16
Mɨ paekwosɨmɨm tɨ dimɨn biyɨeyɨm ha haiyɨm two hɨrankɨn mɨ sɨmiirɨn ɨna yɨtkiigiyɨm nua tɨriir
Mɨ mhoɨiya karar wakaeki yai kwɨra omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiir hɨrankɨ kauwok boɨnkii tɨ paekwosɨm ɨriiyar nwɨso sɨmiiram. Kɨma warɨ two ɨriiyar ɨso Adi Komii siir ɨo aeya nwokaiyɨm sɨmiir haigi mɨ sɨmiirɨn nua hɨriir dɨtkiigi.
Mɨ bɨigɨ bɨiyan paekwosɨmɨn siir twowa ha haiya mɨ siya saiirɨn ɨna yamɨ inɨnaokiigiya nua hɨriir mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ wraisu biyɨeyɨn siir inɨg ɨiir hainaniyɨm mɨ dimɨnɨn sɨma nɨibir ɨkɨn siir hɨriinan mɨ dimɨnɨn tɨ wraisu siirɨn haɨnmakɨuwiyɨn siir hɨriinankak nwowɨm sɨmiir pɨuɨm mɨ tɨ dimɨnɨn wɨ yhɨiyopnan sɨmiir pɨu ɨmiir naunɨ aogrirginii. Mɨ sɨma wɨ kɨmbɨpɨsu prasae kɨn tani mɨ wɨ paowaiyar nasae pɨsnami.
Mɨ karar swokɨ kɨgi paekwosɨm nwɨsakan tɨ dimɨn biyɨeyɨn siir twonau nwokaiyɨn pɨ naokiigii mɨ siirɨn whɨi komiiya solwara nɨkɨuwiya hɨriir yamɨ aomaigi. Mɨ opa ɨni nhɨeaɨrgar yɨkpɨtmaigiya mɨ dimɨn taemɨnɨm saiir nwomaiyɨm yɨm ɨna yaokaokiyɨm.
Mɨ karar swokɨ kɨgi paekwosɨm nwoɨmakaɨn tɨ dimɨn biyɨeyɨn siir twonau nwomaiyɨn pɨ haii mɨ siya ɨna yamɨ aomaigiyɨn yab komii komiiyɨm mɨ ɨeno ɨenowɨm sɨmiir mɨ sɨma ɨni nhɨekɨ yɨkpɨtmaigiyɨm. Mɨ karar swokɨ wakaeki paekwosɨmɨn yɨpɨkɨn tɨ opɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn pɨ boɨnkii, Adi Komii, kɨnakɨnaɨrgɨn wadɨeyɨn. Mɨ tɨ dimɨnɨm kɨra tɨrkiyɨm op aiir tɨrbugiyɨn yɨo mɨn nɨisiimauugɨn kɨra wadɨekɨwadɨeyar sɨbgu hɨdikɨn mɨ ta hɨriinan nonkwobumbunɨnkɨna tɨ iikam hɨriinanɨm sɨmiir asi nonkwobumbunɨnkɨnkɨm. Kɨra wadɨekɨn. Dimusi rani, bɨiya tɨkɨ iikamɨm sɨma Adi Komii siir iikamɨm mɨ kɨriir profet inkam ɨkɨm sɨmiir nɨsomsom aokaokɨm mɨ sɨmiir nhɨeya ɨna yaokiinaiinama. Mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨra op aiirɨn nhɨekɨ nɨkpɨtmaigiyam asi tɨrkɨn sɨma kwiyaeyam. Mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir yamdi swokɨ ɨigonam. Mɨ karar mɨ wakaeki inkamɨn hɨiya nae Adi Komii siiram haigɨn ɨnkɨn ɨmiiyaeiya saiir kingiin nokwowɨn pɨ kauwok boɨnkii, ɨhɨ, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Adi Komiiyɨn kɨrɨe komiigakɨn dimɨn taemɨnɨm kɨra tɨrkiiyɨm, sɨmiiram, sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnam mɨ sɨmiir yamdi swokɨ ɨigonam yɨm ɨni ywokiyɨm.
Mɨ karar mɨ kɨgi paekwosɨm nwiiyakaɨn dimɨn biyɨeyɨn siir twonau nwokaiyɨn pɨ naokiigi mɨ yɨo ɨni bɨe ɨiirar yaunɨ aokɨnɨuwɨn mɨ iikamɨm sɨmiir pɨuɨm ɨni tɨ bɨeyɨn siya whwokiya ɨni saeyar whwogrimgrirgiyɨm. Mɨ ta yhɨiyopnana sɨmiir nɨugrirgigiya mɨ sɨma Adi Komii saɨkar yɨnougwo tɨ dimɨn hɨriinanɨn sɨmiir tɨrbugiyɨn siirsi. Dimusi rani, tɨ dimɨnɨn tɨ iikam ɨmiir tɨrɨn yɨo Adi Komii siyar kɨgɨrkakɨn. Mɨ sɨma tɨ dimɨn biyɨe hɨriinanɨm sɨmiirɨn digɨumii bɨ haimriyɨugigɨm mɨ Adi Komii siir yai aiir bɨ wakaeyokna apkɨm mɨ siir inɨg ɨiir bɨ mɨ hainankɨm. Nɨɨngaka. Sɨma ɨni sɨmiir kwoɨn biyɨe ɨiirar napkrɨpkaiyɨm.
10 Mɨ karar swokɨ kɨgi paekwosɨm ɨriiyarakaɨn tɨ dimɨn biyɨeyɨn siir twonau nwokaiyɨn pɨ naokiigii mɨ tɨ dimɨnɨn ɨni ta ipiiya tɨ wraisu biyɨe ɨeya nɨdwokaiiya ɨni saiirar yaunɨ akainiya mɨ ɨiya ha nɨta ɨni tɨ nuɨm tɨ iikamɨm sɨma nwowɨm siya kɨgɨrkakiyɨm ɨni sɨmiira yɨɨmuɨuguskiya. Mɨ iikamɨm ɨni sɨmiir kwiriyae ɨmiirar kaupikrɨmkrɨpnamɨm. Dimusi rani, sɨmiir pɨuɨm pɨ kɨmpɨpɨsugɨm. 11 Mɨ sɨma Adi Komiiyɨn nɨnomor kou nwowɨn siir asi nɨnouugwokɨn. Dimusi rani, tɨ sɨmiirsika. Mɨ sɨma dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirɨn digɨumii bɨ haimriiyɨugigɨm. Mɨ sɨma ɨni sɨmiir kwoɨn ɨmiirar napkrɨpkaiyɨm.
12 Mɨ karar mɨ kɨgi paekwosɨm ɨriiyar nwɨrakaɨn dimɨn biyɨeyɨn siir twonau nwokaiyɨn pɨ naokiigii. Mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨn ha naokiigiyɨn ɨni ɨe Yufretis siirar yaunɨ aomaiyɨuɨn mɨ tɨ ɨeyɨn ɨna sɨnkai ɨuguskiyɨn mɨ siya ha nɨnkpɨtkiyɨn mɨ ɨni inkam komii komiiyɨm nuanɨm sɨmiir siyɨuar yasae owɨuguskiyɨn inkam komiiyɨm maeyauwa bɨekɨ nɨtiya hɨranɨm sɨmiir siyɨu nwowam, sɨma nɨtam. 13 Mɨ karar kɨgi tɨ uridyɨu biyɨe nwoɨmɨm owak nɨmbiyamɨm. Mɨ tɨ owakɨm ka siir yai hɨrankɨ nɨtkɨm mɨ wraisu biyɨe ɨkɨn mɨ tɨ wraisu biyɨeyɨn ha dapiyɨn profet nɨksɨsae. 14 Yɨm tɨ urid yɨu biyɨeyɨm yɨm Setan siir isid ɨeya, yɨpɨkɨ tɨ dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm sɨmiir tɨriyɨm. Mɨ tɨ uridyɨu biyɨe nwoɨmɨm ha namɨm iikam ɨmiiram yɨpɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm tɨ nu ɨiirar nwoɨrkakɨm sɨmar kɨgɨrkakɨm sɨmiiram sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyam mɨ sɨma ɨrɨpa haɨngɨriyɨu onaniyam yaii Adi Komii saɨka nɨniiyam ɨiya yɨpɨkɨ Adi Komii siya nwowana kɨrɨe komiigak mɨ sɨmiirɨn siya nɨmbini yaii saɨka nɨnkɨkɨn ɨniiyam.
15 Kara Jisɨskɨn, karaɨgɨn tɨ kɨriir boɨnkiyɨn. Kara wa nɨtsauuwi, kɨra nɨnoknɨnkɨn tani ɨiya kara nɨtana kara wɨ hɨiyan inkamɨn si hɨnɨɨn nɨti. Mɨ yɨpɨkɨ sɨbgu nokworɨnukrɨpkaii mɨ dimɨn taemɨnɨm mhoɨiya nɨtanɨm sɨmiiram nwokwokɨni sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi. Mɨ sɨma wɨ tɨ dimɨnɨm nɨmbiyamɨm wɨ sɨmiirsi nɨdid rani, inkamɨn yɨuɨs karamae nwowiyɨn mɨ parura ha napnaniniiyɨn siir hɨriinan.
16 Mɨ tɨ uridyɨu biyɨe nwoɨmɨm tɨ inkam komii komiiyɨm sɨmiirɨn ha nɨkɨuuna dɨgɨm mɨ sɨma maeyau kwɨruwar ywomɨmɨr ta maeyauwa ha dapika Hibrumi yaigɨna Amagedon.
17 Mɨ ta maeyau kwɨruwa ɨrɨpa sɨma nangiriyɨu owouwa saiir mhoɨiyan karar kɨgi, paekwosɨm ɨriiyar nwɨsakaɨn dimɨn biyɨeyɨn siir twonau nwomaiyɨn pɨ naokiigii mɨ yɨm tɨ dimɨnɨm ha naokiigiyɨm yɨm ɨni opuda saiir yainau yamkiyɨm. Mɨ mhoɨiya inkamɨn, omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya ipiiya Bɨiyan Inkam Komii siya nɨdwokaiiya saiir kingiin nokwowɨn siya ɨni komiiyar kauwok boɨnkiyɨn, ɨni wakaeyɨm, ɨni dɨgɨ dɨg ywokiyɨn. 18 Mɨ karar kɨgi sinana sinankiya mɨ hɨnda tɨndan ɨni warar yɨuyayokiigiyɨn mɨ diya ha tɨokiya mɨ nuɨn pranae pranae bɨ kiisɨskikɨn. Bɨiya nɨɨnɨn hɨriinan bɨ nɨtkɨn. Nɨɨngaka. Tɨkɨ nɨɨnɨn yɨo ɨni ɨkɨ nɨɨnɨm bɨiya nɨtɨm ɨni sɨmiir haiburɨm. 19 Mɨ nuɨn komiigɨkomii ha kiisɨskiyɨn mɨ om komii Babilonɨn haɨmii haɨmiiyɨm whoɨma yɨinɨkibɨmbɨɨrgi mɨ om komii komiiyɨm ɨkɨ hɨnda tɨndanɨm yɨm ɨni biyɨeyar ywokiyɨm. Adi Komii siya tɨ dimɨn bibiyɨeyɨm om komii Babilon hɨran iikamɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirɨn bɨ naɨngwo owouugɨn mɨ ɨowa siya nwowa ɨni opa mobɨn op kwiyaeiyɨn hɨrankɨ naokiinaiiniiya ɨni saiir hɨriinan ywowa mɨ tɨ siir kwoɨnbudɨn siir ɨowa ha naokiinonkwokwoswokiya ɨni tɨ om komiiyɨn siirar yauunɨ aokɨniyɨn. 20 Mɨ nuɨn komiigɨ komii ha kiisɨskiyɨn mɨ mhɨu whɨekakɨm mɨ mhɨugrɨbsɨsɨmɨm whɨi komii solwara saiir nɨdwodwomaiyɨm yɨm ɨni whɨi komii solwara saiir hɨrankar kɨgugugiyɨm. 21 Mɨ mhoɨiya karar kɨgi ais komii komiiyɨm pɨ nɨkiigɨinaiinii siiyanan. Mɨ tɨ aisɨm nɨkiigɨinaiiniyɨm nɨnomor kouankɨn sɨmiir hɨkɨm 50 kilokɨm mɨ iikamɨm nuanɨm hɨnda tɨnda nwowɨm yɨm ɨna tɨoɨdwomaigiyɨm. Mɨ iikamɨm kɨmɨdiniya Adi Komii siir yɨgbumbu. Dimusi rani, tɨ aisɨm sɨmiir nauunɨ ɨtniyɨm yɨm mɨiyɨk rani. Ɨriig.