15
Paekwosɨm ɨriiyar nwɨso dimɨn biyɨe ɨriiyar whɨso ɨni sɨma nonkwowɨm
Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm mɨ nhɨe aka kara kɨgɨm sɨmiir mhoɨiyan karar kɨgi dimɨnɨn nanaakak nwowiyɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir om hɨr nwowi. Mɨ karar mɨ kɨgi nɨnomor kouan paekwosɨm ɨriiyar nwɨso mapai mapai biyɨe ɨriiyar kwɨso yɨpɨkɨ iikam ɨmiir nonkwobumbunɨnkɨni sɨmiir nonkwowi. Mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm nua hɨriir namkii mɨ iikam ɨmiir nɨpɨmpari mɨ mhoɨiya Adi Komii siir ɨoa wɨ hanɨɨngɨn dɨgii. Mɨ tɨ dimɨn bibiyɨeyɨm yɨm wa dɨgɨguskii.
Mɨ mhoɨiya kara kɨgi dimɨnɨn whɨi komii solwarananɨn mɨ tɨ dimɨnɨn ɨni opnaɨnan ywowɨn paeya ɨni siir hɨrar nɨugaiya. Mɨ kara whɨi komii solwara saiir kɨgiyɨn mi kara iikamɨm wraisu biyɨe saɨka nwowɨm sɨmiir warar yɨnkɨn kɨgi mɨ dimɨnɨn siir hɨriinan sɨma nɨibir ɨkɨn mɨ siir dimɨnɨn haɨnmamakɨuwi ɨkɨn, sɨma yaii sɨmaka nɨniigɨm mɨ sɨmiirɨn iikam ɨma haɨnurur haɨgɨnɨu. Dimusi rani, sɨma sɨmiir inɨg ɨmiir bɨ hainankɨm. Sɨma ɨni whɨi komiiya solwara nɨkɨuwiya ɨni saiir nokwowɨm mɨ gitam sɨma haiyɨkwowɨm yɨm Adi Komi siya hauugikɨm. Mɨ sɨma tɨ gitam Adi Komii siya hauugiyɨm sɨmiir nonkwowɨm mɨ sɨma kɨmɨdiniya mwaiya Adi Komii siir mɨiyan inkamɨn Moses nɨkɨuwiyɨn siya wɨnkiya bɨdi bɨdiniya saiir waokɨm mɨ sɨma inkamɨn sibsibnanɨn siir mwai aiir warar mɨ wao. Sɨma tɨ hɨnɨɨna waokɨm,
Adi Komi krɨmiir inkam komiiyɨn kɨrɨe whɨekakɨm ɨni kɨnakɨnar nonkwo dɨgɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨra tɨriyɨm yɨm wadɨekɨnaɨrgɨm. Iikam krɨmiirɨn ɨni kɨrar Kɨgɨrkakɨn. Mɨ digworaekwowɨm bɨdi bɨdinanɨm mɨ tariinan nwo ɨkɨm mɨ mhoɨiyan ɨkɨm yɨm ɨni ɨriipɨ hɨriinan kɨrar mɨ kɨgɨrkakɨm, dimɨn taemɨnɨm kɨra tɨrɨm yɨm wadɨe kɨnaɨrgɨm kɨrarɨn kaimwokɨkaimwowaɨrgɨn.
Kɨriir inɨgɨn wɨ nhɨnga hainani? Iikam whɨekakɨm wɨ kɨriir inɨg ɨiirarar hainani sɨma wɨ kɨriir inɨg ɨiir hainani krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii nwɨruwan. Mɨ sɨma wɨ ha boɨni, kɨrɨe komiigakɨn ɨni kɨrar ywowɨskiyɨn. Dimusi rani, inkam nwɨruan wadɨekɨ wadɨe nwowɨn ɨni kɨnakɨnar ywowɨskiyɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma wɨ dimɨn taemɨn kɨbi kɨbiyɨm wɨ sɨmiir asi kɨgi.
Mɨ sɨma waowa saiir mhoɨiyan mɨ karar kɨgi omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya Adi Komii siir om hɨrana hindara haiwaonɨsugii. Mɨ kara maeyauwa Adi Komii siya nɨdwokaiiya ɨni saiirar kɨgiya. Mɨ tɨ paekwosɨm ɨriiyar nwɨso dimɨn biyɨe ɨriiyar whɨso sɨm nonkwowɨm yɨm ta omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir hɨrankar yapninanini. Mɨ yɨuɨsɨm sɨma niiyɨm whɨsinankɨnaɨrgɨm mɨ sɨma ɨni hindara kɨgnɨnyam. Mɨ pɨuwopɨm sɨma kikogɨm gol pɨuwopkɨnaɨrgɨm. Mɨ sɨma ha napnaniniyɨm mɨ tɨ dimɨn whiiyɨm kwoɨn mɨnkakɨm mɨ ha niyae dirɨraerariyɨm sɨmiir nwɨr ɨeya hauugi twowɨm ɨrɨra tɨ paekwosɨm ɨriiyar nwɨso ɨmiir. Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamiyɨn siya ɨni ɨowar nikɨ okrɨpkaiyɨn. Mɨ ta siir ɨowa ha nɨnkpɨtkiya mɨ ɨni op yɨmbiyama tɨ two ɨriiyar ɨso sɨmiir yainau hɨr mɨ tɨ two ɨriiya ɨso ɨni mɨrkɨmɨrkar yɨnkɨnkiyɨm. Mɨ Adi Komii siir kɨrɨeya saiir paowiiya mɨ siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm paenan nɨuyaeiyɨm ɨni ta omaka Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir inɨg hainaniya ɨni saiirar yɨniyokɨigiya. Mɨ inkam nwɨrkɨ ta omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya wɨ saiir nikɨ apnɨnopkainam tani mɨ wɨ tɨ dimɨn biyɨe ɨriiyar whɨso paekwosɨm ɨriiyar nwɨs ɨma nonkwowɨm wɨ sɨmar dɨgii. Ɨriig.