13
Niimauan wraisu ɨso sowa sowar nɨmbiyam ɨko
Mɨ dɨduka whɨi komii solwara saiir siiyɨn ɨiirar nikɨ okwowɨn mɨ karar kɨgi wraisu komii ɨrɨn op hɨrankar nomboknaiini. Mɨ honɨm siir nwowɨm ɨuurgɨm mɨ siir mwoɨm siir nwowɨm ɨriiyar whɨsko mɨ pagra ɨuurɨm inkamɨm inɨgakɨm sɨma haigɨniyɨm hɨnɨɨnɨm ɨni tɨ hon ɨmiirar haigɨn dɨgɨm mɨ tɨ mwoɨm sɨma yapayapɨn inɨg bibiyɨekakɨnaɨrgɨm. Tɨkɨ inɨgɨm yɨm mɨn nokdap haigɨnɨugɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir nikwowaisiigɨm. Mɨ tɨ wraisu komiiyɨn yɨpɨkɨn whɨi komii solwara hɨrankɨ nɨtɨn siir pɨua ɨni niimauan pusi biyɨeyɨn namaknamaknan kɨtiyɨn mɨn dapiyɨn lepat ɨni siir pɨunan ywowɨn mɨ siir ɨga ɨɨnɨm kɨrɨe komii komiigakɨn ɨni wraisu biyɨeyɨn mɨn dapiyɨn bea ɨni siir ɨga ɨɨnan ywowɨm mɨ siir yaiya ɨni niimauan pusiyɨn laion dapiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowa. Siirɨn kɨrɨe dɨduka siya hauugɨn mɨ siirɨn siya bɨdi yɨmbinɨn iikamɨm yɨpɨkɨ hɨnda tɨnda tɨ nu ɨiir nwowɨm sɨmiir kɨgrɨraowam. Mɨ siir mwo whɨrɨn yɨo ɨni hankakar nwowɨn siirɨn sɨma nɨsomaonan bɨdi ywowɨn. Mɨ ta paowai hana ɨna swokɨ iyɨmwarkaigiya mɨ iikam whɨekakɨm ta hana siir mwo ɨiir nwowa saiir kɨgɨm mɨ sɨma ɨni kakakar ywokiyɨm mɨ ɨna boɨnkiyɨn, siyaɨrgɨn inɨg komiigakɨn. Mɨ sɨma ɨni siirar mɨ wakaeyokna apɨm mɨ ɨni siir yai ɨmiirar mɨ wakaeyoknam. Mɨ iikamɨm ɨni ka siir inɨg ɨiirar hainan prapraskiyɨm. Dimusi rani, wraisu ɨiirɨn kɨrɨe siya hauugɨn mɨ ɨkɨ nuan dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kouwɨn ɨni siyar ywowɨn. Sɨma kɨmɨdiniya ka siya mɨ wraisu ɨkɨn sowiir inɨg owiir hainanprapraski. Dimusi rani, sɨma sowiiramɨn mɨnam naɨngwo tɨbmiigo inɨg komiigakɨn ɨni sowar ywowo. Sɨma ha boɨnkɨm, pɨsirɨn dimɨn komii ɨrɨn inɨgakɨn tɨ wraisuɨn tɨ tɨr nwowɨn siir hɨriinan kɨrɨe komiigakɨn? Mɨ yaii nɨnii siirɨn wɨ nhɨnga nikwowaisii? Inkam nwɨr karamaeka!
Adi Komii siya wraisu ɨiirɨn mɨnam kiwakikɨn siya yai bibiyɨe boɨnɨm Adi Komii siir nikwowaisiiyam. Mɨ siya siirɨn mɨnam kiwakikɨn siya digworaekwowɨm nuanɨn sɨmiirɨn bɨewiyɨm whoɨm haɨmiiya kɨgrɨraowɨm Adi Komii siya siirɨn mɨnam kiwakikɨn siya yai bibiyɨe boɨnɨm Adi Komii siir nikwowaisiiyam mɨ Adi Komii siir omɨn mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir om hɨr nwowɨm sɨmiir boɨnɨm. Adi Komii siya siirɨn mɨnam kiwakikɨn siya iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm yaii sɨmaka nɨniiyɨm. Mɨ sɨmiirɨn yamdikwɨruwa siya siyar haɨnurur haigɨnɨuwɨm. Siya kɨrɨe komiigakɨn mɨ siya wɨ ɨkɨ iikamɨm pɨugan pɨuganiyɨm mɨ iikamɨm maeyau maeyauwanɨm mɨ iikamɨm yaigɨnpai yaigɨnpainiyɨm mɨ iikamɨm nupai nupaiyanɨm tɨ nu ɨiirar nwoɨrkakɨm sɨmiirɨn ɨni siyar kɨgɨrkakɨm. Mɨ iikam whɨekakɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm yɨpɨkɨ sɨmiir inɨgɨm tɨ inkamɨn sibsibnanɨn siir yokwo aiir wɨn karam nwowɨm yɨm sɨma wɨ wraisu komiiyɨn siir inɨg ɨiir hainani. Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn ɨiya Adi Komii siya tɨ nu ɨiir nikɨ onkwokwo karamaeyar nikɨ owɨn, siya saiirar wɨnkɨn tɨ iikamɨm sɨmiir inɨgɨm yɨpɨkɨ saɨka nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn ta yokwo aiirɨn.
Kɨra kariir yai ɨmiir wakaeki! Yɨpɨkɨ yai ɨmiir wakaei siya sɨmiirɨn sɨbgu daɨngwo omok. 10 Tɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ wɨ Adi Komii siya nɨmbini maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyam yɨm wɨ hɨrar hɨugrɨpkɨikikaii. Mɨ tɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ wɨ Adi Komii siya nɨmbini sɨmiirɨn kamkɨuni hampɨmpɨt aowam, sɨmiirɨn wɨ kamkɨuniyar mɨ hampɨmpɨt aowi. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apɨm yɨm wɨ kɨrɨe hɨriiyar nwokrɨpkaii mɨ sɨma wɨ Adi Komii siirar sɨbgu wakaeyokna api. Dimusi rani. Tɨkɨ dimɨn bibiyɨeyɨm nɨtɨm sɨmiirsika.
11 Mɨ tɨ digworaekwowɨm hɨriinan tɨrkiyɨm sɨmiir mhoɨiyan karar kɨgi nuɨn pɨ pɨigigi mɨ karar kɨgi wraisu ɨrɨn hɨrankɨ nɨmbinaiini. Mɨ tɨkɨ hon whɨso tɨkɨ wraisuɨn siir mwo ɨiir nwowo ɨni sibsibni honan ywowo. Mɨ siir yaiya siya boɨnkiya ka siir yainan boɨnkikɨn. 12 Mɨ tɨkɨ wraisu komiiyɨn yɨpɨkɨ bɨiyan wraisuɨn siir mhoɨiya nɨtɨn siya bɨiyan wraisuɨn siir kɨrɨe aiir haigɨn mɨ siir ɨgsopa ɨni siyar yokwokairina mɨ siirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨu iikamɨm hɨnda tɨndanɨm sɨma tɨrɨm sɨma tɨ wraisuɨn yɨpɨkɨ bɨiya paowaigɨ pɨsɨn mɨ naokingiin ha nwowɨn mɨ wadɨe ha swokɨ owɨn siir inɨg ɨiir hainanɨm. 13 Mɨ tɨ wraisuɨn nuankɨ nɨtɨn siya dimɨn kɨrɨe komii komii kasa bɨ tɨrkɨn. Tɨ sɨma siya tɨrɨm, siya paeya nɨnomor kou hɨrankɨ kiyai nua tɨriir mɨ iikam whɨekakɨm hapair nokwowɨm sɨma ɨni tɨ dimɨn ɨiirar kɨgiyɨm. 14 Mɨ iikam whɨekakɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiirɨn siya bɨdi kiyopsɨbgihaigɨnɨuɨm dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm yɨpɨkɨ siya mɨriiyɨm sɨmiir wraisu komiiyɨn siir whwonkam ɨda. Mɨ siya sɨmiirɨn ha mɨ kiyopsɨbgihaigɨnɨu mɨ sɨmiir kwoɨnɨm ha mɨ kiyai mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma pae asi nɨibirgɨm tɨ wraisuɨn siir pɨunan tɨ wraisuɨn yɨpɨkɨ siir mwoɨn kamkɨugɨ nikɨ haɨngɨrɨn mɨ siya pariiparii naoɨm. Mɨ siya ɨni wadɨeyar swokɨ owɨn siir hɨriinan. 15 Mɨ bɨiyan wraisu komiiyɨn siya ɨna kiwakiyɨn tɨ wraisuɨn mhoɨiya nɨtɨn siya tɨ paeyɨn sɨma nɨibirɨn tɨ bɨiyan wraisu ɨiiram hainam. Mɨ siya pɨ yai mɨnar nwokɨ iyae dirɨraerar boɨnɨm. Mɨ tɨ paeyɨn sɨma nɨibirɨn ɨni tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ siir inɨg ɨmiir hainan karamae nwowɨn sɨmiirɨn ɨni siya yɨsomsom aokaokiyɨm. 16 Siya tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm ɨkɨ dimɨn taemɨn nhɨrɨm sɨmakar mɨriigɨn. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ inɨg komii komiigakɨm sɨmiirɨn siya tɨrki mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nɨɨnga prɨiyokaeyami ɨkɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ umɨrkɨ naokɨngugunankaiyɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ paeprikab nwowɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ umɨram mɨrii ɨkɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ whɨsarii mɨi prɨimɨrii ɨkɨm, siya sɨmiirar tɨrswo mɨ sɨmiir ɨɨna ɨɨnigɨm mɨ sɨmiir mwo ɨkɨm ɨna haɨnmamakɨuswowɨm. 17 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ wraisu biyɨeyɨn siya haɨnmamakɨu karamae nwowɨm mɨ siir inɨg karamae nwowɨm sɨmiir ɨɨna ɨɨnigɨm mɨ sɨmiir mwo ɨkɨm sɨmiirɨn wɨ kiwaki rani, digworaekwo haigɨnɨm mɨ umɨr sɨmiirsi haiyɨm mɨ digworaekwo wɨ mɨ saɨn tani. Nɨɨngaka.
18 Krɨma tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm sɨmiirɨn sɨbgu daɨngwo omok. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nɨnoknɨnkɨn mɨiyɨkakɨm yɨm wa sɨbgu ɨnoknɨnkɨni tɨ wraisu biyɨeyɨn siir dimɨna haɨnmakɨua. Ta dimɨna haɨnmakɨua ya inkamɨn siir inɨg ɨeyaɨrgɨn mɨ ta siir dimɨna haɨnmakɨuwa ya 666ka. Ɨriig.