ɨni hɨriiyar swokɨ oyokiyokɨiyamɨn. Krɨma ɨni maɨrgɨmaɨrgar nwowɨm mɨ krɨma kɨriir inɨg ɨiir hainanprapraskii. Dimusi rani, kɨra kɨrɨe komii bɨdi haiyɨn mɨ iikamɨm ɨni kɨrar kɨgrɨraowɨm. 18 Bɨiya iikamɨm sɨma ɨo kɨnakar nikɨ okɨm mɨ tariinanɨn kɨra ɨni ɨo sɨmakar mɨ owɨn. Mɨ ɨiya ta ɨi aeya nɨti, iikamɨm naokaowɨm yɨm wɨ kɨra hɨdi mɨ taka ɨiya saeya kɨra hauuwana iikamɨm yɨpɨkɨ kɨriir mɨi aiir mɨriiyɨm mɨ kɨriir profet iikam ɨma mɨ iikam whɨekakɨm kɨriir inɨg ɨiir hainani ɨkɨm mɨ kɨriir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii ɨkɨm sɨmiirɨn wɨ kɨra hauuwi dimɨn taemɨnɨm. Mɨ ɨiya ɨni nɨta iikam ɨmiirɨn kɨra nonkwobumbunɨnkɨnana yɨpɨkɨ iikamɨm nu nwowɨm sɨmiir tɨrbumbunɨnkɨn haigɨnɨuwɨm.
19 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma boɨnkiyɨm sɨmiir mhoɨiyan karar kɨgi omaka Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir inɨg ɨiir hainaniya siir om hɨr nwowa pɨ haiwaokii mɨ karar kɨgi mɨiya yaiyɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm sɨma nwokaiiya ya saiir omaka yainau hɨrar nwokaii. Mɨ karar kɨgi sinana pɨ sinankii mɨ karar wakaeki, diya pi tɨoki.
Mɨ karar mɨ kɨgi nɨɨnɨn pɨ nɨtkii mɨ karar mɨ kɨgi naowɨn aiskakɨn pɨ nɨkiinaini nua tɨriir. Ɨriig.