12
Wig aeya mɨ mɨpug biyɨe ɨkɨn
Mɨ tɨ digworaekwowɨm hɨriinan tɨrkiyɨm sɨmiir mhoɨiyan karar kɨgi dimɨn kɨbiyɨn nɨnomor kou hɨr nwowi mɨ kara ɨna yanaakiyɨn. Dimɨnɨn kara kɨgɨn wignankɨn. Mɨ yɨuɨsa saeya niiya ɨni hindɨrar kɨgnɨnya ɨni bɨekɨ saiir pɨu aiir whwonan ywokiyɨn. Mɨ bwana ɨni saiir ɨga aowa ywokaiya mɨ saeya nauun ɨuur ɨso sɨmiir warar mɨ haigɨn saiir mwo ɨiirɨn pagra inkamɨn inɨgakɨn si haigɨniya saiir hɨriinan. Saeya yɨnpɨugaka mɨ saeya yɨnisɨm ɨiir naokainam tɨra siya dirisusua mɨ saeya asi kaugika.
Mɨ tɨ dimɨnɨn kara kɨgiyɨn siir mhoɨiyan karar swokɨ kɨgi dimɨn komiigɨ komiiyɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn ɨni dɨduka komiiyɨn kɨrɨe komiigakɨn dimɨn taemɨnsi nɨdid karamae nwowiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Siir pɨua paridnanka mɨ siir mwoɨm ɨriiyar whɨsko mɨ honɨm siir mwo ɨmiir nwowɨm ɨuurgɨm mɨ pagram siya haigɨnyokiigiyɨm siir mwo ɨmiir yapa yapa yɨm ɨni pagram inkamɨm inɨgakɨm sɨm haigɨniyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ siir kɨbɨn ha niyaɨryokiyɨn mɨ nɨnomor kou hɨran nauun haɨmii whɨrɨn kɨmɨdiniya siya yɨpamkɨigi mɨ siya sɨmiirɨn nua tɨriir yɨtkiigɨigi. Mɨ nɨnomor kou hɨrɨn nauun haɨmii whɨso sowa sowa ywoki. Mɨ siya ɨni wiga yɨnpɨugak nwowa ɨni saiir whwonkam ɨda kingiin hɨrar nokwokaowɨn siya mɨnam nokwokaowi saeya saiir yɨnisɨm ɨiir naokainam. Siya mɨnam naɨngwowi, saeya saiir yɨnisɨmɨn siir naokainaei mɨ siirɨn siya nɨsomaowi mɨ siirɨn wɨ siya naei. Mɨ yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn saeya naokainan yɨpɨkɨ wɨ ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ hɨnda tɨnda nwowɨm wɨ sɨmiir kɨgɨrkaki wadɨe sɨma nwowam mɨ kɨrɨe sɨma nwowam. Mɨ tɨ yɨnisɨmɨn saeya naokainakiyɨn siir mhoɨiyan mɨ tɨ kaɨn siya siir bɨ nɨsomaokɨn mɨ siir bɨ mɨ aekɨn. Mɨ siirɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir paekwosɨmɨn siya hainam ipiiya Adi Komii siya nɨdwokaiya saiir hɨriir. Mɨ ta wiga ɨna yɨdamkiya niimauu boskwokɨboskwonaua maeyauwa inkamkɨ nwo karamae nwowiya saiir hɨriir, maeyauwa Adi Komii siya dirɨraerarkwokɨna ya maeyau kɨbi aeyaɨrga mɨ saeya wɨ wadɨe nwokɨ sɨbgu owɨm hapairɨn. Mɨ siir paekwosɨmɨm saiirɨn sɨma kɨgrɨraowi ɨiyɨm parig 1,260.
Mɨ tɨ kara kɨgiyɨm sɨmiir mhoɨiyan mɨ paekwosɨmɨm Adi Komii siir om hɨranɨm yaii ɨna yɨniiyɨm. Maikel siya mɨ paekwosɨmɨm siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm sɨma mɨ ka ɨeya mɨ siir paekwosɨm ɨkɨm yaii sɨmakar yɨnii. Mɨ sɨma ha nɨniiyɨm mɨ ka siya mɨ siir paekwosɨm ɨma sɨma sɨmiirɨn dɨg bɨ nwokɨm. Maikel siya mɨ siir paekwosɨmɨm siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm sɨmiirɨn sɨma haɨnurur haigɨnɨu. Mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma sɨmiirɨn Adi Komii siir om hɨrɨn ɨiya wɨ kwɨra swokɨ kɨgnɨnkɨn o rani. Nɨɨngaka. Sɨma ka siirɨn mɨ siir paekwosɨm ɨkɨm sɨmiirɨn ɨna nhɨnɨkrɨropkiyɨm Adi Komii siir om ɨiir haiburgigɨm. Mɨ tɨ kaɨn, yɨo tɨ mɨpugɨn bɨdi bɨdiniyar nwowɨn inkamɨn yɨpɨkɨn Setan nɨkɨuwiyɨn mɨ tɨ siyaɨrgɨn tɨ kaɨn nikɨ oyokiyokɨiyɨn bɨiya Adi Komii siir whwonkam ɨdan siya nikɨ boɨn hɨuriyɨugɨn hɨnɨɨn, iikam krɨma iikam paii rani. Siya inkam mɨiyɨk rani, siya mɨnam kiwokɨnkaowi iikamɨm nu hɨr nwowɨm sɨmiiram. Mɨ sɨma siirɨn ɨna kiyɨtkɨigiyɨn mɨ siir paekwosɨmɨm ɨriipɨ hɨriinan mɨ sɨma sɨmiirɨn nua hɨriir kiyɨtnoudnɨnkigi.
10 Mɨ karar wakaeki inkamɨn Adi Komii siir om hɨranɨn siir yaiyɨm pɨ boɨnki. Siya boɨn, tariinanɨn kariir Adi Komiiyɨn krɨmiirɨn siya bɨdi sɨbgu grabaigɨnɨuɨn. Mɨ dɨmɨn taemɨnɨm siir kɨrɨe aeya bɨdi ikworɨpukimaigikɨm. Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨn siya nɨmbinɨn nua tɨriir nɨtam iikam ɨmiir whɨnkɨnsiishaigɨnɨuwam siya kɨrɨeya Adi Komii siir hɨrankɨ bɨdi haiyɨn mɨ siya ɨni inkam komii ywowɨn. Siya inkam komiigɨn. Dimusi rani, yɨu biyɨeyɨn yɨo paekwosɨm ɨma bɨdi kiyɨtkɨigɨigiyɨn yɨpɨkɨn bɨiya nɨi nabɨe Adi Komii siir whwonkam ɨda nokwowɨn yai nɨnkɨnwaomwarkɨi boɨniyɨn mɨ ha mɨ boɨniyɨn krɨmiir nomiiyauɨm nuanɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm yɨm biyɨekɨm. 11 Krɨmiir nomiiyauɨm siirɨn bɨdi ikworɨpukimaigikɨn Krais siir nhɨeya saiir kɨrɨeni inkamɨn yɨpɨkɨn sibsibnan nwowɨn mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiinama bɨiya nua hɨriir. Mɨ Adi Komii siir yaiyɨm sɨma boɨnɨm mɨ sɨma boɨnmɨmauuɨm sɨmiirɨn sɨmar ikworɨpugii. Adi Komii siirar kwoɨnkɨn sɨma mɨ aowi sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrgar mɨ owi. 12 Mɨ ta hɨriinan saiirsika iikamɨm kɨma Adi Komii siir om hɨr nwowɨm mɨ digworaekwo whɨekak ɨkɨm kɨma maɨrgɨmaɨrgar dwo. Mɨ iikamɨm nuanɨm digworaekwo whɨekakak ɨkɨm kɨma mɨntarao! Setan siya nua waraur bɨdi yɨtɨn mɨ siya kɨmaka wɨ ɨo praesae prasae nwo rani mɨ kɨmiirɨn wɨ siya nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. Dimusi rani, siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn ɨiya ɨni kingiin nɨta Adi Komii siya siir nonkwobumbunɨnkɨnana mɨ siir kabɨtkaigiyana paeya.
13 Mɨ ka siya ɨna kɨgnɨnoknɨnkɨnkiyɨn siirɨn bɨdi kabɨtkɨigiyɨn mɨ siya nua bɨdi yamɨn mɨ siya ha nɨnsiin ɨdwowɨn mɨ siya kɨmɨdiniya ta wiga yɨpɨka bɨiya yɨnisɨm yɨnkamiyɨn naokaina saiir yɨnkɨnaeyokiyok. 14 Mɨ siya ta wig aiirɨn ha nɨnkɨn aeyokiyokɨn mɨ siya saiir bɨ nɨsomaokɨn. Mɨ saiirɨn pɨdga kwɨso ɨpiyɨnɨn wab nɨkɨuwiyɨn siir owiir hauugi mɨ saeya sowiirɨn ha haiyo mɨ saeya kɨmɨdiniya niimau boskwokɨboskwonauwa hɨriir yama niimauɨn inkamkɨ nwo karamae nwowɨn siir mɨ saeya ka biyɨeyɨn siirɨn ha haburgiga mɨ saeya ɨni hapi arugɨ aru inɨ owouwa. Saeya hapairɨn bɨewiyɨn wɨ whɨs haɨmiiya nwowi mɨ saiirɨn wɨ sɨmar kɨgrɨraowi. 15 Saeya ha nɨdamama mɨ ɨna siinama mɨ op komiiya ɨekɨnakiibormainamiyɨm hɨnɨɨna ɨna saiir mhoɨiyar yama. Saeya saiir mhoɨiya mɨnam namka ta opa saiir hɨnɨna ta wig aiirɨn pɨ saeya nwokɨ kaiyoprɨmdɨpu aokiyɨm mɨ saiirɨn pɨ saeya nwokɨ hainamɨm mɨ saiirɨn pa nwokɨ ɨsomaowɨm. 16 Mɨ saiirɨn kɨmɨdiniya nu siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ nuɨn ha pɨigigiyɨn mɨ ta opa ka ɨeya yaskiigiya siir yai hɨrankɨn saiir hopnan hainawidam ya ɨni nua hɨriir yaokiinaiinama. 17 Mɨ ka siya ta wig anakan ɨo prasae bɨ nwokɨn mɨ siya saiirɨn ha haiburgigɨn mɨ siya ɨna yamɨn yɨnisɨm nhɨrɨm bɨiya saeya nikɨ iyɨowɨm sɨmiir nɨsomsom aokaowam yɨm tɨ yɨnisɨsɨmɨm yɨm tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm mɨ ha boinmɨmauuwiyɨm yɨm sɨma tɨ Jisɨs siir yai aiir boɨnmɨmauuwiyɨm. 18 Mɨ ka siya ha namɨn mɨ siya kɨmɨdiniya whɨi komii saiir siiyɨn ɨiir mɨ okwoɨu. Ɨriig.