19
Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir om hɨr tɨrkiyɨm sɨmiir mhoɨiyan karar wakaeki, yaiya hapi iikam ombudgɨ whwonanaokiiyɨm hɨnɨɨna whwonanaokii Adi Komii siir om hɨrɨn, saeya pranae bɨ kauwokboɨnkika, krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiirarar hainanki. Krɨmiirɨn siya grabaigɨnɨugɨn. Siir inɨgɨn komiigɨ komiigɨn mɨ siya kɨrɨe komiigakɨn. Adi Komii siya iikam ɨmiirɨn wɨ siyɨu mɨiyɨkɨ mɨiyɨk ɨiirar hɨdi. Mɨ siya wiga hɨi nanaeiya yɨpɨka kami kwoɨn kiyaiiya saiirɨn bɨdi hɨdɨn. Iikam whɨekakɨm nuanɨm tɨ dimɨn biyɨeyɨm saeya tɨrɨm sɨma bɨdi tɨoɨdwomaigiyɨm. Adi Komii siya saiirɨn mɨnsi tɨrkɨn, tɨ dimɨn biyɨeyɨm saeya tɨrɨm iikamɨm siir yai aiiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir, sɨmiir yamdi swokɨ tɨrɨm. Sɨmiirɨn saeya bɨdi yɨsomsom aokiyɨm. Mɨ mhoɨiya sɨma ɨna swokɨ boɨnkiyɨm, krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiirarar hainanki. Mɨ om komii Babilon siir paowiiya saeya koua hɨriirɨn wɨ hɨriiyar nowiiyokiyokɨinaiinamkrɨpkaii. Mɨ mhoɨiya tɨ inkam komii komii kamnwɨs nwiiyɨm yɨpɨkɨ inkam komiimi ipiiyɨm sɨm nɨdwodwokaiyɨm mɨ dimɨn whiiyɨm kwoɨn mɨnkakɨm mɨ ha niyae dirɨraerari ɨkɨm, sɨma ogmwo Adi Komii siir whwonkam ɨda kingiinar inɨ waisii hɨuɨu yɨpɨkɨn siir ipii aiir nɨdwokaiyɨn. Mɨ sɨma ɨna boɨnkiyɨm, tɨkɨ yaiyɨm yɨm yaimwokɨyaimwo ɨmaɨrgɨm krɨma siir inɨgɨ inɨg ɨiirarar hainanki.
Inkamɨn sibsibnanɨn nokwonan, siir wigwɨs nae komii aeya
Mɨ mhoɨiya karar swokɨ wakaeki inkam nwɨrɨn Adi Komii siir ipiiya saiir kingiin nokwowɨn pɨ kauwok boɨnkii, iikamɨm inɨg komii komiigakɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ inɨg karamaeyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm mɨ siiram naɨngwokwonanaeiyɨm, kɨma siir inɨg ɨiir hainanki. Ɨriig. Mɨ karar mɨ wakaeki iikam whɨekakɨm ɨrɨpa maeyau kwɨruwa haɨngiriyɨu owɨm pɨ kauwok boɨnkii. Sɨma pranae pranae bɨ kauwok boɨnkikɨm, hapi owɨekɨ niswɨtnaomaiiyɨm mɨ dudua aeiya ha kɨniyɨm mɨ diyakɨ mɨ tɨokii aka ɨni hɨnɨɨn ywowɨn. Mɨ sɨma hɨnɨɨna kauwok boɨnki, bɨdi wakaekiyɨm, krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanki. Siya siyaɨrgɨn kɨrɨe komiikakɨn mɨ dimɨn taemɨnɨm ɨni siyar kɨgɨrkakɨm. Krɨma maɨrgɨmaɨrgar dwo mɨ siir inɨg ɨiir hainanki. Dimusi rani, inkamɨn sibsibnanɨn siir wig aiirɨn wɨ sɨpi nonkwonaei mɨ saeya saiir pɨuaiyɨm bɨdi dirɨraerarɨm. Mɨ saiirɨn yɨuɨs whɨsinan kɨbiya ɨo karamaeya paekwosɨm siya bɨdi hauu iiya. Mɨ ta yɨuɨs whɨsinana ya mɨn nɨkriga dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm iikamɨm Adi Komii siir siyɨu ɨiir sɨbgu apɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir nɨkriga.
Mɨ mhoɨiya tɨ paekwosɨmɨn yɨpɨkɨn nokwowɨn siya boɨnki kariirɨn, kɨra tɨ digworaekwowɨm wɨnaowid. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨkɨunam tɨ inkamɨn sibsibnanɨn wig nonkwonan siir nae aiiramɨn sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi. Mɨ siya kariirɨn ɨna swokɨ boɨnkiyɨn, tɨkɨ yaiyɨm Adi Komii siirgɨsiir yai ɨma. 10 Mɨ kara tɨ yaiyɨm siya boɨnkiyɨm kariir sɨmiir wakaekiyɨn mɨ kara ogmwo ha waisii hɨunanaiinamɨn mɨ kɨmɨdiniya siir inɨg ɨiir hainan. Mɨ siya kariirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnki, kɨra kariir inɨg ɨiir kɨpi hainan! Adi Komii siir inɨg ɨiirarar hainan. Kara Adi Komii siir mɨriigɨn kɨriir hɨriinan mɨ kɨriir nomiiyau ɨkɨm yɨpɨkɨ Jisɨs siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨn mɨ siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨm. Mɨ tɨ yaiyɨm Jisɨs siya nanaaknɨnkiihaigɨnɨuɨm yɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ wɨ profet kamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi sɨma boɨnmɨmauuwam mɨ Jisɨs Krais siir yai ɨmiir nanaaknɨnkiihaigɨnɨuanɨm yɨm sɨma. Ɨriig.
Inkamɨn hos whɨsinanɨn si ɨdwo nɨdwowɨn siya
11 Mɨ mhoɨiya karar kɨgi Adi Komii siir omɨn siir anowɨn pɨ haiwaokii mɨ hos whɨsinan ɨrɨn yɨo hɨrar nokwowi. Mɨ inkamɨn siir ɨdwo nɨdwowɨn siirɨn hɨnɨɨna dapkɨm inkamɨn yɨpɨkɨn siir digworaekwo ɨmiir sɨbgu kɨgrɨraowiyɨn siya. Siya wɨ tɨkɨnɨm siyɨu mɨiyɨk sɨbgu apiyɨm wɨ sɨmiirarar tɨri tɨ hɨriinanɨn. 12 Siir nhwonan hapi paekɨ namisi ɨuyakikɨn. Mɨ pagram siya haigɨnɨm yɨm ɨni inkam komii komiiyɨm nu kɨgrɨraowiyɨm sɨm haigɨnɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ siir inɨgɨn ɨni siir mwo ɨiirar wɨnɨn. Mɨ tɨ inɨgɨn siir inɨg mwokɨ mwowɨn yɨo sasar nɨnoknɨnkɨn ɨski. Inkam nwɨrkɨ siir wara swokɨ ɨnoknɨnkɨn tani. 13 Mɨ yɨuɨs bripriya siya niiya ya bɨiya nhɨe opa saiir tɨbgimaiga. Sɨma siirɨn ha dapikɨm, Adi Komii siir yai. 14 Mɨ iikam whɨekakɨm Adi Komii siir kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiirɨm sɨma ɨna siir mhoɨiyar sɨdkaekiyɨm mɨ hosɨm sɨma nɨdwodwowɨm sɨma niiyɨm yɨuɨsɨm whɨsiwhɨsinankɨnaɨrgɨm mɨ yɨuɨsɨm bɨmbɨuwi rani mɨ sɨmiirɨn ɨo mɨnsɨm whɨrkɨ bɨ swokɨ kiyɨprɨnɨusrankɨm. 15 Mɨ karar kɨgi kamkɨu bripriyɨn ɨo mhanan wɨtɨn siir yai hɨrankar nɨmbinaninii. Mɨ siya iikamɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiirɨn wɨ siir hampɨmpɨt aokaowi. Mɨ ta saiir mhoɨiyan iikam ɨmiirɨn wɨ siyar kɨgɨrkaki mɨ siya sɨmiirɨn wɨ swokɨ onkwo whɨigi rani mɨ siir ɨgsop aiirɨn wɨ inkam nwɨrkɨ mɨ okwokairiinanaowid rani. Siya sɨmiir kɨgɨrkaki, wɨ inkamɨn bulmakau kɨgrɨraowiyɨn mɨ paekopɨn siya nonkwowiyɨn wɨ siir hɨriinan kɨgrɨraowi. Mɨ iikam ɨmiirɨn siya kɨgrɨraowi mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨm Adi Komii siiram wakaeyokna ap karamae nwowɨm yɨm wɨ siya tɨoɨdwomaii inkamɨn yɨpɨkɨn iya wain kimaiiya saiir nokwokai okwobrombropiyɨn wain hi aiiram siir hɨriinan. Mɨ ya tariigɨna ya Adi Komi siir ɨoa siya nwowi siir sau omom ɨmiir sɨmiirɨn wɨ hɨriinan nokwobrombropi. 16 Mɨ inɨgɨm siir yɨuɨs aiir wɨnɨm mɨ siir paimwo mɨ wɨn ɨkɨm yɨo tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨn, iikam kɨgɨrkakan inkam. Bɨiyan inkam komii komii kɨgɨrkakan inkam.
17 Mɨ mhoɨiya karar kɨgi paekwosɨm nwɨrɨn bɨeyɨn siir bopwonau hɨrar nokwokaii mɨ siya ɨpiyɨnɨm kougɨkou siiniyɨm sɨmiiram yɨkɨugi mɨ siya sɨmiiramɨn pranae pranae bɨ kauwok boɨnkikɨn, kɨma tɨ ɨpiyɨnɨm kɨma wɨt mɨ tɨ naeyɨm Adi Komii siya dirɨraerarɨm sɨmiirɨn ɨrɨpar winɨ haɨngiriyɨu ɨdwo aeni. 18 Kɨma wɨ iikam whɨekakɨm sɨmiir kɨp ɨmiir naei, kɨma iikam whɨekakɨm nu kɨgrɨraowiyɨm mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir bɨi nwo ɨkɨm mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm kɨrɨe komii komiikakɨm mɨ hos ɨkɨm mɨ kamɨm sɨmiir ɨdwo nɨdwo ɨkɨm. Mɨ iikam whɨekakɨm yɨpɨkɨ mɨi umɨram mɨrii ɨkɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ hinda whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨm mɨ iikamɨm inɨgak ɨkɨm mɨ iikamɨm inɨg karamae ɨkɨm, sɨmiir kɨpɨm wɨ kɨma naei.
19 Mɨ mhoɨiya karar swokɨ kɨgi wraisu biyɨeyɨn mɨ inkam komii komiiyɨm tɨ nu ɨiirar nwowɨrkakiyɨm mɨ kamɨm sɨmiir kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowi ɨkɨm sɨma ɨrɨpa maeyau kwɨruwar haɨngiriyɨu ɨdwowi. Sɨma inkamɨn hos whɨsinanɨn si ɨdwo nɨdwowɨn mɨ kamɨm yaii nɨnii ɨkɨm yaii sɨmaka nɨnii. 20 Mɨ ta sɨma nɨniiya saiir mhoɨiyan tɨkɨ inkamɨn yɨpɨkɨn hos whɨsinanɨn si ɨdwo nɨdwowɨn mɨ siir kamɨm yaii nɨnii ɨkɨm tɨ wraisu biyɨeyɨn mɨ profet nɨksɨsae ɨkɨn yɨpɨkɨ bɨiya dimɨnɨn kɨrɨe komii komii tɨrɨm wraisu biyɨe siir whwonkam ɨda iikamɨm sɨmiir nɨksɨsaeyam hɨriinan saiirsi haiyɨm mɨ sɨma wɨ tɨ dimɨnɨn haɨnmakɨuɨn, sɨmiirɨn sɨma bɨdi yonkwowɨm. Wɨ siir inɨg ɨiir nwokɨ hainanɨm sɨma sowiirɨn ha haiyo mɨ ɨna yamɨ ɨtmaigiyo whɨiya paekaka siiya paekakɨn si nwowa saiir. 21 Mɨ mhoɨiya tɨ inkamɨn hos whɨsinanɨn si ɨdwo nɨdwowɨn. Mɨ kamkɨuwɨn siir yai hɨrankɨ nɨmbinaniniyɨn tɨ iikamɨm dimɨn biyɨe biyɨekakɨm yɨpɨkɨ tɨ wraisu biyɨeyɨn siirɨm, ɨni siya hampɨmpɨt aokao dɨgiyɨm. Mɨ siya sɨmiirɨn ha hampɨmpɨt aokao dɨgiyɨm mɨ tɨ ɨpiyɨnɨm ha nɨtɨm mɨ sɨmiir kɨpɨm sɨma ini aeni mɨ sɨmiir mhɨiyɨm ɨni hindara yɨtɨpiyɨmpiyɨkiyɨm. Ɨriig.