17
Hɨi nanaei wig komiiya saeya hɨk prasae prasae bɨ haiga
Mɨ mhoɨiyan tɨ paekwosɨm ɨriiyar nwɨso yɨpɨkɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir twonau nwokaiyɨm sɨmiir naokiigiyɨm sɨmiir nwɨrɨn ha nɨtɨn kariiram mɨ siya inɨ boɨni, kɨra mɨ kara wɨ krɨrar nami mɨ kara kɨriirɨn wɨ dimɨn biyɨeyɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya tɨri wig biyɨeya hɨi nanaeiya saiir kara wɨ kɨriir nɨisiimauui saeya tɨ om komiiyɨn yab komii komiiyɨm sɨmiir kingiin mɨriiyɨn ya saiir nɨkrigɨn. Mɨ inkam komii komii whɨekakɨm yɨpɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨm yɨm sɨma saɨka ɨrɨpa pɨu bɨdi ywowɨm. Mɨ iikamɨm hɨnda tɨnda nwowɨm tɨ nu ɨiirar, sɨmiirɨn saeya tɨrkɨm tɨ hɨriinan siyɨuɨn saeya tɨrɨn siir tɨrɨm. Mɨ ɨinok ɨinokɨn sɨmiir kwoɨnɨm saeyar kiyaigɨm.
Mɨ siya kariir kwoɨnbudɨn siirɨn ha haiyɨn mɨ krɨra ɨna yamwo mɨ krɨra niimau boskwokɨboskwoɨn inkamkɨ nwo karamae nwowɨn siir hɨriir yɨmbiyam. Mɨ karar kɨgi wig ɨra wraisu komii ɨrɨn yɨpɨkɨn paridnan nwowɨn siir ɨdwo hɨr nɨdwowi. Inɨg kasa rani, siir pɨu aiir nwowɨm mɨ tɨ inɨgɨm yɨm Adi Komii siir nɨgbumbu dap ɨma. Mɨ mwoɨm siir nwowɨm yɨm ɨriiyar whɨsko. Mɨ honɨm siir mwo ɨmiir nwowɨm ɨuurgɨm. Mɨ yɨuɨsa ta wig aeya niiya ya wɨrnan paridnan bɨdi wokiiwomwɨta. Mɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm saeya pɨuaiyɨm mɨkɨn mɨnɨm mɨ rin mɨnɨm yɨm golni arar nokwokwokɨm. Mɨ mobɨn saiir ɨɨna aeya nonkwowɨn yɨo golni nonkwokwokɨn yɨo kam ɨmiir kiyaiyankɨn dimɨn biyɨe sɨma tɨram. Mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm ɨo Adi Komii siya nwowam tɨriyɨm mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm saeya tɨrɨm kam aka hɨi saeya nanaeyɨm mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm yɨm ɨni opni hanɨɨn saiir mob ɨiir nwomaiyɨm. Mɨ kara kɨgiyɨn inɨgɨn saiir mwo hɨr nwowɨn yɨo hɨnɨɨna boɨnkɨn, taka wiga ya om komii Babilon siir nɨkriga. Saeya wigɨm hɨi nanaeiyɨm sɨmiir apuga. Mɨ saeya ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm yɨpɨkɨ dimɨn bibiyɨe whɨekakɨm sɨmiir tɨriyɨm sɨmiir apuga. Mɨ karar mɨ kɨgi saeya op biyɨe bɨdi mɨ kwiyaeya. Saeya dimusi bɨ whaowaeka, saeya wigkamɨm yɨpɨkɨm Adi Komii siir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm mɨ Jisɨs Krais siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna nanaaknɨnkiihaigɨnɨuɨm sɨma sɨmiir wakaeyokna apikɨm mɨ saeya sɨmiir nhɨe ɨmiir kwiyaekɨm. Mɨ sɨmiirɨn ɨni saeyar yɨsomsom aokaokiyɨm mɨ tɨ hɨriinan saiirsika saeya sɨmiir nhɨe ɨmiir asi kwiyaekɨm. Mɨ kara saiirɨn tɨ hɨriinan kɨgɨn saeya tɨ hɨriinan tɨra mɨ kara ɨni hindara yanaakiyɨn. Mɨ tɨ paekwosɨmɨn ɨna swokɨ boɨnkiyɨn kariir, kɨra ta wiga saiir saiira dimusi naɨngwokwonanaei. Saiirɨn wɨ kara boɨnmauuwi kɨriirɨn mɨ wɨ kara nanaaknɨnkiihaigɨnɨuwi hɨnɨɨn saeya yɨpɨka mɨ tɨ wraisu biyɨeyɨn yɨpɨkɨn mwowɨm ɨriiyar whɨsa nwowɨn mɨ honɨm ɨuura mɨ owɨn ta wig aeya nɨdwowɨn siirɨn ɨriipɨ hɨriinan. Mɨ tɨ wraisu biyɨeyɨn bɨiya kɨra kɨgɨn ɨrkak nikɨ owɨn nu tɨr mɨ tariinanɨn siya bɨdi yaonamɨn. Mɨ siya wɨ sɨpi nɨti tɨ ɨeyɨn mwɨs karamaeyɨn siir hɨrankɨn mɨ siya nami mɨ siirɨn wɨ Adi Komii siya nonkwobumbunɨnkɨnkii. Mɨ iikamɨm nuanɨm yɨpɨkɨ sɨmiir inɨgɨm siir yokwo aiir haigɨn karamae nwowɨm bɨiya siya nu nɨnomor sowiir nonkwokwowa, sɨma siir kɨgi sɨma wɨ hindara nanaaki. Sɨma siir kɨgi mɨ sɨma wɨ pɨ nanaaei. Dimusi rani, tɨkɨ wraisu biyɨeyɨn nu tɨrɨn kwɨruwar nwonamkɨn mɨ tariinanɨn siya nwo rani. Mhoɨiya siya swokɨ ɨnsiin ɨdwowi mɨ siya omwaiyar swokɨ waiyaei mɨ sɨma siirɨn wɨ haɨni kɨgi.
Mɨ iikamɨm sɨbgu nɨnomoknɨnkɨniyɨm kɨma tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiirɨn sɨbgu daɨngwo omok. Mɨ tɨ mwo ɨriiyar whɨso yɨm om komii komii ɨriiyar whɨso yɨpɨkɨ iikam ɨma mɨriiyɨm mhɨu ɨriiyar whɨso sɨm, yɨm sɨma. Mɨ ta wiga tɨ wraisuɨn siir ɨdwo nɨdwowa ya mɨn nɨkriga tɨ om komiiyɨn tɨ wraisu ɨeya nwowɨn siir. 10 Mɨ mwo ɨriiyar whɨso yɨm inkam komii komiiyɨm iikam ɨmiir kɨgɨrkakiyɨm yɨm sɨma. Mɨ tɨ inkam komii komiiyɨm sɨmiir kam ɨriiyarɨm bɨdi yaonamɨm. Nwɨrɨn tɨ siyaɨrgɨn tɨ tariinanar nwowɨn mɨ nwɨrɨn yɨo iikam ɨmiir nikɨ kɨgrɨrao rani, yɨo ɨna nikɨ owɨn. Mhoɨiya siya nwowi mɨ siya wi ɨi prɨei kɨgrɨrao rani. 11 Mɨ wraisu biyɨeyɨn yɨpɨkɨ bɨiya nu tɨr nikɨ owɨn mɨ siya ɨi prɨei bɨ nwokɨn, siya ɨriiyar nwoɨmakan ɨkɨ inkam komii ɨriiyar nwɨso sɨmiir nwɨrɨn. Sɨmaɨrgɨm iikamɨm nuanɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨm. Mhoɨiya siya nami, wɨ siya tɨrbuwi.
12 Mɨ hon ɨuurɨm kɨra kɨgɨm yɨm tɨ inkam komii komii ɨuurɨm yɨ sɨmiir nɨkrigɨm. Sɨma inkam komii komii bɨ nikɨ okɨm mɨ mhoɨiya sɨma wɨ inɨgak sɨmbi nwowi tɨ wraisu biyɨeyɨn saɨkan mɨ sɨma iikamɨm nuanɨm sɨmiirɨn wɨ ɨi prɨe kɨgrɨrao rani. 13 Mɨ tɨ inkam komii komii ɨuurɨm sɨma wɨ kwoɨn whɨruwar nwokii mɨ sɨma sɨmiir kɨrɨeya wɨ wraisu biyɨeyɨn wɨ siir asi hauugii mɨ sɨmiir ɨgsopa wɨ siya nokwokairinanaowidi sɨmiir dimɨn taemɨn ɨmiir kɨgɨrkakɨm. 14 Mɨ tɨ inkam ɨuurɨm mɨ inkamɨn sibsibnan ɨkɨn sɨma wɨ sɨmbi nɨnii yaii mɨ siya mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ sɨmiir kwoɨnɨm siya kiyaiyɨm mɨ siya nɨkɨunam mɨ sɨma ha naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, tɨ inkam biyɨe ɨiirɨm wɨ sɨma nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨni. Sɨmiirɨn sɨma wɨ dimuni nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨni tani, Adi Komii siir kɨrɨeya siyar hauugika mɨ sayaɨrga inkam komiiyɨn ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm mɨ yɨpɨkɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨm kɨgrɨraowiya.
15 Mɨ tɨ paekwosɨmɨn kariirɨn hɨriiyar kɨntɨrɨnu boɨnkrɨpkai, ɨeyɨm kɨra kɨgɨm wiga hɨi nanaeiya saeya nɨdwowa maeyauwa saiir kingiin nwowɨm yɨm tɨriigɨnɨm yɨm mɨn nɨkrigɨm iikam whɨekakɨm maeyau maeyauwanɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ yaigɨnpai yaigɨnpai boɨniyɨm yɨ sɨmiir nɨkrigɨm. 16 Mɨ hon ɨuurɨm kɨra kɨgɨm mɨ wraisu biyɨe ɨkɨn, yɨm ɨoa ta wiga hɨi nanaeiya iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiya yɨm ɨo saiir nwokɨm. Mɨ sɨma nɨti, ɨkɨ saiir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm wɨ sɨma ninɨ ɨskɨn prɨigɨn ɨuwi mɨ saeya wɨ wiga pɨu parura nwokiiya wɨ saiir hɨriinan nwokii. Mɨ mhoɨiya sɨma saiirɨn wa nɨsomaowi mɨ saiir kɨpɨm wɨ sɨma naenami. Mɨ mhoɨiya ɨkɨ dimɨn taemɨnɨm nwokiyɨm sɨmiirɨn wɨ sɨma nikomnamgɨn swokii. 17 Sɨma wɨ tɨ hɨnɨɨna tɨri. Dimusi rani, sɨmiir kwoɨnɨm wɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya kiyaii mɨ sɨma wɨ dimɨnkɨdimɨnɨn Adi Komii siya boɨnɨn wɨ siirgɨsiir asi tɨri. Mɨ sɨma wɨ siir kwoɨn ɨiirarar napi mɨ sɨma wɨ kwoɨn whɨruwar nwokii mɨ wa kiwakii wraisu biyɨe ɨiiram siya kɨgɨrkakɨm sɨmiirɨn mɨ wɨ yaiyɨm bɨiya Adi Komii siya boɨnkiyɨm wɨ sɨmar nɨmbiyamkakii.
18 Mɨ ta wiga kɨra kɨga ya mɨn nɨkriga om komiiyɨn yɨpɨkɨ ɨkɨ inkam komii komiiyɨm nuanɨm sɨma kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn ya siir nɨkriiga. Ɨriig.